9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28379

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre daimi Statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü (Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D.)

Profesör

1

6545/1-1

—— • ——

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

- Pursaklar Belediye Meclisinin 07.06.2012 tarih ve 116 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih ve 1144 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi Sirkeli 86 ada 2 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

6502/1-1

—————

- Pursaklar Belediye Meclisinin 03.04.2012 tarih ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2012 tarih ve 1047 sayılı kararı ile onaylanan, Pursaklar İlçesi 2. Etap Bağlum Sınırı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

6503/1-1

—— • ——

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

5900049257 vergi numaralı KULA MENSUCAT FABRİKASI A.Ş. firması adına Müdürlüğümüzce onaylı 30/04/2002 tarihli IM382 sayılı beyanname ile alakalı olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 17.04.2012 tarihli, 4016 sayılı yazısı ile muafiyet kapsamından çıktığı belirtildiğinden muafiyet kapsamından çıkan eşyalar için Müdürlüğümüzce düzenlenen 18/06/2012 tarihli, 1222 sayılı 248.533,61-TL tutarındaki ödeme emri adı geçen firmaya adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

6468/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi :03.08.2012    Karar No: 6566

DEVREDEN ŞİRKETLERİN               :

• TİCARİ UNVANLARI                      :  1) Aladdin Middle East Ltd.

                                                                  2) Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZLERİ                                    :  1)123 South Market Wichita Kansas 67202 U.S.A.

                                                                  2) Adıyaman-Kahta K.yolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ          :  1) İran Caddesi, Karum İş Merkezi, F Blok No:21/394, 06680 Kavaklıdere, Çankaya-ANKARA

                                                                  2) Söğütözü Caddesi No:23, 06520 ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETLERİN              :

• TİCARİ UNVANLARI                      :  1) Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

                                                                  2) Exile Resources (Luxemburg) S.a.r.l.

• MERKEZLERİ                                    :  1)Adıyaman-Kahta K.yolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

                                                                  2) 17, Boulevard du Prince Henri,L- 1724 Luxembourg

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ          :  1) Söğütözü Caddesi No:23, 06520 Ankara

                                                                  2) Piyade Sokak No:3/B Ataman Apt. Çankaya-Ankara

DEVREDİLEN PETROL HAKKININ

MAHİYETİ                                           :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müt. ve Tic. A.Ş. (Güney Yıldızı A.Ş.) ile Aladdin Middle East Ltd. Şti.’nin XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/AME-GYP/4244 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki Aladdin Middle Esat Ltd.Şti.’nin sahip bulunduğu % 35 hissesinin tamamının Güney Yıldızı A.Ş.’ye, Güney Yıldızı A.Ş.’nin de söz konusu ruhsattaki % 65 hissesinden % 12,5 hissesini Exile Resources (Luxembourg) S.a.r.l Şti.’ne devri.

• MÜRACAAT TARİHLERİ               :  28.05.2012,31.05.2012,01.06.2012,31.07.2012

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müt. ve Tic. A.Ş. (%65) ile Aladdin Middle East Ltd. Şti. (%35) XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/AME-GYP/4244 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki Aladdin Middle Esat Ltd.Şti.’nin sahip bulunduğu % 35 hissesinin tamamını Güney Yıldızı A.Ş.’ye, Güney Yıldızı A.Ş.’nin de söz konusu ruhsattaki % 65 hissesinden % 12,5 hissesini Exile Resources (Luxembourg) S.a.r.l Şti.’ne devretmek, Güney Yıldızı A.Ş.’nin % 35 ve Exile Resources Şti.’nin % 12,5 hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için Petrol Kanunu’nun 34, 35, 36 ve Petrol Tüzüğü’nün 31,32/C ve 49/D maddelerine istinaden 28.05.2012,31.05.2012,01.06.2012,31.07.2012 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 24.07.2012 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

AR/AME-GYP/4244 hak sıra no.lu petrol arama hak sıra no.lu petrol arama ruhsatındaki Aladdin Middle Esat Ltd.Şti.’nin sahip bulunduğu % 35 hissesinin tamamını Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müt. ve Tic. A.Ş.’ne, Güney Yıldızı A.Ş.’nin de söz konusu ruhsattaki % 65 hissesinden % 12,5 hissesinin Exile Resources (Luxembourg) S.a.r.l Şti.’ne bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine Petrol Kanunu’nun 34, 35 ve 36’ncı maddeleri gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde söz konusu ruhsatlardaki hisse oranları Güney Yıldızı A.Ş.’nin. % 87,5, Exile Resources (Luxembourg) S.a.r.l Şti.’nin % 12,5 olacaktır.

6527/1-1

—————

Arp Petrol Arama Üretim Sondaj A.Ş’ nin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde APS/X/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 25.07.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

6528/1-1

—————

Tiway Turkey Ltd Şti.’nin sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli defterinin 3217’nci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 03.08.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatının:

                                                                  Ruhsat                              İntikalden sonraki

Bölgesi                Hak sıra no.su               No.su                               yüzölçümü (H)

X                      AR/TWY/4974             3217                                       42.409

6529/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 4034 ada, 1 parsel üzerindeki 516199 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10505 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Zeki TEKELİ (Oda Sicil No:12529), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Cana ATASOY (Denetçi No:13629, Oda Sicil No:10493), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdurrahman AKSU (Denetçi No:3526, Oda Sicil No:29824), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Arif GÜDER (Denetçi No:5310,Oda Sicil No:3548), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cengiz TİNER (Denetçi No:11542, Oda Sicil No:2172), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Kamil BEKTAŞ (Denetçi No:8046, Oda Sicil No:8177) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Murat ÇİFTÇİ’nin (Oda Sicil No:51218) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.07.2012 tarihli ve 5519 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6469/1/1-1

—————

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 2962 ada, 16 parsel üzerindeki 613920 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ayla DÜLGER (Denetçi No:7301, Oda Sicil No:34786), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ali Osman UYSAL (Oda Sicil No:75017), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Halil YILMAN (Oda Sicil No:83101) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Devrim DEMİR’in (T.C. Kimlik No: 63886123232) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.07.2012 tarihli ve 5518 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6469/2/1-1

—————

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1418 ada, 5 parsel üzerindeki 644056 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi ÖNDAŞ (Denetçi No:11699, Oda Sicil No:22456) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Elif AKILLI’nın (T.C. Kimlik No: 38092318598) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.07.2012 tarihli ve 5517 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6469/3/1-1

—————

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1413 ada, 17 parsel üzerindeki 664074 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi ÖNDAŞ (Denetçi No:11699, Oda Sicil No:22456), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Şevki UZUN (T.C. Kimlik No:27415768370) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Ramazan AKINCI’nın (T.C. Kimlik No: 27146143200) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.07.2012 tarihli ve 5516 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6469/4/1-1

—————

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 4622 ada, 6 parsel üzerindeki 629894 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Atilla DÜLGER (Denetçi No:7301, Oda Sicil No:34786), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Müşteba KURŞUN’un (Oda Sicil No: 54450) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.07.2012 tarihli ve 5515 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6469/5/1-1

—————

Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1344 ada, 8 parsel üzerindeki 664558 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 13661 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi ÖNDAŞ (Denetçi No:11699, Oda Sicil No:22456), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Ramazan AKINCI’nın (T.C. Kimlik No: 27146143200) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.07.2012 tarihli ve 5514 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6469/6/1-1

—————

Sakarya İli, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 27J2 pafta, 422 ada, 3 parsel üzerindeki 657521 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16643 Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 539 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adavizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa YILMAZ (Denetçi No:2427, Oda Sicil No:11148), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Coşkun GÜVEN (Denetçi No:7365, Oda Sicil No:14283) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Yıldıran Serkan YILDIRIM’ın (Oda Sicil No:50866) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.07.2012 tarihli ve 5513 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6469/7/1-1

—————

Sakarya İli, Kocaali İlçesi, Denizyalısı Mevkii, 19P.2C pafta, 206 ada, 10 parsel üzerindeki 35709 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Timur PEKMEZ (Denetçi No:2286, Oda Sicil No:5788), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ (Denetçi No:2845, Oda Sicil No:34318), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Burcu Başar AKGÜN (Oda Sicil No:56983), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Arzu AYAN (Oda Sicil No:69657) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet Ufuk TURAN’ın (Oda Sicil No:33653) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.07.2012 tarihli ve 5512 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6469/8/1-1

—————

Sakarya İli, Karasu İlçesi, İncirli Mahallesi, 20L2A pafta, 535 ada, 60 parsel üzerindeki 283439 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKGÖZ (Denetçi No:11030, Oda Sicil No:16519), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ (Denetçi No:2845, Oda Sicil No:34318) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ayhan UÇAR’ın (Oda Sicil No:60954), denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 27.07.2012 tarihli ve 5511 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6469/9/1-1


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/130470

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Alasar Mahallesi Yeni Yalova Yolu 8’inci Km. Osmangazi/Bursa

Tel-Faks

(0 224) 2615707-(0 224) 2615715

Posta Kodu

16360

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yükçüler Ticaret-İbrahim Sak

 

Adresi

1202/2 Sokak Nu.: 31 Kat 2/206 Yenişehir-İzmir

 

T.C. Kimlik No.

15715161434

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7390272649

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

136651

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6541/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/89509

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Eğitim Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Ahlatlıbel Mahallesi İncek Bulvarı Çankaya/Ankara

Tel-Faks

(0312) 4644341-(0312) 4644345

Posta Kodu

06835

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yeni Ada Su Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Nimet Sokak Nu.: 35/10 Dikmen Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9480427259

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

263638

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6541/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/126545

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İzmir/Bornova

Adresi

Kemalpaşa Caddesi Bornova/İzmir

Tel-Faks

(0 232) 4794806-(0 232) 4793180

Posta Kodu

35040

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cng Cengiz Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

Hüseyin Cengiz

Adresi

Kurt İsmail Paşa 2’nci Sokak Ofis Güneş Plaza Nu.: 16 Diyarbakır

Kurt İsmail Paşa 2’nci Sokak Ofis Güneş Plaza Nu.: 16 Diyarbakır

T.C. Kimlik No.

 

29339430104

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2110637084

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1212

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6541/3/1-1


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/71381

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Aydoğmuş Sokak No: 4 Kurtuluş

Tel-Faks

(312) 430 17 21 – (312) 435 58 32

Posta Kodu

6600

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Durmazay İnş. Gıda Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Muhiddin Efe

Adresi

1. Cadde No: 14/C Bahçelievler/Ankara

Yukarıbahçelievler Mah. 75 Sokak 48/3 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

16495838486

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3170511409

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

281920

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6548/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’nden 7.8.2012 tarih ve 28377 sayılı R.G. yayınlanan Yasaklama Kararı Düzeltme İlanı

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Merkez Kampusu Sıhhıye/Ankara

Tel-Faks

3052346 – 3051015

Posta Kodu

6100

E-Mail

hukuk@hacettepe.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Marubeni Europe Plc

 

Adresi

Reşit Galip Cd. No: 130/3 G.O.P./Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Düsseldorf Sanayi ve Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

HRB 37614

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6547/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/139787

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kırıkkale Üniversitesi

İl/İlçe

Kırıkkale/Yahşihan

Adresi

Merkez Yerleşke 71450 Yahşihan

Tel-Faks

0318 3573614

Posta Kodu

71450

E-Mail

imid@kku.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yaşar Süslü Özel Güvenlik Eğitim Alarm ve Koruma Hiz. Ltd. Şti.

 

Adresi

Sahabiye Mah. Otak. Sk. Vatan İş Merkezi No: 41/9 Kocasinan/Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9390745229

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

28999/Merkez

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

2 (İki)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6546/1-1


Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/68816

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Gençlik ve Spor Bakanlığı / Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Gaziantep Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Gaziantep/Şahinbey

Adresi

Binevler Mahallesi 81019 Nolu Sok. No: 9/A Şahinbey/Gaziantep

Tel-Faks

0342 335 04 35 – 0342 336 06 64

Posta Kodu

27060

E-Mail

antep@kyk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zeniks Mühendislik Doğalgaz Asansör San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Ş.Abdullah Çavuş Mah. Alparslan Türkeş Bulv. Gülsaray Apt. Altı B Blok No: 2 Merkez/Kahramanmaraş

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

997 062 44 86

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

8400/MERKEZ

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6549/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/51153

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Samsun/İlkadım

Adresi

Bahçelievler Mah. İstiklal Cad. No: 138 İlkadım/Samsun

Tel-Faks

3622307900 – 3622340387

Posta Kodu

55070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlkay Şener

 

Adresi

Pazar Mah. Hocasuyu Sok. No: 8/4 İlkadım/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

49027145530

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

21128

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6540/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR.

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadrolarına posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25 ve 26. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri ( Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beş nüsha) , Doçentlik Belgeleri , kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

-

-

1

1

Doğal yapı taşları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MADEN MÜHENDİSLİĞİ

-

-

1

1

Kil zenginleştirmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

ORT. ÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK AL. EĞ.

Kimya Eğitimi

-

1

3

Eğitim Fakültelerindeki öğretim üyelerinin etkileşimli öğretim hakkındaki algılamaları konusunda doktora tezi yapmış olmak.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

EKONOMETRİ

Yöneylem

1

-

-

Mekanik ve Dinamik Sistemler üzerine çalışmaları olmak.

İŞLETME

Yönetim ve Organizasyon

-

1

1

Sivil Toplum Kuruluşları ve Zaman Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

KİMYA

Organik Kimya

-

1

1

Gerilimli Halkalı Allenler konusunda çalışmaları olmak.

COĞRAFYA

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya

-

1

3

Turizm Coğrafyası, Sağlık Coğrafyası, Geleneksel-Kültürel Etkinlikler konularında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

Üroloji

-

1

1

TRUS Prob ile Perkütan Renal Cerrahi deneyimi olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

HEMŞİRELİK

-

-

1

2

-

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROF.

DOÇ.

DER

AÇIKLAMA

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURZİM REH.

Seyahat İşletmeciliği

-

1

3

Turizm Ekonomisi ve Mikro İktisat alanında çalışmış olmak.

6512/1-1


 

 

6542/1-1