13 Eylül 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28410

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YÜKSEK VE ALÇAK BASINÇ BESLEME SUYU KONTROL VANALARI SATIN ALINACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden:


HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden TAVŞANLI – KÜTAHYA:


KURU BAZDA PİRİT KÜLÜ (DEMİR OKSİT/KALSİNE PİRİT) SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ VE 4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN DENİZ TAŞITLARI SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AMBARLI FUEL-OİL DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI ALÇAK BASINÇ BUHAR TÜRBİNİ 7. VE 8. KADEME ROTOR KANATLARI İLE KANAT BAĞLANTI PARÇALARININ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


17-J-3 PAFTA, 3119 ADA, 2 NOLU 8754,56 M² LİK PARSELDEKİ YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNDEKİ 15 ADET

DÜKKAN PROJE ÜZERİNDEN SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:


DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) MODÜLLÜ SİMULTANE TERMAL ANALİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:


RADYOLİNK SİSTEMİ TEMİN VE TESİS İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Samsun/Çarşamba Havalimanı Müdürlüğünden:


ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


BAKIM VE ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ-4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


REFRAKTER HARÇ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YÜKSEK VE ALÇAK BASINÇ BESLEME SUYU KONTROL VANALARI SATIN ALINACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/125397

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                       :  TATARKÖY MEVKII 39750 Lüleburgaz

b) Telefon ve faks numarası         :  2884644237 - 2884644160

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  ticaret@heas.gov.tr

2 - İhale konusu malın niteliği,

türü ve miktarı                              :  1-Yüksek Basınç Besleme Suyu Kontrol Vanası - 3 adet

                                                         2-Alçak Basınç Besleme Suyu Kontrol Vanası - 4 adet

3 - İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                           :  HEAŞ Genel Müd. İdari Bina 3.kat Toplantı Oda

b) Tarihi ve saati                           :  27.09.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

1. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2. İhale dokümanı, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Lüleburgaz-KIRKLARELİ adresindeki, Malzeme İkmal ve Ticaret Müdürlüğünden 50,00 TL (K.D.V. Dahil) temin edilebileceği gibi, Şartname bedeli, Şirketimiz Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki, TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 No’lu hesabına dekont edildikten sonra dekont ile birlikte yapılacak, yazılı başvuruya istinaden, gönderme bedeli alıcıya ait olmak şartı ile şartnameler posta/kargo yolu ile adrese de gönderilebilir.

3. Teklif mektupları 27/09/2012 perşembe günü saat 14:00’a kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine elden imza karşılığında teslim edilmiş olacaktır. Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler ile posta veya kargoda vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'da Şirketimiz Satın Alma ve İhale Komisyon Odasında alenen açılacaktır.

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.üncü maddesinin g bendi kapsamında EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7. Bu ihale tüm yerli isteklilere açıktır.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (ALTMIŞ) Takvim Günü olmalıdır.

9. İhale konusu malzemeler ile ilgili Teknik Şartname ve İhtiyaç Listesi, Şirketimiz internet adresi; www.heas.gov.tr adresinden görülebilir.

7261/1-1


HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

                                                       TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 3-4-5. Ünite kazan, kazan yardımcıları ve türbin tesisatında meydana gelebilecek boru patlaklarının onarımı, yenileme işlerinin; kazan, kazan yardımcıları ve türbin tesisatında yapılacak genel kaynak işlerinin, ayrıca EÜAŞ'ın uygun görmesi halinde kazan ve türbin revizyonlarında gerçekleştirilecek olan boru değişimleri ile genel kaynak işlerinin yaptırılması işi

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/128454

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı – Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 3-4-5. Ünite kazan, kazan yardımcıları ve türbin tesisatında meydana gelebilecek boru patlaklarının onarımı, yenileme işlerinin; kazan, kazan yardımcıları ve türbin tesisatında yapılacak genel kaynak işlerinin, ayrıca EÜAŞ'ın uygun görmesi halinde kazan ve türbin revizyonlarında gerçekleştirilecek olan boru değişimleri ile genel kaynak işlerinin yaptırılması işi - Hizmet alımı

b) İşin yapılacağı yer                    :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  1 yıl (365 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  28/9/2012 saat:15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 28.09.2012 tarihi, saat 15:00'e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

7332/1-1


KURU BAZDA PİRİT KÜLÜ (DEMİR OKSİT/KALSİNE PİRİT) SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Sülfürik Asit Fabrikasında, sülfürik asit üretimi esnasında 15.10.2012-14.10.2013 tarihleri arasında elde edilecek (±%20 toleranslı) toplam 120.000 ton kuru bazda Pirit Külünün (Demir Oksit/Kalsine Pirit) (aylık ortalama 10.000 tonluk partiler halinde sevk edilmek üzere), sözleşme ve eklerinde belirtilmiş şartlar dahilinde AÇIK ARTTIRMA USULÜ ile satılması işidir.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenler şartnameleri ve ihale ile ilgili diğer bilgileri mesai gün ve saatleri içerisinde;

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A 06010-Etlik/Keçiören/ANKARA

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: l/A 06010-Etlik/Keçiören/ANKARA

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü Halit Ziya Bulvarı  No: 1 İZMİR Tel: 0.232.484 37 16

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No: 156 Aksaray/İSTANBUL. Tel: 0.212.527 09 09

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Lojistik Müdürlüğü 600 Evler/BANDİRMA Tel: 0.266.714 67 00

adreslerinden 50,-TL bedelle temin edilebilir. Şartname bedeli TC Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - Geçici teminat: Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla İstekliler, muhammen bedeli dikkate alarak teklif ettiği bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4 - İhale tarihi 04.10.2012 olup isteklilerin teklif mektuplarını, en geç 04.10.2012 tarihi, saat 14:00'e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Muhaberat Servisine vermiş olmaları gerekir.

5 - Geç yapılan müracaatlar ile postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

7286/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ VE 4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN DENİZ TAŞITLARI SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy İşletme Müdürlüğünden:

1- Satışa esas bedeli en az 88,50 TL. ile en çok 442.500,00 TL. arasında değişen; 19/09/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 9,00 TL., en çok 44.250,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif ebatlarda deniz vasıtaları akaryakıt tankerinden oluşan 21 adet deniz vasıtası; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 20/09/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 20) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

7294/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜ STOK) MALZEMELER PİYASAYA SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Demirköprü HES ile Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüklerinde bulunan muhtelif ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler, kapalı zarf teklif alma usulü ile satışları yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi 2/13 Çankaya / ANKARA Kat: 13 Oda No: 13

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 0312.212 69 00 / 2313   Fax: 0312. 212 78 54

2 - İhale konusu satışın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  A) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünde 9000 Kg stator sargılar (bakır) satılacaktır.

                                                     B) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünde bulunan 1000 Kg Bakır, 7082 Kg 12 kalem alüminyum havai hat iletkeni, 29 kalem(Tamamı) alçak ve orta gerilim kabloları, 23 kalem (Tamamı) alçak ve orta gerilim kabloları satılacaktır.

b) Teslim alınacakları yerler       :  İlgili İşletme Müdürlükleri

3 - İhalenin yapılacağı yerler,

tarih ve açılış saatleri                  :  A) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğünde 04/10/2012 tarih, saat 14.00’de,

                                                     B) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğünde 17/10/2012 tarih, saat 14.00’de,

4 - İhale dökümanlarının:

a) Dosya No.ları                        :  A) STŞ M 4 2012, B-) STŞ M 1 2012

b) Görülebileceği ve

Satın Alınabileceği Yerler          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi Dairesi Başkanlığı Türk Ocağı Caddesi Nasuh Akar Mahallesi 2 / 13 Çankaya / ANKARA Tel: 0 312 212 69 00 / 23 12

                                                     A) Demirköprü HES İşletme Müdürlüğü Salihli / MANİSA Tel: 0 236 732 20 19

                                                     B) Bursa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Ovaakça / BURSA Tel: 0 224 267 11 70

- Adreslerinde görülebilir ve istenildiği takdirde A’da kayıtlı ihale dökümanı 20,-TL B’de kayıtlı ihale dökümanı ise 50,-TL karşılığında Başkanlığımızdan veya ilgili Müdürlüklerden alınabilir. İhaleye teklif verecek İsteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Son teklif verme saati: Teklifler, yukarıda belirtilen ihale tarihlerinde saat 12:00’ye kadar A, ve B de kayıtlı ihale için ilgili İşletme Müdürlükleri muhaberat servislerine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir.

6 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır.

7 - Bu ihale EÜAŞ’ın “Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği” doğrultusunda yapılacaktır.

7303/1-1


AMBARLI FUEL-OİL DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI ALÇAK BASINÇ BUHAR TÜRBİNİ 7. VE 8. KADEME ROTOR KANATLARI İLE KANAT BAĞLANTI PARÇALARININ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/112225

Dosya No                                        :  TDB-DT-2012/13-MLZ-2602

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00-2680

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

d) Elektronik posta adresi                : 

2 - İhale konusu malın adı,

niteliği, türü ve miktarı                     :  Ambarlı Fuel-Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı Alçak Basınç Buhar Türbini 7. ve 8. Kademe Rotor Kanatları ile Kanat Bağlantı Parçalarının temini.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Ambarlı Fuel-Oil Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Teslim süresi; DDP teslimatlarda akreditif tarihinden, İşletme Müdürlüğü teslimatlarda ise sözleşme tarihinden itibaren 365 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhalenin ait olduğu Mevzuat         :  Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

b) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

c) İhale Dokümanı bedeli                 :  236,00-TL (KDV dahil)

ç) Dokümanın görülebileceği ve

satın alınabileceği yer                       :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Kat:13 Oda No:20 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ANKARA

d) Son teklif verme tarih ve saati      :  10/10/2012 Çarşamba günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No:C1 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) Tekliflerin açılacağı yer                :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok Oda No:C3 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ANKARA

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati     :  10/10/2012 Çarşamba, saat: 14:00

h) İhale dokümanına

ulaşılabilecek internet adresi             :  www.euas.gov.tr

7302/1-1


17-J-3 PAFTA, 3119 ADA, 2 NOLU 8754,56 M² LİK PARSELDEKİ YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNDEKİ 15 ADET

DÜKKAN PROJE ÜZERİNDEN SATILACAKTIR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait tapunun 17-J-3 pafta, 3119 ada, 2 nolu 8754,56 m² lik parselde bulunan (Yaş sebze ve meyve toptancı hali) 15 adet dükkan proje üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle proje üzerinden satılacaktır.

2 - İhale 25 Eylül 2012 Salı günü saat 14.00’de Nevşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,

b. İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d. Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Tahmini bedel ve teminatlar:

Dükkan No         Alan          Asma Kat M²        Toplam M²              Fiyatı (TL)

1

70

53

123

123.000,00

2

70

50

120

120.000,00

3

70

50

120

120.000,00

4

70

50

120

120.000,00

5

70

50

120

120.000,00

6

70

50

120

120.000,00

22

67

55

122

122.000,00

23

67

55

122

122.000,00

24

67

55

122

122.000,00

25

67

55

122

122.000,00

26

67

55

122

122.000,00

27

67

55

122

122.000,00

28

67

55

122

122.000,00

29

67

55

122

122.000,00

30

67

55

122

122.000,00

 

6 - Tahmini bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

7 - İhaleyi alan, ihale bedelini şartnamenin 7. maddesine göre 5 taksitte ödeyecektir.

8 - İhaleyi alan, ihale bedeli üzerinden %18 KDV’yi ve harçları 1. taksitle birlikte ödeyecektir.

9 - Tapunun 17-J-3 pafta, 3119 ada, 2 nolu 8754,56 m² lik parselde yapılacak olan dükanlar; yaş sebze ve meyve toptancı hali olarak inşa edilecek olup değişik bir amaçla kullanılamaz.

10 - Dükkânlar ayrı ayrı ihale edilecektir.

11 - İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

12 - Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

7289/1-1


DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) MODÜLLÜ SİMULTANE TERMAL ANALİZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Modüllü Simultane Termal Analiz Sistemi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi 2003/6554 sayılı kararnamenin 20. maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012/127522

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Esentepe Kampüsü SERDİVAN/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 264 295 51 91 - 0 264 295 51 86

c) Elektronik posta adresi                    :  ihale@sakarya.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                          : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :

Sıra

                                       Malın/İşin Cinsi                                             

Miktarı

Birim

1

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)Modüllü Simultane Termal Analiz Sistemi

1

Adet

b) Teslim yeri                                      :  Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik Fakültesi

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

                                                               Teslim etme, teslim alma şekil ve şartları: Teslim edilen mallar orijinal ambalajında, ilgili kullanma kılavuzu ve talimat dokümanlarıyla birlikte sevk irsaliyesi verilmek suretiyle, fiyat teklifinde marka ve modeli belirtilen tam adetleriyle 80 takvim gününde teslim edilecektir. Teslimat SAÜ Esentepe Kampüsü, Mühendislik Fakültesine yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                                 :  27.09.2012 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Malların numune/katalog/fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları

Malzemeler ile ilgili tüm orijinal teknik dokümanlarını ve bu belgelerin onaylarını, Teknik şartnamenin hangi maddesinin karşılığının olduğunu bu belgelerde açıkça gösterecek şekilde işaretlenecektir. İlgili maddelerin teknik şartnamenin hangi bölümüne ait olduğunu araştırmaya meydan vermeyecek şekilde göstereceklerdir. Teknik Şartnameye göre sıralı ve dizine uygun olarak cevap verilmelidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7297/1-1


RADYOLİNK SİSTEMİ TEMİN VE TESİS İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Samsun/Çarşamba Havalimanı Müdürlüğünden:

Radyolink Sistemi Temin ve Tesis işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası                     :  2012/116277

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  DHMİ Samsun/Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü

b) Telefon ve faks numarası             :  0 362 844 88 30  Faks: 0 362 844 88 46

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ozcan.oz@dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet Radyolink Sistemi Temin ve Tesis İşi DHMİ İhale Yönetmeliği 24 (a) maddesi gereği Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

b) Teslim yerleri                               :  DHMİ Samsun/Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, sözleşme imzalanmasını müteakip, 150(yüzeli) gün içinde her türlü montaj, eğitim, muayene ve geçici kabul vb. işler tamamlanarak çalışır vaziyette Havalimanı Müdürlüğüne teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  DHMİ Samsun/Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  27/09/2012 Perşembe günü saat 14 : 30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve  (d),  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - İş Deneyim Belgeleri: İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde; teklif bedelinin en az %35’(otuzbeş)i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen tek sözleşmeye dayalı ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler ile birlikte kapasite raporu (1 adet)  verilecektir.

4.3.2 - İstekli;  imalatçı ise imalatçılık belgesini, yetkili satıcı ise üretici firmanın vermiş olduğu imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesini İdari Şartnamede tanımlanan şekliyle verecektir. Belgeler yabancı dilde hazırlanmış ise onaylı Türkçe tercümeleri de verilecektir.

4.3.3 - İstekli, 10 yıl süreli yedek parça garantisine ilişkin taahhütname verecek olup, bu hususa ilişkin 10 yıllık süreyi içeren fiyatlandırılmış yedek parça listesini tekliflerinin ekinde vereceklerdir. Bu listede yedek parçaların kullanım ömürleri de yer alacaktır.

4.3.4 - İstekli, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği sağlayabilecek bir teknik servise sahip olduğuna veya bu hizmeti teknik servis için yeterli şartlara sahip bir başka firmaya yaptıracağına ilişkin belge verecektir.

4.3.5 - İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait TSE, ISO gibi ulusal/ uluslararası standartlara uygunluk belgesini verecektir.

4.4 - Bu ihalede tek sözleşmeye bağlı olarak;

Muhtelif Radio Link ve Multiplexer Sistemleri işidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

2.1) Yerli malı teklif eden istekliye %15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Samsun/Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü Malzeme Şefliğinde görülebilir ve 100,00 TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

Şartnameyi satın almak isteyen firma yetkilisi, yetki belgesi (imza sirküleri, vekaletname v.b) ve adına düzenlenmiş olan Adli Sicil Kayıt Belgesinin aslı ile müracaat edecek, Adli Sicil Kaydının kontrolünü müteakip şartname satın alınabilecektir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 27/09/2012 Perşembe günü saat 14:30’a kadar DHMİ Samsun/Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü Malzeme Şefliği’ne verilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

7295/1-1


ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Organize Sanayi Bölgesi Vali M. Erdoğan Cebeci Blv. No: 48 Tekkeköy / SAMSUN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede yapımı öngörülen 2.000 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin eğitilmesi işleridir.

b) Yapılacağı yer                       :  SAMSUN

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  02/10/2012 Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 12.000 m3/gün kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi komple ( inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik amacıyla idari şartnamenin 7.1-B / 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini istekliler sunmak zorundadır.

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve asgari 4.000.000.-TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

Adet

Mesleki Ünvanı

1

İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh. (En az 10 yıl deneyimli)

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 10 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) 2.000.000.-TL ’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 750.000.-TL tutarında Geçici Teminat.

H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu.

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller.

J) Performans Garanti Beyannamesi.

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler.

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

N) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.)

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   8. Kat 826 nolu odasında veya Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Organize Sanayi Bölgesi Vali M. Erdoğan Cebeci Blv. No: 48 Tekkeköy / SAMSUN adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    8. Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7249/2-1


BAKIM VE ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ-4. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

3 Yıl SÜRELİ 154 KV E.İ. Hatlarının Periyodik Bakım ve Onarımlarının hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2012/122882

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  SÜTÇÜ CAD. ŞEKERMASLAK SOK. NO: 9 ÜMRANİYE/İSTANBUL

b) Telefon - Faks No                       :  216 5215800 - 216 3281193

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  5 Adet Hatçı, 1 Adet Ekip Şefi, 1 Adet Elektrik Mühendisi ile Grup Müdürlüğümüze bağlı 154 kv E.İ. Hatlarının Bakım-Onarım hizmet alımı işi.

b) Yapılacağı Yer                             :  İSTANBUL-KOCAELİ

c) İşin Süresi                                    :  3 yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TEİAŞ-4.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ- Sütçü Cad. Şekermaslak Sok.    No: 9 Ümraniye/İSTANBUL

b) Tarihi - Saati                                :  25.09.2012/14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.9. İdari Şartnamenin 8. maddesinde istenmesi halinde “yerli istekli” olunduğuna ilişkin şartnamede belirtilen belgeler.

4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.11. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.12. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler :

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.1- a) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) Benzer iş olarak; Gerilim seviyesi en az 154 kV olan iletim hattı montajı veya tel çekimi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler

4.3.2. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler: İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir.

4.3.2.1. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “ Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Sütçü Cad. Şeker maslak Sok. No: 9 Ümraniye/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 150.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TR (Türk Lirası) doküman bedelini T.C ZİRAAT BANKASI ÜMRANİYE ŞUBESİ TR 560001000717377120446033 yatırmak zorundadır.

8 - Teklifler 25.09.2012 tarihi, saat 14:30'a kadar TEİAŞ-4.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sütçü Cad. Şeker maslak Sok. No: 9 Ümraniye/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar bu adrese ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü

12 - Ortak girişimler ihaleye teklif verebilirler.

13 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz

14 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesinin g bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu kanuna tabi değildir.

7179/1-1

—— • ——

REFRAKTER HARÇ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Bir yıl süreyle peyderpey olmak üzere 2 kalemde toplam 60.000 Kg. refrakter harç malzemesinin alımı ve santralımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                           :  2012/125009

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  P.K.9  17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası      :  0 286 4353370 – 286 4353375

c) Elektronik posta adresi          :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Teknik Şartname esasları dahilinde; Bir yıl süreyle peyderpey olmak üzere 2 kalemde toplam 60.000 Kg. refrakter harç malzemesi.

b) Teslim yeri                            :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren bir yılda (365 gün) peyderpey teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :  04/10/2012 - 14.00

4 - İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 04/10/2012 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7254/1-1


4 KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2009K121090 nolu Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Bilimsel Araştırma Gemisinde kullanılmak üzere, 4 (dört) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numaraları                          :  1) 2012/119635     2 - 2012/119641

                                                               3) 2012/126264     4 - 2012/126275

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Korucuk Köyü Kıranlar Mevkii / SİNOP

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel:0 (368) 271 57 75   Faks:0( 368) 271 57 76

c) Elektronik posta adresi                    :  pyosatinalma57@sinop.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                          :  - - -

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarları               :  1) Deniz Tabanı Profil Çıkartıcı, 1 Adet (Komple)

                                                               2) Kayıt Yapabilen Dijital Akıntı Ölçer, 1 Adet (Komple)

                                                               3) Yandan Taramalı Sonar, 1 Adet (Komple)

                                                               4) Box Corer (Derin Dip Numune Örnekleyicisi), 1 Adet (Komple)

b) Teslim yerleri                                  :  1) Su Ürünleri Fakültesi

                                                               2) Su Ürünleri Fakültesi

                                                               3) Su Ürünleri Fakültesi

                                                               4) Su Ürünleri Fakültesi

c) Teslim tarihleri                                :  1) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) takvim günü

                                                               2) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) takvim günü

                                                               3) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) takvim günü

                                                               4) Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 (Altmış) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                :  Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı İhale Odası Korucuk Köyü Kıranlar mevkii / SİNOP

b) Tarihleri ve saatleri                         :  1) 26/09/2012 Saat :14/00

                                                               2) 26/09/2012 Saat :15/00

                                                               3) 27/09/2012 Saat :14/00

                                                               4) 27/09/2012 Saat :15/00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi .

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler;

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- Türk Lirası karşılığı : Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Servisi Korucuk Köyü Kıranlar mevkii / SİNOP adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Sinop Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığının T.C. Zıraat Bankası Sinop Şubesi neznindeki TR960001000226486829945012 IBAN nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge)

8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Sinop Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Servisi Korucuk Köyü Kıranlar mevkii / SİNOP adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7250/1-1