23 Kasım 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28476

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

42145-42132 adalar arasında ki yaya yolunun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9268/1-1

—————

61545 ada 8 ve 9 parsellere ilişkin ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9269/1-1

—————

44611 ada 2 parsele ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9270/1-1

—————

60883 ada 2 parseli ve 60884 ada 1 parseli arasında kalan 7 metrelik yolların park alanına dahil edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9271/1-1

—————

43318 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9272/1-1

—————

16199 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9273/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

1 - Tebligat Çıkartan Mercinin Adı:                 : Bursa Gümrük Müdürlüğü

2 - Tebligat Olunacak Firma Adı ve Adresi     : Akişler Tekstil Boya ve Ticaret Sanayi A.Ş. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Cad. No:4 Osmangazi/BURSA

3 - Tebliğin Konusu : 0280016740 vergi numaralı Akişler Tekstil Boya ve Ticaret Sanayi A.Ş.. firması adına düzenlenen 17/07/1995 tarihli ve 1995/2-3354 sayılı İhracatı Teşvik Belgesi kapsamında Gümrüğümüzce tescilli IM004700/30.05.1996 sayısı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile geçici ithal edilen eşyaların süresi içerisinde yurt dışı edilmediği anlaşılmış olup, söz konusu beyannameler için 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238 maddesi çerçevesinde düzenlenen 1007 21/05/2012 sayı/tarihli 1.958,00-TL tutarındaki para cezası kararlarımızın adı geçenin firmanın adresinden ayrılması ayrıca başkaca bir adresinin bilinmemesi nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Gümrüğümüzce adı geçen firmanın başka bir adresi bilinmediğinden 1.958,00-TL tutarında Para Cezasının tahsili için bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra anılan firmaya, Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

9267/1-1


İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Enstitümüz Senatosunun 27.07.2010 tarih ve 11/2 sayılı Kararı veya 22.08.2012 tarih ve 23/03 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İstenen Belgeler:

Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları, doktora tezi, doçentlik belgesi, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 6 nüsha olarak hazırlayarak bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR)  müracaat etmeleri gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 27.07.2010 tarih ve 11/2 sayılı Kararı veya 22.08.2012 tarih ve 23/03 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararları, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4 - Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvan

Adet

Derece

Açıklama

Mühendislik Fak.

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1

Çevre Mühendisliğinden Doçentlik derecesini almış olmak, toksit maddelerin atmosfer ve diğer çevresel ortamlar arasındaki ara yüzeyde taşınımı ve bina içi hava kirliliği konularında araştırmaları ve yayınları olmak.

9290/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler,

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 4'er takım,

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doçent

1

- Yapay öğrenme konusunda araştırma yapan

- Bu alanda en az 8 SCI yayını olan

- Yayınların toplamda en az 24 atıf almış (kendi atıfları hariç)

- Lisans düzeyinde en az üç farklı temel Bilgisayar Mühendisliği alt alanında ders vermiş

 

Başvuru için gerekli belgeler, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak No: 2 Şile/İstanbul, adresine elden teslim yapılacaktır. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15(onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

9307/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

Üniversitemizin 02 Kasım 2012 tarih ve 28455 sayılı Resmi Gazetesi’nde yayımlanan öğretim üyesi ilanının 18.satırda yer alan Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1.Derece Profesör kadrosu ilanı iptal edilmiştir.

9308/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan ikinci sınıf Bodrum İkinci Noterliği 12 Ocak 2013, Kızıltepe Birinci Noterliği 13 Ocak 2013 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI:                        2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1 - BODRUM İKİNCİ NOTERLİĞİ                                   432.133,45.-TL.

2 - KIZILTEPE BİRİNCİ NOTERLİĞİ                               517.442,85.-TL.

9279/1-1