22 Ekim 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28449

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FLYGT DALGIÇ POMPA İÇİN YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET FT-IR SPEKTROMETRE SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 3. ÜNİTE GENERATÖR TRAFOLARI İLE 6 KV BARALARDA KULLANILAN KORUMA RÖLELERİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


LOKOMOTİF MUHTELİF HORTUMLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “SİYAH KAUÇUK HAMURU” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


157 KALEM ELEKTRİK TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ÖN YETERLİK İLANI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığından:


4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:


HİZMET ALINACAKTIR

TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: TRABZON


KAZAN BORULARININ VE VEP LAMALARININ ALIMI VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


DOĞRUDAN ANA FAALİYETLER İLE PERSONEL VE MALZEME NAKLİNE YÖNELİK İŞLERDE KULLANILMAK ÜZERE, 1 ADET 4X4 PİCK-UP, 1 ADET 18 KİŞİLİK MİNİBÜS İLE 1 ADET 4X2 PİKAP OLMAK ÜZERE 3 ADET ARACIN 2 YIL SÜRE İLE SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE HİZMET ALIMI YOLUYLA KİRALANMASI İŞİDİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ (CA(OH) 2: %90 AĞIRLIKÇA) TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) VE EÜAŞ’A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK

ARAÇ/EŞYANIN SATIŞ İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU İLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 30,00 TL. ile en çok 693.380,85 TL. arasında değişen; 07/11/2012 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL. en çok 69.339,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çakmak, Çay, Kabuklu Ceviz, Votka v.b 18 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler Sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 08/11/2012 tarihinde saat : 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8328/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla;

- 75 kalem muhtelif cins ve miktardaki tefrişat malzemesi,

İhtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve çizimlerine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.11.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

8377/1-1


FLYGT DALGIÇ POMPA İÇİN YEDEK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                :  Tlf: (0344) 524 22 04-05   Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                                   :  2012/90

b) Niteliği, türü ve miktarı                   :  FLYGT DALGIÇ POMPA İÇİN YEDEK MALZEME ALIMI

c) Teslim yeri                                      :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmeye müteakip 5 (beş) hafta

e) Şartname bedeli                               :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                           :  06.11.2012 Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer  :  Vakıfbank Afşin Şb. :TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 -Afşin Ziraat Bankası Şb. :TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no’lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihte saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

8213/1-1


1 ADET FT-IR SPEKTROMETRE SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1 adet FT-IR Spektrometre alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/155073

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312-210 35 86 – Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : 

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 adet FT-IR Spektrometre

b) Teslim yeri                                   :  BİOMATEN Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 70 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                              :  21/11/2012 11:00 Çarşamba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 50,00 TL (ElliTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 21/11/2012 Çarşamba günü, saat 11:00´a kadar ihale dökümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8350/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 3. ÜNİTE GENERATÖR TRAFOLARI İLE 6 KV BARALARDA KULLANILAN KORUMA RÖLELERİ SATIN ALINACAKTIR

Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

3. Ünite Generatör Trafoları İle 6 Kv Baralarda Kullanılan Koruma Rölelerinin Yenileriyle Değiştirilmesi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83 612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamesine göre Toplam 75 adet.

b) Yapılacağı Yer                      :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  1 (bir) ay

d) Dos. No                                :  YAT SEAS 12/57                2012/137993

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  09.11.2012 Cuma Günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,-TL. karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 100,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500 158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta yada kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 09.11.2012 Cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedeli TL veya döviz olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihale kısmi ve alternatif teklife kapalıdır.

8.2. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

8.3. İhaleye iştirak edecek isteklilerin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif tutarlarının en az %25’i oranı tutarında iş deneyim belgelerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur.

- Bu ihalede benzer iş; Herhangi bir enerji üretim santralinde veya trafo merkezinde orta gerilim koruma röle yenilemesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

8.4. Yüklenici, teklif edilen rölelerin tüm teknik özelliklerini, fonksiyonlarını, yazılımlarını, ayrıntılı olarak belirtecek, ilgili teknik kataloglarını, ölçülü resimlerini, uydukları standartları teklifinde verecektir.

8.5. Teklif edilen her kalem malzeme ve cihazın, tip, model ve üreticisi firmalarının isimleri tam olarak belirtilecektir. Varsa ilave özellikler, kalite ve test belgeleri ayrıca teklifle birlikte sunulacaktır.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

8369/1-1


LOKOMOTİF MUHTELİF HORTUMLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/151559

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                       :  TLM 16V185 Motor revizyonunda kullanılmak üzere 37 kalem muhtelif flexbil - başlıklı teflon hortum ve yağ giriş – çıkış borusu teknik şartname, teknik bilgi ve resimlerine göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  08/11/2012 saat: 14:45

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 08/11/2012 günü saat: 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8245/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “SİYAH KAUÇUK HAMURU” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/154512

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                         :  0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478

c) Faks numarası                              :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi (varsa)     :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  17.500 kg. SİYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI (KAU -TŞ - 014 - E Nolu Teknik Şartnameye Göre) 0,5 mm lik 7.000 kg. / 2 mm lik 3.500 kg. / 4 mm lik 7.000 kg.

b) Teslim Yeri                                  :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, 30 takvim günü'dür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  07.11.2012- Çarşamba - Saat: 14:00

c) İhale Usulü                                  :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C-Eskişehir adresinde görülebilir ve 50.-TL. (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI -YUNUSEMRE ŞB. - TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 no lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 07.11.2012- Çarşamba günü saat 14:00'e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8378/1-1


157 KALEM ELEKTRİK TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 157 Kalem Elektrik Tesisatı Malzemesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait İhale Dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE adresinden 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Vakıf Bank Rize Şubesi İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 Ziraat Bankası Rize Şubesi İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32 Halk Bankası Rize Şubesi İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 02 26'ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.11.2012 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

4 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

5 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

7 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

8 - İhale kısmi teklife açıktır.

9 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8195/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığından:

AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu) Ünitesi İhalesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin eki esas ve usullerin 19.maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale usulüyle ihale edilecektir.

Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                               :  2012/154127

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

b) Adresi                                                :  Terzioğlu Kampüsü Rektörlük Binası Kat:2 ÇANAKKALE

c) Telefon ve faks numarası                   :  02862180018

ç) Elektronik posta adresi                       :  bap@comu.edu.tr

d) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

   görülebileceği internet adresi (varsa)   :  http://imid.comu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Nitelik: AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu) Ünitesi Türü: Mal alımı.

                                                                  Miktarı: 1 Adet AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu) Ünitesi

b) Teslim yeri                                         :  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Merkezi Laboratuarı

c) Teslim tarihi                                       :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra 90 (Doksan) gün içinde teslimi zorunludur.

3 - Ön yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer                                    :  Rektörlük İhale Salonu

b) Tarihi                                                 :  14/11/2012

c) Saati                                                   :  10:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan ya da son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,

4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Aday veya isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 36.950,00 TL’ den az olamaz.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

1) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

ibrazı zorunludur.

2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirleri gösterilmelidir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

her ikisinin de isteklilerce ibrazı zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

(3) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında yapılmış olan mal satışlarından elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Toplam ciro için 184.750,00 TL taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarı 110.850,00 TL asgari yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(7) Altıncı fıkradaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyim Belgesi:

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde (Ek: 3/7/2009-27277 R.G/3. md.) ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

ibrazı zorunludur.

(2) Aday veya istekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

79.000,00 TL’lik ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi. Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren döküman, Teknik şartnameye cevaplar veya açıklamalar:

Adaylar teklif edecekleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğunu kanıtlayan teknik şartnameye cevapları veya açıklamaları ile katalogları ibraz etmek zorundadır.

4.4 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1 - Özel ve kamu sektörüne yürütülen her türlü laboratuvar cihaz tedarikleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Terzioğlu Kampüsü Rektörlük Binası Kat:2 ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8374/1-1


4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2009K121090 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Bilimsel Araştırma Gemisinde kullanılmak üzere, 4 (dört) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numaraları                          :  1-) 2012/149185    2-) // 2012/149192

                                                               3-) 2012/149207    4-) // 2012/149221

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii/ SİNOP

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 (368) 271 57 75 Faks: 0 (368) 271 57 76

c) Elektronik posta adresi                    :  pyosatinalma57@sinop.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  - - -

2 - İhale konusu malların                   

a) Niteliği, türü ve miktarları               :  1-) Deniz Tabanı Profil Çıkartıcı, 1 Adet (Komple)

                                                               2-) Kayıt Yapabilen Dijital Akıntı Ölçer, 1 Adet (Komple)

                                                               3-) Yandan Taramalı Sonar, 1 Adet (Komple)

                                                               4-) Box Corer (Derin Dip Numune Örnekleyicisi), 1 Adet (Komple)

b) Teslim yerleri                                  :  1-) Su Ürünleri Fakültesi

                                                               2-) Su Ürünleri Fakültesi

                                                               3-) Su Ürünleri Fakültesi

                                                               4-) Su Ürünleri Fakültesi

c) Teslim tarihleri                                :  1-) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) takvim günü

                                                               2-) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) takvim günü

                                                               3-) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) takvim günü

                                                               4-) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin  

a) Verileceği/Yapılacağı yer                :  Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı İhale Odası Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii/SİNOP

b) Tarihleri ve saatleri                         :  1-) 15/11/2012 Saat :14/00

                                                               2-) 15/11/2012 Saat :15/00

                                                               3-) 16/11/2012 Saat :14/00

                                                               4-) 16/11/2012 Saat :15/00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler;

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.2.4.Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar;

İstekliler teklif ettiği malın ulusal veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren TSEK/ISO/VDE/FDA/IEC/TÜV/UL belgelerinden en az birisini sunmalıdır.

Bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.

4.2.5 Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- Türk Lirası karşılığı : Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Servisi Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii/SİNOP adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Sinop Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesi neznindeki TR960001000226486829945012 IBAN nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge)

8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satın Alma Servisi Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii/SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8199/1-1


HİZMET ALINACAKTIR

TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

TRABZON

6. Etap 2 Grup 18-10 adet 154 kV’luk E.İ.Hatlarının Periyodik Bakım ve Küçük Onarımlarının hizmet alımı yoluyla yaptırılması işi Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2012/147606

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü P.K 24 Havaalanı Karşısı Pelitli/TRABZON

b) Telefon ve Faks Numarası    :  (0 462) 334 49 79 - 334 49 84

c) Elektronik Posta Adresi         :  teias14.iletim@ttnet.net.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği Türü ve Miktarı         :  2 Grup 154 kV iletim hatları E.N.H.İ.B./6.14.1 Grubu 18 adet E.İ.H. 426,381 km E.N.H.İ.B./6.14.2 Grubu 10 adet E.İ.H. 300,515 km

b) Yapılacağı yer                       :  E.N.H.İ.B./6.14.1 Grubu (Gölköy, Ordu, Şebinkarahısar, Kılıçkaya, Doğankent HES, Tirebolu, Kürtün HES, Torul HES, Büyükdüz, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Çaykara, Manahoz, Kalkandere, Hayrat, Akocak, Arsin, İyidere, İkizdere- E.N.H.İ.B./6.14.2 Grubu (Artvin, Ardahan, Hopa, Çakmakkaya, Borçka, Muratlı, Ardeşen, Çayeli)

c) İşin süresi                              :  24 Ay (2 yıl)

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/TRABZON

b) Tarih ve Saati                        :  01/11/2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumuyla ilgili belgeler,

Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler

İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1 İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.3.5. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4 - Bu İhalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan Enerji İletim Hatlarında Bakım onarım veya tesis hizmeti işleri ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 14. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmı teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3"ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60(altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8131/1-1


KAZAN BORULARININ VE VEP LAMALARININ ALIMI VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/147871

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Miktarı ve Türü

 

Sıra

No

Malzemenin Adı

Malzeme

Std. No

Ölçüler

DışçapxEt

Kal. (mm.)

Boy

Miktar

1

III. Ünite Ekran Borusu

16Mo3

1.5415

Ø57X5

6.000mm

Toplam Boy 15000 mt.

2500 ADET

2

Molibden Lama

16Mo3

1.5415

15X6

600 cm

Toplamda 4000 KG ±%10 olabilir

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/Kütahya

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 120 takvim günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/94

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  13.11.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:                                                                    

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Borulara ait ISO 9001 belgesi; Boruların Üretildiği Ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylı belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir

i) İmalatçı firma katalogları ve diğer teknik dokümanları teklif ekinde yer alacaktır

j) Tüm borular Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsveç Japonya ABD veya Kanada orijinli olacaktır. İhaleye katılacak firmalar, boruları imal edecek firmanın/fabrikanın açık adresini tekliflerinde belirteceklerdir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100-TL (Y.Yüz TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 13.11.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8125/1-1


DOĞRUDAN ANA FAALİYETLER İLE PERSONEL VE MALZEME NAKLİNE YÖNELİK İŞLERDE KULLANILMAK ÜZERE, 1 ADET 4X4 PİCK-UP, 1 ADET 18 KİŞİLİK MİNİBÜS İLE 1 ADET 4X2 PİKAP OLMAK ÜZERE 3 ADET ARACIN 2 YIL SÜRE İLE SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE HİZMET ALIMI YOLUYLA KİRALANMASI İŞİDİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmetin açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/148074

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

d) İlgili personelin

    adı-soyadı/unvanı                  :  Mesut GÖKÇE (Mak. Başmühendisi)

2 - İhale Konusu İşin:

a) Miktarı ve Türü

 

Sıra No

Kiralanacak Aracın Cinsi

Adet

Model

Çalışacağı Güzergâh

1

Çift Kabinli Pick-up 4x4

Günlük 100 km dahil

1

2009 Model ve yukarısı olacaktır.

İşletme Servisi Emrinde Kütahya, Seyitömer, Enne ve Kayaboğazı Pompa İstasyonları, Santral Genelinde ve Dış Görevlerde

2

18 Kişilik Minibüs

Günlük 90 km dahil

1

2010 Model ve yukarısı olacaktır.

işletme Servisi Emrinde Kütahya, Seyitömer, Enne ve Kayaboğazı Pompa İstasyonları, Santral Sahası Genelinde ve Dış görevlerde

3

Çift Kabinli Pick-up 4x2

Günlük 40 km dahil

1

2009 Model ve yukarısı olacaktır.

İşletme Servisi Emrinde Kütahya, Seyitömer, Enne ve Kayaboğazı Pompa İstasyonları, Santral Sahası Genelinde ve Dış Görevlerde

 

b) Yapılacağı Yer                      :  Kütahya ili hudutları dahilinde (İhtiyaç duyulması halinde diğer illere’de gidebilecektir.)

c) İşin Süresi                             :  İşe başlama tarihinden itibaren 730 Gün’dür.

d) Dosya No                              :  Tic. No: 2012/95

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :  20.11.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:                                                                    

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş Bitirme Belgesi; (1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin %30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Benzer İş:

- Her türlü taşıt kiralama işleri

- Her türlü malzeme (yük) taşımacılığı

- Personel Taşıma İşleri

Ayrı Ayrı Benzer İş Olarak Değerlendirilecektir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 15 75 49 (IBAN No) no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 20.11.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8197/1-1


SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ (CA(OH) 2: %90 AĞIRLIKÇA) TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) VE EÜAŞ’A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/149749

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274 - 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin: a)

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Miktarı

1

Sönmüş Toz Kireç (Ca(OH) 2: %90 Ağırlıkça)

2500 Ton (±%30)

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 Yıl’dır.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/96

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :  15.11.2012 Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:                                                                    

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1-) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2-) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i) İmalatçı Firma TSE Yeterlilik Belgesi veya İmalatçı Firma 9001 Kalite Sistem Sertifikası Belgesi,

j) İş Bitirme Belgesi veya kapasite raporu.

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin %30’dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

ı) Üretim Kapasite Raporu: (İstekli imalatçı ise kendi, satıcı ise imalatçının üretim kapasite raporu. Üretim kapasite raporu yıllık 2000 Ton Kireç üretildiğini gösterir üretim kapasite raporu. )

Benzer iş : Her türlü nakliye dahil kireç satımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.                                                                                                                                                

İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini verebilirler.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 100,-TL (Yüz TL) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale 15.11.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8163/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK

ARAÇ/EŞYANIN SATIŞ İLANI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 21,24 TL ile en çok 595.711,20 TL arasında değişen; 01.11.2012 günü saat 16.00 ' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,12 TL, en çok 59.571,12 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 10 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Arazi Taşıtı) ve 15 Kalem muhtelif eşya (Telsiz telefon, Çay, Porselen Mutfak Eşyası, Çakmak, Fotoğraf Makinası ve Aksesuarları, Telefon, Oyun Kağıdı, Batarya, Usb vs); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 02/11/2012 tarihinde saat 09:30 ' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 162 - 131 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8346/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Yenişehir ve Sur İlçesinde bulunan aşağıda, Mahallesi, Ada ve Parsel Numarası, Alanı, Hissesi, İmar Durumu, Cinsi ve Muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İlçe

Mahalle

İmar Durumu

Cinsi

Ada

Parsel

Alan M2

Hisse

Muhammen Bedel TL

Geçici Teminat TL

İhale saati

Sur

Çaruği

KDKÇA

Arsa

-

508

9.924,66

Tam

2.321.915,84

69.657,48

10:00

Yenişehir

Köşkler

Ticari alan

Tarla

555

15

20.000

Tam

2.400.000,00

72.000,00

11:00

 

2 - İhale 01.11.2012 Perşembe günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Geçici teminat, muhammen bedelin %3'ü kadardır.

4 - Şartname ve ekleri Tahsilat Servisine yatırılacak 250 TL'lik makbuz karşılığında Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir.

5 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin hazırlayacakları dış zarflarını yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) vermeleri gerekmektedir.

6 - İSTENİLEN BELGELER.

GERÇEK KİŞİLERDEN

a- İkametgah Belgesi

b- Nüfus cüzdanı sureti

c- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname

d- Noter tasdikli imza beyannamesi

TÜZEL KİŞİLERDEN

a- Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti

b- Ticaret Sanayi Odası veya Oda kayıt belgesi aslı (2012 yılında alınmış)

c- Tüzel kişiliği temsilen katılan kişilerden noterden tasdikli vekaletname ve imza sirküsü

d- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile her ortağın yukarıda belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki tabloda belirtilen miktar kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu veya geçici teminata ait alındı belgesi

8 - Bilimum vergi ve harç gideri ihaleyi alana aittir.

9 - Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır.

11 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8352/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Altındağ Belediye Başkanlığından:

Altındağ İlçesi sınırları içerisinde; muhtelif mahallelerde bulunan ve aşağıda, mahallesi, ada, parsel numarası belirtilen taşınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale suretiyle satışı yapılacak olup, ihale bedeli üzerinden hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1 - İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı Başkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak şahısların ihale öncesi şartname alması ve ihaleye şartname ile katılması mecburidir.

3 - Bu ihaleye ait şartname, Altındağ Belediye Sarayı 4.Katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 100,00 TL bedel ile temin edilebilir.

4 - İhale için satılmış olan şartname bedeli iade edilmeyecektir.

5 - İhaleye girecek olan isteklilerde şu şartlar aranır;

a) İsteklinin özel kişi olması halinde; Kanuni ikametgâhının olması, Kimlik belgesinin ibrazı, Ortak olarak girecek kişilerin Noterden ortaklık beyannamesi vermesi.

b) İsteklinin şirket ve tüzel kişi olması halinde; Ticaret Odasına kayıtlı ve halen faaliyette olduklarını gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekâletnamesi.

c) İsteklinin Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde; Resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, Gayrimenkul alınması hakkında Genel Kurul kararının Noter tasdikli sureti, Temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri.

6 - İhale için verilen teklifler verildikten sonra geri alınmaz.

7 - İhaleye girip de Teminatını yakanlar bir daha bir yıl süre ile ihaleye giremez.

8 - Teklifler en geç ihale günü ihale saatine kadar Altındağ Belediye Sarayı Binasında bulunan ENCÜMEN Başkanlığına verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklifler veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

9 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

 

No:

Mahallesi :

Ada No:

Parsel:

Parselin Yüzölçümü (m²):

İnşaat alanı (m²):

NİTELİĞİ

Muhammen Bedeli:

Geçici Teminat

İhale ilan tarihi

İhale saati

1

SAKARYA

384

5 VE 6

69.00+52.00

158.00

RESTORE EDİLMİŞ İKİ KATLI AHŞAP EV VE ARSA

301.000,00 TL+KDV

9.100,00 TL

31.10.2012

16:12

8340/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesinde bulunan İmarın 27550 Ada 1 Parseli üzerinde 4 adet (tam konut) bağımsız bölüm için; Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.09.2012 tarih ve 1732 / 4374 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 28.09.2012 tarih ve 18365 sayılı Olur’u ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince ihale edilerek, aşağıda yazılı bedeller üzerinden peşin; perakende, mülkiyet satışı yapılacaktır.

1. İhale 01/11/2012 tarihinde 15.10’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda, Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

2. İstekliler, İhaleye katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a. Şahıs olması halinde Kanuni İkametgahı olması, kimlik fotokopisi ve tebligat için adres göstermesi.

b. Şirket ise Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi ( 2012 yılı vizeli )

c. Noter tasdikli İmza sirküleri. Noter tasdikli vekaletname ( Gerekiyorsa 2012 yılı )

d. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış satış listesinde belirtilen Muhammen Bedelin %3’ü kadar geçici teminat mektubu vermesi veya teminatı nakit vermek isteyenler için ise Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılıp, alınacak makbuz dosyasına konulacaktır.

e. Yer Görme Belgesi ( Fotokopisi )

f. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

3. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

a. Perakende; peşin satışı yapılacak bağımsız bölümün satış şartnamesi ve bağımsız bölümlere ait geniş bilgi, her gün çalışma saatleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi; Yeni Hizmet Binası Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler; 150,00.-TL. karşılığı “İhale Dosyası” satın almak zorundadır.

b. Satışlarda; İhalenin istekliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; İSTEKLİ, satış bedelinin tamamını ( KDV dahil ), İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer vergiler ile birlikte peşin olarak ödeyecektir.

c. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4. Teklif mektupları en geç 01/11/2012 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi; Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle zamanında verilmeyen teklif mektupları işleme koyulmayacaktır.

5. İhale Komisyonu (Encümen Başkanlığı) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.tr

 

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT FİYAT LİSTESİ

 

İlçesi

Mevkii

Ada /

Parsel

Blok

No

Sıra

No

Nitelik

Bulunduğu

Kat

Bağımsız

Bölüm

No

Daire

Tipi

Arsa Payı

Net

Alan

(M²)

Muhammen

Bedel (TL )

Geçici

Teminat

% 3 (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Çankaya

Karakusunlar

27550/1

A

1

Mesken

Zemin/

1. Kat

2

Zemin

Dubleks

131/14116

273,94

473.000,00

14.190,00

01.11.2012

15:10

B

2

Mesken

Zemin/

1. Kat

1

Zemin

Dubleks

113/14116

227,69

395.000,00

11.850,00

01.11.2012

15:10

3

Mesken

Zemin/

1. Kat

2

Zemin

Dubleks

131/14116

273,94

473.000,00

14.190,00

01.11.2012

15:10

4

Mesken

Zemin/

1. Kat

3

Zemin

Dubleks

133/14116

289,06

498.000,00

14.940,00

01.11.2012

15:10

TOPLAM

4

 

 

 

1.839.000,00

55.170,00

01.11.2012

15:10

8104/1-1

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesinde bulunan İmarın 25001 Ada 4 parseli üzerinde 1 adet (tam konut) bağımsız bölüm için; Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.09.2012 tarih ve 1733 / 4373 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 28.09.2012 tarih ve 18366 sayılı Olur’u ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince ihale edilerek, aşağıda yazılı bedeller üzerinden peşin; perakende, mülkiyet satışı yapılacaktır.

1. İhale 01/11/2012 tarihinde 15.20’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda, Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

2. İstekliler, İhaleye katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a. Şahıs olması halinde Kanuni İkametgahı olması, kimlik fotokopisi ve tebligat için adres göstermesi.

b. Şirket ise Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi (2012 yılı vizeli )

c. Noter tasdikli İmza sirküleri. Noter tasdikli vekaletname (Gerekiyorsa 2012 yılı )

d. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış satış listesinde belirtilen Muhammen Bedelin %3’ü kadar geçici teminat mektubu vermesi veya teminatı nakit vermek isteyenler için ise Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılıp, alınacak makbuz dosyasına konulacaktır.

e. Yer Görme Belgesi ( Fotokopisi )

f. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

3. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

a. Perakende; peşin satışı yapılacak bağımsız bölümün satış şartnamesi ve bağımsız bölümlere ait geniş bilgi, her gün çalışma saatleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi; Yeni Hizmet Binası Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler; 150,00.-TL. karşılığı “İhale Dosyası” satın almak zorundadır.

b. Satışlarda; İhalenin istekliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; İSTEKLİ, satış bedelinin tamamını ( KDV dahil ), İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer vergiler ile birlikte peşin olarak ödeyecektir.

c. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4. Teklif mektupları en geç 01/11/2012 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi; Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No:5 Kat 7 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle zamanında verilmeyen teklif mektupları işleme koyulmayacaktır.

5. İhale Komisyonu (Encümen Başkanlığı) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.tr

 

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT FİYAT LİSTESİ

 

İlçesi

Mevkii

Ada /

Parsel

Blok

No

Sıra

No

Nitelik

Bulunduğu

Kat

Bağımsız

Bölüm

No

Daire

Tipi

Arsa Payı

Net

Alan

(M²)

Muhammen

Bedel (TL )

Geçici

Teminat

%3 (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Çankaya

Karakusunlar

25001/4

B

1

Mesken

Zemin

Kat

1

2+1

58/13050

129,73

294.000,00

8.820,00

01.11.2012

15:20

TOPLAM

1

 

 

 

294.000,00

8.820,00

01.11.2012

15:20

8103/1-1