20 Ekim 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28447

YARGI İLÂNLARI

 


Antalya 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Gaziosmanpaşa 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Ankara 12. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Antalya 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No      :  2006/416 E.

Karar No    :  2011/213 K.

Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama, Resmi Belgede Sahtecilik davasında, sanıklar hakkında Mahkememizin 20/04/2011 tarihli kararı ile;

1 - Mahkememizin birleşen 2007/1313 E. 2007/579 K. sayılı dosyasının sanıklar Ali Çamur ve Tayfur Eşkin hakkında sahtecilik ve kredi kartının kötüye kullanılarak haksız çıkar sağlanması suçlarından kamu davası açılmış ise de, eylemleri sabit görülmediğinden beraatlerine,

2 - Mahkememizin 2006/416 E. sayılı asıl dosyasında sanıklar Ramazan Uyar ve Harun Keskin haklarında resmi belgede sahtecilik suçlarından kamu davası açılmış ise de; eylemleri sabit görülmediğinden beraatlerine,

3 - Mahkememizin 2006/416 esas sayılı asıl dosyasında sanıklar Ertuğrul Şevki Işınay ve Harun Keskin hakkında zincirleme olarak kredi kartının kötüye kullanarak haksız çıkar sağlaması suçundan kamu davası açılmış ise de; eylemleri sabit görülmediğinden beraatlerine,

4 - Sanıklar Uğur Fatih Ak, Şirin Taylan, Behçet Yeşilbaş. Serkan Çolak, Ramazan Uyar ve Hüseyin Demirbaş'ın işledikleri sabit olan "sahte oluşturulan kredi kartının kullanılarak haksız çıkar sağlanması" suçundan cezalandırılmalarına,

İlişkin kararın, katılan Meral Diribıyık'ın yokluğunda karar verildiği, kararın sanık vekilleri Av. Zehra Yay ve Av. Didem Büyükballı ile Antalya C.Savcısı Hayrettin Tızlak tarafından temyiz edildiği,

Katılan Meral Diribayık'ın dosyada bilinen adreslerine çıkartılan tebligatların "gösterilen adresten adres bırakmadan ayrıldığı, adres tevziat saatlerinde kapalı olduğundan beyana göre tanınmıyor iade" vs. şeklinde şerh verilerek iade edildiği, şahsın mernis adresinin UYAP'ta kayıtlı olmadığı, bu nedenle de adres araştırması yapıldığı, ancak karar, sanık vekilleri Av, Zehra Yay ve Av. Didem Büyükballı'nın temyiz dilekçeleri ile Antalya C. Savcısı Hayrettin Tızlak'ın temyiz talebinin tüm araştırmalara rağmen, katılana tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında da tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği ve katılan Meral Diribayık'a tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmekle,

7201 sayılı Yasanın 28. ve 29. maddeleri gereğince karar özeti ile temyiz taleplerinin ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz dilekçesi ve temyize cevap dilekçesi verebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

7725


Gaziosmanpaşa 4. Asliye Ceza Hakimliğinden:

GEREKÇELİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO                              :  2010/194

KARAR NO                          :  2012/709

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]   :  2010/4532

DAVACI                               :  K.H.

KATILAN                              :  NURAN KARAGÖZ, Osman ve Makbule kızı, 17/10/1979 İSTANBUL doğumlu, GİRESUN, YAĞLIDERE, Üçtepe/Kozbükü mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yunus Emre Mah 1397/2 Sok No 28/1 Sultangazi/İSTANBUL adresinde oturur.

SANIK                                   :  AHMET HASBAY, Kazım ve Fikriye oğlu, 11/09/1978 EYÜP doğumlu, İSTANBUL, EYÜP, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yıldıztabya Mah. Aybeni Sok. No:130 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:52663126528

SUÇ                                       :  Gece Vakti Konut Dokunulmazlığını ihlal Etme

SUÇ TARİHİ / SAATİ          :  19/10/2009

SUÇ YERİ                             :  İSTANBUL/GAZİOSMANPAŞA

KARAR TARİHİ                   :  26/04/2012

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık hakkında Gaziosmanpaşa C.Başsavcılığı'nın 30/04/2010 tarih 2010/4532 esas sayılı iddianamesi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan mahkememize kamu davası açılmıştır.

Sanık savunmasında, kendisine okunan iddianamedeki olayın doğru olduğunu, müştekinin kendisinin eski eşi olduğunu, olay günü eski eşinin evine çocuklarını görmeye gittiğini evde oturmak ve çocukları ile vakit geçirmek istediğini, eski eşinin gitmesini söylediğini, kendisinin de gitmek istemediğini bunun üzerine müştekinin polise haber verdiğini, olayın bu şekilde geliştiğini söylemiştir.

Müşteki beyanında, sanığın kendisinin eski eşi olduğunu, olay tarihinde kendisinden boşandığını, çocuklarını görmek için eve geldiğini, kendisinin de işten geldiğinde evden gitmesini istediğini ancak eski eşinin gitmemekte direndiğini bu nedenle polis çağırdığını, çocuklarının da evde görüşmek istemediğini, sanığın kendileri ile aynı evde yaşayıp, çocukları da evde görmek istediğini, hala da bu şekilde istediği olduğu için uzlaşmak istemediğini, davaya katılmak istediği beyan etmiştir.

Toplanan deliller, sanık savunması, müşteki beyanı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; olay tarihinde sanığın boşandığı eşi olan müştekinin evine gece sayılan zaman diliminde geldiğinde müştekiye çocuklarını görüp, eşyasını alarak gideceğini söylediği, aradan bir saat geçmesine rağmen, sanığın evden ayrılmaması üzerine, müştekinin ondan evden gitmesini istediği fakat sanığın müştekiye evden gitmeyeceğini söyleyerek orada kaldığı müştekinin polis çağırması üzerine polislerin gelerek sanığı götürdükleri tutanak ve ifadelerle sabit olduğundan, sanığın yüklenen konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlediği anlaşıldığından cezalandırılmasına karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM/Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere

1. Sanığın subut bulan konut dokunulmazlığını ihlal suçundan, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kastının yoğunluğu, amaç ve saiki göz önüne alınarak eylemine uyan TCK 116/4 maddesi gereğince takdiren 1 yıl Hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2. Sanığın duruşmadaki hal ve tavırları takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezasında TCK.62.Maddesi gereğince taktiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına.

3. Yargılama sırasında yapılan toplam 9.00 TL.nin sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına

4. Belirlenen ceza miktarı, sanığın daha önce kasıtlı bir suç işlememiş olması, sanığın kişilik özellikleri duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği kanaatinin oluşması, zararın giderilmiş olması göz önüne alınarak sanık hakkında CMK 231 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK 231/8. maddesine göre; sanığın beş yıl süreyle denetimlik tedbirine tâbi tutulmasına, takdiren sanığa herhangi bir yükümlülük yüklenmesine gerek olmadığına,

CMK 231/10 maddesine göre; denetimli serbestlik süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak bu davanın düşürülmesine,

CMK231/11. maddesine göre; denetimli serbestlik süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması hâlinde, sanık hakkındaki açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına, (ihtarat yapılamadı.)

CMK 231/13. maddesine göre; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde ve bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilmek üzere bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesine,

Dair, sanığın ve katılan yokluğunda, kararın öğrenildiği (tebliğ) tarihten itibaren 7 gün içinde Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

8259


Ankara 12. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No     : 2011/601

Karar No    : 2012/226

Mahkememizin 06.04.2012 gün ve 2011/601 esas 2012/226 karar sayılı kararı ile İsmali oğlu, 1968 doğumlu, Yozgat, Sorgun, Çiğdemli/Duralidayılı nüfusuna kayıtlı MEHMET CANLI hakkında TCK.nun 227/2 maddesi uyarınca 2 yıl hapis ve 100 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, adli para cezasının günlüğü TCK.nun 52/2 maddesi uyarınca 20 TL'den hesaplanarak 2.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK.nun 53/1 maddesi (a), (b), (c), (d), (e) betlerinde yazılı haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezaların infazları tamamlanıncaya kadar, kendi altsoyu üzerindeki velayet , vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. Fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına, sanık hakkında daha önce 16. ve 28. Asliye Ceza Mahkemelerinden verilip açıklanması ertelenen hükümlerin açıklanması için kararın kesinleşmesinden sonra bu mahkemelere ihbarda bulunulmasına, yargılama giderinin sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, sanık bütün aramalara rağmen bulunup tebligat yapılamamıştır.

7201 sayılı yasa gereğince iş bu ilamın Resmi Gazete’nin ilk çıkacak nüshasında ilanına,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

8260/1-1