8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28378

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce Me-da- Tekstil Gıda Taş. İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. V.No. (6200330741) San. Ltd. Şti. adına tescilli 140660/23.11.2009 sayılı tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden aranılan fark vergilere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 197 maddesi gereğince düzenlenen 28566 sayılı 13.07.2012 tarihli ek tahakkuk firmanın yetkili Gümrük Müşavirliği olan Vatan Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.nin adresinin yetersiz olması, faaliyetine son verilmiş bulunması ve yapılan tebligatlarımızın iade edilmesi nedeniyle bu güne kadar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Vatan Gümrük Müşavirliği Ltd.Şti. V.No. (9240449086) adına düzenlenen 28566 sayılı 13.07.2012 tarihli KDV Para Cezası kararı 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.

6304/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) 

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/ Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçentler için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Profesör

2

İşletme Bölümü

Doçent

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yardımcı Doçent

1

6475/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

349 No’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Keskin Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 27.06.2012 tarihli ve E.2012/115 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması”na hükmedildiğinden; Antalya İli, Kemer İlçesi, Kuzdere Köyü, 2718 parsel üzerindeki inşaat ile ilgili yapılan inceleme neticesinde 06.09.2011 tarihli ve 28046 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Keskin Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 25.07.2012 tarih ve 5443 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6454/1/1-1

—————

Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 31.05.2012 tarih ve E. 2011/842-K.2012/819 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Yiğitler Sokak, 243DT31A pafta, 1609 ada, 1 parsel üzerindeki inşaat ile ilgili yapılan inceleme neticesinde 26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No:5977) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 25.07.2012 tarih ve 5444 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6454/2/1-1

—— • ——

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemizin bünyesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince alınacak Akademik Personel ile ilgili 02/08/2012 tarih ve 28372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızda Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalına Doçent Kadrosu 1 Adet olması gerekirken Sehven 2 Adet Doçent Kadrosu ilan edilmiştir.

Düzeltilerek ilgililere duyurulur.

6535/1-1


Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİNE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

İLAN TARİHİ                    : 08 Ağustos 2012

SON BAŞVURU TARİHİ                                                           : 23 Ağustos 2012

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

NOTLAR

1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11  06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 342 84 58 Faks: (312) 342 84 60

 

Birim

Unvan

Ad.

Açıklama

Ankara Havacılık MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi Programı

Yrd. Doç.

1

Makine Mühendisliğinde yüksek lisans ve doktora yapmış, PVD-CVD Yöntemleri, DVD Yöntemleri, İnce Sert Kaplamalar, Kalın Sert Kaplamalar, Yüzey Mühendisliği, Yüzey Kaplamaları, Toz Püskürterek Kaplama Teknikleri, Triboloji, Sürtünme ve Aşınma, İşletme Mühendisliği, Modern Yönetim Sistemleri, Kalite, Verimlilik ve Değişim Mühendisliği konularında çalışmaları olmak.

6499/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esasları gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

 1. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve hizmet cetveli eklenecektir (kamu kurumlarında çalışmış ve halen çalışmakta olanlar için))

2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, ÜDS ve KPDS (en az 65 puan) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösterir belgeleri, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve hizmet cetveli eklenecektir (kamu kurumlarında çalışmış ve halen çalışmakta olanlar için)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.))

3. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkemelik veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

6. Doçent kadrosuna profesörler, yardımcı doçent kadrosuna doçentler başvuramazlar.

7. Başvurular 08.08.2012 Çarşamba günü başlayacak 23.08.2012 Perşembe günü mesai bitimi sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DUYURULUR.

BİRİM LİSTESİ

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

ÖZEL ŞART

Edebiyat Fakültesi

Eski Türk Dili

Yardımcı Doçent

3

1

Çağatay Türkçesi alanında uzmanlaşmış olmak

Fen Fakültesi

Topoloji

Doçent

1

1

 

Fen Fakültesi

Zooloji

Doçent

1

1

 

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

 

İletişim Fakültesi

Fotoğrafçılık ve Grafik

Doçent

1

1

 

İletişim Fakültesi

Fotoğrafçılık ve Grafik

Doçent

1

1

 

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

Yardımcı Doçent

3

1

 

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Çevre Bilimleri

Doçent

1

1

 

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Elektrik Makinaları

Doçent

1

1

 

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

1

1

 

Sağlık Hizmetleri MYO

-

Doçent

1

1

Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.

Selçuklu Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Doçent

1

1

 

Selçuklu Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Neonatoloji uzmanı olmak

Selçuklu Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Endokrinoloji uzmanı olmak.

Selçuklu Tıp Fakültesi

Radyasyon Onkolojisi

Yardımcı Doçent

2

1

 

Selçuklu Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Girişimsel Radyoloji deneyimine sahip olmak

Teknik Bilimler MYO

Harita ve Kadastro Programı

Doçent

1

1

 

Veteriner Fakültesi

Zootekni

Doçent

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

1

 

6466/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/149066

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konak Belediye Başkanlığı – Temizlik İşleri Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Gürçeşme Caddesi No. 86

Tel-Faks

0 232 433 36 29/30 – 433 66 06

Posta Kodu

35120

E-Mail

temizlik@konak.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tekma Polietilen Mamülleri Kimya ve Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Beşir Başar

Adresi

İtob Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Caddesi No: 39 Menderes/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

6148 3487 214

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Menderes V.D. 836 042 3447

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1-139103

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6500/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Kangal Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Sivas/Kangal

Adresi

Gürsel Mah. İstasyon Cad. Hükümet Konağı Zemin Kat

Tel-Faks

0346 457 11 71

Posta Kodu

58900

E-Mail

 

3. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Titiz  Madencilik Harfiyat Mühendislik Makine Tesisat Bakım Onarım İnş. Taah. Danışmanlık Hiz. Gıda İth. İhr. Tic. San. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yavuz Selim Mah. Eşref Bitlis Cad. Nüve Sitesi No:27 Yakınkent Yeşilyurt/Malatya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8450293666

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6-Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Ağın Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Elazığ/Ağın

Adresi

Ağın Hükümet Konağı Ağın/Elazığ

Tel-Faks

 

Posta Kodu

58900

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Yaşar Özdemir

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. 166 Sokak No:7/1 Merkez/Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

43966648770

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6 Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Bandırma Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir/Bandırma

Adresi

Hükümet Konağı Bandırma/Balıkesir

Tel-Faks

0266 715 62 66

Posta Kodu

 

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Leventoğlu Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

17 Eylül Mah. Atatürk Cad. No:313 Carrefour içi Kristal Pizza Bandırma/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

6080370072

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Didim Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Aydın/Didim

Adresi

Efeler Mah. Atatürk Bulvarı Maliye Hizmet Binası Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi Kat:3 Didim/Aydın

Tel-Faks

0256 813 67 91

Posta Kodu

09270

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Engin Serin

 

Adresi

Balat Köyü Naz Sokak No:20 Didim/Aydın

 

T.C. Kimlik No.

12919692504

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara

Adresi

İnkılap Mah. Çam Sokak No:6 Ulus/Ankara

Tel-Faks

0312 310 79 54-311 25 47

Posta Kodu

06030

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Gültekin Kayıkçı

 

Adresi

Elvan Mah. 1947 Sok. No:35/7 Etimesgut/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

53101738884

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara

Adresi

İnkılap Mah. Çam Sokak No:6 Ulus/Ankara

Tel-Faks

0312 310 79 54-311 25 47

Posta Kodu

06030

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Volkan Sayın

 

Adresi

Yeşiltepe Mah. 1993 Sok. No:6/9 Keçiören/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

10385619766

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Yalova Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Yalova/Merkez

Adresi

Yalova/Merkez

Tel-Faks

0226 811 30 43

Posta Kodu

77100

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

İbrahim Arslan

 

Adresi

Süleymanbey Mah. Mimar Sinan Cad. 67/1 Yalova

 

T.C. Kimlik No.

15749993490

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Erzincan Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Erzincan/Merkez

Adresi

Erzincan Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

Tel-Faks

0446 223 71 88

Posta Kodu

24060

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Kadir Şener

 

Adresi

Yavuz Selim Mah. 157. Sok. No:35 Erzincan

 

T.C. Kimlik No.

32509453292

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Ayvalık Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir/Ayvalık

Adresi

Hükümet Konağı/Ayvalık

Tel-Faks

0266 312 10 41-312 98 88

Posta Kodu

 

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Tümer Hamutçuoğlu

 

Adresi

Ören Mah. Mustafa Çakıroğlu Cad. No:17/3 Burhaniye/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

37378065188

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4560037597

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Lüleburgaz Malmüdürlüğü

(Milli Emlak Servisi)

İl/İlçe

Kırklareli/Lüleburgaz

Adresi

Lüleburgaz Malmüdürlüğü

(Milli Emlak Servisi)

Lüleburgaz/Kırklareli

Tel-Faks

0288 417 18 56-0288 417 18 57

Posta Kodu

39750

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Naci Tarım

 

Adresi

Merkez Mah. Çilingir Sokak No:7 Sakızköy/Lüleburgaz/Kırklareli

 

T.C. Kimlik No.

17429445534

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Denizli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Denizli/Merkez

Adresi

Sırakapılar Mah. 1583 Sok. No:7 Denizli

Tel-Faks

0258 261 45 48

Posta Kodu

20010

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Şenel Yılmaz

 

Adresi

Deliktaş Mah. 1995 Sok. No:6 D:6 Denizli

 

T.C. Kimlik No.

18259826012

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin Adı

 

Adı

Samsun Defterdarlığı

İl/İlçe

Samsun/İlkadım

Adresi

Kale Mah. Gazi Cad. No:55

Tel-Faks

0362 433 11 65-0362 432 34 89

Posta Kodu

55030

E-Mail

 

3- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Alemdarzade Denizcilik Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Rıhtım Bulvarı Liman içi Acente Binaları No:20 İlkadım

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0510041068

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

4. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

5. Yasaklamanın Dayanağı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

6- Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6524/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Lüleburgaz Malmüdürlüğü (Milli Emlak Servisi)

İl/İlçe

Kırklareli/Lüleburgaz

Adresi

Lüleburgaz Malmüdürlüğü (Milli Emlak Servisi)/Lüleburgaz/Kırklareli

Tel-Faks

0 288 417 18 56 – 0 288 417 18 57

Posta Kodu

39750

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Sami İnan

 

Adresi

Yılmaz Mah. Şen Sok. No: 19

Da: 1 Lüleburgaz/Kırklareli

 

T.C. Kimlik No.

32845931522

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

5. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

6. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

7. Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6525/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hatay Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Hatay/Merkez

Adresi

Antakya/Hatay

Tel-Faks

0 326 214 96 30

Posta Kodu

31070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Bostan Balcı

 

Adresi

Balcılar Mevkii No: 6 İç Kapı No: 2 Uzunalıç Köyü Antakya/Hatay

 

T.C. Kimlik No.

31870649570

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

5. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

6. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

7. Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6525/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Silifke Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Mersin/Silifke

Adresi

Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. Hükümet Konağı Kat: 2 Silifke

Tel-Faks

0 324 714 23 32 – 0 324 714 10 87

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Ömer Kaya

 

Adresi

Batıkent Mah. 09021 Nolu Sokak Mimoza Evler Sitesi C Blok No: 1 İç Kapı No: 19 Şehitkamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

42736200026

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

5. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

6. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

7. Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6525/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Artvin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Artvin/Merkez

Adresi

Çarşı Mah. İnönü Cad. No: 26 Defterdarlık/Artvin

Tel-Faks

0 466 212 16 42-0 466 212 37 24

Posta Kodu

08100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Murat Öztürk

 

Adresi

Orta Mah. 7 Mart Sok. Beşağıl Apt. /Artvin

 

T.C. Kimlik No.

25504218614

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

5. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

6. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

7. Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6525/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Zonguldak/Merkez

Adresi

Meşrutiyet Mah. Gazipaşa Cad. Hükümet Konağı Zemin Kat

Tel-Faks

0 372 251 16 62- 0 372 251 25 91

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Tekno Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. Ltd.Şti.

 

Adresi

Eskibüyükdere Cd. Apa Giz Plaza No: 191-Kat.22 Levent/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8360035725

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

5. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

6. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

7. Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6525/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Elazığ Defterdarlığı (Milli Emlak Müdürlüğü)

İl/İlçe

Elazığ/Merkez

Adresi

Elazığ Defterdarlığı (Milli Emlak Müdürlüğü)/Elazığ

Tel-Faks

0 424 218 38 18-236 33 47

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Müslüm Er

 

Adresi

Rızaiye Mah. İnönü Cd. No: 65/4 Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

46030656336

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

5. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

6. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

7. Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6525/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bozkurt Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Kastamonu/Bozkurt

Adresi

Bozkurt Hükümet Konağı (Bozkurt Belediye Başkanlığı) Kastamonu

Tel-Faks

0 366 575 10 38-0 366 575 10 28

Posta Kodu

37680

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Bozkurt Belediye Başkanlığı

 

Adresi

Bozkurt Belediye Başkanlığı Merkez Mah. Hürriyet Cad. No: 10 Bozkurt/Kastamonu

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1620050168

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

5. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(3)

6. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

7. Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6525/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bitlis

Adresi

Hükümet Konağı Kat. 3 Bitlis

Tel-Faks

0 434 226 68 14 – 0 434 226 68 12

Posta Kodu

13000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği

 

Adresi

Atatürk Mahallesi 1110 Sk. No: 19/3 Bitlis

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1780444467

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

5. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

6. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

7. Yasaklamanın Kapsamı

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6525/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bandırma Defterdarlığı

İl/İlçe

Bandırma/Balıkesir

Adresi

Hükümet Konağı Bandırma

Tel-Faks

0 266 715 62 66

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

 

Adı/Unvanı