10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28437

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YIKAMA-YAĞLAMA KANALLARININ VE HAFİF VASITALARIN TAMİRAT ATÖLYESİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


2 ADET HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


DAMAR İZİ KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TRANSMİSYON SİSTEMİ İÇİN MODEM SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KANUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


17-J-3 PAFTA, 3119 ADA, 2 NOLU 8754,56 M² LİK PARSELDEKİ YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNDEKİ 15 ADET DÜKKÂN PROJE ÜZERİNDEN SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:


YÜKSEK BASINÇLI ELEKTRİKSEL SU POMPASI SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


2.500.000 Sm3 (26.600.000 kWh) LİKİT DOĞAL GAZ (LNG) SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


154 kV ENERJİ İLETİM HATLARININ PERİYODİK KONTROL VE BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden KAYSERİ:


EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. VE IV. ÜNİTE KÜL YÜRÜTME KANALLARINDA KULLANILACAK OLAN ARAMİD ÖRGÜLÜ (PARA ARAMİD) ÜRETİLMİŞ BEZLERİN TEKNİK ŞARTNAMEMİZ DOĞRULTUSUNDA İMALİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İŞİDİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN, TERMİK SANTRALIN TÜM BİRİMLERİNİN VE YARDIMCI DONA-

NIMLARININ BAKIM VE İŞLETİLMESİ VE TEKNİK TEMİZLİK İŞLERİNİN 54 KİŞİ İLE 365 GÜN SÜRELİ OLARAK YAPILMASI İŞİ İLE

İLGİLİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATIŞ İLANI

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:


İPTAL İLANI

Çorum Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YIKAMA-YAĞLAMA KANALLARININ VE HAFİF VASITALARIN TAMİRAT ATÖLYESİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/143148

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel 0286-4162001 Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  T.K.İ. E.L.İ. Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğüne ait yıkama-yağlama kanallarının ve hafif vasıtaların tamirat atölyesinin 28 eleman ile 1 yıl boyunca (365 gün) işletilmesi hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                             :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır  (365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                       :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                        :  01 KASIM 2012 - 15. 00

d) Dosya no                               :  2012-032/KÇLİ – YIKAMA YAĞLAMA

4 - İhaleye ait dökümanlar ; Çan’da, Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 01/11/2012, saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7986/1-1


2 ADET HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan iki adet hizmet alımı ile ilgili ihalemiz, aşağıda belirtile tarihte ihale dilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111 45500 Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat)  Fax 612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

N i t e l i ğ i- T ü r ü – M i k t a r ı

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

 

1- Müessesemize bağlı Eynez Stok sahalarından, 1.300.000 ton kömürün, İdare ve Piyasa Kamyonlarına yüklenmesi hizmet alımı işi

2012/144925

2012 /2029

18/10/2012

14:00

360 gün

 

2- Müessesemize ait Orta İstasyon elek tesislerinden 450.000 ton kömürün SEAŞ’ın (1-4 veya 5-6 üniteleri) kömür hazırlama sahasına taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2012/145185

2012 /2040

16/10/2012

15:00

300 gün

 

b) -Yapılacağı yer                      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c)- İşin süresi                             :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) - İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/ Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan), Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D.4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

8032/1-1


DAMAR İZİ KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Damar İzi Kimlik Doğrulama Sistemi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Fujitsu markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.10.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markaya uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif mektuplarında teklif edilen ürünlerin marka ve modeli belirtilecektir

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8039/1-1


TRANSMİSYON SİSTEMİ İÇİN MODEM SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/141812

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü, miktarı ve adı                 :  Bölge Müdürlüğümüz mıntıkası Sivas-Hanlı-Bostankaya-Sarıdemir-Hanlı istasyonları arasında kurulacak olan Transmisyon Sistemi için 15 adet SHDSL Modem satın alınması işi.

3 - İhalenin :

a)Yapılacağı Yer                        :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  31/10/2012 15:30

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7928/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 121,00 TL ile en çok 82.704,00 TL arasında değişen; 17/10/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 13,00 TL, en çok 8.271,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında Tabak, bardak, Metal eşya, motor parçası, mont, çanta, şalter, deri, ahşap süs eşyası, elektrikli bisiklet, Evaparatör, ısıtıcı, kuşe kağıdı, sentetik boya, iş kıyafeti, kumaş parçası, halı, v.b. 21 (yirmi bir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 18/10/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8029/1-1


4458 SAYILI KANUN VE 5607 SAYILI KANUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 83,10 TL. ile en çok 432.085,47 TL. arasında değişen; 16/10/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 9,00 TL., en çok 16.089,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen canlı köpek, recevır, mensucat, akü, kapı kolu, kumaş kılıf, rulman, mum, çivi çakma tabancası, emitasyon, kupa bardak, heykelcik, batarya, şarz cihazı, kart okuyucu, muhtelif giyim eşyasından oluşan 36 grup eşya; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 17/10/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8025/1-1


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 17. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN YENİDEN İHRAÇ AMAÇLI EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 66.800,00TL olan; 17/10/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 6.680,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen FROZEN CHICKEN (Dondurulmuş Tavuk) cinsi 1 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 18/10/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8028/1-1


17-J-3 PAFTA, 3119 ADA, 2 NOLU 8754,56 M² LİK PARSELDEKİ YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNDEKİ 15 ADET DÜKKÂN PROJE ÜZERİNDEN SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait tapunun 17-J-3 pafta, 3119 ada, 2 nolu 8754,56 m² lik parselde bulunan (Yaş sebze ve meyve toptancı hali) 15 adet dükkan proje üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle proje üzerinden satılacaktır.

2 - İhale 23 Ekim 2012 Salı günü saat 14.00’de Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,

b. İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d. Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Tahmini bedel ve teminatlar:

 

Dükkan No

M²si

Fiyatı (TL)

1

138

135.792,00

2

122

120.048,00

3

138

135.792,00

4

122

120.048,00

5

138

135.792,00

6

122

120.048,00

7

138

135.792,00

8

122

120.048,00

9

138

135.792,00

10

122

120.048,00

11

138

135.792,00

12

122

120.048,00

13

138

135.792,00

14

122

120.048,00

15

138

135.792,00

 

6 - Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

7 - İhaleyi alan, ihale bedelini şartnamenin 7. maddesine göre 5 taksitte ödeyecektir.

8 - İhaleyi alan, ihale bedeli üzerinden %18 KDV’yi ve harçları 1. taksitle birlikte ödeyecektir.

9 - Tapunun 17-J-3 pafta, 3119 ada, 2 nolu 8754,56 m² lik parselde yapılacak olan dükanlar; yaş sebze ve meyve toptancı hali olarak inşa edilecek olup değişik bir amaçla kullanılamaz.

10 - Dükkânlar ayrı ayrı ihale edilecektir.

11 - İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

12 - Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

8036/1-1


YÜKSEK BASINÇLI ELEKTRİKSEL SU POMPASI SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Yüksek Basınçlı Elektriksel Su Pompası Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/141971

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Kemerköy Termik Santralında kullanılmak üzere 2 adet Yüksek Basınçlı Elektriksel Su Pompasının özel teknik şartnamesi esaslarında temini işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  30/10/2012 Salı günü, saat: 14:00

1- İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 30/10/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3 ‘ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için;

a) Kalite Yönetim Sistem (ISO 9001:2008) Belgesi,

b) Teklif edilen ürüne ait teknik özelliklerin belirtildiği katalog, teknik resim ve teknik bilgileri içeren belgeleri,

sunacaklardır.

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

8009/1-1


2.500.000 Sm3 (26.600.000 kWh) LİKİT DOĞAL GAZ (LNG) SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/142739

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                          :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Cihan Sokak No: 2 Sıhhiye / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  3122942240 - 3122942245

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ………

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 2.500.000 Sm3 (26.600.000 kWh) likit doğal gaz (LNG) alımı.

3 - İhalenin Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  05.11.2012 Pazartesi günü - Saat: 14.00

4-1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.9. EPDK’dan alınmış LNG toptan satış veya iletim lisansı belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.10. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.11.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2, 4.3, 4.4 ve 4.9 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 12. Kat 1203 nolu oda Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad.Afra Sok. No: 1/A Etlik/ANKARA, Tel: 0 312 294 22 40 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR080001001745377122455001 IBAN nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 05.11.2012 Pazartesi günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

8005/1-1


154 kV ENERJİ İLETİM HATLARININ PERİYODİK KONTROL VE BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

                                                                                KAYSERİ

İhale kayıt numarası                         :  2012/144681

1 - Teşekkülün                                 :  TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/KAYSERİ

a) Adresi                                          :  Osman Kavuncu Cad. 7.Km No: 269 Melikgazi/ KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası             :  0352 331 12 76 - 0352 331 12 82

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  teias11.iletim@ttmail.com

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  E.N.H.İ.B./6.11.1 Grup: 392,7 Km. mesafeli 154 Kv Enerji İletim Hatlarını 1 Grup halinde periyodik kontrol ve bakım-onarım işlerinin, 3 yıl süreli hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı yer                              :  Grup Müdürlüğümüze Bağlı;

                                                            Sivas İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü sorumluluk sahasında.

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Toplantı ve İhale Salonu Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati                              :  31.10.2012 Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.2.1. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir.

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini gösteren belgeler.

4.3.1.1- a) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

b) İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 65 (altmış beş)  puanı sağlaması şarttır.

4.3.2 - İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir.

4.3.3. Benzer iş olarak; en az 154 kV olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi kabul edilecektir

4.3.4. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008  “ Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden birim fiyat Sözleşme düzenlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı; TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad. 7. Km No: 269 Melikgazi/KAYSERİ (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yoluyla gönderilmesi halinde şartname bedeli 110,00 TL dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 31.10.2012, saat 14.00’e kadar TEİAŞ 11. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisi - Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

8020/1-1


EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ I. II. III. VE IV. ÜNİTE KÜL YÜRÜTME KANALLARINDA KULLANILACAK OLAN ARAMİD ÖRGÜLÜ (PARA ARAMİD) ÜRETİLMİŞ BEZLERİN TEKNİK ŞARTNAMEMİZ DOĞRULTUSUNDA İMALİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İŞİDİR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/137323

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0-274-248 56 60 (Pbx)    Fax: 0-274-248 56 65

c)Elektronik Posta Adresleri      :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

 

Sıra No

Malzeme Adı

Ölçüleri

Miktar (Adet)

1

Aramid Örgülü Bez (Para Aramid)

4,5X150X25.000 mm

2

2

Aramid Örgülü Bez (Para Aramid)

4,5X200X25.000 mm

4

3

Aramid Örgülü Bez (Para Aramid)

4,5X250X25.000 mm

8

4

Aramid Örgülü Bez (Para Aramid)

4,5X300X25.000 mm

4

5

Aramid Örgülü Bez (Para Aramid)

4,5X350X25.000 mm

4

6

Aramid Örgülü Bez (Para Aramid)

4,5X370X25.000 mm

4

7

Aramid Örgülü Bez (Para Aramid)

4,5X650X25.000 mm

1

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 120 (Yüz yirmi) Takvim günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/90

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  30.10.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Doku özelliklerinin uygunluğuna ilişkin çürümeye dayanıklılık, yüksek ölçü sabitliliği (sağlamlığı), aleve dayanıklılık, erimezlik, kendinden soğutmalı, ışık duyarlılığı ve incelmiş küllere dayanıklılığı ile ilgili test raporlarını teklifi ile birlikte vereceklerdir.(Aslı veya noter onaylı suretlerini)

i) Ürünlerin imalatla ilgili test sonuçlarını (standart grafik ve istatistiksel) asıllarını veya noter onaylı suretlerini teklifiyle birlikte vereceklerdir.

j) İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünün markasını, boyutlarını, teknik özelliklerini belirten kataloglarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

k) Teklif edilen malzemeler Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya, Hollanda, İsveç Japonya ABD veya Kanada orijinli olacaktır.

l) Firmalar teklif edecekleri ürünlerle ilgili olarak teklifleri ile birlikte EÜAŞ’ a numune vereceklerdir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Y.Elli Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 30.10.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7702/1-1


EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN, TERMİK SANTRALIN TÜM BİRİMLERİNİN VE YARDIMCI DONA-

NIMLARININ BAKIM VE İŞLETİLMESİ VE TEKNİK TEMİZLİK İŞLERİNİN 54 KİŞİ İLE 365 GÜN SÜRELİ OLARAK YAPILMASI İŞİ İLE

İLGİLİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012 / 137758

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/ KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0-274-248 56 60 (Pbx)   Fax: 0-274-248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Niteliği Türü                          :  54 Kişi İle 365 Gün Süreli Olarak Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı                                  :  1 Adet

c) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

d) İşin Süresi                             :  365 (Üçyüzaltmışbeş) Takvim Günü

e) Dosya No                              :  Ticaret 2012 / 89

f) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  01.11.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) İş deneyim belgeleri;

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konu-su iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin; % 30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi

i)Benzer iş olarak kabul edilebilecek işler;

- Termik Santraller veya eş değer risk grubuna giren iş kollarında bütün teknik temizlik veya bakım hizmetleri.

- Termik Santraller veya eş değer risk grubuna giren iş kollarında bakım onarım ve revizyon hizmetleri

j) İhaleye katılacak firmalar Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen TÜR-KAK onaylı “Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) Belgesi

Yukarıda belirtilen işlerde herhangi birisi benzer iş olarak kabul edilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 01.11.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7742/1-1


TAŞINMAZMAL SATIŞ İLANI

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No:79/ ARNAVUTKÖY” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Her bir ihale için şartname bedeli 250 (ikiyüzelli) TL olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Hicret Mah. Abdullah GÜL Caddesi No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

 

Sıra No

Bölge

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

1

Hadımköy

-

684

340,00

K+T2 E=1,90

612.000,00 TL

18.360,00 TL

01.11.2012

Saat:13.00

2

Arnavutköy

 

20216

3.337,02

K+T1 E=2,10

8.342.550,00TL

250.276,50 TL

01.11.2012

13.30

3

Haraççı

4451

2

277,00

Konut E=1,10

96.950,00 TL

2.908,50 TL

01.11.2012

14.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri:

a) Hadımköy 684 parsel sayılı taşınmaz imar planında Konut ve Ticaret alanında kalmaktadır. Emsal E=1,90’dır.

b) Arnavutköy 20216 parsel sayılı taşınmaz imar planında Konut ve Ticaret alanında kalmaktadır. Emsal E=2,10’dur

c) Haraççı 4452 ada 1 parsel sayılı taşınmaz konut alanında kalmaktadır. Emsal E=1,10’dur.

3 -İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)

3 - Dernekler için; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 5 - Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden %3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 6 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden %6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.

MADDE 7 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

MADDE 8 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

MADDE 9 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 01.11.2012 günü saat 12.00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi(Hicret Mahallesi Abdullah Gül Caddesi No:11 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

7963/1-1


İPTAL İLANI

Çorum Belediye Başkanlığından:

14/9/2012 tarih 28411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mülkiyeti Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Karakeçili Mahallesi, 838/2, 838/4, 846/1 parseller ile mülkiyeti belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi 171 ada 9, 10 nolu parseller ve üzerinde bulunan binalar karşılığında; mimarı avan projesi ve mahal listeleri olan Çorum İli Merkez İlçesi Çepni Mahallesi, Çevre yolu, 29/4 pafta, 352 ada 177 nolu parselde 71.932,34 m2 arsa ile Belediye tarafından belirlenecek arsalar üzerine Spor Kompleksi ve Çorum İli Merkez İlçesi Çepni Mahallesinde imar planında otobüs terminalinin kuzeyindeki Eğitim Tesisi ve Spor Tesisi olarak işaretli arsalara meslek lisesi kampüsü ve spor kompleksi tesislerinin anahtar teslimi olarak yaptırılması ve yüklenici tarafından 1.000.000,00 TL + ilave bedel üzerinden artırılmak üzere taşınmaz mal trampası işi 10/10/2012 Çarşamba günü saat 14.00’de, Belediyemiz Encümen Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacak olan ihalemiz iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8073/1-1