23 Kasım 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28476

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ASANSÖRLERDE TESPİT EDİLEN ARIZALI MALZEMELERİN TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


KEPEKLİ EKMEK POŞETİ VE TUZSUZ EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


PROGRAMLANABİLİR ELEKTRONİK KONTROLLÜ CIRT OTOMAT MAKİNASI İLE ELEKTRONİK KONTROLLÜ PROGRAMLANABİLİR İŞLEME OTOMAT MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


SAC SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET BUHAR TÜRBİNİNİN 50.000 SAATLİK BÜYÜK BAKIM ONARIMIN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


OKSİJEN VE ASETİLEN TÜPLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


5 ADET ASANSÖRÜN 2 YIL SÜRE İLE PERİYODİK BAKIMI, KONTROLLERİNİN YAPILMASI VE SINIRSIZ ARIZA BAKIM HİZMETİ İŞİ ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


JENERATÖR ELEKTRONİK KARTI ALIMI VE TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HQWL KOMPLE KAROTİYER SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YE AİT AKSARAY, SAMSUN VE AĞRI İLLERİNDEKİ MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALE İLANI

Balıkesir İl Özel İdaresinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ASANSÖRLERDE TESPİT EDİLEN ARIZALI MALZEMELERİN TEMİNİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü asansörlerinde tespit edilen arızalı malzemelerin temini ve montajı işidir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/173823

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : -

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü asansörlerinde tespit edilen arızalı malzemelerin temini ve montajı işi - Mal alımı

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  75 takvim gününü geçmeyecek şekilde firmalar tarafından belirtilecektir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  10.12.2012, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 10.12.2012 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

9299/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım ve yazılım, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29.11.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9275/1-1


MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde satışa arz edilmiştir.

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasında bulunan 903.584 Kg. (±% 10 toleranslı) Muhtelif Nl, M1 Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları,

Muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, kompresör, jeneratör, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, paslanmaz, motor bisiklet, tezgah, bilgisayar ve fotokopi makinesi parçaları, elektrik motoru, kağıt, tır yer dorsesi, tank palet takozları, pik, d.çelik talaşı, konveyör ve rulo bant lastiği, topraklı taban artığı (hafriyat toprağı), tank motoru, su tankeri, d.çelik saç, yağlı tip trafo, çamur pompası, matbaa baskı makineleri bıçak ve parçaları, kondisyon aletleri, yanmış araç ve d.çelik, topraklı metal malzeme, no:705 su layteri, no:l yakıt dubası, sökümü ekonomik olmayan d.çelik malzeme, basınçlı kap, d.çelikli ahşap v.b. hurdaları.

 

İHALE TARİHİ           İHALE SAATİ              İHALE YERİ

04 ARALIK 2012                 14.00                MERKEZ/ANKARA

11 ARALIK 2012                 14.00                MERKEZ/ANKARA

18 ARALIK 2012                 14.00                MERKEZ/ANKARA

25 ARALIK 2012                 14.00                MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ             : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216

ALIAGA HUR. MD.                  : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.             : 03182242898

SEYMENHUR. MD.                  : 02623413797/124-126

9274/1-1


MUHTELİF MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 111  45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elimakikmal@eli.gov.tr

2. İhale konusu malın:

a) -

İhalenin Niteliği Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslimat

1

2 Kalem Açık ve Kapalı Sistem Dişli Madeni Alımı

173814

2012-2307

06.12.2012-14.00

120 Gün

2

68 Kalem Komatsu İş Makinası Yedeği Alımı

173789

2012-2308

12.12.2012-14.00

180 Gün

 

 

 

 

 

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan),Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No.3 D.4 Bornova / İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8. Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi  (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

9288/1-1


KEPEKLİ EKMEK POŞETİ VE TUZSUZ EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2 (iki) Ton baskılı Kepekli ekmek poşeti (OPP Malzeme) ve 500 (Beşyüz) Kg Tuzsuz ekmek poşeti (OPP Malzeme), teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 30.11.2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy-Yenimahalle/Ankara

                Tel: 397 33 65 – 66    Faks: 397 33 71-74

9256/1-1


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

21.11.2012 tarih ve 28474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bursa ili, İnegöl ilçesi, Cerrah köyü, Kalburt mevkii, 106 ada, 1 no.lu parseldeki 13.705,95 m² yüzölçümlü gayrimenkulün ihalesine ilişkin ilan metninde yer alan geçici teminat bedeli sehven 1.000.000.- TL olarak yayımlamış olup, söz konusu gayrimenkulün geçici teminat bedeli 100.000.-TL’dir.

İlgililere ilanen duyurulur.

9327/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 90,75 TL ile en çok 92.925,00 TL arasında değişen; 29/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 9.293,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında elbise askısı, düğme, flaş bellek kutusu, voleybol kortu, araç kiti, rulman, fayans, muh. giyim eşyası, kumaş, boncuk, şalter, anahtar, civata, muh. oto parçası, deri, üfleyici, iş kıyafeti, plastik okul ve büro malzemeleri, elektrik malzemesi, boş konteyner, çelik plaka, uydu anteni, calaskal, motor, batarya, maket araba, toz maskesi, tel, skoter aksamı, silindir kafası, v.b. 48 (kırksekiz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 30/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9304/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 2.500 TL ile en çok 165.977,79 TL arasında değişen; 29/11/2012 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 250 TL ile en çok 16.597,78 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 36 adet muhtelif vasıta (Binek Oto. Arazi Taşıtı, Hurda Araç); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 30/11/2012 tarihinde saat 09:30’ da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04) dahili 131 - 162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9297/1-1


PROGRAMLANABİLİR ELEKTRONİK KONTROLLÜ CIRT OTOMAT MAKİNASI İLE ELEKTRONİK KONTROLLÜ PROGRAMLANABİLİR İŞLEME OTOMAT MAKİNASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

SIRA NO

MALZEMENİN CİNSİ

AÇIKLAMA

BİRİMİ

MİKTARI

1

PROGRAMLANABİLİR ELEKTRONİK KONTROLLÜ CIRT OTOMAT MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DİĞER ŞARTLAR

ADET

2

2

ELEKTRONİK KONTROLLÜ PROGRAMLANABİLİR İŞLEME OTOMAT MAKİNASI

TEKNİK ÖZELLİKLER VE DİĞER ŞARTLAR

ADET

3

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen malzemeler idari şartname, Teknik özellikler ve diğer ekleri (istekler ve özellikler, ambalajlama ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) kapsamında KALEM BAZINDA DEĞERLENDİRME yapılarak kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve aynı tarihte ve saatte açık eksiltme yapılarak satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az 4.350,-TL. tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari şartname, Teknik özellikler ve diğer eklere (istekler ve özellikler, ambalajlama ve işaretleme garanti süresi ve teslim şartları) www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 04 ARALIK 2012 günü saat 12.00’a kadar Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Sistemler Yönetimi Müdürlüğü’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı aynı gün saat 14.30’ da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9313/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 8,75 TL. ile en çok 377.428,09 TL. arasında değişen; 28/11/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 37.743,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, Tekstil Malzemesi, Mensucat, Kumaş, aydınlatma cihazı, Akümülatör, Otomobil Göstergesi, muhtelif giyim eşyasından oluşan 60 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 29/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9317/1-1


SAC SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün sac ihtiyacı teknik şartname esaslarına göre temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası

1 - İdarenin                                :  2012/168859

a) Adresi                                    :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

1

15x2000x6000 mm ebatlarında sac 15 Adet 21.222,00 kg

Adet

21222 Kg

2

20x2000x6000 mm ebatlarında sac 10 Adet 18.864,00 kg

Adet

18864 Kg

 

b) Yapılacağı Yer                      :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmeyi müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                        :  17.12.2012 Salı Saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR 48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 17.12.2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9202/1-1


1 ADET BUHAR TÜRBİNİNİN 50.000 SAATLİK BÜYÜK BAKIM ONARIMIN YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 1 adet buhar türbininin 50.000 saatlik büyük bakım onarımın yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası

1 - İdarenin                                      :  2012/ 168840

a) Adresi                                          :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

 

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 (Bir) adet 13K215 buhar türbini (3 kademeli, aksiyal akışlı, tekrar kızdırıcılı, impuls tipi kondensasyon türbini) ve generatöründe; İşletme bakım talimatından projeler ve pasaport değerleri doğrultusunda yapılacak 50.000 eşdeğer çalışma saatlik büyük bakım onarımı işi.

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 16 (on altı) hafta’dır.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  18.12.2012 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/ MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR 48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 18.12.2012 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9201/1-1


OKSİJEN VE ASETİLEN TÜPLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Oksijen ve asetilen tüpleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/169771

Dosya no                                   :  1221348

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Oksijen tüpü: 40 adet Asetilen tüpü:25 adet.

b) Teslim yeri                            :  TTK Makine İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  06.12.2012 Perşembe günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1- TS EN ISO veya EN ISO Uygunluk Belgeleri, ISO Kalite Sistem Belgesi, CE Belgesi, İmalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broşürleri.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 06.12.2012 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9192/1-1


5 ADET ASANSÖRÜN 2 YIL SÜRE İLE PERİYODİK BAKIMI, KONTROLLERİNİN YAPILMASI VE SINIRSIZ ARIZA BAKIM HİZMETİ İŞİ ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

5 adet asansörün 2 yıl süre ile periyodik bakımı, kontrollerinin yapılması ve sınırsız arıza bakım hizmeti işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/171999

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü PK:9 Çan/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası             :  0 286 435 33 70 – 71 / Faks: 0 286 435 33 75

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  euascan1@ttmail.com

 

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 4 adet kazan, 1 adet türbin olmak üzere toplam 5 adet asansörün 2 yıl süre ile periyodik bakımı, kontrollerinin yapılması ve sınırsız arıza bakım hizmeti verilmesi işidir.

b) Yapılacağı yer                              :  İhale konusu iş Teknik Şartname’de tarif edildiği şekilde ve yerde yapılacaktır.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu Çan/ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati                              :  07.12.2012 Cuma günü, saat 14:00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 07.12.2012 Cuma günü saat 14:00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Çan/ÇANAKKALE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9211/1-1


JENERATÖR ELEKTRONİK KARTI ALIMI VE TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN: 2012/172444

2 adet 800 kW Cummins marka dizel jeneratöre ait 8 kalemde toplam 9 adet elektronik kartın alımı ve 2 adet kartın dizel jeneratörlere montajı ile mevcut arızasının giderilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  P.K.917400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teknik şartname esasları dahilinde; 2 adet 800 kW Cummins marka dizel jeneratöre ait 8 kalemde toplam 9 adet elektronik kartın alımı ve 2 adet kartın dizel jeneratörlere montajı ile mevcut arızasının giderilmesi işi.

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  İsteklilerce tekliflerinde belirtilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  30/11/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 30/11/2012 Cuma günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9212/1-1


HQWL KOMPLE KAROTİYER SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

HQWL Komple Karotiyer Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2012/172783

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya /Ankara

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 201 20 53 – 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi                 :  mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  150 Adet HQWL Komple Karotiyer, Mal Alımı

b) Teslim yeri/yerleri                        :  MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Dairesi Başkanlığı Ambarı.

c) Teslim tarihi/tarihleri                    :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren, 90 (doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  MTA Genel Müdürlüğü Uzaktan Algılama Koordinatörlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  13.12.2012 – 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9261/1-1


TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YE AİT AKSARAY, SAMSUN VE AĞRI İLLERİNDEKİ MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) A.Ş.ye ait Aksaray, Samsun ve Ağrı illerinde bulunan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar ve üzerindeki varlıklar “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanarak özelleştirilmek üzere grup halinde ihale edilecektir.

Türkşeker A.Ş.’ye ait taşınmazlardan;

 

Grup

İhaleye Konu Varlık

Geçici Teminat

(TL)

Şartname Bedeli (TL)

Son Teklif Verme

Tarihi/ Saati

1

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Dere Mahallesi, 595 ada, 19 ve 20 parsellerdeki 479,28 m2 Taşınmaz

10.000

50

27/12/2012

17:00

2

Aksaray ili, Eskil ilçesi, Merkez Mahallesi, 442 ada, 3 parseldeki 3.005,00 m2  Taşınmaz

15.000

70

27/12/2012

17:00

3

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Devedamı köyü, 488 ve 489 parseldeki 19.350,00 m2  Taşınmaz

10.000

50

27/12/2012

17:00

4

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mahallesi, 797 ada, 3 parseldeki 8.068,77 m2 Taşınmaz

60.000

100

27/12/2012

17:00

5

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Sarıcalı Mahallesi, 798 ada, 1 parseldeki 8.578,80 m2 Taşınmaz

60.000

100

27/12/2012

17:00

6

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 227 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerdeki 15.399,80 m2 Taşınmaz

100.000

150

27/12/2012

17:00

7

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 228 ada, 1, 2 ve 3 parsellerdeki 6.279,93 m2Taşınmaz

60.000

60

27/12/2012

17:00

8

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 230 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 10.342,07 m2 Taşınmaz

80.000

100

27/12/2012

17:00

9

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 231 ada, 1 parseldeki 416,79 m2 Taşınmaz

20.000

50

27/12/2012

17:00

10

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 236 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsellerdeki 14.908,68 m2 Taşınmaz

100.000

150

27/12/2012

17:00

11

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 237 ada, 1 ve 3 parsellerdeki 9.407,23 m2 Taşınmaz

70.000

100

27/12/2012

17:00

12

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 240 ada, 1, 2 ve 3 parsellerdeki 5.632,70 m2 Taşınmaz

50.000

60

27/12/2012

17:00

13

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 241 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 10.968,33 m2 Taşınmaz

80.000

100

27/12/2012

17:00

14

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 242 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 8.955,49 m2 Taşınmaz

70.000

100

27/12/2012

17:00

15

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 243 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 10.402,96 m2 Taşınmaz

80.000

100

27/12/2012

17:00

16

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 245 ada, 1 ve 2 parsellerdeki 3.020,07 m2 Taşınmaz

40.000

50

27/12/2012

17:00

17

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 246 ada, 1, 2, 3 ve 4 parsellerdeki 6.405,11 m2 Taşınmaz

60.000

60

27/12/2012

17:00

18

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 247 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 11.078,97 m2 Taşınmaz

90.000

150

27/12/2012

17:00

19

Ağrı ili, Merkez ilçesi, Suçatağı köyü, 248 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerdeki 9.620,78 m2 Taşınmaz

70.000

100

27/12/2012

17:00

 

üzerinde bulunan varlıklar ile birlikte belirtilen gruplar halinde satışa konudur.

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Satışa konu taşınmaz gruplarından birine teklif verilebileceği gibi birbiriyle ilişkilendirilmeden birden fazla taşınmaz grupları için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şart içeremez.

3) İhalelere katılabilmek için İdare’nin belirtilen adresinden her bir taşınmaz grubu için ayrı olmak üzere, bedeli mukabili İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin adresine son teklif verme tarih ve saatinden önce elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhaleye iştirak edebilmek için İhale Şartnamesi bedeli olarak tabloda herbir taşınmaz grubu için belirtilen tutarın İdare’nin

- Halkbank ANKARA Kurumsal Şubesinin TR250001200945200083000006,

- T.C. Ziraat Bankası ANKARA Merkez Şubesinin TR860001000001387756615004,

- Vakıfbank ANKARA Merkez Şubesinin TR220001500158007287550667 numaralı Türk Lirası (TL) hesaplarından birine yatırılması gerekmektedir. Dekontta, katılımcıların (Ortak Girişim Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun veya Üyelerinden birinin) adı ile hangi grup/ grupların ihalesine ilişkin doküman alınacağı açıkça belirtilecektir.

5) Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklif bedeli peşin veya İhale Şartnamesinde belirtilen koşullarda vadeli ödenebilecektir.

6) Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kanun’a tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

7) İhale konusu taşınmazların yurtdışında yerleşik kişilere satışı Tapu Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuata tabidir.

8) Özelleştirme işlemleri, Katma Değer Vergisinden ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

9) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

Adres               : Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş /ANKARA

Tel                    : (312) 585 80 00/ 8461- 8459

Faks                 : (312) 585 83 54

İnternet Adresi : www.oib.gov.tr

9321/1-1


ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALE İLANI

Balıkesir İl Özel İdaresinden:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi, ve hektarı belirtilen AR.10/0024, AR.10/0027, AR.10/0028, AR.10/0029, AR.10/0030, AR.10/0034, AR.10/0038, AR.10/0042, AR.10/0045, AR.10/0048, AR.10/0049, AR.10/0050, AR.10/0051, AR.10/0052, AR.10/0054, AR.10/0055, AR.10/0066, AR.10/0067, AR.10/0069, AR.10/0070, AR.10/0071, AR.10/0073, AR.10/0089, AR.10/0090 AR.10/0091, AR.10/0093 ve AR.10/0105 nolu 27 adet arama ruhsatlı jeotermal sahanın 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince, Balıkesir İl Encümen toplantı salonunda ( Eski Kuyumcular Mh.Özmerkez İşhanı Kat : 7 ) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Balıkesir İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde (Eski Kuyumcular Mh.Özmerkez İşhanı Kat : 5) görülebilir. İhaleye katılanların almak zorunda olduğu ihale doküman bedeli 100 TL’dir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

a) Gerçek kişiler için:

1- Başvuru dilekçesi

2- T.C. Vatandaşı olması ve T.C.kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

3- Noter tasdikli imza sürkileri

4- Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

5- Tebligat için adres beyanı

6- Geçici teminat makbuzu veya Kesin ve süresiz banka teminat mektubu

b) Tüzel kişiler için:

1- Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2- Şirket yönetiminin onaylı imza sürkileri aslı

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha

4- Şirket yetkilisi olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5- Geçici teminat makbuzu veya Kesin ve süresiz banka teminat mektubu

6- Tebligat için adres beyanı

7- Oda kayıt belgesi

6- İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İl Encümeni huzurunda vereceklerdir.

7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

No

İlçe

Belde/Köy

Ruh. No

Hektar

Kaynağın Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale gün ve Saati

1

AYVALIK

ALTINOVA

AR.10/0042

4875.23

Jeotermal kaynak

71,038.44 TL

2,131 TL

05/12/2012--14:00

2

BİGADİÇ

IŞIKLAR

AR.10/0093

4744.61

Jeotermal kaynak

69,135.14 TL

2,074 TL

05/12/2012--14:01

3

BİGADİÇ

YOLBAŞI

AR.10/0073

3326.35

Jeotermal kaynak

48,469.24 TL

1,454 TL

05/12/2012--14:02

4

BİGADİÇ

DEĞİRMENLİ

AR.10/0034

4672.09

Jeotermal kaynak

68,078.43 TL

2,042 TL

05/12/2012--14:03

5

GÖNEN

ÜZÜMLÜ

AR.10/0049

4635.41

Jeotermal kaynak

67,543.95 TL

2,026 TL

05/12/2012--14:04

6

GÖNEN

KUMEĞREK

AR.10/0048

4853.94

Jeotermal kaynak

70,728.22 TL

2,122 TL

05/12/2012--14:05

7

GÖNEN

MURATLAR

AR.10/0050

4775.37

Jeotermal kaynak

69,583.35 TL

2,088 TL

05/12/2012--14:06

8

GÖNEN

ÇINARLI

AR.10/0051

4791.59

Jeotermal kaynak

69,819.70 TL

2,095 TL

05/12/2012--14:07

9

GÖNEN

ARMUTLU

AR.10/0052

4679.57

Jeotermal kaynak

68,187.42 TL

2,046 TL

05/12/2012--14:08

10

HAVRAN

H.MAHMUTLAR

AR.10/0045

4868.4

Jeotermal kaynak

70,938.92 TL

2,128 TL

05/12/2012--14:09

11

MERKEZ

YENİKÖY

AR.10/0028

4792.2

Jeotermal kaynak

69,828.58 TL

2,095 TL

05/12/2012--14:10

12

MERKEZ

PAMUKÇU

AR.10/0029

4048.43

Jeotermal kaynak

58,990.89 TL

1,770 TL

05/12/2012--14:11

13

MERKEZ

ATAKÖY

AR.10/0054

4666.58

Jeotermal kaynak

67,998.14 TL

2,040 TL

05/12/2012--14:12

14

MERKEZ

AYŞEBACI

AR.10/0055

4679.01

Jeotermal kaynak

68,179.26 TL

2,045 TL

05/12/2012--14:13

15

MERKEZ

SELİMİYE

AR.10/0030

3099.99

Jeotermal kaynak

45,170.88 TL

1,355 TL

05/12/2012--14:14

16

MANYAS

KIZILKÖY

AR.10/0069

4774.75

Jeotermal kaynak

69,574.31 TL

2,087 TL

05/12/2012--14:15

17

MANYAS

BOĞAZKÖY

AR.10/0070

4793.28

Jeotermal kaynak

69,844.32 TL

2,095 TL

05/12/2012--14:16

18

MANYAS

SALUR

AR.10/0071

3039.48

Jeotermal kaynak

44,289.17 TL

1,329 TL

05/12/2012--14:17

19

MANYAS

ÇAMLIKÖY

AR.10/0024

4851.86

Jeotermal kaynak

70,697.91 TL

2,121 TL

05/12/2012--14:18

20

SAVAŞTEPE

ARDIÇLI

AR.10/0038

4801.75

Jeotermal kaynak

69,967.74 TL

2,099 TL

05/12/2012--14:19

21

SINDIRGI

KARAAĞAÇ

AR.10/0089

4804.39

Jeotermal kaynak

70,006.21 TL

2,100 TL

05/12/2012--14:20

22

SINDIRGI

ALACAATLI

AR.10/0090

4889.19

Jeotermal kaynak

71,241.85 TL

2,137 TL

05/12/2012--14:21

23

SINDIRGI

ÇUKURDERE

AR.10/0091

4559.09

Jeotermal kaynak

66,431.87 TL

1,993 TL

05/12/2012--14:22

24

SINDIRGI

HİSARALAN

AR.10/0105

692.35

Jeotermal kaynak

21,857.00 TL

656 TL

05/12/2012--14:23

25

SUSURLUK

KARAPÜRÇEK

AR.10/0027

4700.08

Jeotermal kaynak

68,486.28 TL

2,055 TL

05/12/2012--14:24

26

SUSURLUK

GÖBEL

AR.10/0066

4031.95

Jeotermal kaynak

58,750.75 TL

1,763 TL

05/12/2012--14:25

27

SUSURLUK

HELVACIOĞLU

AR.10/0067

4751.04

Jeotermal kaynak

69,228.83 TL

2,077 TL

05/12/2012--14:26

İlan olunur.

9228/1-1