6 Ağustos 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28376

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Çanakkale Belediye Başkanlığından:

Karabük Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85241 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 03.07.2012 tarih ve 780/1329 Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.07.2012 tarih ve 1284/3303 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 06.08.2012 Tarihinde 3194 sayılı imar kanunun 19. maddesi gereğince 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

85241 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Altay Mahallesi 48299 ada 1 parsel, 48300 ada 1 ve 2 nolu parseller.

İlgililere ilanen duyurulur.

6398/1-1

—— • ——

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MALİKİ : Sevim GÜRBÜZDAL

ADRESİ : Bilinmiyor

İmarın 26353 ada 4 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 19.01.2012 gün ve 100/5065 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, yine aynı Kanunun 42. maddesi gereğince adınıza 606.00 T.L. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 31.01.2012 gün ve 630 ile 22.03.2012 gün ve 1554 sayılı kararları ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararların tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 31.01.2012 gün ve 630 ile 22.03.2012 gün ve 1554 sayılı kararlar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

6031/1-1


Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLAR 2012 YILI 2. DÖNEM

İLK DEFA VE YENİDEN (EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) AÇIKTAN ATAMA KURASI

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1’inci maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15.02.2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman Tabip ve tabip kadrolarına 31/08/2012 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

A - GENEL ESASLAR

1 - Bu kuraya;

a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan Uzman Tabip ve Tabipler

b) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli statüde görev yapanlardan kuranın çekildiği tarih itibariyle (31/08/2012) devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış olanlar

c) 5335 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli olan tabip ve uzman tabipler,

başvurabileceklerdir.

2 - Bu kuraya;

a) 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,

b) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda halen 4924 ‘ sözleşmeli çalışanlar

başvuramayacaklardır.

Bu durumda olup; başvuranların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve atamaları iptal edilecektir.

3 - Adayların kuraya müracaat edebilmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

4 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışında diğer kamu kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ile özel sağlık tesislerinde çalışanlar kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş gününde kurumlarıyla ilişkilerini kesmeleri gerekmektedir.

5 - Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, PBS’ den son başvuru tarihi (14/08/2012) itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

6 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

7 - Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven kura ile yerleştirilmeleri veya atanmaları halinde atamaları iptal edilecektir.

8 - Kurada yerleşenlerin kura tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

9 - Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadroları dışında bir kadroya yerleşenler atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

B) KURA TAKVİMİ

1 - Kura başvuruları; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 08/08/2012 Çarşamba günü başlayıp, 14/08/2012 Salı günü saat 18.00’de sona erecektir.

2 - Kuraya başvuran adaylar PBS’den başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak, (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 17/08/2012 Cuma günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3 - İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 31/08/2012 Cuma günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup kura sonuçları ise kuranın çekildiği gün aynı internet adresinden ilan edilecektir.

C) İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların dilekçeleriyle birlikte;

a) Adli sicil kayıt belgesini (Resmi kurum için alınması gerekmektedir),

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belgeyi (Bakaya durum belgesi gönderenlerin atamaları yapılmayacaktır),

c) Sağlık Raporu (görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten),

d) 6 adet fotoğrafı (son altı ay içerisinde çekilmiş),

e) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları dışında diğer statülerde görev yapmakta iken Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerin en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi,

f) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetvelini,

g) Mal bildirim formunu,

En geç 14/09/2012 Cuma günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

6452/1/1-1

—————

ÜNİVERSİTELERDE DOKTORA EĞİTİMİ ALAN DİŞ TABİPLERİ İÇİN İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek-1 inci maddesi ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ve Geçici-12 nci maddelerine göre 06/04/2011 tarihi itibariyle diş hekimliği fakültelerinde doktora eğitimine başlamış veya doktora eğitimi kontenjanına yerleşmiş olanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında (devlet memuru olarak) diş tabibi kadrolarına 31/08/2012 tarihinde kura ile atama yapılacaktır.

A. GENEL ESASLAR

1) Bu kuraya 06/04/2011 tarihi itibariyle diş hekimliği fakültelerinde doktora eğitimine başlamış veya doktora eğitimi kontenjanına yerleşmiş olup atama yapılacağı tarihte eğitimine devam edenler başvurabilir. Bu şartı taşımayanların başvuruları kabul edilmeyecek, sehven kabul edilip kuraya alınmış olsalar bile kuraları ve atamaları iptal edilecektir.

2) Kuraya başvuranlardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında herhangi bir statüde sözleşmeli olarak görev yapanların en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesilmesi gerekmektedir.

3) Adayların kuraya müracaat edebilmeleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

4) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, PBS’ den son başvuru tarihi (14/08/2012) itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

5) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde” yer alan adresleri esas alınacaktır.

6) Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları iptal edilecek olup; sehven kura ile yerleştirilmeleri veya atanmaları halinde atamaları iptal edilecektir.

7) Kurada yerleşenlerin kura tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süreyle açıktan atama kuralarına başvuruları kabul edilmeyecektir.

8) Kura sonucunda yerleşenlerin yerleştiği birimlere atamaları ve doktora eğitimi yaptığı eğitim kurumuna görevlendirilmeleri aynı kararla yapılacak olup atandığı yerde göreve başladıktan sonra görevlendirildiği eğitim kurumlarında eğitimlerine devam edebileceklerdir.

B. KURA TAKVİMİ

1) Kura başvuruları; Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, 08/08/2012 Çarşamba günü başlayıp, 14/08/2012 Salı günü saat 18.00’de sona erecektir.

2) Kuraya başvuran adaylar PBS’den başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu imzalayıp notere onaylatarak, (imzasız olan veya notere onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) en geç 17/08/2012 Cuma günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

3) İlan edilen yerlere yerleştirme işlemleri; 31/08/2012 Cuma günü noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati http://yonetim.sb.gov.tr internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup kura sonuçları ise kuranın çekildiği gün aynı internet adresinden ilan edilecektir.

C. İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların dilekçeleriyle birlikte;

a) 06/04/2011 tarihi itibariyle diş hekimliği fakültelerinde doktora eğitimine başladığını veya doktora eğitimi kontenjanına yerleştiğini ve eğitimin bitiş tarihini belirten eğitim yapılan kurumdan alınacak resmi evrakı,

b) Adli sicil kayıt belgesini (Resmi kurum için alınması gerekmektedir),

c) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belgeyi (Bakaya durum belgesi gönderenlerin atamaları yapılmayacaktır),

d) Sağlık Raporu (görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını belirten),

e) 6 adet fotoğrafı (son altı ay içerisinde çekilmiş),

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet Memuru olarak çalışanlar dışında diğer statülerde görev yapmakta iken Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerin en geç kuranın çekildiği günü takip eden ilk iş günü kurumlarından ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi,

g) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetvelini,

h) Mal bildirim formunu,

En geç 14/09/2012 Cuma günü saat 18.00’de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Evrak Şubesinde olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

Gönderilen belgelerin vaktinde ulaşmaması veya eksik olması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir.

6452/2/1-1


Çanakkale Belediye Başkanlığından:

ÇANAKKALE BELEDİYESİ “YEŞİL” YEREL YÖNETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ BİNASI İLE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Son Başvuru Tarihi    :  05/11/2012 (17:00’ye kadar)

İletişim Adresi           :  İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 39

                                      17100 ÇANAKKALE

Telefon                       :  (0286) 444 17 17 - 1136 - 1121 - 1183

Fax                             :  (0286) 213 78 09

Web                           :  www.canakkale.bel.tr

e-posta                       :  yarisma@canakkale.bel.tr

1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ

Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası İle Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması’dır.

Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yapılacaktır. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplinini ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

2. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Çanakkale İli Merkez İlçe İsmetpaşa (Arslanca) Mahallesi 32L IVC pafta, 366 ada, 159 - 12 - 167 parsellerde toplam 10.964,00m²’lik taşınmazlar üzerine Çanakkale Merkez Belediyesi'nin hizmetlerinin sağlıklı ve tek bir binada yürütülebilmesi amacı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Alanı” olarak planlı alanda ve yakın çevresinin düzenlemesi ile bir bütün olacak şekilde mimari tasarım projesi yapılacaktır. Söz konusu alan, Atatürk ve Demircioğlu Caddelerine cepheli olup halen mevcut Belediye Hizmet Binası ve eski şehir otogarının bulunduğu alandır.

3. YARIŞMANIN AMACI

Kentsel hizmetlerin çağdaş, işlevsel bir bütün içinde kentlilerin en kolay ulaşacağı bir biçimde verilebilmesi ve yine aynı bütün içinde kültürel bir merkezin oluşturulabilmesi için yarışmaya çıkılmaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere belirtilen niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına örnek teşkil etmek üzere yeşil bina bağlamında bina ekolojisine ve tarihine önem veren işlevsel bir yerel yönetim ve kültür merkezi mekânlarının oluşması için “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği'ne” uygun olarak kültür, sanat, bilim, çevre ve etik değerler dikkate alınarak, rekabet yoluyla çeşitli seçeneklerden en uygun tasarımı seçmek ve güzel sanatları teşvik etmek amacıyla yarışmaya çıkılmaktadır. Bu amaca uygun olarak en ekonomik, en yenilikçi ve işlevsel çözüm, çoğulcu bir seçimle belirlenerek projenin müellifi saptanacaktır.

4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmacıların aşağıda verilen hususları yerine getirmeleri şarttır.

Yarışmaya ekip olarak katılanlar idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle ilgili olarak aralarından bir mimarı ekip başı olarak göstereceklerdir. Ancak, katılımcıların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

d) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.) Şartname Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden 100,00.-TL bedelle CD ortamında satın alınabileceği gibi, Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR050001000813115992405011 No’lu hesaba şartname tutarını yatırdıktan sonra alındı makbuzunu (0286) 213 78 09 nolu faksa veya

“Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim Hizmet Ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü

İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:39 17100 ÇANAKKALE”

adresine gönderdikleri takdirde şartname dokümanı adreslerine gönderilecektir.

g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

i) Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

5. JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

 

Seçici Kurul Danışman Üyeleri:

Ülgür GÖKHAN

Çanakkale Belediye Başkanı

Özleyiş ÇETİN

İmar ve Şehircilik Müdürü - Şehir Plancısı

Aydın BÜYÜKSARAÇ

Jeofizik Müh. - Doç. Dr.

Hülya AYBEK

Dr. Y.Mimar, Yeşil Bina Uzmanı - LEED AP

Bünyamin DERMAN

Y. Mimar

 

Seçici Kurul Asıl Üyeleri:                        

Ülkü ALTINOLUK

Mimar, Prof. Dr. (Jüri Başkanı)

Emre AYSU

Mimar, Prof. Dr.

Harun BATIRBAYGİL

Mimar, Prof. Dr.

H.Orhun KÖKSAL

İnşaat Müh. Prof. Dr.

İsmail ERTEN

Mimar

 

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:

Sevil URAL

Mimar

İlyas ACAR

İnşaat Mühendisi

Ferhat HACIALİBEYOĞLU

Y. Mimar, Araştırma Görevlisi

 

Raportörler:

M. Kemal ALBAYRAK

Çanakkale Belediyesi - Şehir Plancısı

Suzan DEMİR

Çanakkale Belediyesi - İnşaat Teknikeri

Seyyide GÜLTEKİN

Çanakkale Belediyesi - İnşaat Teknikeri

Aynur ATAN

Raportör Yardımcısı, Çanakkale Belediyesi - Harita Teknikeri

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı                        : 06/08/2012

Sorular için son gün                  : 05/09/2012   (17:00’ye kadar)

Cevapların İlanı                         : 12/09/2012

Proje Teslim Tarihi                    : 05/11/2012    (17:00’ye kadar)

Jüri Değerlendirme Tarihi          : 20 - 21 - 23/11/2012

Sonuçların Açıklanma Tarihi     : 26/11/2012

Kolokyum ve Tören Tarihi        : 27/11/2012

7. ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucu seçilen projelere aşağıdaki ödüller net olarak ödenecektir.

1. Ödül

55.000 TL.

2. Ödül

45.000 TL.

3. Ödül

30.000 TL.

1.Mansiyon

10.000 TL.

2.Mansiyon

10.000 TL.

3.Mansiyon

10.000 TL.

4.Mansiyon

10.000 TL.

5.Mansiyon

10.000 TL.

Belirtilen ödül ve mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri yarışma sonucunun açıklanmasını, izleyen 30 gün içerisinde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. 30 günü geçmemek üzere kolokyum günü tarihinde verilir.

6443/1-1

—— • ——

Karabük Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İlimiz Merkez İlçe Üniversite Mahallesinde Karabük-Safranbolu Karayolu ile Kapullu Mahallesi Afet Konutları arasında kalan eski Kılavuzlar Köyü taşınmazlarının bulunduğu mevkideki, aşağıdaki listede belirtilen parsellerde 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulamasının yapılmasına Belediyemiz Encümeninin 10.10.2011 tarih ve 10/1260 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

Hazırlanan Parselasyon Planları, Uygulama cetvelleri, Ada Dağıtım Cetvelleri ve Hesap Özeti ile tanzim edilmiş olan ayırma çaplarının tasdikine Belediyemiz Encümeninin 19.07.2012 tarih 12/832 sayılı kararıyla karar verilmiş olup Parselasyon Planları, Ada Dağıtım Cetvelleri, Hesap Özeti ve ilgili tüm evraklar 06.08.2012 günü sabahından 04.09.2012 günü akşamına kadar 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

ÜNİVERSİTE MAHALLESİ 18. MADDE UYGULAMASI DÜZENLEME SAHASI PARSEL LİSTESİ

644

712

766

824

897

1047

1134

1208

1269

657

713

767

825

898

1048

1135

1210

1270

658

714

768

826

901

1049

1136

1211

1271

660

715

769

827

902

1050

1137

1212

1272

661

716

770

828

903

1051

1150

1213

1275

662

717

771

829

904

1052

1151

1214

1285

663

718

772

830

905

1053

1152

1215

1286

664

719

773

831

906

1054

1153

1216

1287

665

720

774

832

907

1055

1154

1217

1289

666

721

775

833

908

1056

1155

1218

1296

667

722

776

839

909

1057

1156

1219

1297

668

723

777

854

910

1058

1157

1220

1298

670

724

778

855

911

1059

1158

1221

1299

671

725

779

856

912

1060

1159

1222

1300

672

726

780

857

913

1061

1160

1223

1301

673

727

781

858

914

1062

1161

1224

1302

674

728

782

859

915

1063

1162

1225

1303

675

729

783

860

916

1064

1163

1226

1307

676

730

784

861

917

1065

1164

1227

1317

677

731

785

862

918

1066

1165

1228

1319

678

732

786

863

919

1067

1166

1229

1671

679

733

787

864

920

1068

1167

1230

1672

680

734

788

865

921

1069

1168

1231

1742

681

735

789

866

922

1070

1169

1232

2316

682

736

790

867

923

1071

1177

1233

2352

683

737

791

868

924

1072

1178

1234

2353

684

738

792

869

925

1073

1179

1235

2373

685

739

793

870

926

1074

1180

1236

2374

686

740

794

871

927

1075

1181

1237

2382

687

741

795

872

928

1076

1182

1238

 

688

742

796

873

929

1077

1183

1239

689

743

797

874

930

1078

1184

1240

690

744

798

875

931

1079

1185

1241

691

745

799

876

942

1080

1186

1242

692

746

800

877

943

1081

1187

1243

693

747

801

878

944

1082

1188

1244

694

748

802

879

945

1083

1189

1245

695

749

803

880

946

1084

1190

1246

696

750

804

881

947

1085

1191

1253

697

751

805

882

948

1086

1192

1254

698

752

806

883

949

1087

1193

1255

699

753

807

884

951

1089

1194

1256

700

754

808

885

952

1090

1195

1257

701

755

813

886

953

1091

1196

1258

702

756

814

887

954

1092

1197

1259

703

757

815

888

955

1093

1198

1260

704

758

816

889

956

1094

1199

1261

705

759

817

890

957

1095

1200

1262

706

760

818

891

963

1108

1201

1263

707

761

819

892

975

1109

1202

1264

708

762

820

893

976

1110

1203

1265

709

763

821

894

977

1111

1204

1266

710

764

822

895

978

1127

1205

1267

711

765

823

896

979

1133

1206

1268

6284/1-1