21 Kasım 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28474

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEME SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ, VERİ YEDEKLEME, VİRÜS KORUMA VE İDAME YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:


SU POMPALARINDAKİ DALGIÇ POMPADA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİN EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


DİZEL FORKLİFTİN OPERATÖRÜ İLE BİRLİKTE KİRALANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN KAPSAMINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Diyarbakır Defterdarlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


2 ADET İMARLI ARSA SATILACAKTIR

Karaçulha Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEME SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğünden:

1 - Müdürlüğümüz Ankara Gölbaşı Sosyal Tesisleri Ambarında ihtiyaç dışı (kullanılamaz) olarak bulunan yaklaşık 200 ton hurda  (Demir-Bakır) ve 20 ton Hurda Telefon Santrali malzemesinin demontajının yapılarak ihale yoluyla piyasaya satışı yapılacaktır.

2 - İhale 29/11/2012 Perşembe günü saat 10:00’da kapalı zarfla teklif alma usulü yapılacak, açık pazarlık usulü ile sonuçlandırılacaktır.

3 - Satışla ilgili şartname TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü  (Tel:  0 312 497 11 00 – Fax: 0 312 497 22 28) Gölbaşı/ANKARA adresinde Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların satışla ilgili şartnameyi satın almaları zorunludur. Şartname bedeli 5,00.-TL.- (beş)’dır.

4 - Satışı yapılacak malzemelerin tamamı için teklif verilecektir.

5 - İhaleye iştirak edecek firmalar, teklif edilen bedelinin %3’ü kadar Geçici Teminat yatıracaktır.

6 - Malzemeler aynı adresteki Ankara Gölbaşı Sosyal Tesisleri Ambarında yerinde görülebilir.

7 - İhaleye katılacak firmalar tekliflerini en geç 29/11/2012 Perşembe günü saat 10:00’a kadar Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine vermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9217/1-1


MUHTELİF SUNUCU İŞLETİM SİSTEMLERİ, VERİ YEDEKLEME, VİRÜS KORUMA VE İDAME YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumunun ihtiyacı olan 17 kalem muhtelif miktarda sunucu işletim sistemleri, veri yedekleme, virüs koruma ve idame yazılım lisansları alımı 04 Aralık 2012 Salı günü Saat: 14.00’da teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Yasasına tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40 / 263-274-296

9213/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.11.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9216/1-1


POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan:

TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerin satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 18 nci maddesinin (b) bendine göre “Açık Arttırma ve Eksiltme Usulü” ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin                                :  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

a) Adresi                                    :  Atatürk Bulvarı No:221, Kavaklıdere / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0312 – 468 53 00 / 1116 - 0312 – 427 36 98

c) Elektronik posta adresi          :  satinalma@tubitak.gov.tr

2 - İhale konusu işe ait bilgiler  

a) Niteliği, türü ve miktarı

                               : Bilim ve Teknik Dergisi: Aylık 30.000 adet x 12 ay= 360.000 adet

                               : Meraklı Minik Dergisi : Aylık 30.000 adet x 12 ay= 360.000 adet

                               : Bilim Çocuk Dergisi: Aylık 125.000 Adet x 12 ay = 1.500.000 adet

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Atatürk Bulvarı No: 221, S. alma Müdürlüğü – Kavaklıdere/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  06/12/2012 - 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname.

4.3.İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenerek teklif zarfına konulacaktır.

4.4. Standart Formlar : (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli ile iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi)

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No: 221, Satın Alma Müdürlüğü Kavaklıdere/ ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı, idarenin aynı adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 221, Satın Alma Müdürlüğü, Kavaklıdere/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Geçici teminat alınmayacaktır.

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

9214/1-1


SU POMPALARINDAKİ DALGIÇ POMPADA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK PARÇA TEMİN EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Su Pompalarındaki Dalgıç Pompada kullanılmak üzere yedek parça temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/171508

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel: 0286-4162001   Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi            :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                           :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  İşletme Müdürlüğümüz Su Pompalarındaki Dalgıç Pompada kullanılmak üzere 8 Adet ORING (parça no:827501), 8 adet ÇARK YATAĞI (parça no:3827903) ve 1 adet ÇARK (parça no:3826200) temini işi.

b) Teslim yeri                               :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                               :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                          :  Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                           :  29.11.2012 - 15. 30

d) Dosya no                                  :  291-KÇLİ/2012-0869

4 - İhaleye ait dökümanlar;

- Çan’da : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

- İzmir’de : T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. Sokak No: 3 Bornova/ İZMİR

- Ankara’da : T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 29.11.2012, saat 15.30’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9204/1-1


DİZEL FORKLİFTİN OPERATÖRÜ İLE BİRLİKTE KİRALANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/165799

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010

b) Telefon ve faks numarası             :  3122942000 - 3122307184

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : 

2 - İhale konusu hizmetin niteliği,

     türü ve miktarı                             :  30.000 saat çalışacak 9 adet lastik tekerlekli dizel forkliftin operatörü ile birlikte kiralanması hizmet alımı

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  12.12.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. İş Deneyim Belgesi:

İstekliler, teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır.

4.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan her türlü iş makinesi ile yapılan ve loder kiralama işi ile benzerlik gösteren hizmet taahhüt işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Diğer Hususlar:

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini (Elden verilmesi halinde 100,00TL(KDV dahil) kargo veya posta ile gönderilmesi halinde, Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı faksa göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

9099/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN KAPSAMINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 18,00 TL ile en çok 651.537,00 TL arasında değişen; 26/11/2012 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00 TL, en çok 65.154,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 74 adet/grup binek otomobil, arazi taşıtı, kamyon, tanker, elektrikli transpalet, yün çorap, A4 kağıdı, oyuncak tabanca, zeka küpü, muh. marka cep telefonları ve aksamları, marş ve şarj dinamosu, elektronik kart, fener ampulü, güneş gözlüğü, rulo kumaş ve giyim eşyası vb. araç/eşyalar; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 27.11.2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç/eşyalar söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye işletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9189/1-1


ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

Diyarbakır Defterdarlığından:

 

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/

KÖY

ADA

PARSEL

YÜZ-

ÖLÇÜMÜ

(M2)

CİNSİ

İMAR DURUMU

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK KISMI (m²)

TAŞINMAZIN RAYİÇ DEĞERİ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE TARİHİ/SAATİ

1

Diyarbakır

Bismil

Altıok

149

2

1.574,64

Kargir  2 katlı bina ve arsası

Askeri Alan

Tamamı

2.119.587,31 TL

 423.918,00 TL.

11.12.2012 Salı günü

Saat: 14:00

2

Diyarbakır

Bismil

Altıok

149

10

293,3

2 daireli kargir ev ve  arsası

Askeri Alan

Tamamı

3

Diyarbakır

Bismil

Altıok

149

11

295,26

2 daireli kargir ev ve  arsası

Askeri Alan

Tamamı

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZ

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/

KÖY

ADA

PARSEL

YÜZ-ÖLÇÜMÜ (m²)

CİNSİ

İMAR DURUMU

UYGULANACAK OLAN PROJE

TAŞINMAZ ÜZERİNE YAPILACAK İNŞAATIN YAKLAŞIK MALİYETİ

Diyarbakır

Yenişehir

Yolatı(Şilbe)

-

507

73.424,18

Tarla

Askeri Alan

66 yataklı iç güvenlik vardiya personeli yatakhanesi (3. sınıf B grubu yapılar)

1.266.546,40 TL.

 

(1) İlimiz Merkez Yenişehir İlçesi Yolaltı (Şilbe) Mahallesinde bulunan mülkiyeti  hazineye ait 507 parsel numaralı ve 73.424,18 m2 yüzölçümlü taşınmaz mal üzerine toplam 1.266.546,40 TL (Birmilyonikiyaltmışaltıbinbeşyüzkırkaltı TL-kırk KR.) yaklaşık maliyetli (Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı kışlasına) 3. Sınıf B Grubu 66 yataklı iç güvenlik vardiya personeli yatakhanesi(İGVPY)  inşaatına karşılık, İlimiz Bismil ilçesi, Altıok Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 149 ada 2, 10 ve 11 parsel numaralı toplam 2.163,20 m² yüzölçümlü ve  2.119.587,31TL tahmini bedelli taşınmaz malların, 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen tarihte ve saatte yapılacaktır.

(2) Projelerin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 12 aydır.

(3) Binaların yapımı ile ilgili olarak uygulama projeleri kullanılacağından Teknik şartname olarak projeler kullanılacaktır.

(4) Yapılacak işin teminatı olarak inşaat bitip, iskan ruhsatı alınıncaya kadar arsanın mülkiyeti müteahhide devredilmez.

(5) Geçici Teminat Bedeli 423.918,00 TL (Dörtyüzyiirmiüçbindokuzyüzonsekiz TL) dir.

1 - İhaleye İştirak Etmek İsteyenlerin;

a) Geçici Teminatı; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

2 - İhaleye İlişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Diyarbakır Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

3 - Yükleniciye devri öngörülen taşınmazın tahmini bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucunda oluşan ihale bedeli ile yaptırılacak 66 yataklı iç güvenlik vardiya personeli yatakhanesinin toplam yaklaşık maliyet bedeli (1.266.546,40 TL) arasında meydana gelecek fark sözleşme düzenlenmeden önce peşin olarak Hazineye ödenecektir.

4 - İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

5 - Satışı yapılan taşınmaz malın KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

6 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10 - İhale ilanı, www.milliemlak.gov.tr, www.diyarbakirdefterdarligi.gov.tr adreslerinde görülebilir.

İlan olunur.

8715/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şahinbey İlçesi Kızılhisar Mahallesinde kayıtlı, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazın satışı işidir.

 

Sıra No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

Kızılhisar

17j-4b

856

3

4.040,73 m2

Konut (E:2.00 hmax: Serbest)

600,00.-TL

2.424.438,00-TL

72.733,14.-TL

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ :

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. 

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Satın Alma Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ,YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerin ihalesi 11/ARALIK/2012 Salı günü saat 14.00’te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postada vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.                                                   

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2012 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2012 Yılı)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

8852/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;                      

a) Adres                                  :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik posta adresi       :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

                                                                                                                                                

a) Niteliği Türü

Miktarı :

İhale Kayıt No:

Dosya No:

Şartname Bedeli :

İhale Tarihi :

1 - Enerji ve Kumanda Kablosu

4 Kalem

2012-166003

TER-AEL-2012-1659

80,00-TL

10/12/2012

2 - İş Makinası Filitre Alımı

175 Kalem

2012-168153

TER-AEL-2012-1642

80,00-TL

12/12/2012

3 - İkili Alt Taşıyıcı Çelik Role

4000 Adet

2012-168021

TER-AEL-2012-1661

80,00-TL

13/12/2012

4 - İş Makinası Yedek parça Alımı

73 Kalem

2012-168193

TER-AEL-2012-1665

80,00-TL

17/12/2012

5 - Beşli Çelik Role İmalatı

3000 Adet

2012-168029

TER-AEL-2012-1662

80,00-TL

19/12/2012

6 - Dörtlü Körüklü Role Lastiği

50.000 Adet

2012-168040

TER-AEL-2012-1663

90,00-TL

20/12/2012

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3-) İhalenin

a-) Yapılacağı Yer                  :  AEL İşletme Müd. İhale Salonu.

b-) Tarihi ve Saati                   :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat :14.00

c-) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını İşletme Müdürlüğünden satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü.

(Fak:0-344-5242280)Çoğulhan-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak Girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’e kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

9131/1-1


2 ADET İMARLI ARSA SATILACAKTIR

Karaçulha Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz Çalıca Mahallesi, Atatürk Bulvarında bulunan ve Belediye Tüzel Kişiliği adına kayıtlı olan, aşağıda sıra numarası, pafta, parsel numarası, arsaların miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen 2 adet imarlı arsa 2886 sayılı D.İ.Yasasının 45. maddesi uyarınca açık arttırma usulü ihale birlikte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleler Karaçulha Belediye Encümen salonunda toplanacak komisyon tarafından 4.maddede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3 - Satış ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Fen işleri Müdürlüğünden her bir parsel için 100,00,-TL bedel karşılığında alınabilir.

4 - Satışı yapılacak olan Arsaların:

 

S.

No

Pafta No

Ada/ Parsel

İhale Tarihi ve Saati

İmar Planındaki Yeri

Miktarı

Muhammen Bedeli :

Geçici Teminatı

1

022d-14a-2c

404/1

04.12.2012

Saat : 11:00

Akaryakıt Satış İstasyonu

2041,00 m²

1.714.440,00TL

(Bir milyon yedi yüz on dört bin dört yüz kırk Türk Lirası)

55.000,00TL

(Elli beş bin Türk Lirası)

2

022d-14a-2c

405/1

04.12.2012

Saat : 11:30

Merkezi İş Alanı

5929,44 m²

2.520.012,00TL

(İki milyon beş yüz yirmi bin on iki Türk Lirası)

80.000,00TL

(Seksen bin Türk Lirası)

5 - Arsanın muhammen (tutarları)bedeli KDV hariç, olarak yukarıya çıkartılmıştır.

6 - Arsanın ihale bedeli KDV ve yasal harçlarla birlikte 10 eşit taksitte ödenecek olup, birinci taksiti tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek, geri kalan miktar 9 eşit taksitte birer ay ara ile ödenecektir.

7 -  İsteklilerin belirtilen gün ve saatte yatırdıkları teminat makbuzu ile birlikte,9.maddede yazılı belgelerle birlikte Karaçulha Belediye Başkanlığına başvurmaları şarttır.

8 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - İhaleye İştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler;

A - Gerçek Kişilerden:

1 - Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

2 - Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,

3 - İkametgah belgesi

4 - Vekaleten Katılacaklar için noter onaylı vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

B - Tüzel Kişilerden:

1 - Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

2 - 2012 yılı içinde alınmış oda kayıt belgesinin aslı ve noter tasdikli sureti.

3 - 2012 yılı içinde ilgili odadan alınmış yetki belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

4 - Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

5 - Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdiki vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

C - Ortak Girişimlerden:

1 - Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

2 - 2012 yılı içinde alınmış noter tasdikli Ortak girişim beyannamesinin aslı.

3 - 2012 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı.

4 - Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

10 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

9081/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 506,00 TL ile en çok 132.623,00 TL arasında değişen; 29.11.2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 51,00 TL, en çok 13.263,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 24 grup soğutma fan ve paneli, taş, mermer parlatma makinası, mıknatıs, oyuncak, sokak lambası, tabla dişlisi, PE film, salamura yaprak, duvar saati, strafor tabak, float cam, kimyasal ürün, kol saati, kırık granit mermer, sıkıştırma anahtarı, sodyum carbox vb. eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk.No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 30.11.2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

9190/1-1