10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir B.Şehir Bld. İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketinden:

İzmir B.Şehir Bld. İZULAŞ Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ankara’da kurulmuş olan Çankaya Vakfı, Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.01.2012 tarihinde kesinleşen, 27.09.2011 tarihli ve E: 2010/488, K: 2011/324 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğine ilan olunur.

8037/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların İlgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER :

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; ekleyecekleri özgeçmişini, 4 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört takım dosya halinde vereceklerdir.

NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurumunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. İlgili birimlerce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

- Yardımcı doçentlik dil sınavı tarihi, dosyaların incelenmesinden sonra, Üniversitemizin www.agri.edu.tr web sitesinde duyurulacaktır.

- Müracaatlar İlanın Resmi Gazetede Yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde kabul edilecektir. (…..10.2012-….10.2012)

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT TARİHİ

Yrd. Doç.

1

5

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

CELAL ORUÇ HAYVANSAL ÜRETİM YÜKSEK OKULU

HAYVAN YETİŞTİRME ve BESLEME

Yrd. Doç.

1

3

Yemler ve Hayvan Besleme alanında doktora yapmış olmak.

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

CELAL ORUÇ HAYVANSAL ÜRETİM YÜKSEK OKULU

HAYVAN SAĞLIĞI

Yrd. Doç.

1

4

Zootekni Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

CELAL ORUÇ HAYVANSAL ÜRETİM YÜKSEK OKULU

HAYVAN SAĞLIĞI

Yrd. Doç.

1

5

Cerrahi Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

Yrd. Doç.

1

5

Tefsir Ana Bilim Dalında doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ

Yrd. Doç.

1

4

Din Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

8072/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Yahya Kemal TABAKLAR ve Bülent TUNA tarafından düzenlenen 13.02.2012 tarihli, 272-08 sayılı rapor konusu, Gümrüğümüzce Altınfile Gıda Pazarlama Tic. Lt. Şti. firması adına tescilli aşağıda sayı ve tarihleri yazılı transit beyannameleri muhteviyatı eşyaların gümrük mevzuatı hükümlerine aykırı bir şekilde gümrük gözetiminden çıkarıldığı ve mezkûr eşyaların gümrük vergilerinin ödenmeksizin yurtiçinde bırakıldığının tespit edildiği bildirilerek, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 183.maddesi hükümlerine göre gümrük yükümlülüğünün doğduğundan bahisle, Müdürlüğümüzce tescilli 2010/TR00449-457-458-459-460-461 -1003-4061 -1064-1062-1065-1067-1068-1174-1179-1182-1183-1185-1194-1195-1196 sayılı transit beyannameleri muhteviyatı eşyalardan kaynaklanan kamu alacağına bağlı olarak, söz konusu firma temsilcisi adına düzenlenen 28141-28150-28140-28171-28139-28168-28148-28167-28166-28144-28146-28145-28151-28138-28152-28153-28155-28154-28172-28170 ve 2104 ve 2104 sayılı Gümrük Vergileri ile ilgili yazıların firma temsilcisi olan Mahmut YILMAZ'ın mevcut adresinin tespit edilememesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir.

6183 sayılı Kanunun 55.maddesi gereğince Altınfile Gıda Pazarlama Tic. Lt. Şti. firma temsilcisi Mahmut YILMAZ adına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 183. maddesine istinaden düzenlenen yukarıda sayıları yazılı Gümrük Vergileri toplamı, 1.310.208,62.-TL.(GV: 1.161.527,69.-TL.- KDV: 148.680,93.-TL.) meblağın 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu vergiler ilanen tebliğ olunur.

8030/1-1

—————

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Yahya Kemal TABAKLAR ve Bülent TUNA tarafından düzenlenen 13.02.2012 tarihli, 272-08 sayılı rapor konusu, Gümrüğümüzce Altınfile Gıda Pazarlama Tic. Lt. Şti. firması adına tescilli aşağıda sayı ve tarihleri yazılı transit beyannameleri muhteviyatı eşyaların gümrük mevzuatı hükümlerine aykırı bir şekilde gümrük gözetiminden çıkarıldığı ve mezkûr eşyaların gümrük vergilerinin ödenmeksizin yurtiçinde bırakıldığının tespit edildiği bildirilerek, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 183.maddesi hükümlerine göre gümrük yükümlülüğünün doğduğundan bahisle, Müdürlüğümüzce tescilli 2009/TR003004-3054, 2010/TR000011 -13-59-113-449-457-558-459-460-461-1061-1062-1064-1065-1067-1068-1112-1174-1179-1182-1183-1185-1194-1195-1196 sayılı transit beyannameleri muhteviyatı eşyalardan kaynaklanan kamu alacağına bağlı olarak, söz konusu firma temsilcisi adına düzenlenen 28307-28147-28169-28149-28143-28165-28141-28150-28140-28171-28139-28168-28167-28144-28166- 28146-28145-28151-28163-28138-28152-28153-28155-28154-28172-28170 ve 2104 sayılı Gümrük Vergileri ile ilgili yazıların firmanın mevcut adresinin tespit edilememesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir.

6183 sayılı Kanunun 55.maddesi gereğince Altınfile Gıda Pazarlama Tic. Lt. Şti. firması adına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 183. maddesine istinaden düzenlenen yukarıda sayıları yazılı Gümrük Vergileri toplamı 2.369.144,12 .-TL. (GV:2.139.669,03.-TL KDV: 229.475,09.-TL.) meblağın 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu vergiler ilanen tebliğ olunur.

8031/1-1


Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/93141

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A

Tel-Faks

0-312-294 20 00 – 0-312-230 71 84

Posta Kodu

06010

E-Mail

etimaden@etimaden.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bor-An İnşaat Makine Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Adresi

İller Sokak No: 38 Mebusevler/Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Maltepe Vergi Dairesi –          632 040 4796

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

61133

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8040/1-1


İzmir B.Şehir Bld. İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/42803

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayi A.Ş.

İl/İlçe

Gediz-Buca/İzmir

Adresi

Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500

Tel-Faks

232 282 29 10-232 282 29 55

Posta Kodu

35150

E-Mail

info@izulas.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bağdatlılar Oto San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

403 Sokak No: 36 3. Sanayi Sitesi Bornoza/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1300041581

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3 3022

 

6. Yasaklama Kararının Yayınlandığı Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Dayanak ve Kapsamı

8. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin İdare Onay Tarihi

02/08/2012 Tarih ve 28372 Sayılı Resmi Gazete

Kamu İhale Kurulu’nun 15/08/2012 Tarih ve 2012/UM.III-3278 Nolu Kurul Kararı (Düzeltici İşlem Belirlenmesi)

03/10/2012

8044/1/1-1


İzmir B.Şehir Bld. İZULAŞ Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/38810

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İZULAŞ Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Gediz-Buca/İzmir

Adresi

Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: 500

Tel-Faks

232 282 29 10-232 282 29 55

Posta Kodu

35150

E-Mail

info@izulas.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bağdatlılar Oto San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

403 Sokak No: 36 3. Sanayi Sitesi Bornoza/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1300041581

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3 3022

 

6. Yasaklama Kararının Yayınlandığı Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Dayanak ve Kapsamı

8. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin İdare Onay Tarihi

02/08/2012 Tarih ve 28372 Sayılı Resmi Gazete

Kamu İhale Kurulu’nun 15/08/2012 Tarih ve 2012/UM.III-3274 Nolu Kurul Kararı (Düzeltici İşlem Belirlenmesi)

03/10/2012

8044/2/1-1


Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/80757

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü

İl/İlçe

Seyitömer-Kütahya

Adresi

PK.14 Seyitömer-Kütahya

Tel-Faks

0274-248 56 70/0274-248 56 76

Posta Kodu

43001

E-Mail

sli@sli.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Abdülkadir Özger (Özger Ticaret Nakliyat Taahhüt Kömür Ticaret)

 

Adresi

Balıklı Mah. Balıklı Cad. No: 8 Kütahya

 

T.C. Kimlik No.

559 6923 8568

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Çinili VD.-559 69238568

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6841

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8046/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012-41522/2012-18099/2012-24397/2012-15904

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Hipodrom Cad. No: 12

Tel-Faks

0312-5401000/0312-5401660

Posta Kodu

6330

E-Mail

tkisatinalma@tki.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ulubol İnşaat Harfiyat Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Faruk Polat

Adresi

Cinnah Cad. No: 43/21 Çankaya/Ankara

Cinnah Cad. No: 43/21 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

12716769324

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Hitit V.D 888 044 5097

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

177589

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8045/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sinop Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Sinop/Merkez

Adresi

Kefevi Mah. Hükümet Konağı B Blok

Tel-Faks

(0368) 261 25 05

Posta Kodu

57000

E-Mail

mile_sinop@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şakir Cenik

 

Adresi

Sarıyer Köyü Kürtoğlu Mevkii No: 2 Gerze/Sinop

 

T.C. Kimlik No.

68317066782

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2010006771

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Kayseri/Kocasinan

Adresi

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. No: 5

Tel-Faks

(0352) 232 33 54-(0352) 232 85 05

Posta Kodu

38010

E-Mail

kayseri@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hayri Dağlı

 

Adresi

Alpaslan Mah. Emel Sok. Elif Apt.   No: 28/1 Melikgazi/Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

11633816852

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzincan Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Erzincan/Merkez

Adresi

Erzincan/Merkez

Tel-Faks

(0446) 223 71 88

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Celal Aydın

 

Adresi

Yaylacık Mh. Güneş Sk. No: 6/2 Akçaabat/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

50209707842

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sakarya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Sakarya/Adapazarı

Adresi

Camii Mah. Valilik Resmi Daireler Kampüsü F Blok Adapazarı/Sakarya

Tel-Faks

(0264) 251 35 88-(0264) 251 35 87

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cengiz Duran

 

Adresi

Küçükesence Köyü Küçükesence Mevkii 110 Nolu Sk. No: 7 Adapazarı/Sakarya

 

T.C. Kimlik No.

46081247248

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adıyaman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Adıyaman/Merkez

Adresi

Turgut Reis Mah. Sakarya Cad. 1030 Sokak

Tel-Faks

(0416) 216 11 90-(0416) 216 11 04

Posta Kodu

2100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bekir Yıldırım

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. 2529 Sok. No: 13/2 Adıyaman

 

T.C. Kimlik No.

13480390660

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzincan Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Erzincan/Merkez

Adresi

Erzincan/Merkez

Tel-Faks

(0446) 223 71 88

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mustafa Keleş

 

Adresi

Kalkınma Mah. Konut Sk. Nasip Apt. St. A Blok No: 9/15 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

48874048834

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Defterdarlığı Bor Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Niğde/Bor

Adresi

Hükümet Konağı Bor/Niğde

Tel-Faks

(0388) 311 70 92-(0388) 311 59 65

Posta Kodu

51700

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hasan Karcı (Ahmet Oğlu 1960 doğumlu)

 

Adresi

Orta Mah. Yukarı Taşkent Sok. No: 31 Niğde

 

T.C. Kimlik No.

34061127116

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bornova Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Konak/İzmir

Adresi

Konak/İzmir

Tel-Faks

(0232) 311 61 09/142

Posta Kodu

35360

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yahya Kemal Özen

 

Adresi

288/5 Sk. No: 6 D: 12 Manavkuyu/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

17659022956

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Kayseri/Kocasinan

Adresi

Gevher Nesibe Mah. Tekin Sok. No: 5

Tel-Faks

(0352) 232 33 54-(0352) 232 85 05

Posta Kodu

38010

E-Mail

kayseri@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gökhan Arslankaya

 

Adresi

Erciyes Mah. Erciyes Sk. No: 20 Hacılar/Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

25802155840

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Nevşehir

Adresi

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü

Tel-Faks

(0384) 213 17 04-(0384) 213 12 80

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ümit Koparan

 

Adresi

Kapucubaşı Mah. Enveriye Sk. No: 4/2 Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

44236776896

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Manisa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Manisa/Merkez

Adresi

Sakarya Mah. 1109 Sk. No: 2    Kat: 2 Manisa

Tel-Faks

(0236) 231 11 33-(0236) 231 15 17

Posta Kodu

46020

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İsa Çeviren

 

Adresi

Şehitler Mah. 716 Sk. No: 26/12 Manisa

 

T.C. Kimlik No.

47218573490

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Derinkuyu Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Nevşehir/Derinkuyu

Adresi

Nevşehir Yolu üzeri Hükümet Konağı Kat: 2 Derinkuyu/Nevşehir

Tel-Faks

(0384) 381 30 04

Posta Kodu

50700

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fahrettin Güven

 

Adresi

Demirci Mah. Hakkı Atamulu Cad. No:31 Derinkuyu/Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

36413036916

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4500004170

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Defterdarlığı Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Beyoğlu Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Ankara Caddesi

Tel-Faks

Tel:(0212) 402 41 50 pbx.

Faks: (0212) 514 20 95

Posta Kodu

34416

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hakan Urgancı

 

Adresi

Nuripaşa Mh. 11/2 Sokak No: 10/8 Zeytinburnu/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

54187007888

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8071/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Erzurum/Yakutiye