8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28378

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DERİ KAPLI BLOKNOTLUK PLASTİK DOSYA GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Zonguldak Belediye Başkanlığından:


I. VE II. ÜNİTE KAZAN KÜL SİKLONLARININ VE TAZE HAVA HATTININ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL DEĞİŞİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YÜKSEK BASINÇLI ELEKTRİKSEL SU POMPASI SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ 1 NO’LU ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KÜL-CÜRUF NAKİL TESİSATINDA KULLANILAN 5 KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPANIN SİSTEMDE

YEDEK OLARAK KULLANILMAK ÜZERE EKLİ YEDEK MALZEMELERİ İLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TEMİN EDİLİP EÜAŞ’A TESLİMİ

İHALESİ YAPILACAKTIR.

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


SARISEKİ BELEDİYESİ ARSA VE BİNA SATIŞI İHALE İLANI

Sarıseki Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞLACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:


2 ADET PROTOTİP OTOMOBİL TAŞIMA VAGONU VE VAGONA AİT PROJE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


1606 ADET 36 KV, ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


OKSİJEN VE ASETİLEN TÜPLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


INVITATION FOR BIDS (IFB)

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5. ÜNİTE KAZAN 2. KIZDIRICI PAKETLERİNİN DEMONTAJI VE MONTAJI İLE EKO VE TEKRAR KIZDIRICI BÖLGESİNDE KISMİ DİRSEK DEĞİŞİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5. ÜNİTESİNDE VE DİĞER ÜNİTELERİNDE MUHTELİF İZOLASYONLARIN YAPIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5. ÜNİTE KAZANININ LUVO ÖNCESİ VE LUVO SONRASI BACA GAZI KANALLARININ BAKIMI VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI – KÜTAHYA


EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YEREL ALAN AĞI (LAN) PASİF ÜYELERİ VE AKTİF CİHAZLAR KURULUM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TRAFO, KOMPANZASYON PANOSU, ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI, KUMANDA PANOLARI, JENERATÖRLERİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ VE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİNİN PERİYODİK BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DERİ KAPLI BLOKNOTLUK PLASTİK DOSYA GÖMLEĞİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine veya teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

KIRTASİYE MALZEMESİ

Deri Kaplı Bloknotluk

1.500

Adet

Teknik Şartname

16/8/2012

Plastik Dosya Gömleği (235x305 mm) poşet tip, paketi 100’lü

150.000

Paket

Teknik Şartname

16/8/2012

 

İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceklerdir. Kısmi teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6498/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Zonguldak Belediye Başkanlığından:

1 - Zonguldak Merkez Ontemmuz Mahallesi Acılık Mevkiinde tapunun F27b01c3d pafta, 169 ada, 10 nolu parselde kayıtlı toplam 2366.39 m²  taşınmazmal satış işi şartnamesi ve muhammen bedeli dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca,  37-43 maddelerde belirtilen kapalı teklif artırma usulü ile peşin bedelle satış esas olmakla birlikte, taksitle satımı halinde taşınmazın satış bedelinin yarısı peşin, yarısı da 1 yıl içinde 18 eşit taksitle ödenmesi şartı ile satış ihalesine çıkarılmıştır.

2 - İşin İhalesi 28/08/2012 Salı günü saat 14:00’de Belediye Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 8.349.381,00 TL. Geçici teminat miktarı ise 834.938,10 TL. dir.

4 - İhaleye iştirak edecekler olanların 28/08/2012 Salı günü saat 12.30’a kadar tekliflerini sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılmak için istenen belgeler:

a - Nüfus kağıdı fotokopisi ve nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği 

b - Adli sicil sabıkasızlık kaydı,

c - İkametgah senedi,

d - Zonguldak Belediye Başkanlığı’na  (vergi, resim, harç, su, kira, masraf,  vs.) borcu olmadığına dair belge;

e - Noter tasdikli imza sirküleri,

f - Sigorta prim borcu olmadığına dair resmi belge,

g - Vergi borcu olmadığına dair resmi belge,

h - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tarafından 2012 yılında tasdik edilmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin 2012 yılı noter tasdikli imza sirküleri.

ı - Tüzel kişilik adına iştirak ediyor ise tüzel kişilik adına teklifte bulunan kişinin noter tarafından 2012 yılında tasdik edilmiş yetki belgesi ile 2012 yılı noter tasdikli imza sirküleri.

i - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından ilk ilan tarihinden sonra alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

j - Geçici teminatın 2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması zorunlu olmakla; %10 geçici teminatın Belediye hesabına nakden ödendiğini gösterir makbuz veya süresiz banka teminat mektubu

k - Tebligata esas mail adresi ve tebligatların mail adresine yapılmasının kabul edildiğine dair imzalı beyan dilekçesi

l - Şartnameyi okuyup, kabul ettiğine ilişkin imzalı beyan dilekçesi.

DIŞ ZARFTA BULUNACAK BELGELER:

a - Kapalı teklif mektubu (İç zarf)

b - Zonguldak Belediye Başkanlığı adına geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu

c - Şartnamenin 2. maddesinde istenen belgeler.

5 - Şartname ve ekleri Zonguldak Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.

6 - Başvuru dosyaları idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Telgraf veya Faks ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

6341/1-1


I. VE II. ÜNİTE KAZAN KÜL SİKLONLARININ VE TAZE HAVA HATTININ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL DEĞİŞİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :  2012/50

İhale Kayıt No                        :  2012/104205

1 - Teşekkülün:                      

a) Adresi                                 :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99 / 24 21

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale konusu malzemenin  .

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  I. VE II. ÜNİTE KAZAN KÜL SİKLONLARININ VE TAZE HAVA HATTININ MALZEME VE İŞÇİLİK DAHİL DEĞİŞİMİ İŞİ.

                                                  - TEKNİK RESİM VE ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                         :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :  İmalat süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 70 Takvim günü.

                                                  1. Ünite De-montaj ve Montaj süresi - 60 Takvim Günü

                                                  2. Ünite De-montaj ve Montaj süresi - 60 Takvim Günü

                                                  Toplam Süre : 120 Takvim Günü.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  04/09/2012 Salı Günü Saat : 14:00

c) İhale usulü                          :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 -TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 04/09/2012, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6464/1-1


YÜKSEK BASINÇLI ELEKTRİKSEL SU POMPASI SATIN ALINACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Yüksek Basınçlı Elektriksel Su Pompası Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/103284

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00 ; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu işin              

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Kemerköy Termik Santralında kullanılmak üzere 2 adet Yüksek Basınçlı Elektriksel Su Pompasının özel teknik şartnamesi esaslarında temini işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                           :  S özleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  28/08/2012 Salı günü, saat : 14:00

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 28/08/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3 ‘ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için;

a) Kalite Yönetim Sistem (ISO 9001:2008) Belgesi,

b) Teklif edilen ürüne ait teknik özelliklerin belirtildiği katalog, teknik resim ve teknik bilgileri içeren belgeleri, sunacaklardır.

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

6416/1-1

—— • ——

FABRİKAMIZ 1 NO’LU ÇAMUR HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2012/105432

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Adı, niteliği ve miktarı        :  Fabrikamız sahasına yaklaşık 1.100 metre mesafede bulunan 1 adet toprak çamur havuzunun temizlenmesi, hafriyatının nakliyesi ve tesviyesi işidir

b) Yapılacağı yer                    :  Fabrikamız sahasına yaklaşık 1.100 metre mesafede bulunan toprak çamur havuzu ile 13 km. mesafedeki Üniversite kampüsü civarındaki döküm sahası

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  24.08.2012 Cuma günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 24.08.2012,saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6439/1-1


EÜAŞ SEYİTÖMER TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KÜL-CÜRUF NAKİL TESİSATINDA KULLANILAN 5 KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPANIN SİSTEMDE

YEDEK OLARAK KULLANILMAK ÜZERE EKLİ YEDEK MALZEMELERİ İLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TEMİN EDİLİP EÜAŞ’A TESLİMİ

İHALESİ YAPILACAKTIR.

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/97874

1 - Teşekkülün;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274–248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin : a)

SIRA NO

PARÇANIN ADI

MİKTAR

BİRİM

1.

KADEMELİ TİP SANTRİFÜJ POMPA

1

ADET

2.

KAT 200/5 SABİT DENGELEME DİSKİ PARÇA NO: 7

3

ADET

3.

KAT 200/5 SALMASTRA KAPAĞI PARÇA NO: 51

3

ADET

4.

KAT 200/5 DENGELEME DİSKİ PARÇA NO: 64

3

ADET

5.

KAT 200/5 ARA BURÇ (BASMA) PARÇA NO: 67

1

ADET

6.

KAT 200/5 MİL KILIFI(BASMA) PARÇA NO: 68

3

ADET

7.

KAT 200/5 MİL BURCU (EMME) PARÇA NO: 70

3

ADET

8.

KAT 200/5 SU SİPERİ PARÇA NO: 188-189

10

ADET

9.

KAT 200/5 ÇARK PARÇA NO: 20

5

ADET

10.

KAT 200/5 RULMAN YATAĞI PARÇA NO: 92

1

ADET

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip 60 (altmış) Takvim günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2012/69

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  28.08.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

r) Üretici firma teklif edeceği pompaları kapsayacak şekilde TS EN ISO 9001–2000 kalite belgesi ile CE kalite belgelerini teklif ekine koymak zorundadırlar. (Aslı veya noter onaylı sureti)

s) Teklif ettikleri pompanın açıklayıcı montaj ve malzeme ayrıntılarını gösteren katalog veya bilgi, teknik resimleri EÜAŞ’a vereceklerdir. Bunları vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

t) Firmalar yedek malzeme listesinde belirtilen malzemelere karşılık gelen ve aynı görevi yapan malzeme isimlerini tekliflerinde liste halinde yazıp vereceklerdir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 30,-TL (Otuz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, faks numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 28.08.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6199/1-1


SARISEKİ BELEDİYESİ ARSA VE BİNA SATIŞI İHALE İLANI

Sarıseki Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Belediyemize ait aşağıda listesi yapılan (11) Kalem arsa ve 7 Adet arsa üzerinde bulunan (1) bina 29/08/2012 Çarşamba günü saat 15.00’da, Sarıseki Belediyesi Hizmet Binası/İSKENDERUN Adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

S.NO

Niteliği

Ada/Parsel

Yüzölçümü M2

Muhammen Bedeli

Geçici teminat Bedeli %3

1

Arsa

45

3504,97

963.866,75 TL

 28.916,00 TL

2

Arsa

2057

2525,30

694.457,50 TL

 20.833,73 TL

3

Arsa

1871/3

1352,05

317.731,75 TL

 9.531,95 TL

4

Arsa

1871/7

1351,91

317.698,85 TL

 9.530,96 TL

5

Arsa

1871/9

999,31

234.837,85 TL

 7.045,13 TL

6

Arsa

1894/11

460,45

131.228,25 TL

 3.936,85 TL

7

Arsa

1894/12

612,50

174.562,50 TL

 5.236,88 TL

8

Arsa

1978/13

762,08

198.140,80 TL

 5.944,22 TL

9

Arsa

1979/3

576

149.760,00 TL

 4.492,80 TL

10

Arsa

1979/4

576

149.760,00 TL

 4.492,80 TL

11

Arsa

661-791-

2114 Ada 6 Parsel

3995,47

1.180.918,50 TL

35.427,56 TL

12

Bina ve Arsalar

662-663-664-665-666-667-668-

2902

1.388.835,00 TL

41.665,05 TL

 

İstekliler İhaleye çıkarılan arsalar ile binayı mahallinde görebilir, İhale Şartnamesini de Mali Hizmetler Müdürlüğünde inceleyebilirler.

MADDE 2 - İhale Belediye Encümen toplantı salonunda (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 29/08/2012 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar teklif dosyalarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Bina ve arsalar için ayrı ayrı teklif verilebileceği gibi, toplu olarak da teklif verilebilir.

MADDE 3 - Satılacak arsalar ve Bina ile ilgili şartname bedeli olan 200,00 TL.nin Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılması karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

MADDE 4 - Geçici teminat her arsa ve bina için tespit edilmiş olan muhammen bedel üzerinden alınır. Geçici Teminat oranı % 3 tür. Geçici teminat tutarları arsalar ve binalar için ayrı ayrı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

MADDE 5 - İhaleye katılabilmek için;

a) T.C. Vatandaşı olmak ve ihale tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak. Nüfus cüzdanı fotokopisi ihale evrakları ile birlikte dosyaya konulacaktır.

b) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, faks ya da mail adresi.

c) Geçici teminatın Belediye veznesine yatırıldığına dair belge.

d) İhalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak,

e) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sürküleri.

f) İhale Evrak bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

g) Tüzel Kişilik ise Bağlı Bulundukları odadan alacakları oda kayıt belgesi, ihaleye katılma yetki belgesi, ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname.

h) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

MADDE 6 - İhaleye iştirak edecekler ilanda belirtildiği şekilde gerekli evraklarını hazırlayıp ihale tarih ve saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

MADDE 7 - Belediye encümeni ve ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.

İlan olunur.

6418/1-1

—— • ——

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞLACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 185,25 TL ile en çok 297.157,29 TL arasında değişen; 13/08/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 19,00 TL, en çok 29.716,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında gösterge, toz maskesi, kordela, kimyevi madde, dokunmuş mensucat, lpg kit, civata, silindir kafası, gözlük, telefon cihazı, telefon tuş takımı, fotoğraf makinası manuel, vana, kumaşi bahcıvan kot pantolon v.b. 30 (otuz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 14/08/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İLAN OLUNUR.

NOT: 1 nci maddede ".......... listede gösterilen" ibaresinden sonra gelmek üzere; "eşya satışlarında, elektronik malzeme, kimyevi madde, hırdavat eşyası vb. araç satışlarında, binek otomobil, otobüs, kamyonet, motorsiklet vb. olarak satışa sunulanlar hakkında özet bilgi belirtilecektir.

6481/1-1


5607 SAYILI KAÇAKCILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 153.964,80 TL olan, 13/08/2012 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 15.397,00 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında dökme çay 1 (bir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 14/08/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL bedel karşılığı Erenköy İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

NOT: 1 nci maddede ".......... listede gösterilen" ibaresinden sonra gelmek üzere; "eşya satışlarında, elektronik malzeme, kimyevi madde, hırdavat eşyası vb. araç satışlarında, binek otomobil, otobüs, kamyonet, motorsiklet vb. olarak satışa sunulanlar hakkında özet bilgi belirtilecektir.      6480/1-1

—— • ——

2 ADET PROTOTİP OTOMOBİL TAŞIMA VAGONU VE VAGONA AİT PROJE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                          :  2012/104247

1 - İdarenin;

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Eskişehir/ Türkiye

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (222) 224 00 00 (Pbx)  /  0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  2 ADET PROTOTİP OTOMOBİL TAŞIMA VAGONU VE VAGONA AİT PROJE

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı İthalat Müdürlüğüne 03.09.2012 günü ve 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6404/1-1


1606 ADET 36 KV, ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1606 adet 36 kV, Ölçü Transformatörü alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012/105279

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15 06520 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: (312) 203 85 07 Fax: (312) 203 82 88

c) Elektronik posta adresi                    :  disticaret@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın                        :

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1606 adet 36 kV, Ölçü Transformatörü

b) Teslim yeri                                      :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ambarı Gölbaşı/ANKARA

c) Teslim tarihleri                                :  Sözleşme imza tarihinden itibaren 1. Parti 150 (yüzelli) gün, 2. Parti 210 (iki yüz on) gün

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15 Kat: 15 Oda No: 53/B 06520 Çankaya/ANKARA TÜRKİYE

b) Tarihi ve saati                                 :  21/09/2012 Saat :14:00

4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı) Teklif konusu akım ve gerilim transformatörleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınmış Tip Onay Belgelerine sahip olacaktır.

4.1.1 - İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a), (b) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2 - Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeleri,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3 - İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler Tip Teknik ve Özel şartnamelere uygun olarak verilecektir.

4.3.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İstekli imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

e) İstekli alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.

4.3.3 - İmal edilecek malların Tip Teknik ve Özel Şartnamede belirtilen standartlara uygun olduğuna dair belgeler.

4.3.4 - Tip Teknik ve Özel Şartnamede belirtilmesi halinde, ihale konusu malların imalatında ve testlerinde kullanılacak olan standartların orijinal kopyaları ya da fotokopileri.

4.3.5 - Tip Teknik ve Özel Şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen diğer belge, dokümanlar ve test raporları.

4.3.6 - Teklif edilen malların önemli performans ve teknik özelliklerini gösteren belgeler.

4.3.7 - Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar, ürün veya imalat belgeleri.

a) İstekliler teklif edilen malın Türk ve Dünya standartlarına uygunluğunu gösteren ISO belgesini ibraz etmek zorundadır.

b) CE belgesi ile satışı zorunlu olan mallar için CE Uygunluk Beyanı. (CE Declaration Confirmation)

4.3.8 - İstekli ihale konusu malın imalatçısı olacak veya kendisinin imal etmediği veya herhangi bir şekilde üretmediği malları sağlayacak olması halinde, imalatçı veya üretici firma tarafından bu malları Teşekkülün ülkesinde sağlamaya resmen yetkili olduğunu kanıtlayıcı belgeleri teklifi ile birlikte verecektir. Yetki Belgesi ve imza beyannameleri noter tasdikli olacaktır. Bu durumda; teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin ihale konusu malları imal eden veya üreten firma tarafından karşılanması; ayrıca, bu Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (b) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin İstekli ve malları imal eden veya üreten firma tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3.9 - Eğer İstekli Türkiye’de faaliyet göstermiyorsa, İsteklinin halen veya ihaleyi kazandığında, Yüklenicinin sözleşme koşulları ve/veya Teknik Şartnamelerde öngörülen bakım, tamir, yedek parça temini gibi hizmetleri yürütebilecek yeterlikte bir temsilci tarafından Türkiye’de temsil edileceğini Teşekküle kanıtlayacak belgeler teklif ile birlikte verilecektir.

4.3.10 - İstekliler Teknik Şartname ekindeki Garantili Özellikler Listesini her poz için ayrı ayrı doldurup imzalayacaklar ve teklifle birlikte vereceklerdir. Bu bilgiler Test Raporları, Resim, Katalog v.b dokümanlarla belgelendirilecektir. Bu listelerde verilen bilgiler bağlayıcı olacaktır. Garantili Özellikler Listesine ilave olarak, teklifle birlikte İdari Şartnamenin (7.4.12) nci maddesinde belirtilen belgeler verilecektir.

4.4 - İş Deneyim Belgesi veya Kapasite Raporu

4.4.1 - İstekliler teklifleri ile birlikte, Akım Transformatörleri için; 36 kV veya üzerindeki gerilim değerinde yıllık en az 175 adet akım transformatörü üretebildiğine dair Kapasite Raporu veya teklif ettikleri toplam bedelin en az % 10‘u oranında, son beş (5) yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak İş Deneyim Belgesi sunacaklardır. Gerilim Transformatörleri için; 36 kV veya üzerindeki gerilim değerinde yıllık en az 400 adet gerilim transformatörü üretebildiğine Kapasite Raporu veya teklif ettikleri toplam bedelin en az % 10‘u oranında, son beş (5) yıl içinde tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak İş Deneyim Belgesi sunacaklardır. Teklif konusu akım ve gerilim transformatörleri, Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınmış Tip Onay Belgesi’ne sahip olacaktır.

4.5 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler.

4.5.1 - Bu ihalede 36 kV veya üzerindeki gerilim değerinde gerilim ve akım transformatörleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, idari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur.

7 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

8 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

8.1 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15 06520 Kat: 15 Oda No: 32 Çankaya/Ankara adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve Yüz Türk Lirası (100,00-TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanı satın almak için, ihale dokümanı bedelinin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap IBAN NO TR880001500158007281639948 numaralı hesabına yatırılması ve dekontunun yukarıdaki adrese ibraz edilmesi gerekmektedir.

8.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler tamamen kendi tercihlerine göre iş kalemlerinin tamamına veya bir kısmına teklif verme hakkına sahiptirler. Ancak; her bir iş kalemi için belirtilen miktardan daha az olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - Teklifler, 21.09.2012 günü saat 14.00’e kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15 06520 Kat: 15 Oda No 53/B Çankaya/Ankara TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun vadesi teklif geçerlilik süresi bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

15 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

16 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 04.03.2011 tarih, 27864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ’ nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

6497/1-1


OKSİJEN VE ASETİLEN TÜPLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : Oksijen ve Asetilen Tüpleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/102414

Dosya no                                :  1224334

1 - İdarenin                             :

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel   : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale Konusu Malın           :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Oksijen tüpü; 302 ve Asetilen Tüpü: 180 Adet

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü tesellüm Şefliği ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür.

3) İhalenin                              :

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  27.08.2012 Pazartesi günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. TS EN ISO veya EN ISO Uygunluk Belgeleri, ISO Kalite Sistem Belgesi, CE Belgesi ve İmalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broşürleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 150.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler en geç 27.08.2012 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6429/1-1


OCAK LOKOMOTİF YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı : Ocak lokomotif yedekleri 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/101027

Dosya no                                :  1221063

1 - İdarenin                             :

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel   : 0.372  252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372  251 19 00

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale Konusu Malın           :

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ocak lokomotif dişlisi bandaj mili ve bandaj yatağı 32 kalem

b) Teslim yeri                         :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı. ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasına müteakip 75(Yetmişbeş) takvim günüdür.

3) İhalenin                              :

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2  ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  28.08.2012 Salı günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı  ayrı  verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28.08.2012 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin  %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 -  Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6430/1-1


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

 

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration (ISPA)

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

 

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project

 

Consultancy Services for Construction Supervision of Göztepe Training and Research Hospital in İstanbul

 

(EIB-CB1.6)

 

The Republic of Turkey has applied for an additional loan from the European Investment Bank (EIB) toward the cost of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project and intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Construction Supervision of Göztepe Training and Research Hospital in İstanbul (EIB-CB1.6)”, which will be implemented by Istanbul Special Provincial Administration, Istanbul Project Coordination Unit.

1. Name, address, telephone and fax number, email address of the contracting authority.

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

 

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director)

Tel : +90 212 518 55 00

Fax : +90 212 518 55 05

E-mail : info@ipkb.gov.tr

 

2. The award procedure chosen

Restricted Procedure

3. Form of the contract

Public Procurement of Services

4. Place of execution/performance of the works, for delivery of products or of the provision of services

Göztepe Training and Research Hospital is located in Istanbul.

5. Category and Description of Services:

Supervision of Göztepe Training and Research Hospital will have 860 beds with approximately 220.000 m2 built-up area.

Consultants shall be responsible for:

- On-site construction supervision throughout the construction period.

- Supervising the Works including defects liability period

- Acting as the Engineer under the contracts

6. If the contracts are subdivided into lots, indication of the possibility of tendering for one, for several or for all the lots:

Consultancy Services for Supervision of Göztepe Training and Research Hospital will be tendered under one lot.

7. Number of short-list:

One shortlist group is formed within the interested consultants in accordance with their qualifications and experience.

8. Completion date or duration of the service contracts:

The estimated timetable for completion of the services is approximately 72 months (Construction Supervision 60 months + Supervision during the Defect Liability Period 12 months).

9. Admission or prohibition of variants

Submission of alternative proposals is not accepted.

10.  Special conditions for fulfilling the contract

Not Applicable.

11. (a) Deadline for receiving expression of interest

Expressions of interest must be delivered to the address below by October 02, 2012 at 16:00 (local time) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be accepted. IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced date.

(b) Address for submitting expressions of interest

 

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

 

Tel : +90 212 518 55 00

Fax : +90 212 518 55 05

E-mail : info@ipkb.gov.tr

 

Interested consultants may obtain further information at the address above, from 10:00 a.m. to 16:00 p.m. local time.

(c) Language of proposals

English

(d) Submitting Expression of Interest

- Expression of interest shall be accompanied by a Statement of intention to participate in the selection process;

- Expression of interest must be signed on each page;

- Expression of interest shall be submitted in one original and 1 copy;

- Consultants are required to include the name and reference number of the task EIB-CB1.6 in their Expression of Interests.

12. Where appropriate any deposit and guarantees required

Not Applicable

13. Main financing institution

European Investment Bank

14. Where applicable, the legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be Awarded

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing.

Joint Venture agreement to be authenticated incase of Contract Award.

15. Qualification and Selection Criteria

- Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years (2007-2008-2009-2010-2011), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise;

- Details of experience in similar assignments undertaken, including value of consulting services and value of works, location, number of staff involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract execution and share of services, source of financing, type of services provided, contract commencement and completion dates, brief description of the contract;

- Letters of recommendation from previous Employers;

- Curricula Vitae (short version, specifying experience in similar assignments, 10 CV of experts from various professions requested under such services) of staff who may be available to work on the assignment(s);

- Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract(s), if the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted for the leading company and the associate companies.

- A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel involved.

16. Framework agreement

Not Applicable

17. Number of selected candidates to be invited to submit tender

Maximum 6 (six) tenderers, however, the short list may comprise a smaller number of firms in case only a few qualified firms have expressed interest.

18. Criterion for awarding the service contract:

Consultants will be shortlisted and contracts will later be awarded in accordance with the QCBS (Quality and Cost Based Selection) Method set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004 (Revised October 1, 2006 & May 1, 2010).

 

The selection criteria for the short-listing are:

- General Experience                                                                                  20 points

- Average Annual Turnover                                                                       10 points

- Specific Experience (Hospital Supervision)                                             40 points

- Specific Experience (Hospital Design)                                                     10 points

- Qualification of Key Staff (10 CV’s comprising all branches)                 20 points

  Total                                                                                                        100 points

 

Minimum number of points necessary to be retained: 70 Points

The selection criteria for the contract award will be decided later in the Request for Proposal documents to be sent to the short-listed firms.

19. Time frame for the tenderer to maintain their proposal valid

90 days from the date of submission of proposals.

20. Names and addresses of economic operators already selected

Not Applicable

21. Name and address of the body responsible for appeal

Istanbul Project Coordination Unit

22. Date of publication of the prior information notice

Published in the Supplement of the Official Journal N° OJS 84 dated 30.04.2008

23. Date of dispatch of the notice

August 10, 2012

24. Indicate whether the contract is covered by the Agreement

Yes (the notice shall be published in the European Union Official Journal)

6520/1-1


INVITATION FOR BIDS (IFB)

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

August, 2012

TURKEY

ISTANBUL SEISMIC RISK MITIGATION AND PREPAREDNESS (ISMEP) PROJECT

Procurement of Supply and Installation of Audio and Video Equipment

for

HASDAL Command and Control Centre

Loan Number: 4784-TU

ISMEP-GA2.7

 

1. This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement Notice (GPN) for this project that appeared in UNDB online on 23 February 2006

2. In order to prepare Istanbul for a potential earthquake the Republic of Turkey has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development toward the cost of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) and it intends to apply part of the proceeds of this Loan to payments under the Contract resulting from this IFB: ISMEP-GA2.7.

3. Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) serves as the implementing agency for the Project and now invites sealed bids from eligible bidders for the supply and installation of power amplifiers, speaker systems, mixer systems, conference systems, recording systems, simultaneous interpretation systems, special lighting systems, audio and video automation systems, technological desk systems, broadcast systems, intercom systems, display systems, IPTV systems and photo cameras for LOT-1 and video conference systems for LOT-2.

A bidder can bid for one or more Lots. The bids will be evaluated lot-wise. The bidders are expected to bid for all items in a Lot. Partial bids will not be accepted and will be declared as non responsive. Bids will be evaluated for all items in a Lot together and contract will be awarded to the bidder offering the lowest evaluated total cost of all items in a Lot provided that its offer meets the technical specifications and substantially responsive. If no technically responsive bids are received for all items in a Lot but the bids are substantially responsive in other aspects, the Purchaser reserves the right to evaluate all substantially responsive items in these Lots item by item basis and award the contracts on item basis.             

4. Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, edition of May 2004 and revised in October 2006 and May 2010, and is open to all Bidders eligible as defined in these Guidelines, that meet the following minimum qualification criteria:

a) Technical Capacity and Experience

Lot 1:

(i) The Bidder shall operate in the Information Technology or Audio and Video Sector.

(ii) During the past five (5) years, the Bidders must have successfully completed at least one (1) similar contract for the supply, installation and testing services of Audio and Video systems with similar functional/technical characteristics given in the Technical Requirements in Section VI of the Bidding Documents for LOT 1.

(iii) The Bidder must show evidence that it will be able to provide continued representation/ legal services in Turkey providing the sufficient technical support for the proposed equipments from within Istanbul.

Lot 2:

(i) The Bidder shall operate in the Information Technology or Audio and Video Sector.

(ii) During the past five (5) years, the Bidders must have successfully completed at least one (1) similar contract for the supply, installation and testing services of Video Conference System with similar functional/technical characteristics given in the Technical Requirements in Section VI of the Bidding Documents for LOT 2.

(iii) The Bidder must show evidence that it will be able to provide continued representation/ legal services in Turkey providing the sufficient technical support for the proposed equipments from within Istanbul.

 

b) Financial Capability

Lot 1:

(i) The average annual turnover of the Bidder must exceed EURO 4 Million (fourmillion Euro) or an equivalent amount in a freely convertible currency during last three (3) years.

(ii) The Bidder shall furnish documentary evidence that the bidder has access to, or has available, liquid assets, lines of credit, and other financial means to successfully perform the contract, in an amount not less than EURO 500,000 (fivehundredthousand Euro) or an equivalent amount in a freely convertible currency.

 

Lot 2:

(i) The average annual turnover of the Bidder must exceed EURO 1 Million (one million Euro) or an equivalent amount in a freely convertible currency during last three (3) years.

(ii) The Bidder shall furnish documentary evidence that the bidder has access to, or has available, liquid assets, lines of credit, and other financial means to successfully perform the contract, in an amount not less than EURO 200,000 (twohundredthousand Euro) or an equivalent amount in a freely convertible currency.

- The Bidders may establish Joint Ventures (JV) to enhance their capabilities. All joint venture partners shall operate in the Information Technology or Audio and Video Sector. Joint Ventures (JV) must meet the above qualification requirements for Lot-1 and Lot-2 collectively as the details provided in the bidding documents.

- The Bidders, who will submit bid for both lots, shall furnish documentary evidence to demonstrate that it meets the minimum qualification criteria specified above for each lot separately. In order to be qualified for both Lots, the bidder shall demonstrate that it meets the aggregate of the requirements for Lot 1 and Lot 2.

- If a bidder is evaluated as the lowest evaluated responsive bidder for two lots but does not meet the post-qualification criteria for both lots with regard to the post-qualification, bids will be evaluated simultaneously so as to determine the bid or combination of bids offering the lowest evaluated cost to the Purchaser. The Purchaser will have authority to decide on the Lot for awarding contract offering the lowest evaluated solution at the Purchaser’s opinion and reject the remaining lot.

5. Interested eligible Bidders may obtain further information from IPCU and inspect the bidding documents at the address given below from 9:00 a.m to 5:00 p.m. (Turkey time).

6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested Bidders on submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 250 TL or in 100 Euro. The method of payment will be direct deposit to bank account numbers are as follows:

 

TL Account:

Vakıfbank Mercan Branch Istanbul,

IBAN Number: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53                                              

 

EURO Account:

Vakıfbank Mercan Branch Istanbul,

IBAN Number: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63                                                          

 

The document will be sent by certified mail.

7. Bids must be delivered to the address below at or before September 25, 2012 at 14:00 hrs (Turkey time). Bids need to be secured by a Bid Security. The amount of Bid Security required is: 120.000 (One hundred and twenty thousand) TL or an equivalent amount in a freely convertible currency for LOT-1 and 40.000 (Forty thousand) TL or an equivalent amount in a freely convertible currency for LOT-2 separately. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend at the address below at September 25, 2012 at 14:00 hrs (Turkey time).

8. The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the fact that they will be required to certify in their bids that all software is either covered by a valid license or was produced by the Bidder and (ii) that violations are considered fraud, which can result in ineligibility to be awarded World Bank-financed contracts.

 

ADDRESS FOR OBTAINING FURTHER INFORMATION:

K Gökhan ELGİN - Director

Istanbul Project Coordination Unit

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8 34126

Beyazıt-Fatih

İSTANBUL - TURKEY

                                                                                                                                   

Tel: +90.212.5185500

Fax: +90.212.5185505

e-mail: info@ipkb.gov.tr

                                                                                                                                   

ADDRESS FOR BID SUBMISSION AND BID OPENING:

Istanbul Project Coordination Unit

Satınalma Birimi (Department of Procurement Unit)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8  34126

Beyazıt-Fatih

İSTANBUL - TURKEY

6521/1-1


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5. ÜNİTE KAZAN 2. KIZDIRICI PAKETLERİNİN DEMONTAJI VE MONTAJI İLE EKO VE TEKRAR KIZDIRICI BÖLGESİNDE KISMİ DİRSEK DEĞİŞİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/107203

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  -

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  5. Ünite kazan 2. kızdırıcı paketlerinin demontajı ve montajı ile eko ve tekrar kızdırıcı bölgesinde kısmi dirsek değişimi işi - Hizmet alımı

b) Teslim yeri                               :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                            :  30 takvim günü

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  15.08.2012, saat 16.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 15.08.2012 tarihi, saat 16:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

6516/1-1


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5. ÜNİTESİNDE VE DİĞER ÜNİTELERİNDE MUHTELİF İZOLASYONLARIN YAPIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/107181

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  -

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  5. Ünitesinde ve Diğer Ünitelerinde Muhtelif İzolasyonların Yapımı işi - Hizmet alımı

b) Teslim yeri                               :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                            :  30 takvim günü

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  15.08.2012, saat 14.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 15.08.2012 tarihi, saat 14:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

6517/1-1


EÜAŞ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 5. ÜNİTE KAZANININ LUVO ÖNCESİ VE LUVO SONRASI BACA GAZI KANALLARININ BAKIMI VE ONARIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI – KÜTAHYA

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/107189

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası         :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  -

2 - İhale konusu malın                 

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  5. Ünite Kazanının Luvo Öncesi ve Luvo Sonrası Baca Gazı Kanallarının Bakımı ve Onarımı işi - Hizmet alımı

b) Teslim yeri                               :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                            :  30 takvim günü

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  15.08.2012, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 15.08.2012 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

6518/1-1


EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YEREL ALAN AĞI (LAN) PASİF ÜYELERİ VE AKTİF CİHAZLAR KURULUM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden:

“3362 Ortaöğretim Kurumunun Yerel Alan Ağı (LAN) Pasif Üyeler ve Aktif Cihazlar Kurulum İşi” Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmeliğin 14. Maddesine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/108459

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Konya Yolu No: 21 06500 Teknik Okullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  (0.312) 296 94 00 - (0.312) 223 87 36

c) Elektronik Posta Adresi         :  egitek@meb.gov.tr

ç) İhale ilanının görülebileceği

 internet adresi                           :  http://www.meb.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye İhale Dokümanı içinde bulunan İdari Şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            :  81 İlde bulunan 3362 Ortaöğretim Kurumu.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 210 (ikiyüzon) takvim günü içerisinde geçici kabule hazır hale getirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                        :  04/09/2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu yapım işinin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale Dokümanı içinde bulunan İdari Şartnamede belirtilmiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale Dokümanı içinde bulunan İdari Şartnamede belirtilmiştir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Ethernet Teknolojisi İşleri ve/veya ADSL, VDSL, GSDHL Teknolojisi İşleri ve/veya LAN Şebeke Kurulumu ve/veya WAN Şebeke Kurulumu ve/veya Veri merkezi kurulumu ve/veya Bilgi Teknolojileri kurulumu işlerini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kısım bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 500.-TL yatırılarak MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (İdari ve Mali İşler Şb.) adresinden temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihale kapsamında işlerin yapılacağı okullar 3 kısma bölünmüş olup, istekliler tekliflerini Karma Teklif olarak her kısma ayrı ayrı olmak üzere istedikleri sayıda kısım için teklif verebileceklerdir. Her isteklinin sorumluluğu teklif verdiği kısım/kısımlarla sınırlıdır. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan isteklilerle Karma Sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %1’inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6534/1-1


GAYRİMENKUL ÖZELLEŞTİRME İLANI

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ)’ye devredilen ve mülkiyeti ADÜAŞ’a ait olan 12 adet taşınmaz, 3 ayrı grup halinde, “satış (varlık satışı)” yöntemi ve “pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

 

GRUP ADI

İHALE KONUSU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

TANITIM DOKÜMANI ve ŞARTNAME BEDELİ

SON TEKLİF VERME TARİH ve SAATİ

Grup-A

Konya ili, Meram ilçesi, Abdürreşit köyü, 8 pafta, 257, 258, 259 parselde kayıtlı toplam 80.100 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazlar.

50.000-TL

300-TL

10.09.2012 ve 14:00

Grup-B

Konya ili, Meram ilçesi, Abdürreşit köyü, 7 pafta, 236, 237, 238, 918, 919, 920 parselde kayıtlı toplam 184.500 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazlar.

100.000-TL

300-TL

11.09.2012 ve 14:00

Grup-C

Konya ili, Meram ilçesi, Abdürreşit köyü, 7 pafta, 230, 231, 234 parselde kayıtlı toplam 83.750 m2 yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazlar.

25.000-TL

300-TL

12.09.2012 ve 14:00

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Satış (Varlık Satışı)” yöntemi ve “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” usulü ile sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhaleye konu Gruplardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla Grup için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez. Grup içerisinde yer alan taşınmazlar için ayrı ayrı teklif verilemez ve verilen teklif herhangi bir şartı içeremez.

3 - İhaleye konu Gruplar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresinde olacak şekilde teslim edilecektir.

4 - İhaleye katılmak için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar  “İhale Şartnamesi” ve “Tanıtım Dokümanı”nın satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, grup ismi (Grup-A, Grup-B ve Grup-C) belirtilmek suretiyle “İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Birden fazla grup için teklif verilmesi halinde her bir grup için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar ayrı ayrı yatırılarak her bir grup için ayrı dekont alınacaktır. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

5 - ADÜAŞ, ihale işlemlerini 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu nedenle ihale işlemleri 2886 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleleri iptal etmekte, yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme sürelerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme sürelerinin sona ermesinden önce duyurulur.

6 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

Bu özelleştirme işlemi Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02.08.2012 tarih ve 5244 sayılı yazısı ile ADÜAŞ’a verilen yetkiye istinaden gerçekleştirilmektedir.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Çukurambar Mah. 1424 Cad. No:6 Giriş Kat Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

6526/1-1

—— • ——

TRAFO, KOMPANZASYON PANOSU, ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI, KUMANDA PANOLARI, JENERATÖRLERİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ VE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİNİN PERİYODİK BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın muhtelif yerlerinde bulunan trafo, kompanzasyon panosu, alçak gerilim dağıtım panoları, kumanda panoları, jeneratörlerin kesintisiz güç kaynaklarının ve kamera güvenlik sisteminin periyodik bakımları teklif alma yoluyla yaptırılacaktır.

2 - İstekliler yapılacak olan işi yerinde (fabrika adresinde) görebilirler.

3 - Teklifler en geç 14.08.2012 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66 - Faks : 397 33 71 – 74

6488/1-1