7 Ağustos 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28377

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


UN, UN ÇEŞİTLERİ, ŞEKER, KEPEK V.B. YÜKLEME, BOŞALTMA, DEPOYA İSTİF, İSTİFTEN UN SİLOLARINA BOŞALTMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 45 KALEM VANA VE ÇEKVALF ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 139,00 TL ile en çok 291.615,00 TL arasında değişen; 13/08/2012 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 14,00 TL, en çok 29.162,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 48 adet binek otomobil, k. kasa kamyonet, minibüs, kamyonet, m.siklet, karavan, motor bloku, araç hurdası, jetski romork, tır çekicisi, tekne, çekici, damper vb. araç; açık artırma suretiyle, Sevgi Mah. 905 Sk. No:1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 14.08.2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232) (463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6434/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1-Satışa esas bedeli en az  3.181,13 TL. ile en çok 264.174,50 TL. arasında değişen; 15/08/2012 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 318,11 TL.  en çok 26.417,45 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen  Ceviz içi ve gazlı çakmak 5 grup eşya; açık artırma suretiyle, Kolejtepe mahallesi Mühendisevler sokak GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası adresindeki 4.kat Toplantı Salonunda 16/08/2012 tarihinde saat : 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 339 85 15 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6435/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği – Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1- Ağır İş Makinası ve Ağır İş Kamyonlarında bulunan Klimaların Arıza, Montaj ve Parça Değişimi Hizmet Alımı işi

2012/105551

2012-1665

16.08.2012 15:00

180 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA)’ dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89 45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 60,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

6437/1-1

—— • ——

UN, UN ÇEŞİTLERİ, ŞEKER, KEPEK V.B. YÜKLEME, BOŞALTMA, DEPOYA İSTİF, İSTİFTEN UN SİLOLARINA BOŞALTMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Un, Un Çeşitleri, Şeker, Kepek v.b. Yükleme Boşaltma, Depoya İstif, İstiften Un Silolarına Boşaltma işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 16.08.2012 Perşembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 16.08.2012 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES:    ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74

6453/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 45 KALEM VANA VE ÇEKVALF ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/103256

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0-372.259 47 94 –84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@ taskomuru. gov. tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               Malzemenin Cinsi -                          Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı                Vana ve Çekvalf                              45 Kalem

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  28.08.2012 Salı–Saat 15: 00

c) Dosya no                                     :  1217062

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4- 3- Firmalar teklifleri ile birlikte TSE Uygunluk, tanıtıcı katalog verecekler ve marka belirteceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5- 2- İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç: 28.08.2012 Salı– Saat 15: 00’ a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

6483/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş., BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. VE GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hisse, blok satış yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Şirket Adı

Görev Bölgesi

Satışa Konu Hisse Oranı

Geçici

Teminat

Tutarı

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Önyeterlilik İçin Son Başvuru Tarihi

Son Teklif Verme

Tarihi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Antalya Burdur Isparta

%100

15.000.000 (onbeşmilyon)

ABD Doları

10.000 (onbin)

ABD Doları

21.09.2012

06.11.2012

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.

İstanbul İli Avrupa Yakası

%100

30.000.000 (otuzmilyon)

ABD Doları

10.000 (onbin)

ABD Doları

28.09.2012

13.11.2012

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.

İzmir Manisa

%100

23.000.000 (yirmiüçmilyon)

ABD Doları

10.000 (onbin)

ABD Doları

05.10.2012

20.11.2012

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu (“Komisyon”)’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Hisseleri satışa konu Şirketler için teklifler ayrı ayrı verilecektir. Verilen tekliflerde, Şirketler birbiriyle ilişkilendirilemez ve verilen teklifler herhangi bir şart içeremez.

3 - İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması, Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak girişim grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olup, ortak girişim grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

Söz konusu ihalelere önyeterlilik başvurusunda bulunmak isteyen tüzel kişi ve ortak girişim gruplarının Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 21/09/2012 günü saat 16:00’ya kadar, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 28/09/2012 günü saat 16:00’ya kadar, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 05/10/2012 günü saat 16:00’ya kadar İdareye başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İdare, bu süreyi uzatma hakkını saklı tutmaktadır.

4 - İhale konusu Şirketler hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi; İdarenin aşağıdaki adresinden alınabilecek Gizlilik Taahhütnamesi’nin, her bir Şirket için ayrı ayrı, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak İdareye tesliminden sonra, teklif verilmek istenen her bir Şirket için ayrı ayrı olmak üzere, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedeli olarak, 10.000 (onbin) ABD Dolarını, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi nezdindeki TR470001500158048000417474 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz ABD Doları Hesabına veya ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının T.Vakıflar Bankası T.A.O Merkez Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL Hesabına yatırıldığına dair üstünde “.............. A.Ş. için Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içeren ve tüzel kişinin veya ortak girişim grubunun veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont ibraz edilerek, İdarenin aşağıdaki adresinden “Alındı Belgesi” karşılığında temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

5 - Katılımcıların, teklif verebilmeleri için, her bir Şirket yönünden ayrı ayrı olmak üzere, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. için 15.000.000 (onbeşmilyon) ABD Doları, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. için 30.000.000 (otuzmilyon) ABD Doları ve Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. için 23.000.000 (yirmiüçmilyon) ABD Doları tutarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Ayrıca İdare tarafından Hisse Satış Sözleşmesi imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibinin İdare tarafından belirlenecek süre içerisinde her bir şirket için yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat vermesi gerekmektedir.

6 - Önyeterlilik değerlendirmesi sonucunda önyeterlilik kriterlerini taşıdığına karar verilen katılımcıların tekliflerinin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 06/11/2012 günü saat 16:00’ya kadar, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 13/11/2012 günü saat 16:00’ya kadar, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. için en geç 20/11/2012 günü saat 16:00’ya kadar; üzerinde “.............. A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF MEKTUBUDUR -GİZLİ-” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdarenin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata tâbidir.

8 - İhalelere ilişkin diğer hususlar Şirketlere ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş  06600 ANKARA

Tel : 90 312 585 82 70 Fax : 90 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

6492/1-1