8 Ekim 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28435

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından:

T.C. BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

T.C. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı kadrolarında görevlendirilmek üzere Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacaktır.

I - SINAVA KATILABİLME KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

e) Sicil, tutum ve davranışları yönünden Başbakanlık Müfettişliğine engel durumu bulunmamak,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

g) ÖSYM tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Puan Türü: KPSSP 40 puan türünden 85 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 kişi içerisinde bulunmak (200 üncü adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.),

h) Süresi içinde başvurmak ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim etmiş olmak.

II - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER,

Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına girmek isteyenler Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına:

a) Başvuru sahibi tarafından doldurulacak aday formu,

b) Yüksek Öğrenim Kurum diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

ile müracaat ederler.

Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslını ve/veya KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslını Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına ibraz eden adaylara, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca bu belgelerin onaylı sureti verilecektir.

Yazılı sınavı kazanacak adaylardan sözlü sınava girmeden önce istenecek belgeler Giriş Sınavı Broşüründe belirtilmiştir.

İstekliler, Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı başvuru formunu ve sınava giriş şartlarını içeren broşürü www.teftis.gov.tr veya www.basbakanlik. gov.tr internet adreslerinden veya “Necatibey Caddesi No: 110/A Kat: 2 (06100) Yücetepe/ANKARA” adresindeki Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edebilirler.

Eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

III - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav aşamalarından oluşur.

Yazılı sınav konuları ile giriş sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar “Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Broşürü”nde açıklanmıştır.

IV - SINAV TARİHİ VE YERİ

Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının yazılı bölümü, 24-25 Kasım 2012 tarihlerinde saat: 09.30’da başlamak üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Merkez Bina Anfileri Cemal Gürsel Caddesi No: 58 Cebeci Kampusu Cebeci - ANKARA adresinde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylara sözlü sınavın tarihi ve yeri ayrıca www.teftis.gov.tr veya www.basbakanlik.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

V - BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ İLE YAZILI SINAVLA İLGİLİ İŞLEMLER

Sınava katılmak isteyen adayların, giriş sınavının yazılı bölümü için istenen belgelerle birlikte en geç 09 Kasım 2012 günü Saat 18.00'e kadar Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Necatibey Cad. No: 110/A Kat: 2 (06100) Yücetepe - ANKARA adresine şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.teftis.gov.tr veya www.basbakanlik.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

“Sınav Giriş Belgesi” sınava girmeden önce sınav salonunun girişinde görevli personel tarafından adaylara elden teslim edilecektir.

Ayrıca, adayların yazılı sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

6803/2-2


Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 ve 9 uncu derecelerden boş bulunan otuz (30) adet Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayıları ile uygulanacak KPSS puan türleri aşağıda gösterilmiştir:

 

Bölüm

Öğrenim Dalları

Sayı

KPSS Puan Türü

1

Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk Fakülteleri mezunları

15

KPSSP47

2

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının; Sosyoloji Bölümü, Felsefe Bölümü, Psikoloji Bölümü, Tarih Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eğitim Bilimleri  Bölümü ile İletişim Fakültesi mezunları

10

KPSSP3

3

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları

5

KPSSP3

 

YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9–10 Temmuz 2011 ve 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan bölümlerin karşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari yetmiş ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayısının on katı aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),

ç) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

d) Yarışma sınavının yapılacağı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Yarışma sınavına kısımlar itibarıyla ilan edilen uzman yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, Sınav Komisyonunca bölümler arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapılabilir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; www.gsb.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 5/11/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinin mesai saati bitiminden sonra Bakanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 7/11/2012 tarihinden itibaren www.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınava girecek olan adaylar, kendileri için düzenlenecek ve kimlik bilgileri, sınav yeri ile tarihinin yer alacağı fotoğraflı “Sınav Giriş Kartı”nı imza karşılığı şahsen alacaklar veya başvuru formunda belirtilmek şartıyla ikametgâh veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyebileceklerdir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ:

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır.

Birinci bölümden sınava girecek adayların cevaplayacakları çoktan seçmeli soruların konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda gösterilmiştir:

a) Alan bilgisi (yetmiş puan)

- Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku

- Ekonomi: Mikro-Makro Ekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası

b) Genel Kültür ve Genel Yetenek (otuz puan).

Yazılı sınava ikinci ve üçüncü bölümden girecek adayların ise, çoktan seçmeli Genel Kültür, Spor Kültürü ve Genel Yetenek sorularını cevaplandırmaları istenecektir.

SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte www.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınavı sonuçları ile birlikte duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME:

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için; adayların sınava girdikleri bölümlere ilişkin konular ile birlikte Bakanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Gençlik ve Spor Uzmanlığına uygunluğu da göz önüne alınarak, Sınav Komisyonu üyelerince her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalamasının yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olması gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak en yüksek puana sahip olanlardan başlamak üzere yukarıda bölümler itibarıyla belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın isimlerinin yer aldığı asil liste ile aynı sayıda adayın isimlerinin yer aldığı yedek liste tespit edilecek ve atamalar bu listelerdeki sıralamaya göre yapılacaktır.

Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.

Yarışma sınavında, bölümler itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre bölümler arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Sınav Komisyonuna aittir.

YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Adaylar yarışma sınavı sonucunu www.gsb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı olarak atanmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlan olunur.

Adres: Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13/3 Altındağ/ANKARA

İrtibat Tel    : 0 (312) 596 60 00

Faks           : 0 (312) 596 63 59

e-Posta       : personel@gsb.gov.tr

7976/1-1


Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

1. Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri doğrultusunda öğretim üyesi (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) alınacaktır.

2. Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş)  ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

3. Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört)  takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

4. Yardımcı Doçent kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını ve yabancı dilini belirten (*) başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, varsa yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek İslami İlimler Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kadrolarına başvuran adaylar Personel Daire Başkanlığına, diğerleri İlgili Fakülte Dekanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

5. Başvuracak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

7. Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapamazlar.

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

9. Başvuru adresi:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü

Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Kat :1 Ulus/ANKARA

(*)Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

(**)Tıp Fakültesi için ilan edilen kadrolara (Tıbbi Biyoloji Doçent Kadrosu ve Biyoistatistik ve Tıp Bilişim Yardımcı Doçent kadrosu Hariç) başvuran adayların Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı / Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Profesör

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

4

1

Şirketler Topluluğu Hukuku alanında karşılaştırmalı çalışmaları olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doçent

1

1

Doğrusal olmayan sistemlerin analizi konusunda deneyimli olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri/Din Sosyolojisi

Yardımcı Doçent

2

1

Mezheplerin sosyolojik alt yapıları konusunda çalışmalar yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'an ilimleri ve Tefsir alanında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Profesör

1

1

Kur'an'ın çağdaş tefsiri alannında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

2

1

Kur'an kıraat ilimleri ve Tefsir konularında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

3

2

Osmanlı dönemi müfessirleri konularında çalışma yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Hadis - Tasavvuf ilişkileri konularında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

2

1

İslamda aile ve ceza hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Profesör

1

1

İslam epistemolojisi ve ontoloji konularında çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Profesör

1

1

Arap Dilbilgisi, Arap edebiyatı ve Arapça süreli yayınlar üzerinde çalışmalar yapmak

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Doçent

2

1

Ahlak felsefesi ve İslam düşüncesi - Batı düşüncesi alanlarında mukayeseli çalışmaları olmak

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Profesör

1

1

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eğitim kurumları ve din eğitimi alanlarında çalışma yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Orta kulak hastalıklarıyla ilgili patofizyolojik çalışmaları olmak, ileri endoskopik sinüs cerrahisi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Rinoloji ve otoloji alanında deneysel çalışmaları olmak, maksillofasiyal cerrahi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retina dekolman cerrahisi, multipl skleroz’da üveit ve kripton lazer konularında çalışmaları ve deneyimi olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Retraktif cerrahi konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

3

1

Rejyonel anestezide ultrason kullanımı ve Enteral-parenteral nütrisyon konusunda klinik deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Ürogenital ve moleküler patoloji konusunda deneyimli olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1

Nörovasküler cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak, Kemoteropötiklerin organ toksisitesiyle ilgili deneysel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak, Siklosporin nefrotoksisitesi ile ilgili deneysel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk nörolojisi yan dal uzmanı olmak, SSPE konusunda deneyim ve çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Hidrojen sülfürün özafagus alt sfinkteri elektiriksel alan uyarısı aracılı nörojenik kasılma yanıtlarına etkisi ile ilgili deneysel çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Doçent

1

1

Enzim karakterizasyonu ve tümör ilişkili transmembran proteinleri üzerine çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Yardımcı Doçent

3

1

Karma Rash modelleri konusunda çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

 

Yardımcı Doçent

1

1

Uluslararası göç konusunda çalışmaları olmak, sosyal politika ve çocuk sosyolojisi  konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık İşletmeciliği Yöneticiliği

 

Doçent

1

1

Hastane yönetimi ve sağlık ekonomisi konusunda çalışmaları olmak

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

2

1

Yerel Yönetimlerde ve kar amacı gütmeyen sektör üzerine doktora ve akademik çalışma yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

Yardımcı Doçent

4

1

Hukuk-Siyaset İlişkileri, Anayasa ve Türk Siyasal hayatı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

Türk Müziği

Klasik Türk Musikisi Ana Sanat Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

Duygusal zekanın müzik eğitimine etkisi ve koro çalışmaları konusunda deneyimli olmak.

Duyurulur.

8001/1-1