11 Ekim 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28438

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Bursa İli nüfusuna kayıtlı 01.12.1966 doğumlu Necip kızı Renginar Eren'in (Aneliya İvanova Borisova) Bulgaristan'daki Kırcaali Lüben Karavelov İlk ve Ortaokul Öğretmenleri Enstitüsü'nden aldığı diploması ile ilgili olarak, ENIC (Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı)/NARIC (Ulusal Akademik Tanınma Merkezi)'nden alınan 19.09.2012 tarihli yazı ile adı geçenin, öğrenciliğinin teyid edilmediği (menfi) olduğu bildirildiğinden, "İlkokul Öğretmenliği" alanında 02.10.1991 tarih ve 3273/16913 sayılı Ön Lisans Diploma Denklik Belgesi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 26.09.2012 tarihli kararı ile iptal edilmiştir.

İlanen duyurulur.

8049/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 09.07.2012 tarihli ve E.2011/2572-K.2012/1101 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.10.2011 tarih ve 28085 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.10.2012 tarih ve 7258 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8050/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 19/7/2012 tarih ve 1176/3613 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23/8/2012 tarih ve 1623/3833 sayılı kararları ile onaylanan Yuva Mahallesi 43120 ada 1 nolu parsele ilişkin 84138/10 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

8086/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84330 nolu kesin parselasyon planı Belediye Encümenimizin 20/9/2012 tarih ve 1421/4413 sayılı kararıyla tasdik edilerek Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Ada/Parsel                                         Mevkii 

  371/2                                              Alacaatlı

  372/2                                              Alacaatlı

  373/2                                              Alacaatlı

8087/1-1


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 11'inci ve geçici 1’inci maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kamu başdenetçisi ve beş kamu denetçisi için seçim yapılacaktır.

Kamu başdenetçisi veya kamu denetçisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerde, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 10’uncu maddesinde belirtilen aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Seçimin yapıldığı tarihte başdenetçi için 50, denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak, (Seçimin yapılacağı tarih kesinleşmediğinden yaşın tespitinde, seçimlerin tamamlanması için öngörülmüş azami süre olan 30 gün dikkate alınarak başdenetçi aday adaylığı için 29.11.1962, denetçi aday adaylığı için de 29.11.1972 tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları kabul edilecektir. Seçimlerin 29.11.2012 tarihinden önceki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda yaş değerlendirmesi yeniden yapılacak olup yaş şartını taşımayanların aday adaylıkları/adaylıkları düşecektir.)

c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak,

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

f) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Sayılan şartları haiz bulunan ilgililerin, 30.10.2012 Salı günü saat 18:30’a kadar “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 06543 Bakanlıklar ANKARA” adresine şahsen ya da posta yolu ile aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir:

a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi,

b) Özgeçmiş,

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

d) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

e) En az dört yıllık yüksek öğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için denklik belgesinin onaylı örneği ile birlikte.)

f) Cumhuriyet savcılığından son üç ay içerisinde alınmış, adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belgenin aslı,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesinin aslı; uluslararası kuruluşlarda  çalışmış/ çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belgenin aslı; sivil toplum kuruluşlarında veya kumu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesinin aslı.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular, eksik belgeli başvurular ile aynı kişinin hem başdenetçi hem denetçi aday adaylığı için yapacağı başvurular işleme alınmayacak olup postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

8098/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Sakarya/Adapazarı

Adresi

Camii Mah. Valilik Resmi Daireler Kampüsü F-Blok

Tel-Faks

0 264 2513588 - 2513387

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cengiz Duran

 

Adresi

Küçükesence Köyü Küçükesence Mevkii 110 Nolu Sok. No: 7 Adapazarı/Sakarya

 

T.C. Kimlik No.

46081247248

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Not: 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

8099/1-1


Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/82478

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No: 2

Tel-Faks

0 312 203 86 28

Posta Kodu

06520

E-Mail

gursel.kiziloglu@teias.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erkan Ovalı

 

Adresi

Cevad Dündar Caddesi Kavacıklı İş Merkezi No: 15/45 Ostim/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

32887034724

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6490301589

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

269259

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8084/1-1


Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/133898

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Kütahya/Tavşanlı

Adresi

Bursa Caddesi No: Bila –Tunçbilek

Tel-Faks

0 274 638 30 53 – 0 274 638 31 05

Posta Kodu

43900

E-Mail

ttermiks@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

EEP Endüstriyel Ekipmanlar Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.

 

Adresi

İdealtepe Mah. Özgür Sok. No: 26 Zemin Kat 34841 Maltepe/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

324 041 8857

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

712180

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8075/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/77792

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kemerköy Elektrik Üretim ve  Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Muğla/Milas

Adresi

Ören (Milas-Ören Karayolu 40. Km) P.K: 27 Milas/Muğla

Tel-Faks

0 252 532 36 00 – 0 252 532 30 01

Posta Kodu

48200

E-Mail

keas@keas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Altunsoy İnşaat Enerji Mühendislik Mimarlık Turizm ve Ticaret Ltd.Şti.

 

Adresi

İsmet Paşa Mah. Ahmet Taner Kışlası Cad. No: 39/1 Milas/Muğla

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

671130473

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Milas Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4802

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8076/1-1


Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate ılınacaktır)

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Anabilim Dalını belirten dilekçesine, özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI VEYA ALANI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

2

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Biyoloji

Zooloji

Profesör

1

 

Biyoloji

Genel Biyoloji

Doçent

1

 

8080/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile yabancı dillerini belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd.Doç.

5

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi veya Bilgisayar Mühendisliği yahut Bilgisayar Programları Yazılımı Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Türkçe Eğitimi/Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Yeni Uygur Türkçesi Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Gazetecilik

Doçent

1

1

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

 

TOPLAM

5

 

8083/1-1


 

Untitled-1

 

Untitled-2

8085/1-1