6 Ağustos 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28376

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:


ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA) İHTİYACI 40.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


THK ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE VE KÜTÜPHANE BİNALARININ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:


MUHTELİF BÜRO VE DERSLİK MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:


STOKERLİ ÖN OCAKLI BUHAR KAZANI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden RİZE:


4 ADET BÜYÜK EKRAN ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YÜKSEK BASINÇ BY-PASS VALFİ YEDEK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1220 ADET FİLTRE KAFESİ İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Başiskele Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeniköy Karşıyaka Mahallesi, 484 ada 1 Nolu Parselde kayıtlı 20.000 m² Arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) Muhammen Bedeli             :  11.000.000,00 TL

2) Geçici Teminatı                  :  330.000,00 TL

3) İhale Tarihi ve Saati            :  24.08.2012 – 15:00

4) İhalenin Yapılacağı Yer      :  Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ)

5) İhale Usulü                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü

6) İhale şartnamesi                  :  Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü- İhale Birimi Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No: 2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin edilebilir.

                                                  Tel: 0262 343 20 20 - Fax: 0 262 344 20 61

7) Şartname Bedeli                 :  250,00 -TL.

8) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1 - Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

9) Teklif mektuplarının en geç 24.08.2012 Cuma günü saat 15:00' a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

10) Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

11) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

12) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No

İlçe/Mahalle

Ada/

Yüzölçümü (m²)

İmar Durumu

Muhamem Bedeli (TL)

Geçici Teminat

parsel No

1

Başiskele/ Karşıyaka (Yeniköy)

484/1

20.000

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

11.000.000,00

330.000,00TL

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr

6250/1-1


ŞEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/102062

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27 ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0446 223 95 00-0446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker @turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Üretilen şekerlerin Ambarlarda istife alınması, stoktaki şekerin istiflerden alınarak vasıtalara yüklenmesi veya üretim bandından gelen şekerlerin müşteri vasıtalarına yüklenmesi işidir. İşin miktarı ±%20 3795 yevmiye Kampanya süresince 24 Kişi, Kampanya haricinde 6 kişi bulundurulacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Fabrika Ambarları

c) İşin süresi                                    :  Bir Yıl (360 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  15.08.2012 Çarşamba Günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.a Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.b Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.2.a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2.b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.5. Tip İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.9. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.9.a İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı şarttır.

5 - İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, istifleme, yükleme ve ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile işçi çalıştırma ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.

10 - Teklifler 15.08.2012 saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11 -Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde, Açık Eksiltme veya Pazarlık yapılabileceğinden ihale gün ve saatinde firma yetkililerinin hazır bulunmaları gerekmektedir.

12 - Bu ihale (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6306/1-1

—— • ——

TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA) İHTİYACI 40.000 M3 BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     : 2012/104555

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

                                                               Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 (312) 309 05 15/4129-4399-0(312)311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MALATYA) İHTİYACI (Geyik İstasyonu'nda 40.000 m3) 40.000 M3 BALAST

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu'na 12/09/2012 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6424/1-1


THK ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE VE KÜTÜPHANE BİNALARININ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

1. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yemekhane ve Kütüphane Binalarının tadilat ve onarımlarının anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılması işi 16 Ağustos 2012 Perşembe günü saat: 15.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : (0 312) 310 48 40/263-272-274-280

6425/1-1

—————

MUHTELİF BÜRO VE DERSLİK MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

1. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin ihtiyacı olan 37 kalem muhtelif büro ve derslik mobilyası alımı 16 Ağustos 2012 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel: (0 312) 310 48 40/263-274-363

6426/1-1

—— • ——

STOKERLİ ÖN OCAKLI BUHAR KAZANI VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

                                                           RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı olan 2 tk Katı Yakıtlı Stokerli Ön Ocaklı Buhar Kazanı ve Ekipmanları Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait İhale Dokümanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığı - RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir veya aynı adreste ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca Teşekkülümüzün Vakıf Bank Rize Şubesi İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 Ziraat Bankası Rize Şubesi İBAN: TR30 0001 0002 4829 3289 8760 32 Halk Bankası Rize Şubesi İBAN: TR91 0001 2009 6900 0013 0000 03 banka hesap numaralarına doküman bedeli yatırılarak, bedelin yatırıldığına dair düzenlenmiş olan dekontun 0464 213 02 26 'ya fakslanmasının ardından ihale dokümanları kargo ile isteklilere gönderilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.08.2012 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6204/1-1

—— • ——

4 ADET BÜYÜK EKRAN ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik şartnamede özellikleri belirtilen kontrol odası için 4 adet büyük ekran alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/98656

1 - İdarenin ;

a) Adres                                     :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası      :  0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi          :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mal alımı, büyük ekran, 4 adet

b) Teslim edileceği yer               :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/Kahramanmaraş

3 - İhalenin yapılacağı ;

a) Yer                                        :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/Kahramanmaraş

b) Tarihi ve saat                         :  28/08/2012 tarih, saat 14:00

4 - İhale dökümanı                     :  (Dosya No: AEBS 2012/57)

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası-Afşin/K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 28/08/2012, saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

6256/1-1


YÜKSEK BASINÇ BY-PASS VALFİ YEDEK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali’ne Ait Yüksek Basınç By-pass Valfi Yedek Malzemelerinin Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satın Alma Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012/100352

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Karıncalı Beldesi Orhaneli/BURSA

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0. 224 873 73 47-48-49  Faks: 0.224. 873 73 46

c) Elektronik posta adresi                    :  orhaneli@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  www.euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali’ne Ait Yüksek Basınç By-pass Valfi Yedek Malzemelerinin Alımı İşi Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

                                                               Açık İhale, Mal Alımı.

b) Teslim [yeri]                                   :  EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim [tarihi]                                 :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  16.08.2012 Perşembe Günü Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Benzer iş öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil, 60 TL (Altmış Türk Lirası), yurt dışından şartname talebinde bulunan firmalar için 150,00 TL (yüzeli) doküman bedelini Halk Bankası Orhaneli Şubesi TR52 0001 2009 2870 0013 0000 04 IBAN Nolu Müdüriyet Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede Kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6438/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesinde bulunan İmarın 27462 Ada 2 Parseli üzerinde 36 adet tam, 1 adet hisseli (ofis) ile 7 adet tam, 1 adet hisseli (mağaza) olmak üzere toplam 45 adet bağımsız bölümün için; Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.06.2012 tarih ve 1021/2761 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 10.07.2012 tarih ve 13633 sayılı Olur’u ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince ihale edilerek, aşağıda yazılı bedeller üzerinden toptan veya perakende, peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.

1. İhale 16.08.2012 tarihinde, saat 15.15’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda, Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

2. İstekliler, İhaleye katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a. Şahıs olması halinde Kanuni İkametgahı olması, kimlik fotokopisi ve tebligat için adres göstermesi.

b. Şirket ise Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2012 yılı vizeli)

c. Noter tasdikli İmza sirküleri. Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

d. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış satış listesinde belirtilen Muhammen Bedelin %3’ü kadar geçici teminat mektubu vermesi veya teminatı nakit vermek isteyenler için ise Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılıp, alınacak makbuz dosyasına konulacaktır.

e. Yer Görme Belgesi (Fotokopisi)

f. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

3. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

a. Toptan veya perakende; peşin satışı yapılacak bağımsız bölümlerin satış şartnamesi ve bağımsız bölümlere ait geniş bilgi, her gün çalışma saatleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi; Yeni Hizmet Binası Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler; Toptan satışlarda; 300,00.-TL. Perakende satışlarda; 300,00.-TL. karşılığı “İhale Dosyası” satın almak zorundadır.

b. Satışlarda; İhalenin istekliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; İSTEKLİ, satış bedelinin tamamını (KDV dahil), İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer vergiler ile birlikte peşin olarak ödeyecektir.

c. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4. Teklif mektupları en geç 16.08.2012 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi/artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi; Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle zamanında verilmeyen teklif mektupları işleme koyulmayacaktır.

5. İhale Komisyonu (Encümen Başkanlığı) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.tr

6080/1-1

—————

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesinde bulunan İmarın 27465 Ada 1 Parseli üzerinde 68 Adet tam 1 Adet hisseli olmak üzere toplam 69 Adet bağımsız bölüm için; Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.06.2012 tarih ve 1022 / 2762 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 10.07.2012 tarih ve 13632 sayılı Olur’u ile; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince ihale edilerek, aşağıda yazılı bedeller üzerinden toptan veya perakende, peşin mülkiyet satışı yapılacaktır.

1. İhale 16.08.2012 tarihinde, saat 14.15’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonunda, Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

2. İstekliler, İhaleye katılmak için Örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a. Şahıs olması halinde Kanuni İkametgahı olması, kimlik fotokopisi ve tebligat için adres göstermesi.

b. Şirket ise Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2012 yılı vizeli)

c. Noter tasdikli İmza sirküleri. Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

d. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış satış listesinde belirtilen Muhammen Bedelin %3’ü kadar geçici teminat mektubu vermesi veya teminatı nakit vermek isteyenler için ise Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılıp, alınacak makbuz dosyasına konulacaktır.

e. Yer Görme Belgesi (Fotokopisi)

f. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

3. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

a. Toptan veya perakende; peşin satışı yapılacak bağımsız bölümlerin satış şartnamesi ve bağımsız bölümlere ait geniş bilgi, her gün çalışma saatleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi; Yeni Hizmet Binası Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 14 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler; Toptan satışlarda; 300,00.-TL. Perakende satışlarda; 300,00.-TL. karşılığı “İhale Dosyası” satın almak zorundadır.

b. Satışlarda; İhalenin istekliye tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; İSTEKLİ, satış bedelinin tamamını (KDV dahil), İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer vergiler ile birlikte peşin olarak ödeyecektir.

c. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4. Teklif mektupları en geç 16.08.2012 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi/artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi; Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle zamanında verilmeyen teklif mektupları işleme koyulmayacaktır.

5. İhale Komisyonu (Encümen Başkanlığı) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.tr

 

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT FİYAT LİSTESİ

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Nitelik

Sıra No

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm No

Cephe

Daire Tipi

Arsa Payı

Brüt Alan

Net Alan

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat

% 3 ( TL. )

İhale Tarihi

İhale Saati

Çankaya

Karakusunlar

27465 / 1

Mesken

1

3. Bodrum Kat

1

GB

2+1

50/5993

170,65

144,13

265.000,00

7.950,00

16.08.2012

14:15

2

2. Bodrum Kat

3

GB

3+1

59/5993

202,35

168,15

370.000,00

11.100,00

16.08.2012

14:15

3

1. Bodrum Kat

5

GB

4+1

58/5993

200,18

167,37

475.000,00

14.250,00

16.08.2012

14:15

4

1. Bodrum Kat

7

KD

2+1

50/5993

170,87

146,39

270.000,00

8.100,00

16.08.2012

14:15

5

1. Bodrum Kat

8

GD

3+1

50/5993

170,87

145,50

380.000,00

11.400,00

16.08.2012

14:15

6

Zemin Kat

9

GB

4+1

58/5993

199,39

167,24

480.000,00

14.400,00

16.08.2012

14:15

7

Zemin Kat

12

GD

2+1

50/5993

171,46

144,63

290.000,00

8.700,00

16.08.2012

14:15

8

1. Kat

14

KB

4+1

59/5993

202,19

167,24

480.000,00

14.400,00

16.08.2012

14:15

9

1. Kat

15

KD

2+1

51/5993

174,33

144,63

300.000,00

9.000,00

16.08.2012

14:15

10

2.  Kat

17

GB

4+1

52/5993

178,36

149,91

485.000,00

14.550,00

16.08.2012

14:15

11

2.  Kat

20

GD

4+1

52/5993

178,36

149,91

490.000,00

14.700,00

16.08.2012

14:15

12

3. Kat

21

GB

4+1

53/5993

181,16

149,91

490.000,00

14.700,00

16.08.2012

14:15

13

3. Kat

22

KB

4+1

53/5993

181,16

149,91

490.000,00

14.700,00

16.08.2012

14:15

14

4. Kat

25

GB

4+1

52/5993

178,36

149,91

492.000,00

14.760,00

16.08.2012

14:15

15

4. Kat

28

GD

4+1

52/5993

178,36

149,91

492.000,00

14.760,00

16.08.2012

14:15

16

5. Kat

30

KB

4+1

53/5993

181,16

149,91

492.000,00

14.760,00

16.08.2012

14:15

17

5. Kat

31

KD

4+1

53/5993

181,16

149,91

492.000,00

14.760,00

16.08.2012

14:15

18

5. Kat

32

GD

4+1

53/5993

181,16

149,91

495.000,00

14.850,00

16.08.2012

14:15

19

6. Kat

33

GB

4+1

53/5993

177,86

149,91

498.000,00

14.940,00

16.08.2012

14:15

20

6. Kat

34

KB

4+1

53/5993

177,86

149,91

498.000,00

14.940,00

16.08.2012

14:15

21

6. Kat

36

GD

4+1

53/5993

177,86

149,91

498.000,00

14.940,00

16.08.2012

14:15

Çankaya

Karakusunlar

27465 / 1

Mesken

22

7. Kat

38

KB

4+1

53/5993

181,16

149,91

500.000,00

15.000,00

16.08.2012

14:15

23

7. Kat

39

KD

4+1

53/5993

181,16

149,91

500.000,00

15.000,00

16.08.2012

14:15

24

8. Kat

41

GB

4+1

52/5993

178,36

149,91

502.000,00

15.060,00

16.08.2012

14:15

25

8. Kat

43

KD

4+1

52/5993

178,36

149,91

502.000,00

15.060,00

16.08.2012

14:15

26

8. Kat

44

GD

4+1

52/5993

178,36

149,91

502.000,00

15.060,00

16.08.2012

14:15

27

9. Kat

46

KB

4+1

53/5993

181,16

149,91

504.000,00

15.120,00

16.08.2012

14:15

28

9. Kat

47

KD

4+1

53/5993

181,16

149,91

504.000,00

15.120,00

16.08.2012

14:15

29

10. Kat

49

GB

4+1

52/5993

178,36

149,91

506.000,00

15.180,00

16.08.2012

14:15

30

10. Kat

50

KB

4+1

52/5993

178,36

149,91

506.000,00

15.180,00

16.08.2012

14:15

31

10. Kat

52

GD

4+1

52/5993

178,36

149,91

506.000,00

15.180,00

16.08.2012

14:15

32

11. Kat

54

KB

4+1

53/5993

181,16

149,91

508.000,00

15.240,00

16.08.2012

14:15

33

11. Kat

55

KD

4+1

53/5993

181,16

149,91

508.000,00

15.240,00

16.08.2012

14:15

34

12. Kat

57

GB

4+1

52/5993

178,36

149,91

510.000,00

15.300,00

16.08.2012

14:15

35

12. Kat

59

KD

4+1

52/5993

178,36

149,91

510.000,00

15.300,00

16.08.2012

14:15

36

12. Kat

60

GD

4+1

52/5993

178,36

149,91

510.000,00

15.300,00

16.08.2012

14:15

37

13. Kat

63

KD

4+1

53/5993

181,16

149,91

512.000,00

15.360,00

16.08.2012

14:15

38

14. Kat

65

GB

3+1

48/5993

157,30

132,05

430.000,00

12.900,00

16.08.2012

14:15

39

14. Kat

66

KB

3+1

48/5993

157,58

132,54

430.000,00

12.900,00

16.08.2012

14:15

40

14. Kat

68

GD

3+1

48/5993

157,30

132,05

430.000,00

12.900,00

16.08.2012

14:15

41

15. Kat

69

GB

4+1

53/5993

181,16

149,91

520.000,00

15.600,00

16.08.2012

14:15

42

15. Kat

70

KB

4+1

53/5993

181,16

149,91

520.000,00

15.600,00

16.08.2012

14:15

43

15. Kat

71

KD

4+1

53/5993

181,16

149,91

520.000,00

15.600,00

16.08.2012

14:15

44

16. Kat

73

GB

4+1

53/5993

177,86

149,91

522.000,00

15.660,00

16.08.2012

14:15

45

16. Kat

76

GD

4+1

53/5993

177,86

149,91

522.000,00

15.660,00

16.08.2012

14:15

46

17. Kat

78

KB

4+1

53/5993

180,66

149,41

524.000,00

15.720,00

16.08.2012

14:15

47

17. Kat

79

KD

4+1

53/5993

180,66

149,41

524.000,00

15.720,00

16.08.2012

14:15

Çankaya

Karakusunlar

27465 / 1

Mesken

48

17. Kat

80

GD

4+1

53/5993

180,66

149,41

524.000,00

15.720,00

16.08.2012

14:15

49

18. Kat

81

GB

4+1

52/5993

177,86

149,41

526.000,00

15.780,00

16.08.2012

14:15

50

18. Kat

83

KD

4+1

52/5993

177,86

149,41

526.000,00

15.780,00

16.08.2012

14:15

51

18. Kat

84

GD

4+1

52/5993

177,86

149,41

526.000,00

15.780,00

16.08.2012

14:15

52

19. Kat

85

GB

4+1

53/5993

180,66

149,41

528.000,00

15.840,00

16.08.2012

14:15

53

19. Kat

86

KB

4+1

53/5993

180,66

149,41

528.000,00

15.840,00

16.08.2012

14:15

54

19. Kat

87

KD

4+1

53/5993

180,66

149,41

528.000,00

15.840,00

16.08.2012

14:15

55

20. Kat

89

GB

4+1

52/5993

177,86

149,41

530.000,00

15.900,00

16.08.2012

14:15

56

20. Kat

92

GD

4+1

52/5993

177,86

149,41

530.000,00

15.900,00

16.08.2012

14:15

57

21. Kat

94

KB

4+1

53/5993

180,66

149,41

532.000,00

15.960,00

16.08.2012

14:15

58

21. Kat

95

KD

4+1

53/5993

180,66

149,41

532.000,00

15.960,00

16.08.2012

14:15

59

22. Kat

97

GB

4+1

52/5993

177,86

149,41

534.000,00

16.020,00

16.08.2012

14:15

60

22. Kat

98

KB

4+1

52/5993

177,86

149,41

534.000,00

16.020,00

16.08.2012

14:15

61

22. Kat

99

KD

4+1

52/5993

177,86

149,41

534.000,00

16.020,00

16.08.2012

14:15

62

22. Kat

100

GD

4+1

52/5993

177,86

149,41

534.000,00

16.020,00

16.08.2012

14:15

63

23. Kat

102

KB

3+1

53/5993

179,77

149,54

450.000,00

13.500,00

16.08.2012

14:15

64

23. Kat

103

KD

3+1

53/5993

179,77

149,54

450.000,00

13.500,00

16.08.2012

14:15

65

24. Kat

105

GB

2+1

50/5993

168,95

145,45

350.000,00

10.500,00

16.08.2012

14:15

66

24. Kat

108

GD

2+1

50/5993

168,95

145,45

350.000,00

10.500,00

16.08.2012

14:15

67

25. -26. Kat

109                                                     (Hisseli )

GB

Dubleks

------

102,80/ 282,76

85,58/ 235,40

276.304,99

8.289,15

16.08.2012

14:15

68

25. -26. Kat

110

KB

Dubleks

82/5993

282,76

235,40

760.000,00

22.800,00

16.08.2012

14:15

69

25. -26. Kat

111

KD

Dubleks

82/5993

282,76

235,40

770.000,00

23.100,00

16.08.2012

14:15

TOPLAM

69

 

 

 

 

 

33.606.304,99

1.008.189,15

16.08.2012

14:15

6079/1-1


1220 ADET FİLTRE KAFESİ İMAL ETTİRİLECEKTİR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

4 kalemde toplam 1220 adet filtre kafesi imali ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN: 2012/101970

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 - 286 4353375

c) Elektronik posta adresi       :  euascan1@ttmail.com

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Teknik resim ve teknik şartname esasları dahilinde;

4 kalemde toplam 1220 adet filtre kafesi imali ve işletme ambarımıza teslimi işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 45 takvim gününde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                     :  28/08/2012 - 14.00

4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler 28/08/2012 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

6366/1-1