9 Ekim 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28436

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Muş Alparslan Üniversitesi Kalkındırma ve Dayanışma Vakfı (MŞÜ-KADAV).

VAKFEDENLER: Prof. Dr. Nihat İNANÇ, Prof. Dr. Ekrem ATALAN, Prof. Dr. Osman ÖZCAN, Prof. Dr. F. Ahmet POLAT, Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Doç. Dr. Erdal Necip YARDIM, Yrd. Doç. Dr. Murat KAYRİ, Yrd. Doç. Dr. Yusuf BATAR, Yrd. Doç. Dr. Erhan TECİM, Av. Murat BİNGÖL, Kutbettin AKAR, Ramazan KAPLAN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: MUŞ.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25/09/2012 tarihli tavzih şerhli 06/06/2012 tarih, E:2011/344, K:2012/307 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Muş 2. Noterliğinin 23/11/2011 tarih, 007348 yevmiye nolu kuruluş senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 16/03/2012 tarih, 001437 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Muş Alparslan Üniversitesi'nin gelişmesine katkıda bulunmak, Üniversite personeli ile öğrencilerinin sosyal ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışmalarını sağlamak, bilimsel ve kültürel çalışmalarına destek olmak ve Üniversite ile birlikte halkın gelişim periyoduna yön vermek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8002/1-1

—————

VAKFIN ADI: Osman Pepe Vakfı.

VAKFEDENLER: Osman PEPE, Birgül PEPE, Mustafa Talha PEPE, Ayşe Şeyma PEPE, Esra PEPE, Ahmed Malik PEPE, Mehmed Halid İsmail PEPE, Mesud Abdurrahman PEPE,

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/09/2012 tarihli 2012/112 Esas, K. 2012/359 sayılı karar

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO'SU: Bakırköy 30.Noterliğince düzenlenen 24.02.2012 tarih ve 5027 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikte düzenlenen 08.06.2012 tarih ve 13597 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Vakıf, gerek vakıf üyeleri arasında sosyal, kültürel ve iktisadi yardımlaşmayı ve dayanışmayı gerçekleştirmeyi ve gerekse ülkemizin ve milletimizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmayı ve bu yönde her türlü çalışmayı yapmayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak her türlü akademik, kültürel çalışma ve araştırmaları yapar, yaptırır ve destekler. Ülkemizin ve milletimizin bu yöndeki gelişimin ancak dini, milli ve manevi değerlerine bağlı bir toplum oluşumuyla mümkün olduğu bilinciyle, bu değerlere sahip gençler yetiştirmek üzere gençlerin ilmi ve akademik gelişmelerine katkıda bulunmayı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, yurt, okul, kurs, eğitim olanakları sağlamayı, eğitim ve kültür merkezleri kurarak, sempozyum, konferans, panel ve sair eğitim çalışmaları yaparak, toplumun bilgi ve kültür düzeyini yükseltmeyi, bunların yanı sıra aile kurumunun toplumun oluşumundaki önemi nedeniyle aile kurumuna yönelik her türlü çalışmaları yapmayı bu kapsamda evlilik çağına gelmiş gençlere maddi ve manevi yardımda bulunmayı amaç edinir. Vakıf toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma anlayışını pekiştirmeyi, ihtiyaç sahibi kimselere yardımda bulunmayı ve aynı şekilde diğer kurum ve bireylerin bu yönde çalışma yapmalarını teşvik etmeyi hedef edinir.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Ankara Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi, 27484 ada, 2 parselde kayıtlı 90/2600 arsa paylı 2 nolu konut ile 100.000,00 TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8003/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını 01-16 Ekim 2012 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapacaklardır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını, varsa muayenehanelerini kapatacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                                                          FAKÜLTE VE KONSERVATUVAR,

                                                                                                                                                                          ANASANAT-ANABİLİM DALLARI

TIP FAKÜLTESİ*

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (2)

1

Çocuk Cerrahisi

Profesör (İngilizce) (1) (3)

1

Üroloji

Profesör (İngilizce) (1) (4)

1

Üroloji

Profesör (Türkçe) (5)

1

Spor Hekimliği

Profesör (İngilizce) (1)

1

Tıbbi Biyokimya

Profesör (İngilizce) (1)

1

Tıbbi Patoloji

Profesör (İngilizce) (1)

1

Çocuk Cerrahisi

Doçent (İngilizce) (1) (6)

1

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (6)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doçent (İngilizce) (1)

1

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doçent (Türkçe) (6)

1

Üroloji

Yrd. Doçent (Türkçe) (7)

1

Radyasyon Onkolojisi

Yrd. Doçent (Türkçe)

1

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ*

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent (8)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

İlköğretim-Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doçent (9)

1

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Botanik

Profesör

1

Biyoteknoloji

Doçent

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAKÜLTESİ

 

 

İktisat Tarihi

Yrd. Doçent(İngilizce)

1

İktisat Teorisi

Yrd.Doçent (İngilizce)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Atom ve Molekül Fiziki

Profesör

1

Nükleer Bilimler

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doçent

1

Jeodezi

Yrd. Doçent

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Beslenme Bilimleri

Yrd. Doçent

1

Toplum Beslenmesi

Yrd. Doçent

1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

Gitar Anasanat Dalı

Profesör

1

AÇIKLAMALAR

* Tıp Fakültesine atanacak olan Yrd. Doçent, Doçent ve Profesörlerin Üniversitemiz tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi” belgesine sahip olmaları gerekir. Bu eğitimi almamış olanlar, Rektörlüğümüz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurdukları takdirde kendileri için eğitim programı düzenlenecektir.

1.   Ders verebilecek düzeyde İngilizce bildiğini Üniversitemizin ilgili komisyonlarınca yapılmış sınavla kanıtlamış olmak.

2.   Pediatrik Nöroloji alanında deneyimli olmak.

3.   Çocuk Ürolojisi Belgesi olmak, Laparoskopik Cerrahide deneyimli olmak.

4.   Üro-Onkoloji konusunda deneyimli olmak.

5.   Çocuk Ürolojisi yandal belgesi olmak

6.   Avrupa Çocuk Cerrahisi yeterlilik belgesi olmak.

7.   Endo-üroloji konusunda deneyimli olmak.

8.   Histoloji ve Embriyoloji alanında deneyimli olmak.

9.   Kimya Eğitimi alanında doktorası olmak.

KOŞULLARI ARANACAKTIR.

8012/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe, Yardımcı Doçentlerin ilgili birimlere başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adayların www.cumhuriyet.edu.tr. (Yönergeler) web sitesinde mevcut buşvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçentlik için ; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Yardımcı Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi ve 4 takım bilimsel yayın dosyası

 

                                                                                                                                                                          SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

ÜNVANI

ADET

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör

1

Kadın Sağ. ve Hast. Hem.

Yrd. Doç.

1

Ebelik Bölümü

Yrd. Doç.

2

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1 *

Anatomi

Profesör

1

Parazitoloji

Profesör

1

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Genel Cerrahi

Profesör

1

Anatomi

Doçent

1

İç Hastalıkları (Gastroentroloji)

Doçent

1

Acil Tıp

Doçent

1

Biyofizik

Doçent

1

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doçent

1

Kardiyoloji

Doçent

1

Göğüs Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

Göğüs Cerrahisi

Yrd. Doç.

1 **

Tıbbi Genetik

Yrd. Doç.

1 ***

Çocuk Sağ.ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1 ****

(Çocuk Nefrolojisi)

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yrd. Doç.

1 *****

Çocuk Sağ.ve Hast.

(Çocuk Hemotolojisi)

Yrd. Doç.

1

Tıbbi Biyokimya

Yrd. Doç.

1  ******

*Tanısal radyolojide radyasyondan korunma ve periferik girişim sertifika sahibi olmak.

**     Göğüs Cerrahisi yeterlilik belgesi bulunmak.

***    Tıp doktoru olmak.

****    Çocuk Nefrolojisi board sınavında başarılı olmak.

*****    EVAR Sertifikasına sahip olmak.

******    Doktorasını kırım kongo kanamalı ateş hastalığı alanında yapmış olmak. İmmun fiksasyon elektroforez alanında deneyimi bulunmak.

 

                                                                                                                                                                          MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

Maden Yatakları ve Jeokimya

Doçent

1

Kimyasal Teknolojiler

Doçent

1

Gıda Teknolojisi

Yrd. Doç.

1 *

Hidrolik

Yrd. Doç.

1

Ulaştırma

Yrd. Doç.

1

Kartoğrafya

Yrd. Doç.

1

Yer Fiziği

Yrd. Doç.

1

Gıda Bilimleri

Yrd. Doç.

1

Üretim Metalurjisi

Yrd. Doç.

1 **

Temel İşl. ve Termodinamik

Yrd. Doç.

1

Sismoloji

Yrd. Doç.

1

*    Enzim Hidrolizi ve İmmobilizasyonu alanında doktora yapmış olmak.

**    Cevher Hazırlama alanında pritin elektro kimyasıyla ilgili çalışmaları olmak.

 

                                                                                                                                                                          DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Profesör

1

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

Uygulamalı Psikoloji

Doçent

1

T.C. Tarihi

Yrd. Doç.

2

Prohistorya ve Önasya Ark.

Yrd. Doç.

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

Farmakoloji ve Toksikoloji

Yrd. Doç.

1

Hayvan Sağ. Eko. ve İşlet.

Yrd. Doç.

1

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Fizikokimya

Profesör

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

1

Bilgisayar ve Öğr. Tek.

Yar. Doç.

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

Halkla İlişkiler

Doçent

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç.

1

Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi

Yrd. Doç.

1

İktisat Tarihi

Yrd. Doç.

1

Uluslararası Tic.ve Lojistik

Yrd. Doç.

1

Bilişim Teknolojisi

Yrd. Doç.

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Farmasötik Mikrobiyoloji

Doçent

1

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

Mekatronik Mühendisliği

Yrd. Doç.

1

SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 

 

Hemşirelik Bölümü

Yrd. Doç.

1

Sağlık Yönetimi

Yrd. Doç.

1

ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Bitkisel ve Hayvansal Ürt.

Yrd. Doç.

1

CUMHURİYET MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Yrd. Doç.

1

8015/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

- Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

- Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

PROFESÖR KADROLARI İÇİN :

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine, özgeçmişini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması)

2. Doçent kadroları daimi statüdedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı.

2. Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli.

3. Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur.

5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ:

1. İlanımız Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür.  Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.

3. Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD koymaları gerekmektedir.

4. Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Makitipi Vejetasyonunun Islahı, Çayır Mera ve Yem Bitkileri alanında çalışmaları olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Doçent

1

3

Schottky Diyot konusunda çalışma yapmış olmak

Fizikokimya Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Elektrokimyasal olarak Hidrojen

Gazı elde edilmesi ve Metanol Elektrooksidasyonu alanında çalışmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

Parazitoloji Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Profesör

1

1

 

Biyokimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

2

Sığır ve koyun orijinli Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli’nin moleküler tiplendirilmesi konusunda çalışmış olmak

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

 

Zootekni Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Kaya Keklikleri’nin (Alectoris Graeca) Entansif Şartlarda Büyüme, Besi Performansı ve Karkas özellikleri üzerine çalışma yapmış olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO.

Doçent

1

1

Doçentliğini Patoloji Anabilim Dalında almış olmak

8014/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Bergama 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2008/204 Esas 2010/821 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

8011/1-1


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/66068

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü/ Makine İkmal Daire Başkanlığı

İl/İlçe

ANKARA/ÇANKAYA

Adresi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/Ankara

Tel-Faks

0(312) 201 20 36

0(312) 285 42 70 – 285 58 14

Posta Kodu

6800

E-Mail

mikihale@mta.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Federal Power Corporaatıon

İlhan İLKER

İlhan İLKER

Adresi

Avrupa Serbest Bölgesi 113 ada 3 parsel No: 17 B ÇORLU/TEKİRDAĞ

Şube: Gümüşsuyu Caddesi No: 34 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

Avrupa Serbest Bölgesi 113 ada 3 parsel No: 17 B

ÇORLU/ TEKİRDAĞ

Gümüşsuyu Caddesi No: 34 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL

T.C. Kimlik No.

30292131304

30292131304

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6627

6627

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8013/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/60899

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Konya/Selçuklu

Adresi

Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 72 Selçuklu/Konya

Tel-Faks

0 332 248 96 00 – 0 332 251 78 60

Posta Kodu

42300

E-Mail

esenisa@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cemre Elektrik İnşaat ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Otocenter Fevzi Çakmak Mah. 10485 Sokak NO: 16 Karatay/Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

205 010 4171

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası/Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23348/35527

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8006/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/86770

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hava Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Hava Lojistik Komutanlığı Kay. Yön. ve Kontrat D. Başkanlığı Etimesgut/Ankara

Tel-Faks

312-298 62 97 – 249 10 62

Posta Kodu

06790

E-Mail

hvlojkontrat@hvkk.tsk.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

STARTEK Elk. Bil. ve Svn. Sis. Ltd. Şti.’nin yetkili müdürü olan Tali Günay

STARTEK Elektronik Bilgisayar Savunma Sistemleri Limited Şirketi

Adresi

Yıldızevler Mah. Turan Güneş Bulvarı Gata 1 İş Hanı 32/5 Çankaya/Ankara

Yıldızevler Mah. 4.Cad. 712 Sk. Deniz Apt. 5/4 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

46879053822

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

Seğmenler V.D. 7810230808

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

160951

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8007/1-1