8 Kasım 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28461

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

Sayıştay Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır.

1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan 6 takım dosya ile 6 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, Yabancı Dilini belirten Başvuru Formuna özgeçmişini, 2 fotoğrafını, doktora belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri) ekleyerek İlgili Birime başvurmaları gerekmektedir.

3 - Başvurularda Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" dikkate alınacağından burada belirtilen belgelerin de eklenmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi (http://www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

Y.DOÇENT

AÇIKLAMA

Adet

Derece

Adet

Derece

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

1

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

 

 

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Finansal Ekonometri Bölümü

 

 

 

 

Finansal Ekonometri Anabilim Dalı

 

 

1

3

KARASU MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

1

2

Aktinit atomlarının seviye yapıları hakkında çalışmalar yapmış olmak.

8790/1-1


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 10 Aralık 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Uygulama tezleri; tez konularının teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilecektir.

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 10 Aralık 2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

ç) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 12 Aralık 2012 Çarşamba gününe kadar incelenecek, TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda yönetim kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 14 Aralık 2012 Cuma günü duyurulacaktır.

d) Oda TEMDEM kurulunun, 21 Aralık 2012 Cuma günü Saat: 10.00 da Ankara’da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alınacak ve değerlendirme sınav sonuçları 24 Aralık 2012 Pazartesi günü Oda internet sayfasında ilan edilecektir.

e) SMM Sınavlarına aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını ve TEMDEM değerlendirme sınavını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2- Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

f) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 26 Aralık 2012 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırılacaktır.

g) Sınav giriş belgeleri, adaylara 31 Aralık 2012 Pazartesi gününe kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

ğ) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri: 12 Ocak 2013 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

13 Ocak 2013 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati: 09.30

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

8739/1-1


Sayıştay Başkanlığından:

Aşağıda ismi ve yılı yazılı saymanlıklarla ilgili olarak Sayıştay Dairesince verilen ilam hakkında 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 69. maddesi gereğince sorumlular tarafından yapılan temyiz istemine ait dilekçenin bir nüshası Sayıştay Başsavcılığına gönderilmiş ve alınan karşılamalar ise ilgili sorumluların halen bulunduğu yer ve adresinin tespit edilememesi nedeniyle kendilerine tebliğ edilememiştir. İlgililerin Sayıştay Başsavcılık karşılamalarını almak veya kendisine tebligatın yapılabileceği açık adresini bildirmek üzere ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği, aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

SORUMLULARIN

SAYMANLIĞIN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

ÜNVANI

ADRESİ

Van Belediyesi Muhasebe Birimi

2008

Cevdet YILDIZ

Meclis Üyesi

Defterdarlık Cad.Çınar İş Merkezi Kat:2 No:4 Yıldız Emlak İnşaat Merkez/VAN

Van Belediyesi Muhasebe Birimi

2008

Dilek ÇETİNKAYA

Meclis Üyesi

İki Nisan Cad. Artos Evleri A.Blok No :12 Merkez/VAN

Van Belediyesi Muhasebe Birimi

2008

İlknur DOĞAN

Meclis Üyesi

Hastane Cad.Sistem Sitesi    C Blok No : 6 VAN

Van Belediyesi Muhasebe Birimi

2008

İmadettin BİTLİS

Meclis Üyesi

Selim Bey Mah. Kaleyolu Cad.Mavi Köşk Apt. C Blok No: 6 VAN

8769/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.10.2012     Karar No: 463

Transatlantic Exploration Mediterranaean Int. Pty. Ltd. Şti. ile Transatlantic Turkey Ltd. Şti. X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/TAT-TEM/4174 hak sıra no.lu arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Göksu-3 kuyusunun lokasyon yeri ve yolu için gerekli olan ancak arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Bismil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Üçtepe Köyünde kain 23 no.lu parselin 9.623.00 m2’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 17.07.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuşlardır.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Bismil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Üçtepe Köyünde kain 23 no.lu parselin 9.623.00 m2’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir.

 

İstimlakine karar verilen arazinin:

 

İli            : Diyarbakır

İlçesi       : Bismil

Köyü       : Üçtepe

Mevkii    : Kumluk

 

Parsel No                              Malikleri                                                  İstimlaki istenen miktar (m2)

   23               Maliye Hazinesi                                                                          9.623.00

                      Adem Akyıldız (Mehmet oğlu)

                      Fatma Akyıldız (Mehmet kızı)

                      Rabia Akyıldız (Mehmet kızı)

                      Mahmut Akyıldız (Mehmet oğlu)

                      Hacer Akyıldız (Mehmet kızı)

                      Mehmet Akyıldız (Yusuf oğlu)

                      Mehmet Hayrullah Akyıldız (İhsan oğlu)

                      Selim Kaya (Abdülaziz oğlu)

                      Dilşah Kikizade (Mehmet Sadık kızı)

                      Kerem Kaya (Mehmet Sadık oğlu)

                      Ekrem Kaya (Mehmet Sadık oğlu)

                      Hayati Kaya (Mehmet Sadık oğlu)

                      Katibe Timur (Mehmet Sadık kızı)

                      Selahattin Ayhan (İbrahim oğlu)

                      Namık Akyıldız (Yusuf oğlu)

                                                         İstimlaki istenen toplam miktar:             9.623.00 m2

8740/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.10.2012     Karar No: 6580

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Sektör Madencilik, Enerji İnşaat, Petrol, Gaz, Elektrik, Elektronik, Sanayi ve Tic. Ltd.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad. No: 36    58000 Kurtlapa SİVAS

• MÜRACAAT TARİHLERİ               :  20.06.2012-10.09.2012

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                         :  Arama ruhsatı

• BÖLGESİ                                            :  X no.lu Siirt

• SAHA İŞARETİ                                 :  SKT/XIII/A

• KAPSADIĞI İL                                  :  Kahramanmaraş

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  49.899 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI                   :  AR/SKT/5123

KARAR:

Sektör Madencilik, Enerji, İnşaat, Petrol, Gaz, Elektrik, Elektronik, Sanayi Tic. Ltd, Şti’nin XIII no.lu Hatay Petrol Bölgesinde SKT/XIII/A işaretli ve AR/SKT/5123 hak sıra numaralı, 49.899 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8741/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.10.2012      Karar No: 6579

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Çalık Enerji ve San. Tic. A.Ş.

• MERKEZİ                            :  Keresteciler Sit. Fatih Cd. Selvi Sk. No: 18    34010, Merter, İSTANBUL

• TEBLİGAT

  ADRESİ                               :  Ak Plaza Yaşam Cd. No:7 Kat:17 06510, Söğütözü, ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZİ                            :  Esentepe Mah. Büyükdere Cd. No: 163 Şişli, İSTANBUL

• TEBLİGAT

  ADRESİ                               :  Ak Plaza Yaşam Cd. No:7 Kat: 9    06510, Söğütözü, ANKARA

DEVREDİLEN PETROL

HAKKININ MAHİYETİ      :  Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin IX no.lu Van, X no.lu Siirt ve XV no.lu Konya Petrol Bölgeleri’nde sahip bulunduğu AR/ÇLK/4909, 4910, 5030, 4705, 4706 hak sıra no.lu 5 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 100’er hissesinin tamamının Çalık Petrol Ar. Ür. San. ve Tic. A.Ş.’ye devri.

MÜRACAAT TARİHLERİ  :  08.08.2012

KARAR:

Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin IX no.lu Van, X no.lu Siirt ve XV no.lu Konya Petrol Bölgeleri’nde sahip bulunduğu AR/ÇLK/4909, 4910, 5030, 4705, 4706 hak sıra no.lu 5 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 100’er hissesinin tamamını, Çalık Petrol Ar. Ür. San. ve Tic. A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen her bir ruhsattaki % 100’er hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31, 32/C maddelerine istinaden 08.08.2012 tarihinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 22.10.2012 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

IX no.lu Van Petrol Bölgesi’nde AR/ÇLK/4909, 4910 hak sıra no.lu 2 adet, X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde AR/ÇLK/5030 hak sıra no.lu 1 adet, XV no.lu Konya Petrol Bölgesi’nde AR/ÇLK/4705, 4706 hak sıra no.lu 2 adet olmak üzere toplam 5 adet petrol arama ruhsatının her birindeki Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu % 100’er hissenin tamamının Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartlarıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36 ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde AR/ÇLK/4909, 4910, 5030, 4705, 4706 hak sıra no.lu 5 adet petrol arama ruhsatının tamamı Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin olacaktır.

8742/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.10.2012     Karar No.:6578

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                                 :  Gümüş Madencilik, İnşaat, Petrol, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ      :  Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No: 174 Balgat-ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                          :  20.06.2012

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                            :  Arama ruhsatı

• BÖLGESİ                                               :  IX no.lu Van

• SAHA İŞARETİ                                    :  GMŞ/IX/J

• KAPSADIĞI İLLER                              :  Bitlis, Van

• YÜZÖLÇÜMÜ                                      :  49.821 hektar

• HAK SIRA NUMARASI                      :  AR/GMŞ/5110

KARAR:

Gümüş Madencilik, İnşaat, Petrol, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin IX no.lu Van petrol bölgesi’nde GMŞ/IX/J işaretli, AR/GMŞ/5110 hak sıra numaralı ve 49.821 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52 inci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8743/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 31.10.2012      Karar No: 6577

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Gümüş Madencilik, İnşaat, Petrol, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Mevlana Bulvarı Konya yolu üzeri No:174 Balgat, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  20.06.2012

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                         :  Arama ruhsatı

• BÖLGESİ                                            :  IX no.lu Van

• SAHA İŞARETİ                                 :  GMŞ/IX/I

• KAPSADIĞI İLLER                           :  Bitlis, Van

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  49.138 hektar

• HAK SIRA NUMARASI                   :  AR/GMŞ/5109

KARAR:

Gümüş Madencilik, İnşaat, Petrol, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin IX no.lu Van petrol bölgesi’nde GMŞ/IX/I işaretli, AR/GMŞ/5109 hak sıra numaralı ve 49.138 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52 inci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

8744/1-1

—————

Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti.’nin XIII No.lu Hatay petrol bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPI/4902 ve 4904 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatnamesi 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/4’üncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından 22.10.2012 tarihinde feshedilmiş ve söz konusu ruhsatların süresi bu tarihte sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8745/1-1


TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/97351

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

İl/İlçe

Kocaeli/Gebze

Adresi

Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1

Tel-Faks

2626772000

Posta Kodu

41470

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yazgül Turizm Nak. İnş. Spor Tesisleri Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Mustafapaşa Mah. İbrahimağa Cad.    No: 51/A Kat: 3 Gebze/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9440287389

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gebze Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

12809

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8811/1-1


Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/83897

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Kütahya/Tavşanlı

Adresi

Bursa Caddesi No: Bila-Tunçbilek

Tel-Faks

0 274 638 30 53/0 274 638 31 05

Posta Kodu

43900

E-Mail

ttermiks@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ömer Çelebi (Gerçek Kişi)

 

Adresi

Durak Mahallesi Çevre Yolu Üzeri No: 94 Tavşanlı-Kütahya

 

T.C. Kimlik No.

355 159 159 14

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2340058625

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Tavşanlı Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

43/43366

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8770/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve imal ettikleri mamülleri belirtilen firmaların TSE markasını kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu mamüllerin TSE markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

TSE BELGELİ FİRMALAR

Firma Adı

TS No:

Markası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

FİDANTEKS MOB OTURMA GRP EV TEKS SAN VE TİC LTD ŞTİ

TS 7167/NİSAN 2003

FİDAN

06.08.2012

Firma İsteği

SER DAY.TÜKEDİM MALL İÇ VE DIŞ TİC SAN LTD ŞTİ

TS616-1-1 EN 30-1-1/NİSAN 2000

OSCAR

02.10.2012

Firma Üretimi Bırakmış

BOYUT ÇELİK KAPI SAN TİC LTD ŞTİ

TS 12655/NİSAN 2004

BOYDOR

15.10.2012

Firma Adreste Yok

ŞULE DAY TÜK MAL PAZ SAN VE TİC AŞ

TS EN 613/NİSAN 2002

AS ROYAL

15.10.2012

Firma Adreste Yok

AK-FA İNŞ MAK ASN VE DOĞALGAZ SAN VE TİC LTD ŞTİ

TS 10922 EN 81-1NİSAN 2001

AK-FA

02.10.2012

Firma İsteği

 

 

 

 

 

 

TSEK BELGELİ FİRMALAR

Firma Adı

Kapsamı

Markası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ÜNVER ÇELİK KAPI VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ

TSEK

ÜNVER

11.09.2012

Firma İsteği

BOYUT ÇELİK KAPI SAN TİC LTD ŞTİ

TSEK YANGIN ÇIKIŞ KAPISI

BOYDOR

15.10.2012

Firma Adreste Yok

 

 

 

 

 

8753/1-1


 

 

 

8771/1-1