9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28379

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TÜRKLER BELEDİYESİNE AİT MERKEZ MAHALLESİ 027C.12D.4c/4d PAFTA 137 ADA 3 PARSEL 9983,12 M2’LİK PARSELDEKİ TAŞINMAZIN ALANININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Türkler Belediye Başkanlığından:


KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


KAPALI VE FİLTRELİ KAYNAKLI TEÇHİZ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


DİŞLİ İMALİ VE TESLİMİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KAZAN YIKAMA HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


11 KALEM YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİETİLEN KIZAK VE MAKARA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


HİDROLİK 4 TOPLU SİLİNDİR MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


760 ADET 36 KV OG AYIRICI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


3 ADET 154 KV. TRAFO MERKEZLERİNİN 1 GRUP HALİNDE, (BAKIM VE GÜVENLİK HARİÇ) İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ HİZMETLER, 4734 SAYILI KİK 3-G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: KAYSERİ


HASDAL KOMUTA KONTROL MERKEZİ İÇİN RADYOLİNK SİSTEMİ ALIMI İHALESİ

İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


DALIŞ EKİBİ ARACI VE EKİPMAN ALIMI İHALESİ

İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:


KÖMÜR MADENİ SAHASI “TERMİK SANTRAL KURULMA ŞARTI İLE” RÖDÖVANSLA İŞLETMEYE VERİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar Güvenlik Sistemleri ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17.08.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6537/1-1


TÜRKLER BELEDİYESİNE AİT MERKEZ MAHALLESİ 027C.12D.4c/4d PAFTA 137 ADA 3 PARSEL 9983,12 M2’LİK PARSELDEKİ TAŞINMAZIN ALANININ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Türkler Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türkler Belediyesi’ne ait Beldemiz Merkez Mahallesinde 027C.12D.4c/4d Pafta 137 Ada 3 Parsel 9983,12 m2’lik 1 Ad. Taşınmazın alanı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulünü düzenleyen maddelerine göre yapılacak ihale ile satılacaktır.

2 - İhale 29-AĞUSTOS-2012 Çarşamba günü saat 11:30’da Belediye Başkan odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Muhammen Bedel: İhale Konusu Arsa satış işinin muhammen bedeli 2.595.611,20.TL’dir.

4 - Geçici Teminat Bedeli: İşin konusu taşınmaz alanının satış işinin Geçici Teminat Bedeli, muhammen bedelin % 3’ü tutarındaki 77.869,00,-TL’dir. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli tedavüldeki Türk Parası ya da Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

5 - İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler :

A) - Dış Zarf

- İhaleye iştirak dilekçesi,

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

- Adrese dayalı Nüfus Kayıt örneği

- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.

(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)

- Geçici Teminat Bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Şartname bedelinin belediye veznesine ödendiğine dair makbuz.

- Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi ,

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi,

- Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü,

B) İç Zarf

- Teklif Mektubu .(2886 sayılı D.İ.K’nun 37.maddesine uygun olacak.)

6 - İhaleye Katılamayacak olanlar : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8 - Teklifler; - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla,

- Encümen Başkanlığına sunulmak üzere ,ihale günü saat 9:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 - İhale Şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Türkler Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00.TL. şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

(Adresimiz: Merkez Mah. Atatürk Cad. No: 9 Türkler Kasabası ALANYA/ANTALYA Tel: 0 242 5376320)

6276/1-1


KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2012/2013 Kampanya Dönemi Kireç Ocağı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2012/105862

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                         :  0 312 244 90 55

c) Faks No                              :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2012/2013 pancar kampanyası süresince her vardiyada 6 işçi olmak üzere toplam 18 işçi ile (+- % 20 toleranslı) tahmini 135 gün Kireç Ocaklarında günlük tahmini 200 ton, toplam tahmini 25.000 ton kireç taşının bant ile vagonete, günlük tahmini 15 ton, toplam tahmini 1.950 ton kok kömürünün dirgen ile kovalara doldurularak vagonete boşaltılması ve vagonetin elle itilerek ocak asansörüne verilmesi, ayrıca kok kömürünün elekten elenmesi, kok kömürü ve kireç taşının iri olanlarının çekiç veya balyozla kırılması, taş balastı ile kok tozunun kepçe alabilecek şekilde kenara istif edilmesi ve kireç ocağı maniplasyon sahası temizliği işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  17.09.2012 ile 29.01.2013 tarihleri arası olup (tahmini 135 gün) Ankara Şeker Fabrikası 2012/2013 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  23.08.2012 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6442/1-1


KAPALI VE FİLTRELİ KAYNAKLI TEÇHİZ BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kapalı ve Filtreli Kaynaklı Teçhiz Borusu Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012/104865

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 201 20 55 – 0312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :  mikihale@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı,

I. Kalem: 1.800 Metre 10 3/4” Kapalı Kaynaklı Boru,

II. Kalem: 2.700 Metre 10 3/4” Filtreli Kaynaklı Boru

b) Teslim yeri/yerleri                           : MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarı.

c) Teslim tarihi/tarihleri                       :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama talimatı tebliğinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan Ketin Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  28/08/2012– 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6423/1-1


DİŞLİ İMALİ VE TESLİMİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2012/106198

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan ve kömür sevk sistemi 72-73 konveyörleri tahrik redüktörlerinde kullanılacak 2 takım dişlinin imali ve teslimi işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  04/09/2012 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 04/09/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif tutarının en az % 3 ‘ü oranında geçici teminat verecektir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

11 - İstekliler Mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için;

a) Kalite Yönetim Sistem Belgesi (EN ISO 9001:2008 TSE )

b) İş Deneyim Belgesi (Benzer İş, İsteklilerin tekliflerinin en az %30’u oranında ayna mahruti, helis dişli takımı imalatını yapmış ve teslim etmiş olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.)

12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

6460/1-1

—————

KAZAN YIKAMA HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2012/106181

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Termik Santralı kazanlarının yanma odası buharlaştırıcı boru yüzeylerinde, su perdesi, SHTIII. kademe, RHT II. Kademe, RHT I. kademe kızdırıcı paketlerinde ve çatı kızdırıcısı kısmı, yanma odası kısmı ve eko kısmını kapsayan tüm kolektör odasında oluşan kül ve curuf birikintilerinin kuru ve yüksek basınçlı ( en az 800 bar ve 60-70 lt/dk debili ) su pompaları ile ünite kömür yakıcılarının kazan içinde kalan kısımlarındaki kömür ve hava kanalları ile eko bölgesinin kuru olarak yıl içerisinde belirlenecek zamanlarda temizlettirilmesi işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören / Milas / MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesinden itibaren kazanlar teker teker yükleniciye teslim edilecek ve her bir kazanın temizlik süresi 28 takvim günü olup; sözleşme süresi 15 aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  03/09/2012 Pazartesi günü, saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 03/09/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif tutarının en az % 3 ‘ü oranında geçici teminat verecektir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

10 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Hizmet Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

11 - İstekliler Mesleki ve teknik yeterliliklerinin tespiti için;

a) Yer Görme Belgesi

b) İş Deneyim Belgesi

12 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

6461/1-1


ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Ankara-Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi AG-OG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                                 :  İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Varlık Mahallesi, Tanzimat Cad. No: 67 E/Blok Kat: 3 Y.Mahalle/ ANKARA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Ankara-Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi AG-OG elektrik şebekesi yapım işi

b) Yapılacağı yer                                    :  ANKARA

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                          :  31.08.2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2010 Tedaş B.F. ile)     :  2.250.365,78.-TL

f) Geçici Teminatı                                   :  157.526,00.- TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat Lodumlu/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                     :  29.08.2012 - Saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları, teknik personele ait taahhütname ve anahtar teknik personele ait belgeler.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20 ‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7 ‘si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) Yer görme belgesi

k) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 29.08.2012-14.30’a kadar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat Lodumlu/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat Lodumlu/ANKARA veya Ankara-Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi No:67 E/Blok Kat:3 Y.Mahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir veya 500.- TL ihale doküman bedelini Ankara-Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Şube Müdürlüğü TR46 0001 5001 5800 7286 5661 70 numaralı hesabına yatırıldıktan sonra dekontla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km. 8. Kat Lodumlu/ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İhaleye teklif verecekler Ankara-Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi No:67 E/Blok Kat:3 Y.Mahalle/ANKARA adresinden yer görme belgesini alacaklardır.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

12 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6476/2/1


11 KALEM YÜKSEK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİETİLEN KIZAK VE MAKARA SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan, 11 Kalem Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen Kızak ve Makara Satın Alımı işi olup, Şartname eklerinde detaylandırılmıştır.

İhale Kayıt No                           :  2012/105260

1 - İdarenin

a) Adresi                                    : Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA

b) Telefon-Faks Numarası         :  0 274 461 34 00 – 274 461 34 03

c) Elektronik Posta Adresi         :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin

Niteliği, Türü ve Miktarı            :  İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan Teknik Şartnamede Özellikleri Belirtilen, 11 Kalem (Ekli Listede Belirtilmiştir.) Yüksek Molekül Ağırlık Polietilen Kızak ve Makara Satın Alımı İşi

3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 30,00 TL. bedelle temin edilebilir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik –Keçiören/ ANKARA Tel : 0 312 294 20 00 )

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17)

5 - Teklifler, 28.08.2012 tarihi saat 14.00'e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer    :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi – Saati      :  28.08.2012–14.00

c) İhale Usulü         :  Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

7.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyannameyi,

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

8 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

 

EK 1:

Sıra

Malzemenin Adı

Adet

1

BF 201-202-203 Vakum Box Giriş Kısa Kızak

9

2

BF 201-202-203 Vakum Box Çıkış Kısa Kızak

9

3

BF 202-203 Vakum Box Sol Kısa Kızak

16

4

BF 201-202-203 Vakum Box Sol Uzun Kızak

24

5

BF 202-203 Vakum Box Sağ Kısa Kızak

18

6

BF 201-202-203 Vakum Box Sağ Uzun Kızak

24

7

BF 201-203 Kayış Kaydırma Teflonu Kısa

32

8

BF 201-202-203 Kayış Kaydırma Teflonu

170

9

BF 201-202 Makaraları

8 (Beyaz Renk)

10

BF 203 Makara

8 (Beyaz Renk)

11

BF 201-202-203 Makaraları

8 (Beyaz Renk)

6506/1-1


HİDROLİK 4 TOPLU SİLİNDİR MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz İhtiyacı Olan 1(Bir) Adet Hidrolik 4 Toplu Silindir Makinesi Satın Alımı işi olup, şartname eklerinde detaylandırılmıştır.

İhale Kayıt No                           :  2012/106410

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA

b) Telefon-Faks Numarası         :  0 274 461 34 00 – 274 461 34 03

c) Elektronik Posta Adresi         :  emet-ticaret@etimaden.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin

Niteliği, Türü ve Miktarı            :  İşletme Müdürlüğümüz İhtiyacı Olan 1(Bir) Adet Hidrolik 4 Toplu Silindir Makinesi Satın Alım işi.

3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 30,00 TL. bedelle temin edilebilir.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010/Etlik-Keçiören/ANKARA, Tel : 0 312 294 20 00)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 /İZMİR Tel: 0.232.484 37 17)

5 - Teklifler, 29/08/2012 tarihi saat 14:00’e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer    :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi – Saati      :  29/08/2012–14:00

c) İhale Usulü         :  Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

7.1.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.1.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

8 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

6507/1-1


760 ADET 36 KV OG AYIRICI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

760 Adet 36 kV OG Ayırıcı alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012/101449

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15

                                                               06520 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: (312) 203 85 02 Faks: (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi                    :  disticaret@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın                        :

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  400 Adet 36 kV, 1250 A, 25 kA Dahili Normal Ayırıcı

                                                               200 Adet 36 kV, 1250 A, 25 kA Dahili Toprak Bıçaklı Ayırıcı

                                                               160 Adet 36 kV, 2500 A, 25 kA Dahili Normal Ayırıcı

b) Teslim yeri                                      :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ambarı Gölbaşı - Ankara/TÜRKİYE

c) Teslim tarihleri                                :  Sözleşme imza tarihinden itibaren en geç 150-210 gün.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15 Kat: 15 Oda No: 89

                                                               06520 Çankaya/ANKARA TÜRKİYE

b) Tarihi ve saati                                 :  20/09/2012 Saat : 14:00

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

 h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.1 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2 - Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3 - İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler Tip Teknik ve Özel şartnamelere uygun olarak verilecektir.

4.3.2 -Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İstekli imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

e) İstekli alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.

4.3.3 - İmal edilecek malların Tip Teknik ve Özel Şartnamede belirtilen standartlara uygun olduğuna dair belgeler.

4.3.4 - Tip Teknik ve Özel Şartnamede belirtilmesi halinde, ihale konusu malların imalatında ve testlerinde kullanılacak olan standartların orijinal kopyaları ya da fotokopileri.

4.3.5 - Tip Teknik ve Özel Şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen diğer belge, dokümanlar ve test raporları.

4.3.6 - Teklif edilen malların önemli performans ve teknik özelliklerini gösteren belgeler.

4.3.7 - Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, ürün veya imalat belgeleri.

a) İstekliler teklif edilen malın Türk ve Dünya standartlarına uygunluğunu gösteren ISO belgesini ibraz etmek zorundadır.

b) CE belgesi ile satışı zorunlu olan mallar için CE Uygunluk Beyanı. (CE Declaration Confirmation)

4.3.8 - İstekli ihale konusu malın imalatçısı olacak veya kendisinin imal etmediği veya herhangi bir şekilde üretmediği malları sağlayacak olması halinde, imalatçı veya üretici firma tarafından bu malları Teşekkülün ülkesinde sağlamaya resmen yetkili olduğunu kanıtlayıcı belgeleri teklifi ile birlikte verecektir. Yetki Belgesi ve imza beyannameleri noter tasdikli olacaktır. Bu durumda; teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin ihale konusu malları imal eden veya üreten firma tarafından karşılanması; ayrıca, bu Şartnamenin 7.1. maddesinin (a) ve (b) bendlerinde yer alan belgelerin İstekli ve malları imal eden veya üreten firma tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3.9 - Eğer İstekli Türkiye’de faaliyet göstermiyorsa, İsteklinin halen veya ihaleyi kazandığında, Yüklenicinin sözleşme koşulları ve/veya Teknik Şartnamelerde öngörülen bakım, tamir, yedek parça temini gibi hizmetleri yürütebilecek yeterlikte bir temsilci tarafından Türkiye’de temsil edileceğini Teşekküle kanıtlayacak belgeler teklif ile birlikte verilecektir.

4.3.10 - İstekliler Teknik Şartname ekindeki Garantili Özellikler Listesini her poz için ayrı ayrı doldurup imzalayacaklar ve teklifle birlikte vereceklerdir. Bu bilgiler Test Raporları, Resim, Katalog v.b dokümanlarla belgelendirilecektir. Bu listelerde verilen bilgiler bağlayıcı olacaktır. Garantili Özellikler Listesine ilave olarak, teklifle birlikte İdari Şartnamenin (7.4.12) nci maddesinde belirtilen belgeler verilecektir.

4.4 - İş Deneyim Belgesi veya Kapasite Raporu.

4.4.1 - İstekli 36 kV veya üzerindeki gerilim değerinde yıllık en az 160 adet ayırıcı üretebildiğine dair Kapasite Raporunu veya teklif edilen toplam bedelin en az %10’u oranında, son beş (5) yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak İş Deneyim Belgesini teklifi ile birlikte verecektir.

4.5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler.

4.5.1 - Bu ihalede 36 kV veya üzerindeki gerilim değerinde ayırıcılar benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye % 15 ( yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale, idari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15 06520 Kat: 15 Oda No: 27 Çankaya/Ankara adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve Yüz Türk Lirası (100.-TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap IBAN NO TR880001500158007281639948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler tamamen kendi tercihlerine göre iş kalemlerinin tamamına veya bir kısmına teklif verme hakkına sahiptirler. Ancak; her bir iş kalemi için belirtilen miktardan daha az olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15 06520 Kat: 15 Oda No 53/B Çankaya/Ankara TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun vadesi teklif geçerlilik süresi bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

15 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 04.03.2011 tarih, 27864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’ nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

6496/1-1


3 ADET 154 KV. TRAFO MERKEZLERİNİN 1 GRUP HALİNDE, (BAKIM VE GÜVENLİK HARİÇ) İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ HİZMETLER, 4734 SAYILI KİK 3-G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

KAYSERİ

3 adet 154 Kv. Trafo Merkezlerinin 1 Grup halinde, (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/104958

1 - Teşekkülün                                 :  TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü/ KAYSERİ

a) Adresi                                          :  Osman Kavuncu Cad. 7.Km No:269 Melikgazi/ KAYSERİ

b) Telefon ve faks numarası             :  0352 331 12 76 - 0352 331 12 82

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  teias11.iletim@ttmail.com

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  TMİ/13.11–3 Grup: Petlas, Yerköy ve Niğde OSB Trafo Merkezinin 1 Grup halinde (9 Trafo İşletme Teknisyeni, 3 Trafo İşletme Mesul Teknisyeni ve 1 Grup Mühendisi toplam 13 Kişi) 3 yıl süreyle işletilmesi ile ilgili hizmet alımı.

b) Yapılacağı yer                              :  Grup Müdürlüğümüze Bağlı; Petlas/ KIRŞEHİR – Yerköy/YOZGAT-Niğde OSB/NİĞDE

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü ihale ve toplantı salonu/ Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ

b) Tarihi ve saati                              :  3. 9.2012 Pazartesi günü saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2.İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.3.İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların (Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır.

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 – 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.4.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Osman Kavuncu Cad. 7. km No: 269 Melikgazi/KAYSERİ (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta yolu ile ihale dokümanı satış bedeli 110,00 TL (Yüzon TL) dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 11.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Muhaberat Servisine - Osman Kavuncu Cad. 7. Km. No: 269 Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir.

6509/1-1


HASDAL KOMUTA KONTROL MERKEZİ İÇİN RADYOLİNK SİSTEMİ ALIMI İHALESİ

İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

İkraz No                                                                                                                                                                                                                                        : 4784-TU

İhale No                                                                                                                                                                                                                                : GA1.11-NCB

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere borç almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Hasdal Komuta Kontrol Merkezi için Radyolink Sistemi Alımı (GA1.11)” İhalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) seklinde yapılacaktır.

2 - Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB); uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanın tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. İhale tek ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ekipman;

 

PAKET 1:

 

Kalem 01                Antenler                                                                    6 Adet

Kalem 02                Dış Birim (1+1)                                                        6 Set

Kalem 03                İç Birim (1+1)                                                           6 Set

Kalem 04                İç Birim Güç Kaynağı                                               6 Set

Kalem 05                Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK)                                 1 Set

Kalem 06                Montaj Kit ve Aksesuarları                                       6 Set

Kalem 07                Merkezi Yönetim Yazılımı                                        1 Set

Kalem 08                Lokal Yönetim Yazılımı                                            1 Set

 

olarak belirlenmiştir.

3 - Teklif sahiplerinin bir paket içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir ihale paketi içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları bakımından şartname koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar.

Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

i. Teklif Sahibi benzer malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az üç (3) (2009-2011) yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son üç (3) (2009-2011) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

ii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.

iii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) (2007-2011) yıl içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

iv. Teklif Sahibinin Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan firmaların yukarıdaki gereksinimleri toplam olarak birlikte sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ancak, ortak girişimi oluşturan firmaların her birinin madde (i), (ii) ve (iii) gereksinimlerini ayrı ayrı sağlamaları gerekmektedir.

4 - İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8 34126 Beyazıt /İstanbul

Tel              : +90 (212) 518 55 00

Faks           : +90 (212) 518 55 05

E-posta       : info@ipkb.gov.tr

Web           : www.ipkb.gov.tr

5 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank Mercan Şubesi Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına GA1.11 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

6 - Teklifler en geç 13 Eylül 2012 saat 14:00 ’e kadar 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Geç teklifler ret edilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir.

7 - Teklifler 13 Eylül 2012 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8, 34126 Beyazıt /İstanbul adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.

8 - Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 13 Eylül 2012 tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır.

9 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

6522/1-1

—————

DALIŞ EKİBİ ARACI VE EKİPMAN ALIMI İHALESİ

İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

                                                                                                                                                                                                                                    Tarih                                                                                                                                                                                                                                    : …./…/……

İkraz No                                                                                                                                                                                                                                        : 4784-TU

İhale No                                                                                                                                                                                                                                : GA4.32-NCB

1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi”nin finansmanında kullanılmak üzere ikraz (İkraz No 4784-TU) almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Dalış Ekibi Aracı Ve Ekipman Alımı (GA4.32)” İhalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) seklinde yapılacaktır.

2 - Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB); uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan ekipmanların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. İhale iki ayrı ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ihale;

PAKET 1: Dalış Ekibi Aracı Alımı

 

Kalem 01                                Dalış Ekibi Aracı                                                                                         1 Adet

 

PAKET 2: Dalış Ekipmanı Alımı

 

Kalem 01                                Dalış Regülatörü ve 2nci Kademesi                                                             8 Takım

Kalem 02                                Teknik Denge Yeleği (B.C.)                                                                        8 Adet

Kalem 03                                3’lü Konsol                                                                                                  8 Adet

Kalem 04                                Dalış Tüpü                                                                                                   16 Adet

Kalem 05                                Ana Dalış Bıçağı                                                                                         8 Adet

Kalem 06                                Yardımcı Dalış Bıçağı                                                                                 8 Adet

Kalem 07                                Dalış Paleti                                                                                                  8 Takım

Kalem 08                                Sualtı Aydınlatma Feneri                                                                             8 Adet

Kalem 09                                Dalış Bilgisayarı                                                                                          8 Adet

Kalem 10                                Tam Kuru Dalış Elbisesi ve Aksesuarları                                                    8 Adet

Kalem 11                                Yarı Kuru Dalış Elbisesi                                                                              8 Adet

Kalem 12                                Islak Dalış Elbisesi                                                                                      8 Adet

Kalem 13                                Dalış Patiği                                                                                                  8 Takım

Kalem 14                                Dalış Eldiveni (Tip 1)                                                                                  8 Takım

Kalem 15                                Dalış Eldiveni (Tip 2)                                                                                  8 Takım

Kalem 16                                Dalış Maskesi                                                                                              8 Adet

Kalem 17                                Dalış Çantası                                                                                               8 Adet

Kalem 18                                Şnorkel                                                                                                        8 Adet

Kalem 19                                Sualtı Çakar Feneri                                                                                      8 Adet

Kalem 20                                Sualtı Tam Yüz Dalış Maskesi, Sualtı Telekomünikasyon

                                               ve Yüzey İstasyonu Ünitesi                                                                         8 Adet

Kalem 21                                Sualtı Maske Feneri                                                                                     8 Adet

Kalem 22                                Sualtı Cep Ağırlığı                                                                                       200 kg

Kalem 23                                Sualtı Video Kamera ve Koruma Kabı (Housing)                                        1 Adet

Kalem 24                                Sualtı Dijital Fotoğraf Makinesi ve Koruma Kabı (Housing)                      1 Adet

Kalem 25                                Sualtı Sonarı                                                                                                1 Adet

Kalem 26                                Sualtı Derinlik Ölçme Cihazı                                                                       1 Adet

Kalem 27                                Dürbün                                                                                                        2 Adet

Kalem 28                                Yüksek Basınçlı Temiz Hava Kompresörü                                                  1 Adet

Kalem 29                                Sualtı Transfer Aracı (Scooter)                                                                    2 Adet

Kalem 30                                İlk Yardım Çantası Ve Saf Oksijen Seti                                                      1 Takım

Kalem 31                                Makaralı Yüzer Halat                                                                                  400 metre

Kalem 32                                Makaralı Kurşunlu Arama Halatı                                                                 400 metre

Kalem 33                                Arama Halatı                                                                                               400 metre

Kalem 34                                İsveç Oturağı                                                                                               2 Adet

Kalem 35                                Kurtarma Karabinası                                                                                    50 Adet

Kalem 36                                Kurtarma Şamandırası                                                                                 30 Adet

Kalem 37                                Su ve Rüzgar Geçirmez Denizci Elbisesi                                                     8 Takım

Kalem 38                                Su ve Rüzgar Geçirmez Denizci Botu                                                         8 Çift

Kalem 39                                Sualtı Kemer Ağırlığı                                                                                   200 kg

Kalem 40                                Sualtı Ağırlık Kemeri                                                                                   8 Adet

Kalem 41                                Şamandıra Ağırlığı                                                                                      20 Adet

Kalem 42                                Yedek Acil Hava Kaynağı (Emergency Tüp)                                              8 Adet

Kalem 43                                Fiber Tabanlı Zodyak Bot                                                                            1 Adet

Kalem 44                                Römork                                                                                                       1 Adet

Kalem 45                                Katlanabilir Bot ve Dıştan Takma Motor                                                     1 Adet

Kalem 46                                Römork                                                                                                       1 Adet

Kalem 47                                Soluma Gazı (Hava) Saflık Test Cihazı                                                       1 Adet

Kalem 48                                Yük Taşıma Römorku                                                                                 1 Adet

olarak belirlenmiştir.

 

3 - Teklif sahibi bir paket veya her iki paket için teklif verebilir. Teklif sahibi her paket için ayrı ayrı mühürlenmiş zarf içerisinde tekliflerini teslim edecektir. Teklifler her paket için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif sahibi bir paket içindeki tüm kalemler için teklif vermelidir. Paket içindeki tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve reddedilecektir. Teklifler bir paketin içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale teknik şartnamedeki koşulları sağlayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir ihale paketi içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları bakımından şartname koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar.

4 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir. Her iki pakete birden yeterlilik alabilmek için, Teklif sahibinin Paket-1 ve Paket-2 için istenilen şartların toplamını sağlaması gerekmektedir.

Paket-1 İçin yeterlilik şartı:

Teklif Sahibi, son üç (3) yıl (2009-2011) içerisinde benzer araçların tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında deneyimli olduğunu referans mektupları ve önceki iş bitirme belgeleri ile tevsik edecektir. Benzerlik, İhale dokümanında istenen sayı, nitelik, çeşitlilik ve teknik şartlara uygunluk seklinde değerlendirilecektir. Teklif Sahibi son üç (3) (2009-2011) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim ve adreslerini teklifi ile birlikte verecektir.

Paket-2 İçin yeterlilik şartı:

Teklif Sahibi, son üç yıl (2009-2011) içerisinde benzer malzemelerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında deneyimli olduğunu referans mektupları ve önceki iş bitirme belgeleri ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son üç (3) (2009-2011) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim ve adreslerini teklifi ile birlikte verecektir.

Teklif Sahibinin, yeni kurulacak bir ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan firmaların herbirinin yukarıda Paket 1 ve Paket 2 için istenilen şartları ayrı ayrı sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ortak girişimi oluşturan firmaların mevcut bir ortak girişim altında yukarıda Paket-1 ve Paket-2 için istenilen şartları birlikte karşılamaları halinde de (bahsi gecen sözleşmeleri ortak girişim olarak tamamlamışlarsa) ayni ortak girişime yeterlilik verilecektir.

Ayrıca, Teklif Sahiplerinin aşağıdaki ilave hususları her durumda sağlıyor olması ve gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir:

i. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) (2007-2011) yıl içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurusunun iptaline neden olabilecektir.

ii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.

4 - İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler. İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.:

T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8 34126 Beyazıt /İstanbul

Tel              : +90 (212) 518 55 00

Faks           : +90 (212) 518 55 05

E-posta       : info@ipkb.gov.tr

Web           : www.ipkb.gov.tr

5 - İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı hesabına GA4.32 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokumanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

6 - Teklifler en geç 14 Eylül 2012 saat 14:00 ’e kadar Paket-1 için 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki, Paket-2 için 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir

7 - Teklifler 14 Eylül 2012 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8, 34126 Beyazıt /İstanbul adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.

8 - Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan 14 Eylül 2012 tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır.

9 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

6523/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 1,18 TL ile en çok 46.134,77 TL arasında değişen; 19/09/2012 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,12 TL ile en çok 4.613,48 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif oto aksamı, muhtelif eloktronik eşya ile aksam ve parçaları, cep telefonu, akvaryum ısıtıcısı, muhtelif giyim eşyası, muhtelif mutfak eşyası, peçete, fermuar, cep telefonu aksam ve parçaları, otomatik av tüfeği ile aksam ve parçaları, cinsi 53 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 20/09/2012 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

6477/1-1

—— • ——

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bolu Belediye Başkanlığından:

1. Mülkiyeti Bolu Belediyesine ait olup ,B.cami Mah. İzzetbaysal caddesinde bulunan 813 Ada, 51 Parseldeki 17 Nolu (Bi-Tur Restaurant) Taşınmazın Satış İhalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

2. İhale 24.08.2012 Cuma günü saat 14.00’de Bolu Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.

3. B.Cami Mah. İzzetbaysal Caddesinde bulunan; (İhale şartnamesi ekindeki planda gösterilen)

 

Mahalle

Dükkan No

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminat

İhale Saati

B.cami (Bi-Tur Restaurant)

17 Nolu

1.500.000,00 TL

45.000,00 TL

14.00

 

3. İhale ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 300 TL. karşılığında mesai saatleri içersinde alınabilir.

4. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka makbuzu,

b) Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni ikahmetgah belgesini,

c) İhaleye vekaleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,

d) Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.

e) Bolu Belediye’sine borcu olmadığına dair belge.

5. İstekliler belgelerini ihale günü saat 13.50’ye kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

6. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

7. Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilemez.

İlan olunur.

6427/1-1


KÖMÜR MADENİ SAHASI “TERMİK SANTRAL KURULMA ŞARTI İLE” RÖDÖVANSLA İŞLETMEYE VERİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Hukuku Kurumumuz uhdesinde bulunan, aşağıda gerekli bilgileri verilen kömür sahamızın, “Termik santral kurulma şartı ile” rödövansla işletilmek üzere uluslararası ihalesi yapılacaktır.

 

İLİ

İLÇESİ

Ruhsat No.

Geçici Teminatı (TL)

İhale tarihi

Dosya bedeli (TL)

BURSA

Keles

İR.2403-2405

3.000.000

01.11.2012

2.000

 

1 - Konu ile ilgili şartname, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı’nın vereceği banka hesap no.suna yatırıldıktan sonra Satın Alma Daire Başkanlığı’nın 1108 no.lu odasına müracaat etmek suretiyle temin edilebilir.

2 - İsteklilerin, tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 01.11.2012 Perşembe günü saat 14.00 e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Teklif zarfları, aynı gün saat 14.00 te Genel Müdürlüğümüz İhale Komisyonunda açılacaktır.

4 - Postadaki gecikmeler göz önüne alınmaz.

5 - İhale ile ilgili teknik raporlar Genel Müdürlüğümüz Etüt Proje Tesis Dairesi 1412 no.lu odada incelenebilir.

6 - İhale ile ilgili şartname TKİ’nin (www.tki.gov.tr) WEB sitesinde görülebilir.

7 - 2886 sayılı kanuna tabi olmayan, ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına alınan kurumumuz, bu ihaleyi “rödövans işi ile ilgili olması nedeni ile” kendi mevzuatına göre yapacaktır.

6532/1-1

—— • ——

BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

“ARİFİYE TANK ÇİFTLİĞİ VE DAĞNAHİYESİ POMPA İSTASYONU YANGIN HİDRANT SİSTEMİ YAPILMASI” YAPIM İŞİ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (C) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA VE 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAMELER ESASLARI İLE MSY.: 202-5 (C) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR.

1. İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN BU İŞ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLAN ÖNDUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ 10:00-11:00 SAATLERİ ARASINDA, BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURARAK, AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖNDUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 03 EYLÜL 2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00’E KADAR MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI BAKANLIKLAR/ANKARA ADRESİNE TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

2. ÖNDUYURU İÇİN BAŞVURULARIN ŞAHSEN VEYA YETKİLİ TEMSİLCİLER TARAFINDAN YAPILMASI ZORUNLUDUR (DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE).

ADRES :

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI TLF: 402 43 11

BAKANLIKLAR/ANKARA

6539/1-1