8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28378

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 13. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 13. Asliye Ceza Hakimliğinden:

DOSYA NO    :  2000/792

KARAR NO    :  2006/810

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/04/2010 tarihli ilamı ile iade-i muhakeme suretiyle verilen ek karar ile beraat eden Halit ve Şafike kızı, 03/07/1972 doğumlu, İstanbul, Kağıthane, Harmantepe mah/köy nüfusuna kayıtlı ADALET BİRLİK' hakkındaki Beraat kararının Resmi Gazete’de yayınlaması Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 28.05.2012 tarihli ilamıyla istenmesi nedeniyle;

1 - Adı geçen hakkındaki Beraat Kararının CMK'nın 322/4 maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayınlanmasına,

2 - Beraat kararının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

6458

—— • ——

Edirne 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

DOSYA NO    :  2011/231

KARAR NO    :  2011/344

Eşyayı, gürnrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Stefan ve Stoyanka oğlu, 22.01.1968 Bulgaristan - Sofya doğumlu, JK. Lulin Apt. 318 G Blok, K:5, D:80 -Sofya-Bulgaristan adresinde oturur DANIEL GUGOV hakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ithal etmek, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5607 sayılı yasanın 3/1-1.cümle, 5237 sayılı TCK.nun 204/1, 53 ve 54 maddeleri gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de; 5607 sayılı yasanın 17/2 maddesi gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, sanığın 5607 sayılı yasanını 3/1, 4/2, TCK. 204/1, 53, 54 maddesi gereğince yargılanması konusunda dosyanın görevli EDİRNE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE dair verilen hükmün tebligat ve yazışmalara rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık DANIEL GUGOV 'a tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3 - Karann Adliye ilan tahtasında 1 ay süre ile asılması, bu hususta ki tutanağın gönderilmesi için Edirne C.Başsavcılığına gönderilmesi karar verilmiş olup, ilan olunur.

6459