11 Ekim 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28438

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Şile Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden:


21 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İLE 7 ADET REGÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


PLATİN KROZE SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


Advertisement for international open tender procedures

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:


SAYISAL TELEFON SANTRALİ KURULUMU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


YAKIMLIK HURDA AHŞAP MALZEME KAPALI ZARF YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden:


AKARYAKIT İSTASYONU VE KONAKLAMA TESİSLERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Burhaniye Belediye Başkanlığından:


DEVRE TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


8 KALEM TZK VE ÇZK YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Show Radyo Ticari Ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Şile Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Şile Belediye Başkanlığına ait olan Balibey mahallesi 11 Pafta 367 Ada 1 Parsel (32.655,82 m2) ve 11 pafta 368 Ada 1 Parsel (13.051,52 m2) sayılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 21.11.2012 tarih ve saat 14:00 de satış ihalesi yapılacaktır.

* İhalenin Yapılacağı Yer    :  Şile Belediye Başkanlığı-Belediye Meclis Salonu

* İhalenin Usulü                  :  2886 Sayılı D.İ.K. 36. Md. Kapalı Teklif Usulü

* En son Teklif Verilecek

   Tarih, Saat, ve Adres        :  Tarih 21.11.2012 saat 14:00 Adres Şile Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

* İdarenin Adresi                :  Hacıkasım Mahallesi Üsküdar caddesi No. 25 Şile/İstanbul

* Muhammen Bedel            :  22.200.000,00 TL.(Yirmi iki milyon ikiyüzbin Türk Lirası)

* Geçici Teminat Miktarı     :  %3=666.000,00 TL (Altıyüz altmış altıbin Türk Lirası)

* İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.

* Şartname Bedeli               :  1000,00 TL (Bin Türk Lirası)

* İhaleye katılmak isteyenlerin, İhale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri, tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

A. ÖZEL KİŞİLER;

a. Nüfus cüzdanı veya sürücü ehliyeti fotokopisi (Talep halinde aslının ibrazı zorunludur),

b. İkametgah senedi (Muhtarlıktan),

c. İhale Şartnamesi (Son kısmına, şartnamelerdeki şartları kabul ettiğini, adını, soyadını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır)

d. Geçici teminat alındısı,

e. Vekaleten ihaleye katılma durumunda Noterce tasdikli vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

B. TÜZEL KİŞİLER;

a. Ticaret Odasından veya Ticaret Sicilinden veya Dernekler Masasından alınmış, ihale yılı içinde faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,

b. Şirket Anasözleşmesi veya Vakıf Senedi veya Dernek/Oda Tüzüğü,

c. İhaleye katılacak kişi için Yönetim Kurulu kararıyla verilmiş Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri (Noterden onaylı),

d. Şirketin Faaliyet Merkezini gösteren belge

e. İhale Şartnamesi (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını, soyadını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır)

f. Geçici teminat alındısı,

8053/1-1


21 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İLE 7 ADET REGÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, 21 adet Kesintisiz Güç Kaynağı ile 7 adet Regülatör ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Teknik Şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.10.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8038/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

A- a) Dosya No                               :  2012/83

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  SODYUM HİDROKSİT (KOSTİK) ALIMI (250 TON)

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  Teslim Süresi en geç 30 gündür.

e) Şartname bedeli                            :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                        :  01/11/2012 Saat: 14.00

B- a) Dosya No                               :  2012/84

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  AT (AGETİ MARKA) TRAFO İÇİN YÜKSEK GERİLİM BUŞİNGİ ALIMI

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  Teslim Süresi en geç 365 gündür.

e) Şartname bedeli                            :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                        :  01/11/2012 Saat : 14.00

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                               :  Ziraat Bankası Afşin Şubesi

                                                            Hesap No: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40

                                                            Vakıfbank Afşin Şubesi

                                                            Hesap No : TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

7961/1-1


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 153.964,80 TL olan, 17/10/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 15.397,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında dökme çay 1 (bir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 18/10/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8070/1-1

—— • ——

PLATİN KROZE SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İKN: 2012/143982

5 adet platin krozenin alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  P.K.9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  5 adet platin kroze alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi.

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 30 takvim gününde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  07/11/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 07/11/2012 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8035/1-1


Advertisement for international open tender procedures

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Contract title: Renovation and Rehabilitation Works for Mardin 1st Street

Publication Reference: EuropeAid/132931/D/WKS/TR

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - Regional Competitiveness Programme Coordination and Implementation Directorate (MoSIT/RCP-CID) intends to award a works contract for renovation and rehabilitation works of the buildings located on the 1st Street of Mardin which has a length of 2.7 km in Mardin Province with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey. The tender dossier is available on the EuropeAid and MoSIT/RCP-CID websites:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

http://ipa.sanayi.gov.tr

The deadline for submission of tenders is 18.12.2012 at 12:00 noon (Local Time- Turkey). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid and MoSIT/RCP-CID websites: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://ipa.sanayi.gov.tr

8074/1-1

—— • ——

SAYISAL TELEFON SANTRALİ KURULUMU MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/141764

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

   türü, miktarı ve adı                  :  Bölge Müdürlüğümüz mıntıkası Sivas-Hanlı-Bostankaya- Sarıdemir-Hanlı istasyonları arasında sinyalizasyon sistemi ve açık hat telefonların IP ve sayısal santral kurularak yenilenmesi için 6 kalem malzeme satın alınması işi.

3 - İhalenin :

a)Yapılacağı Yer                        :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  31/10/2012 10:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7927/1-1


YAKIMLIK HURDA AHŞAP MALZEME KAPALI ZARF YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Kuruluşumuz mıntıkası, Çerkezköy eski müselles hattı yanında bulunana yaklaşık toplam: 200 ton yakımlık hurda ahşap travers tahta parçasının, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile, nakliye ve diğer giderlerinin alıcıya ait olmak üzere, çelik selet ve trifonlarının alıcı tarafından sökülüp, Kuruluşumuza teslim edilmesi ve hurda stok sahalarında hurda malzemeye ait herhangi bir atık malzeme bırakılmamak kaydıyla Kapalı Zarf Yöntemi satışı yapılacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen satışımız, Kapalı Zarf Yöntemi ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 16/10/2012 Saat : 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8027/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

HQWL ve NQWL Çapta Wireline Tij Alımı, ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                  :  2012/125830

1 - İdarenin                                               

a) Adresi                                                   :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya-ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 312 201 20 41-0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                          :  mikihale@.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                            :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

    (yayımlanmış ise)                                  :  ---

b) Gazetenin adı ve tarihi

(yayımlanmış ise)                                      :  Resmi Gazete – 12.09.2012

3 - Düzeltilen madde şunlardır                  :  İdari Şartnamenin;

                                                                     3.1 inci maddesi (d) bendi

                                                                     İhale (son teklif verme) tarihi: 18.10.2012 olarak değiştirilmiştir.

8043/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden:

T.C.K 5. Bölge Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Hatay İli, Antakya İlçesi, Serinyol Mevkii, Osman Ağa Köyü sınırları içerisinde bulunan 651 parsel nolu, 17.304,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ihalesi, iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası                         :

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü G.M.K Bulvarı 33220

b) Telefon ve faks numarası             :  3243201727-3243207135

c) Elektronik posta adresi                 :  bol05@kgm.gov.tr

2 - İptal edilen ihalenin ilanının

Yayımlandığı Gazetenin adı ve

tarihi (yayımlanmış ise)                    :  03.10,2012 tarih 28430 sayılı R. Gazete

3 - İhale iptal tarihi                           :  04.10.2012

4 - İptal nedeni veya nedenleri         :  2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda gerekli izinlerin alınabilmesi ve izin alındıktan sonra ihalenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla.

8078/1-1

—————

İHALE İPTAL İLANI

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden:

T.C.K 5. Bölge Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Mülkiyetindeki Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Çardak Köyü sınırları içerisinde bulunan 160 ada, 19 parsel nolu, 7.195,97 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı ihalesi, iptal edilmiştir,

İhale kayıt numarası                         :

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü G.M.K Bulvarı 33220

b) Telefon ve faks numarası             :  3243201727-3243207135

c) Elektronik posta adresi                 :  bol05@kgm.gov.tr

2 - İptal edilen ihalenin ilanının

Yayımlandığı Gazetenin adı ve

tarihi (yayımlanmış ise)                    :  03.10,2012 tarih 28430 sayılı R. Gazete

3 - İhale iptal tarihi                           :  04.10.2012

4 - İptal nedeni veya nedenleri         :  2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda gerekli izinlerin alınabilmesi ve izin alındıktan sonra ihalenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla.

8079/1-1


AKARYAKIT İSTASYONU VE KONAKLAMA TESİSLERİNİN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Burhaniye Belediye Başkanlığından:

1 - İlçemiz Bahçelievler Mahallesi Ali Kemal Deveciler Bulvarı No : 20’de Tapunun Geriş Mahallesi Sinanbağlar mevkii 28 29 H imar paftası 794 ada, 1 nolu parselde kayıtlı bulunan 1.951,72 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Belediyemize ait arsa üzerindeki mevcut Akaryakıt İstasyonu ve Konaklama tesislerinin işletilmesi işi Belediye Meclisinin 06.07.2012 tarih ve 2012/227 sayılı kararına istinaden aylık 11.000,00 TL + KDV Muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre 10 (On) yıl süre ile ihaleye çıkartılacaktır.

2 - İhalesi 06.11.2012 tarihinde Salı günü saat 14.00’ de Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye ait Geçici teminat tutarı 10 yıllık kira ihale bedelinin % 3’ü olan 39.600,00 TL olup, Geçici teminattan ayrıca 200.000,00 TL Güvence bedeli alınacaktır. Güvence bedeli Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırılacak veya Belediyemizin Halk Bankası Burhaniye Şubesindeki TR 91000120092460004 45000001 nolu hesabına yatırılarak banka dekontu ibraz edilebilecektir. İhaleyi alan talipli % 6 oranında kati teminat yatırmak zorundadır.

4 - İhaleyi alan talipliden bir defaya mahsus 500.000,00 TL nakit olarak 5 yıllık üst kullanım hakkı bedeli alınacak olup, ikinci 5 yıllık süre için üst kullanım hakkı bedeli alınmayacaktır. Üst kullanım bedelini ödeme anında ihaleden önce talipli tarafından yatırılan 200.000,00 TL güvence bedeli mahsup edilecektir. Üst kullanım hakkı bedeli İhale kararının talipliye tebliğ tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde Belediye’ye nakit olarak ödenecektir. Bu bedel ödenmediği sürece ihaleyi alan talipliyle sözleşme imzalanmayacak olup, Ayrıca Akaryakıt İstasyonunun teslimi de yapılmayacak ve geçici teminat ve güvence bedeli Belediye’ye irat kaydedilecektir.

5 - İhaleyi alan taliplinin Benzin İstasyonunda yapılan denetim ve kontrollerde kaçak akaryakıt veya TSE Standartlarına uygun olmayan yakıt satışı yaptığının tespit edilmesi halinde Belediyemize işbu tutarı irat kaydetmek üzere Belediyemizce 700.000,00 TL Lisans Güvencesi alınacaktır.

6 - İhaleye Gireceklerden İstenilecek Belgeler;

Özel Kişilerden;

a) Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 2012 yılı içerisinde alınan belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti

b) Nüfus Cüzdan sureti ve İkametgah belgesi aslı veya Noter Tasdikli sureti

c) İhale geçici teminatı ve Güvence bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

d) Şartname bedeli olan 2.000,00-TL’nin nakit olarak yatırıldığına dair makbuz.

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerden 2012 yılı içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname.

f) Taliplinin Akaryakıt Satış ve Servis istasyonu işi ile ilgili ticari faaliyet gösterdiğine dair belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti

g) Belediye’ye Emlak, ÇTV, su v.b. borcu olmadığına dair belge

h) Taliplinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair SGK’dan alınan yazının aslı veya Noter tasdikli sureti

i) Taliplinin Vergi mükellefi olduğuna dair belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ve Vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti

j) Kesinleşen son iki yılın karşılaştırmalı kâr ve zarar cetvelinin aslı veya Noter tasdikli sureti,

Tüzel Kişilerden;

a) Tüzel Kişilerde, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından 2012 yılı içerisinde alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti.

b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.

c) İhale geçici teminatı ve Güvence bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

d) Şartname bedeli olan 2.000,00-TL’nin nakit olarak yatırıldığına dair makbuz.

e) Tüzel Kişiliğin; Akaryakıt Satış ve Servis istasyonu işi ile ilgili ticari faaliyette bulunduğuna dair belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti,

f) Belediye’ye Emlak, ÇTV, su v.b. borcu olmadığına dair belge,

g) Tüzel Kişiliğin; Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair SGK’dan alınan yazının aslı veya Noter tasdikli sureti,

h) Tüzel Kişiliğin; Vergi mükellefi olduğuna dair belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ve Vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti

i) Kesinleşen son iki yılın karşılaştırmalı kâr ve zarar cetvelinin aslı veya Noter tasdikli sureti

j) Şirketin sermayesini gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter tasdikli sureti,

Ortak Girişimci Olması Halinde;

a) Noter Tasdikli ortak girişim beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti

b) İhale geçici teminatının ve Güvence bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

c) Şartname bedeli olan 2.000,00-TL’nin nakit olarak yatırıldığına dair makbuz.

d) Ortakların Akaryakıt Satış ve Servis istasyonu işi ile ilgili ticari faaliyette bulunduğuna dair belge,

e) Belediye’ye Emlak, ÇTV, su v.b. borcu olmadığına dair belge

f) Ortakların Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair SGK’dan alınan yazının aslı veya Noter tasdikli sureti,

g) Ortakların Vergi mükellefi olduğuna dair belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ve Vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti Ortak girişimcilerde her ortak için bu belge ayrı ayrı istenecektir.

h) Kesinleşen son iki yılın karşılaştırmalı kâr ve zarar cetvelinin aslı veya Noter tasdikli sureti, her ortak için bu belge ayrı ayrı istenilecektir.

7 - İstekliler başvuru belgelerini Burhaniye Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne 06.11.2012 günü saat 12.00’ye kadar sunmak zorundadırlar. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.

8 - İstekliler belgelerini 2886 sayılı Kanun ile İdari şartnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak vermekle yükümlüdürler. Belgelerin verilmesine ilişkin şartlara uygun olmayan belgeler değerlendirmeye alınmaz.

9 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

10 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 2.000,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

8051/1-1


DEVRE TEST CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                     :  Devre Test Cihazı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/143758

Dosya No                                  :  1221523

1 - İdarenin                                : 

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın              : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Devre Test Cihazı (45 adet)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü tesellüm Şefliği ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  06.11.2012 Salı günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Teklif edilecek yer altında kullanılacak malzemeler için Avrupa Konseyince onaylanmış bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren AlSz Atex sertifikaları 7.3 Maddesine uygun olarak teklifle birlikte verilecektir. Sertifikayı veren kuruluşça sertifikanın halen geçerli olduğu belgelendirilecek ve bu belge teklifle beraber verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 06.11.2012 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8023/1-1


8 KALEM TZK VE ÇZK YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı                                       :  8 kalem TZK ve ÇZK yedekleri alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/142867

Dosya No                                  :  1226084

1 - İdarenin                                : 

a) Adresi                                    :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO: 2 57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın               : 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  TZK ve ÇZK yedekleri 8 kalem

b) Teslim yeri                            : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği /ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 90 ile 120 takvim günü

3 - İhalenin                                : 

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  05.11.2012 – 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif her bir gurup ve diğer kısımlar için en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 90,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler en geç 05.11.2012 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

8022/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Show Radyo Ticari Ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                  DOSYA NO: 2001/2

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 27/09/2012 tarih ve 2012/261 sayılı kararı ile oluşturulan “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLULAR

1- Aks Radyo ve Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

2- Medya İletişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 27/09/2012 tarih ve 2012/261 sayılı kararı ile oluşturulan Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlulara ait olup 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca haczedilen ve Show Radyo’nun faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki hakları, menkuller (teknik ekipman, vericiler, demirbaşlar v.s.), marka, internet alan adı ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 11.000.000.- (Onbirmilyon) ABD Doları’dır.

İhaleyi kazananın “Fon”dan ayrıca satın alacağı “show radyo” markasının bedeli 1.190.000.- (Birmilyonyüzdoksanbin) ABD Doları’dır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan TR74 0001 5001 5804 8011 0843 69 IBAN no.lu ABD Doları hesabına 1.100.000.- (Birmilyonyüzbin) ABD Doları teminatın “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ancak teminat olarak; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 03/12/2012 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 04/12/2012 tarihinde, saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1- İhaleye iştirak edecek katılımcıların, münhasıran radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak amacıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, hisseleri nama yazılı anonim şirket olması ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince radyo ve televizyon sahibi olabilmek için aranılan şartları haiz olduğuna ve en geç ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanacağı tarihe kadar haiz olacağına ilişkin taahhütnameyi Satış Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

2- “Yönetmelik”in 12 nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

3- Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

4- “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. Katılımcılar “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına 1.000.-(bin) ABD Dolarını “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca katılımcılar, İhale Şartnamesi ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak “Fon”un T.Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki TR69 0001 5001 5804 8011 0843 62 IBAN no.lu ABD Doları hesabına 1.000.- (bin) ABD Dolarını “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili tesis ziyaretinden yararlanabilirler. Tesis ziyareti 15/10/2012 - 29/11/2012 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 07/12/2012 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 29/11/2012 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Show Radyo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe – İstanbul

Tel        : 0 212 340 18 65

               0 212 340 20 57

Fax       : 0 212 288 49 63

8077/1-1