15 Ekim 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28442 (Mükerrer)

YARGI İLÂNI

 


Van 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Van 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2009/49

Karar No : 2009/440

SANIK: FERHAT AYYILDIZ. İzzettin ve Fatma oğlu, 25/11/1979 D.lu, Elazığ, Kovancılar, Karaman nüfusuna kayıtlı, Özay Yıldız İnşaat Sanayi Ticaret, Limited Şirketi, Hürriyet Caddesi, Elazığ Ticaret İş Merkezi Kat: 6 Merkez/ELAZIĞ adresinde oturur.

Karşılıksız Çek Keşide etmek suçundan Mahkememizin 22/05/2012 tarih ve 2009/49 Esas, 2009/440 Ek Karar sayılı ilamı ile Mahkememizin 02/11/2009 tarih ve 2009/49 Esas, 2009/440 sayılı ilam ile verilen 8.000. TL adli para cezasının İPTALİNE,

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının 5941 sayılı yasanın 6. maddesinde düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya kadar uygulanmasına ve yasaklılığa ilişkin kayıtların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmasına devam olunmasına,

5941 sayılı yasanın 6 ve geçici 3/6. maddeleri uyarınca; şartlar oluştuğunda çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının da iptaline,

İptal edilen ceza ile ilgili adli sicile işlenen kayıtların silinmesi hususunda gereğinin takdiri için karardan bir suretin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

5941 sayılı Çek Kanununun 6273 sayılı Kanun ile değişik 5. maddesi uyarınca, hükümlünün (kabahatlinin) çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına,

Karar uyarınca gereğinin takdir ve ifası ile aynı Kanunun 5/8. maddesi uyarınca yasaklanma kararma ilişkin bilgilerin, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesine,

Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi halinde, 5941 sayılı Çek Kanununun 6273 sayılı Kanun ile değişik 6. maddesi uyarınca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının Mahkememizce kaldırılmasına, kaldırılma kararının yukarıda yazılan usulle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesine ve ilân olunmasına,

Dair verilen karar, sanığın yokluğunda verilmiş olduğu, sanığın adresi meçhul nedeniyle tebligat yapılamamıştır. İşin daha fazla sürüncemede kalmaması bakımından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilan edilmek suretiyle tebliğine, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın sanığa yapılmış sayılacağına, ilan masrafının sanıktan alınacağına dair ilanen tebliğ olunur.

7625