6 Ağustos 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28376

YARGI İLÂNLARI

 


Rize 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Antalya 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rize 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO              :  2009/620

KARAR NO          :  2012/333

KARAR TARİHİ   :  07.06.2012

SANIK                   :  Giorgi GODERİDZE, Mikheli ve Güllü oğlu 01/0/1967 D.lu Village Ghvedi Khoni Region Georgia adresinde kayıtlı. 

SUÇ                       :  Kasten Yaralama

SUÇ TARİHİ         :  10.11.2008

K. MADDESİ        :  5237 Sayılı TCK nun 86/2. maddesi

VERİLEN CEZA   :  HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI 5 YIL DENETİME TABİ TUTULMALARINA

Yukarıda hüküm özeti ve açık kimliği yazılı sanık tüm aramalara rağmen bulunup karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

5967

—— • ——

İzmir 7. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Mahkememizin 25/04/2012 tarih 2003/1409 Esas, 2003/216 sayılı kararında Ali Rıza kızı, Selma’dan olma, 01/01/1977 İzmir doğumlu, NACİYE ECESOY hakkında Alenen Hayasızca Harekette Bulunmak suçundan iddianame düzenlenmiş, adı geçen sanık ile ilgili olarak beraat kararı verilmiş olup sanığın adresi tespit edilmemesi nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, kararın ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren bir hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyan tutanağa geçirilip bu tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yasa yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur.

6117


Antalya 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO     :  2006/907 E.

KARAR NO :  2007/687 K.

Hırsızlık suçundan sanık Murat ve Nargız oğlu, Tiflis 1967 D.lu, Gürcistan uyruklu Grigol Tvildiani hakkında Mahkememizin 16/11/2007 tarihli kararı ile TCK'nun 141/1 Maddesi gereğince 1 YIL HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına,

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği kanaatına varılmış olması nedeniyle sanığa verilen hapis cezasının TCK'nun 51. Maddesi gereğince ertelenmesine ve sanığa 3 yıl denetim süresi belirlenmesine, sanığın yokluğunda karar verildiği,

Sanığın Gürcistan uyruklu olduğu, ikamet adresinin de Gürcistan olması nedeni ile kararın tebliği için gönderilen tebligatın tebliğ edilemediği, başka bir adresi de tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verildiğinden,

7201 sayılı Yasanın 28. ve 29.Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmezse kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

5944/1-1

—————

ESAS NO     :  2005/1074 E.

KARAR NO :  2006/80 K.

Hırsızlık suçundan sanıklar Zauri ve Manana oğlu, 1974 D.lu, Gürcistan uyruklu Vladimer Lolua, Raman ve Lia oğlu, 1975 D.lu Gürcistan uyruklu Jhon Danelia ve Murat ve Nargiza oğlu, 1967 D.lu, Gürcistan uyruklu Grigol Tvildiana hakkında Mahkememizin 08//03/2006 tarihli kararıyla;

1 - Sanık Grigol Tvildiana hakkında her ne kadar hırsızlık suçundan dava açılmış ise de; sanığın suçu kabul etmemesi, müşte i ile görgü tanığının bu sanığı olay yerinde görmediklerini beyan etmeleri karşısında üzerine yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraaatına,

2 - Sanık Vladimer Lolua hakkında müştekinin aracının lastiğine zarar verdiği iddiası ile mala zarar verme suçundan dava açılmış ise de; müştekiye ait otomobilin sol ön lastiğinin patlak olarak müşteki tarafından görülerek tamir edildiği, muhtemelen sert bir cisim ile oluşturulduğu belirtilmiş ise de olayın görgü tanığının bulunmadığı, sanığın da suçlamayı reddetmesi karşısında üzerine yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeterli kanıt elde edilemediğinden beraatına,

3 - Sanıklar Vladimer Lolua ve Jhon Danelia hakkında hırsızlık suçundan Mahkememizin 08/03/2006 tarihli kararı ile TCK'nun 141/1 maddesi gereğince 1’ER YIL HAPİS CEZASI ile cezalandırılmalarına sanıkların yokluğunda karar verildiği,

Sanıkların Gürcistan uyruklu oldukları, ikamet adreslerinin Gürcistan olması nedeni ile kararın tebliği için gönderilen tebligatların tebliğ edilemediği, başka bir adresleri de tespit edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına karar verildiğinden,

7201 sayılı Yasanın 28. ve 29.Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı Yasanın 31.Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmezse kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

5945/1-1