16 Eylül 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28413

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.09.2012 Karar No: 6570

ŞİRKETİN                             :

- TİCARİ UNVANI              :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                            :  Ankara

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :  Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86 06100, Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ       :  10.05.2012

RUHSATIN                           :

- MAHİYETİ                         :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                            :  II no.lu Bolu

- SAHA İŞARETİ                 :  TPO/II/A

- KAPSADIĞI İL                  :  Karadeniz’de Türk Karasular dışında.

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  5.142.625 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/TPO/3921

- VERİLİŞ TARİHİ               :  30.06.2004

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O. sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 30.06.2013 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 ve 55/5 inci maddelerine istinaden teminat karşılığında 3 yıl süreyle uzatılması için 10.05.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A. O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, II no.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Türk Karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/3921 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 30.06.2013 tarihinden itibaren, ruhsat sahasında uzatılan süre içinde bir adet arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 ve 55/5 inci maddesi ve 25.06.2012 tarihli ve 2012/3353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 30.06.2016 tarihine kadar teminat karşılığında 3 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

7380/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELAMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

    Bölüm               Anabilim Dalı              Ünvanı                 Derece                Adet

Reklamcılık             Reklamcılık               Profesör                    1                       1

7413/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 06.09.2012 tarih ve 6636 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Ş.D. Şahika Beton İnş. Tur ve Yapı Malz. Lab. Emlak San. ve Tic.Ltd.Şti.’nin Dutlubahçe Mah.773. Sok.. Seçkin İş Merkz. No: 17 Kat. 1 Daire: 3 Muratpaşa/ANTALYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belge Komisyonunun (LİBK) 04.08.2005 tarih ve 59 sayılı kararı ile verilen 99 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 29.08.2012 tarih ve 435/5 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7389/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, 36496 ada, 5 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Leman YARDIMCI (Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 35895) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 13.08.2012 tarih ve E.2012/486 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması” hükmedildiğinden, 18.01.2012 tarih ve 28177 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Leman YARDIMCI (Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 35895) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 06.09.2012 tarih ve 6634 sayılı Olur ile yürütülmesi durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

7390/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/120 Esas sayılı dosyasının çıkan yangında yandığı anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7391/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 04.01.2012 tarih ve 3624-26 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Akpet Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-21 sayılı kararı ile;

a - Akpet Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b - Akpet Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 04.08.2005 tarih ve İHR/531-336/13884 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-56 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Aks-En Alternatif Enerji Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-57 sayılı kararı ile;

a- Aks-En Alternatif Enerji Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Aks-En Alternatif Enerji Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne verilmiş olan 15.02.2007 tarihli ve İŞL/1101-10/21418 sayılı işleme lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-57 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Albio Biodizel Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-58 sayılı kararı ile;

a - Albio Biodizel Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b - Albio Biodizel Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 01.03.2007 tarihli ve İŞL/1115-6/21525 sayılı işleme lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-58 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Alemdar Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-59 sayılı kararı ile;

a - Alemdar Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b - Alemdar Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi’ ne verilmiş olan 18.01.2007 tarihli ve İŞL/1066-3/21174 sayılı işleme lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-59 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-60 sayılı kararı ile;

a - Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b - Ali Erol Akça Akaryakıt Nakliyat Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 15.02.2007 tarihli ve İŞL/1101-11/21419 sayılı işleme lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-3 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm-İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-3 sayılı kararı ile;

a - Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm-İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b - Batı Marmara Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm-İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 01/04/2010 tarihli ve İHR/2499-1/27501 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-38 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-39 sayılı kararı ile;

a - Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b - Beges Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 10.04.2008 tarihli ve İŞL/1567-2/24173 sayılı işleme lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/7/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-39 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Biodizel Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-40 sayılı kararı ile;

a - Biodizel Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b - Biodizel Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne verilmiş olan 05.06.2008 tarihli ve İŞL/1635-2/24566 sayılı işleme lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/8/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-42 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Eko Biodiesel Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-43 sayılı kararı ile;

a- Eko Biodiesel Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Eko Biodiesel Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 27.06.2007 tarihli ve İŞL/1239-7/22437 sayılı işleme lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/9/1-1

—————

Kurul’un 03/05/2012 tarihli ve 3817-75 sayılı Karar’ı ile 27/09/2011 tarihinde yapılan tespite göre,  12.11.2007 tarihli ve LPG-BAY/941-54/07169 sayılı lisans sahibi Gencer Akaryakıt Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin(yeni unvanı Yıldız Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.) piyasa faaliyetine konu Kemerburgaz Caddesi No: 45 Kağıthane / İstanbul adresindeki LPG Otogaz Bayilik lisanslı tesisini Kurul izni olmaksızın kullandırmak suretiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile LPG Otogaz Bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı 15 inci maddesinde yer alan “Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edildiğinden, bu fiili işleyen mezkur tüzel kişi hakkında piyasa faaliyetine konu lisanslı tesisini Kurul izni olmaksızın kullandırması sebebiyle 5307 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ıncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 308.194,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/10/1-1

—————

14.07.2011 tarih ve 3327-21 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-22 sayılı kararın ile;

a- Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Gören Petrol Depoculuk ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 13.10.2010 tarihli ve DAĞ/476-149/10871 sayılı dağıtıcı lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/11/1-1

—————

18/07/2012 tarihli ve 3933/6 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Hisar Mah. Bursa Karayolu No:416, (Pafta -, Ada -, Parsel 5235) /Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 25.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28481 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Hisar Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonda gizli tank ve düzenek bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından Hisar Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 61.638-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 12.327-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 12.327-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/12/1-1

—————

14/06/2012 tarihli ve 3883/121 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Hisar Mah. Bursa Karayolu No:416, (Pafta -, Ada -, Parsel 5235) /Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 25.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28481 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Hisar Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonundan 10/05/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 4068 ve 4069 sayılı analiz raporlarına göre, ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olması, yanı sıra numunelerin tağşiş edilmesi suretiyle,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin  (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket edildiği anlaşıldığından, Hisar Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun  “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 739.666-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 147.933-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/13/1-1

—————

18/07/2012 tarihli ve 3933/5 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Hisar Mah. Bursa Karayolu No:416, (Pafta -, Ada -, Parsel 5235) /Eskişehir adresinde faaliyet gösteren 25.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28481 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Hisar Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonundan 11/11/2011 tarihinde alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın 8412, 8413 ve 8414 sayılı analiz raporlarına göre, ulusal marker seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olması, yanı sıra numunelerin tağşiş edilmesi suretiyle,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin  (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket edildiği anlaşıldığından, Hisar Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun  “İdari Para Cezaları” başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 739.666-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereğince 147.933-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/14/1-1

—————

Kurul 14/06/2012 tarih ve 3883/142 sayılı Kararı ile 16.05.2011 tarihinde yapılan denetimde Mehmet ÖZDEN’in 35 AG 7887 plakalı tankerden 50 ES 133 plakalı kamyona faturasız ve tarımsal amaçlı satış belgesi olmadan akaryakıt satışı yaparak lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Mehmet ÖZDEN hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 61.638.- TLTL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638.-TL (Altmışbirbinaltıyüzotuzsekiz TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/15/1-1

—————

Kurul’un 28/06/2012 tarihli ve 3903-85 sayılı Kararı ile, “Almaşır Köyü Birecik / ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere 08/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23796 sayılı bayilik lisansı alan, ancak 06/05/2011 tarihinde lisansı iptal edilen Er-Fel Petrol Ürünleri Gıda Otomotiv Tekstil İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonunda 11/03/2008 tarihinde yapılan denetim sırasında istasyondaki pompaya gizli boru düzeneği ile bağlı olduğu tespit edilen ve istasyona 50 metre uzaklıkta bulunan bir adet tanktan alınan numunelerin TÜBİTAK MAM Kimya ve Çevre Enstitüsü tarafından yapılan analizi sonucunda düzenlenen 1869-7257 numaralı analiz raporundan anlaşıldığı üzere anılan tüzel kişinin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci maddesinin (b) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi hükümlerine; akaryakıt istasyonunda gizli boru düzeneği oluşturmasının ise 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/16/1-1

—————

Kurul’un 28/06/2012 tarihli ve 3903-77 sayılı Kararı ile, 01/09/2005 tarihli ve BAY/542-38/14232 sayılı Bayilik Lisansı sahibi Hasan KORKMAZ’ın “Arat Dağı Mevkii 12. Km Urfa Yolu Üzeri Birecik/ŞANLIURFA” adresindeki akaryakıt istasyonunda 31/03/2010 tarihinde yapılan tespitlere göre akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan tank bulundurulmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık teşkil etmesi; istasyon vaziyet planında yer almayan bir adet tanktan alınan numunelerin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi sonucunda düzenlenen 22/06/2010 tarih ve M-10/1643 numaralı muayene raporundan anlaşıldığı üzere yeterli seviyede ulusal marker içermeyen ve teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil etmesi ve ayrıca ilave tanka boşaltım yapan 73 FA 111 plakalı tanker ve boşaltımda kullanılan plastik boru içerisinde bulunan sıvı maddeden alınan numunelerin analizi sonucunda düzenlenen 25/06/2010 tarih ve 2171-12093 numaralı analiz raporundan anlaşıldığı üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmasının ve akaryakıta katmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/17/1-1

—————

Kurul’un 14/06/2012 tarihli ve 3883/115 sayılı Kararı ile, “Atatürk Mahallesi Mersin Caddesi No:1 Çeşmeli/MERSİN” adresinde Petrol Ofisi A.Ş.’nin bayisi olarak faaliyet göstermek üzere 02/11/2009 tarihli ve BAY/939-82/26749 sayılı bayilik lisansı alan, ancak 26/01/2012 tarihinde lisansı iptal edilen Çil Petrol Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 05/01/2010 tarihli tespite göre, 30/06/2005 tarih ve BAY/507-47/12087 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Yeni Mahalle Diyarbakır Şanlıurfa Yolu Hilvan/ŞANLIURFA” adresinde Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.’nin bayisi olarak faaliyet gösteren Çakmak Tekstil Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 33 VU 146 plakalı tankeri ile yeniden satış amaçlı akaryakıt satışı yapmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/18/1-1

—————

Kurul’un 14/06/2012 tarihli ve 3883-106 sayılı Kararı ile, 21/03/2005 tarihli ve BAY/462-582/07778 sayılı Bayilik Lisansı kapsamında “11 Nisan Beldesi E-24 Karayolu Üzeri Suruç/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet gösteren Er-Sa Akaryakıt Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, 17/12/2008 tarihinde yapılan tespite göre akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan bir adet ilave tank bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırılık teşkil etmesi; ayrıca söz konusu tanktan alınan numunelerin ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi Laboratuarında yapılan analizi sonucunda düzenlenen PAL-09-113-20 sayılı muayene raporundan anlaşıldığı üzere söz konusu tüzel kişinin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının  (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/19/1-1

—————

Kurul’un 06/06/2012 tarih ve 3866/10 sayılı Kararı ile, “İTS/ZMR/386” nolu İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi KOCAMAN Mühendislik Doğalgaz Isı Sistemleri – Nihat ERKAN’a, sertifika sahibi olmayan METAŞ Doğalgaz firmasına iç tesisat proje ve yapım işi yaptırmasının Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “İç Tesisat Onayı ve İşletmeye Alınması” başlıklı 37 nci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nin 22 nci maddesi ile 652 sayılı Kurul Kararının 7 nci maddesine aykırı olduğu ve bahse konu hususta bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmesi amacıyla 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun “Yaptırımlar ve Yaptırımların Uygulanmasında Usul” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ihtarda bulunulduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/20/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-14 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-14 sayılı kararı ile;

a- İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- İstanbul Havacılık Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 4.07.2006 tarihli ve İHR/843-8/18735 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/21/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-25 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-26 sayılı kararı ile;

a- Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 28.06.2011 tarihli ve DAĞ/807-15/17612 sayılı dağıtıcı lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/22/1-1

—————

Kurul’un 03.05.2012 tarih ve 3817-87 sayılı Kararı uyarınca; 24.08.2006 tarih ve DİL/897-9/135 sayılı  İletim Lisansı (LNG) sahibi Kayalar Likit Naturel Gaz İletim Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin, Doğal Gaz Piyasası hükümleri uyarınca istenilen bilgi ve belgeleri, mevzuata aykırılıkların 30 günlük süre içerisinde giderilmesi ihtarına rağmen vermemesi nedeniyle, firma hakkında Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 2011 Yılında “Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 431.472, TL, idari para cezası uygulanmasına ve yedi gün içinde istenilen bilgileri doğru olarak vermeleri hususunda yazılı ihtarda bulunulmasına karar vermiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, yedi gün içinde istenilen bilgileri doğru olarak vermeniz hususu ihtar edilmekte olup, ayrıca 431.472TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR31 0001 5001 5800 7292 2300 76 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 4646 sayılı Doğal Gaz  Piyasası Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/23/1-1

—————

Kurul’ un 14.07.2011 tarih ve 3327-23 sayılı Kararına binaen Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin alınan yazılı savunması değerlendirilmiş olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-24 sayılı kararı ile;

a- Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 27.10.2010 tarihli ve DAĞ/818-3/17730 sayılı dağıtıcı lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/24/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-6 sayılı Kararına binaen alınan yazılı savunması değerlendirilmiş olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un 14.06.2012 tarih ve 3883-6 sayılı kararı ile Mavi Hat Havacılık İşletmesi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/25/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-22 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ nin (İnter-Oil Petrol Dağıtım Nak. ve Tur. İç ve Dış Tic.Paz. A.Ş.) yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurulu’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-23 sayılı kararı ile;

a- Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi (İnter-Oil Petrol Dağıtım Nak. ve Tur. İç ve Dış Tic.Paz. A.Ş.) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Meram Otomasyon Bilgisayar Petrol Dağıtım Nakliyat ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ ne (İnter-Oil Petrol Dağıtım Nak. ve Tur. İç ve Dış Tic.Paz. A.Ş.)’ ne verilmiş olan 18.02.2010 tarihli ve DAĞ/627-27/15377 sayılı dağıtıcı lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/26/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-18 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Motec Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-18 sayılı kararı ile;

a- Motec Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Motec Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 06.10.2005 tarihli ve İHR/561-30/14632 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/27/1-1

—————

14.07.2011 tarih ve 3327-28 sayılı Kararına binaen yazılı savunmanız talep edilmesine rağmen Orsan Ambalaj Gıda Petrol İnşaat ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-29 sayılı kararın ile;

a- Orsan Ambalaj Gıda Petrol İnşaat ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Orsan Ambalaj Gıda Petrol İnşaat ve Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 23.07.2009 tarihli ve DAĞ/2185-1/26337 sayılı dağıtıcı lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/28/1-1

—————

06/06/2012 tarihli ve 3866-43 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile Eskişehir-Ankara Yolu 27. Km. (Pafta:j25c-3d Ada: Parsel:939) /Eskişehir adresinde faaliyet göstermiş olan 17.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28267 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Osmanlı Petrol Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin istasyonda gizli düzenek bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ve 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı olduğu anlaşıldığından Osmanlı Petrol Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak Kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlara Kurumca bin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 61.638-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 12.327-TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 12.327-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/29/1-1

—————

Kurul’un 18/07/2012 tarihli ve 3933/107 sayılı Kararı ile Karşıyaka Mahallesi İstanbul Yolu 8.Km (1192 Ada, 3 Parsel) Tosya/Kastamonu adresinde faaliyet gösteren AC Akaryakıt Dağıtım Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle, ilgili tüzel kişiye 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca 120.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanması kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 120.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin 6 ıncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme’de dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7398/30/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-62 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Şahin Bio Mazot ve Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-63 sayılı kararı ile;

a- Şahin Bio Mazot ve Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Şahin Bio Mazot ve Yağ Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 29.05.2007 tarihli ve İŞL/1212-5/22192 sayılı işleme sayılı işleme lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/31/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-63 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-64 sayılı kararı ile;

a- Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 29.03.2007 tarihli ve İŞL/1144-4/21770 sayılı işleme lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/32/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-35 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol ve Alternatif Üretim Tarım İlaçlama Temizlik Gıda Yemekçilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-36 sayılı kararı ile;

a- Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol ve Alternatif Üretim Tarım İlaçlama Temizlik Gıda Yemekçilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Unvan Tur Turizm Taşımacılık Organizasyon İnşaat Emlak Otomotiv Petrol ve Alternatif Üretim Tarım İlaçlama Temizlik Gıda Yemekçilik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 17.07.2008 tarihli ve İŞL/1682-1/24794 sayılı işleme lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/33/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 14.07.2011 tarih ve 3327-4 sayılı Kararına binaen yazılı savunması talep edilmesine rağmen Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı anlaşılmış olup, soruşturma konusu ile ilgili olarak Kurul’ un almış olduğu 14.06.2012 tarih ve 3883-4 sayılı kararı ile;

a- Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükmü gereğince belirlenen 61.638- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

b- Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ LPG Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ ne verilmiş olan 17/03/2010 tarihli ve İHR/2468-2/27390 sayılı ihrakiye teslimi lisansının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi gereğince iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 61.638- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7398/34/1-1