20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

İçişleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Şahin Sevin İlköğretim Destek Vakfı, Gölbaşı Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/10/2012 tarihinde kesinleşen 05/07/2012 tarih ve E:2010/877, K:2012/650 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8345/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

K U R U L K A R A R I

Karar No: 4087                                                                                                                                                                             Karar Tarihi: 18/10/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/10/2012 tarihli toplantısında; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 23/08/2012 tarihli ve 3982-2 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen BOTAŞ iletim kapasite başvuruları için en son başvuru tarihinin 16 Kasım 2012 ( dahil) tarihine ötelenmesine,

karar verilmiştir.

8389/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aladdin Middle East Ltd. Merty Enerji Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A.Ş ve Corporate Resources B.V. Şirketinin I No.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde Edirne ili sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-MER-CBV/4187 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 31.08.2012 tarihinde sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

8291/1-1

—————

Pemas Petrol Arama Madencilik ve Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş’nin V No.lu Kayseri Petrol Bölgesi’nde PMS/V/A,B,C,D,E işaretli sahalarda 5 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 26.09.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

8292/1-1

—————

Pemas Petrol Arama Madencilik ve Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş’nin VI No.lu Ordu Petrol Bölgesi’nde PMS/VI/A işaretli sahada 1 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 26.09.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

8293/1-1

—————

Pemas Petrol Arama Madencilik ve Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş’nin XII No.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde PMS/XII/A, B işaretli sahalarda 2 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 26.09.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

8294/1-1

—————

Pemas Petrol Arama Madencilik ve Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş’nin XIII No.lu Hatay Petrol Bölgesi’nde PMS/XIII/A,B,C,D,E işaretli sahalarda 5 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 26.09.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

8295/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.10.2012      Karar No: 6574

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :  Corporate Resources B.V.

- MERKEZİ ADRESİ            :  Locatellikade 1, 1076 AZ

                                                  Amsterdam, HOLLANDA

- TEBLİGAT ADRESİ          :  Turan Güneş Bulvarı 708. Sok. No: 14/4

                                                  06550 Yıldız Çankaya-ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ       :  21.05.2012

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                            :  I No.lu Marmara

- SAHA İŞARETİ                 :  CBV/I/O

- KAPSADIĞI İL                  :  Tekirdağ, Edirne

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  49.627 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/CBV/4201

- VERİLİŞ TARİHİ               :  03.10.2006

KARAR:

Corporate Resources B.V. Şti.’nin sahip bulunduğu yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 03.10.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında iki yıl süreyle uzatılması için 21.05.2012 tarihinde müracaatta bulunmuştur.

Corporate Resources B.V. Şti.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/CBV/4201 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona erdiği 03.10.2012 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi ve 08.08.2012 tarihli ve 2012/3626 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 03.10.2014 tarihine kadar teminat karşılığında 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

8296/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayten KOMANLI'ya "7 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.10.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 05.05.2013 tarihinde son bulacaktır.

2 - Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Saim ERCAN'a "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 06.10.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 05.10.2013 tarihinde son bulacaktır

3 - Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Şener ALGÜL'e "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 05.10.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 04.10.2013 tarihinde son bulacaktır.

4 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali MIĞI'ya "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.09.2012 tarihinde başlanmış olup, ceza 30.09.2013 tarihinde son bulacaktır.

İlanen duyurulur.

8306/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyonkarahisar İli, Çevre Hizmetleri Birliği

İl/İlçe

Merkez – Afyonkarahisar

Adresi

KaramanMahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Cad. Belediye Hizmet Binası Kat: 5 Daire: 510-511 Afyonkarahisar

Tel-Faks

0272 2142803 – 0272 2142804

Posta Kodu

3200

E-Mail

bilgi@afcebir.hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kavram Geridönüşebilen Mad. İma. Nak. Aka. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi Veysel Karani Mah. Küme Evleri 42. Cad. 60 Sk. Merkez/Afyonkarahisar

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kocatepe Vergi Dairesi/5290467110

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

11515

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8366/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt No (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı/Unvanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/VII. Bölge Müdürlüğü/Mersin Şube Müdürlüğü

İl/İlçe

Mersin/Mezitli

Adresi

Yeni Mah. 33191 Sok. No: 31

Tel-Faks

Tel (0 324) 357 08 20                  Fax: (0 324) 357 08 23

Posta Kodu

33280

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet İri

 

Adresi

Cüneyde Mah. 420 Sok. No: 9 Reyhanlı/Hatay

 

T.C. Kimlik No.

45319206538

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(3)

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

4734

KİK

(  )

4735

KİSK

(  )

 

2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

8. İhale Türü

Mal

(X)

Hizmet

(  )

9. İhale Usulü

Açık

(  )

Pazarlık

(  )

Yapım

(  )

Diğer

(  )

Belli İstekliler

(  )

Diğer

(  )

8372/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/29031

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Samsun/Atakum

Adresi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Atakum/Samsun

Tel-Faks

Tel: 0362 312 19 19 – 2318

Faks: 0362 457 60 10

Posta Kodu

55139

E-Mail

omusamsa@omu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Medisel Teşhis ve Tedavi Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Mimar Sinan Mah. 134. Sk. No: 5/5 Atakum/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Samsun Gaziler Vergi Dairesi /            613 033 53 57

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

21976

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(18)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8355/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/70673

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Samsun/İlkadım

Adresi

Kadıköy Mah. Barış Bulvarı No: 199

Tel-Faks

(362) 3111500 / 2778784

Posta Kodu

55040

E-Mail

seah.satinalma@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Demirhan Parlatır – BADE Medikal

 

Adresi

Yeni Mah. Zübeyde Hanım Cad. Bayram Yürür İş Merkezi No: 1/37 Merkez/Ordu

 

T.C. Kimlik No.

41089952682

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Köprübaşı V.D./ 722 046 6213

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 6331,

Oda Sicil No: 8049

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

8362/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/64301

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mardin Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Mardin/Merkez

Adresi

Nur Mah. Diyarbakır Yolu Üzeri 10 Km.

Tel-Faks

(482) – 2137218 / 2125280

Posta Kodu

47200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İNNOVİA Sağlık Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Aliemiri 2. Sok. Altun/Apt. Kat: 1   No: 3 Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Süleyman Nazif V.D./ 478 052 0391

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 23465,

Oda Sicil No: 24374

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

8363/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/16219

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Yenişehir Mah. Vatan Cad. Başkanlık Sarayı No: 2

Tel-Faks

0332 221 14 00

Posta Kodu

42060

E-Mail

fenisleri@konya.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fimaş İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

 

Adresi

1641 Cad. No: 98 Pursaklar Sanayi Sitesi Altındağ/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

388 002 2124

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

65699

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8365/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/55199

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şahinbey Belediyesi

İl/İlçe

Gaziantep/Şahinbey

Adresi

Kolejtepe Mah. Yeşilcami Cad. No: 8

Tel-Faks

0342 232 11 11 – 0342 232 34 45

Posta Kodu

27100

E-Mail

sahinbey.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İhsan Geçbil – Bizim Sofra

 

Adresi

Göllüce Sanayi Mah. 60122. Cad.    No: 36

 

T.C. Kimlik No.

487 840 060 30

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

398 006 6883

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

9073/9918

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8368/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/30445

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

İnönü Bulvarı No: 16 Ankara

Tel-Faks

0312 417 83 00/2630 – 0312 425 89 83

Posta Kodu

06100

E-Mail

icmesuyu@dsi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Artek Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Zafer Kıvılcım

Adresi

Meşrutiyet Cad. Dr Mediha Eldem Sokak No: 62/12-13 Yenişehir/Ankara

Meşrutiyet Cad. Dr Mediha Eldem Sokak No: 62/12-13 Yenişehir/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

49633154858

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0850023218

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

68922

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8373/1-1