9 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28379

YARGI İLÂNLARI

 


Soma Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden:

Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hakimliğinden:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığından GAZİANTEP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soma Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas No         :  2007/217

Karar No       :  2012/105

Sanıklar         :  1 - UĞUR ÖRCAN, Birol vc Nesrin oğlu 01 /09' 1973 D.lu. İzmir Konak Bozkurt Mah. köyü Nüf. Kay. Meçhul adres

                         2 - TOLGA AKTÜRK, Hüseyin ve Şengül oğlu 01/11/1973 D.lu, Denizli Çivril Kızıcasögüt mah/köyü Nüf. Kay. Meçhul adresi

Suç                :  Karşılıksız Çek Keşide Etme

Suç Tarihi      :  19/07 2006

Karar Tarihi   :  28/02/2012

Mahkememizin yukarıda esas karar numarası yazılı 28/02/2012 tarihli kararı ile Karşılıksız Çek Keşide Etme suçundan sanıkların Beraatına, ayrıca idari yaptırım kararı olarak Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açmaktan Yasaklanmalarına karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanıklar bulunamamış, karar tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adresleri tesbit edilemediğinden aynı yasanın 29,30, vc 31.maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan yapıldıktan 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, masrafın sanıklardan ayrı ayrı tahsiline ve ilanın bir suretinin mahkeme ilan divanhanesinde asılıp ilan edilmesine karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur.

6470

—————

Esas No         :  2011/37                          

Karar No       :  2012/122

Sanık             :  SEDAT ER, Osman ve Müşerref oğlu 15/02 1964 Kırkağaç D.lu, Manisa Kırkağaç Memişoğlu Mah. köyü Nüf. Kay. Meçhul adres

Suç                :  Hırsızlık. Mala Zarar Verme, Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

Suç Tarihi      :  27/06/2009

Karar Tarihi   :  06/03/2012

Mahkememizin yukarıda esas karar numarası yazılı 06/03/2012 tarihli kararı ile sanığın Hırsızlık suçundan 1 Yıl 3 Ay Hapis cezası, Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 1 Yıl Hapis Cezası, Mala Zarar Verme suçundan 4 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Sedat ER tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adresi tesbit edilemediğinden aynı yasanın 29,30 ve 31.maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, ilan yapıldıktan 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına, masrafın sanıktan tahsiline ve ilanın bir suretinin mahkeme ilan divanhanesinde asılıp ilan edilmesine karar verilmiştir. İlanen tebliğ olunur.

6471


Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hakimliğinden:

Dosya No   :  2010/9

Karar No    :  2010/353

Marka Hakkının İhlâli suçundan Mohammed Reza oğlu, Rohı'den olma, Tahran 1974 doğumlu, B117736840 pasaport numaralı SHAİHİN VATANKHAH hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda;

Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 31/05/2010 tarih ve 2010/9 Esas, 2010/353 sayılı ilamı ile 5833 sayılı Yasa ile Değişik 556 sayılı Mark KHK'nun 61/4-1, TCK'nun 43/1,62/1-son, 52/2, 5271 sayılı CMK'nun 231/5, 231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASINI GERİ BIRAKILMASI 5 YIL DENETİM SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA karar verildiği, sanığın bildirdiği yurt dışı adresine yurt dışı talimat evrakı gönderildiği ve adresinde bulunmaması nedeniyle tebligat evrakının mahkememize iade edildiği, başkaca dosyada adresinin bulunmadığı, tüm aramalara rağmen adres tespit edilemediğinden tebligatın Resmi Gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla,

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

6420

—— •• ——

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığından:

                                                                                                                         GAZİANTEP

İLANEN TEBLİĞ

Esas No               :  2012/102

Karar No              :  2012/08

Şüpheli Kimliği    :  Recep KORKUT (T.C. Kimlik No: 26324547564), Mehmet ve Remziye oğlu, 1968 doğumlu, Şanlıurfa-Siverek ilçesi Hacıömer Köyü Nüf. Kayıtlı, Malatya-Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mah. M. Akif Ersoy Küme Evleri Dış Kapı No: 38-l, İç Kapı No: l adresinde oturur. İslahiye 106'ncı Topçu Alay Karargah Bölük Komutanlığı emrinde görevli Topçu Er iken Firari

Suçu                    :  İzin Tecavüzü

Suç Tarihi            :  08.05.1995-?

Yukarıda açık kimliği yazılı şüpheli hakkında yapılan soruşturma sonucu, Askeri Savcılığımızın 18.04.2012 tarih ve 2012/102-08 esas-karar sayılı kararı ile Askeri Savcılığımızın yetkisizliğine, isnad edilen suç ile ilgili olarak gereğinin takdir ve ifası için suç dosyasının 353 Sayılı Yasanın 112'nci maddesi gereği yetkili 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Askeri Savcılığına gönderilmesine, kararın ilgililere tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde birlik komutanlığına, Askeri Savcılığımıza, herhangi bir Askeri Savcılık veya Cumhuriyet Başsavcılığına verilecek bir dilekçe ile Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Tüm aramalara rağmen şüphelinin bulunamaması ve adresinin tespit edilememesi nedeniyle yukarıda anılan karar kendisine tebliğ edilememiştir.7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

5936