3 Ağustos 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28373

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO:   NOTERLİĞİN ADI:                                     2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1 - BEYOĞLU DOKUZUNCU NOTERLİĞİ                                    787.385,36,-TL.

2 - ESKİŞEHİR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                           546.921,35,-TL.

3 - ESKİŞEHİR YEDİNCİ NOTERLİĞİ                                            735.605,71,-TL.

4 - HATAY İKİNCİ NOTERLİĞİ                                                      717.518,32,-TL.

5 - İSTANBUL YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                               579.696,33,-TL.

6 - İSTANBUL YİRMİYEDİNCİ NOTERLİĞİ                                848.806,24,-TL.

7 - İSTANBUL OTUZDOKUZUNCU NOTERLİĞİ                        709.649,86,-TL.

8 - İZMİR ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ                                        441.572,01,-TL.

9 - KONYA BİRİNCİ NOTERLİĞİ                                                   693.637,56,-TL.

10 - SAMSUN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ                                         1.010.834,05,-TL.

11 - TRABZON İKİNCİ NOTERLİĞİ                                               752.331,51,-TL.

6385/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2012 tarih ve 575 sayılı kararıyla tadilen onaylanan “Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi imarın 46839 ada 3sayılı parseline ve 46703 ada 2sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine” istinaden tanzim edilen 85242’nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 17.07.2012 tarih ve 833/1371 sayılı kararı ile tasdik edilmiştir.

85242 nolu parselasyon planının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin b bendi gereğince Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.07.2012 tarih ve 1290/3320 sayılı kararı ile onanmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

85242 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi 46703 ada 2, 46839 ada 3 parseller ile yol ve park

6396/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2012 tarih ve 533 sayılı kararıyla tadilen onaylanan “Etimesgut ilçesi imarın 47225 ada 1 sayılı, 48089 ada 1, 2 ve 3 sayılı parseller ve 48090 ada 1, 2 ve 3 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine istinaden tanzim edilen 85243’nolu parselasyon planı, Belediye Encümenimizin 17.07.2012 tarih ve 834/1420 sayılı kararı ile tasdik edilmiştir.

85243 nolu parselasyon planının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin b bendi gereğince Büyükşehir Belediye Encümeninin 26.07.2012 tarih ve 1285/3323 sayılı kararı ile onanmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

85243 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi 47225 ada 1, 48089 ada 1, 2 ve 3, 48090 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, yol ve park

6397/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 03/07/2012 tarih ve 297 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/07/2012 tarih ve 1178 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi imarın 45181 ada 10 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 03/08/2012 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6350/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Madde 23 (c) ve 25 (c)’ye dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Derece

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

İnşaat Müh.

Yapı

Deprem Mühendisliği Konusunda Doçentliği Almış Olmak

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Adli Tıp Anabilim Dalı’nda Doçent Unvanı Almış, Cinsel Suç Konularında Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayın Yapmış ve Psikiyatri Alanında En az İki Yıl Eğitim Almış Olmak

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Dan.

Eğitim Psikolojisi Alanında Doçent Olmak

Yrd. Doç.

3

1

Eğitim Fakültesi

Bilg. ve Öğrt. Tek. Eğt.

Bilg. ve Öğrt. Tek. Eğt.

Uzaktan Eğitim Alanında Doktora Yapmış Olmak

Yrd. Doç.

3

1

İkt. ve İda. Bil. Fak.

İktisat

İktisat Politikası

Politik Konjonktür Konusunda Çalışmaları Olmak

6383/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat / anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunuʼnun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler, başvurularını 02-16 Ağustos 2012 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüʼne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜʼye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olan kadrolar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Aday- ların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğiʼnin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ile birlikte teslim edeceklerdir.

Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

Fakülte, Konservatuvar, Enstitü ve Yüksekokul Anasanat-Anabilim Dalları

TIP FAKÜLTESİ                                               KADRO ÜNVANI           KADRO SAYISI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                              Profesör (Türkçe)                           2

Tıbbi Farmakoloji                                               Profesör (Türkçe)                           1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                            Profesör (Türkçe)                           1

Radyoloji                                                            Profesör (Türkçe) (2)                      1

Radyoloji                                                            Profesör (İngilizce) (2) (1)              3

İç Hastalıkları                                                      Profesör (Türkçe) (3)                      1

İç Hastalıkları                                                      Profesör (İngilizce) (4) (1)              1

Radyasyon Onkolojisi                                        Profesör (Türkçe)                           1

Göğüs Hastalıkları                                              Profesör (Türkçe) (5)                      1

Göğüs Hastalıkları                                              Profesör (İngilizce) (6) (1)              1

Nöroloji                                                              Profesör (İngilizce) (1)                   1

Kalp ve Damar Cerrahisi                                     Profesör (İngilizce) (7) (1)              1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                              Doçent (Türkçe) (8)                        2

Anesteziyoloji ve Reanimasyon                          Doçent (Türkçe)                              3

Nöroloji                                                              Doçent (Türkçe)                              1

Tıbbi Patoloji                                                      Doçent (Türkçe) (9)                        1

Radyoloji                                                            Doçent (Türkçe)                              1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                            Doçent (Türkçe)                              1

Kalp ve Damar Cerrahisi                                     Doçent (İngilizce) (1)                      1

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi            Doçent (Türkçe)                              1

Kadın Hastalıkları ve Doğum                              Doçent (Türkçe)                              1

Kardiyoloji                                                          Doçent (Türkçe)                              1

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları                     Yrd. Doçent (İngilizce) (1)             1

Kalp ve Damar Cerrahisi                                     Yrd. Doçent (İngilizce) (1)             1

Kardiyoloji                                                          Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (10)      1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon                          Yrd. Doçent (Türkçe) (11)              1

Deri ve Zührevi Hastalıkları                                Yrd. Doçent (İngilizce) (1)             1

Ortopedi ve Travmatoloji                                    Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (12)      1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                              Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (13)      1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                              Yrd. Doçent (İngilizce) (1)             1

İç Hastalıkları                                                      Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (14)      1

Adli Tıp                                                              Yrd. Doçent (Türkçe)                     1

Radyasyon Onkolojisi                                        Yrd. Doçent (Türkçe)                     1

 

KASTAMONU TIP FAKÜLTESİ

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları                     Profesör (15)                                  1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                            Profesör (16)                                  1

İç Hastalıkları                                                      Doçent (17)                                     1

Tıbbi Biyokimya                                                 Doçent (18)                                     1

Kadın Hastalıkları ve Doğum                              Doçent (19)                                     1

Kadın Hastalıkları ve Doğum                              Yrd. Doçent                                    1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                            Yrd. Doçent                                    1

Göz Hastalıkları                                                  Yrd. Doçent                                    1

İç Hastalıkları                                                      Yrd. Doçent                                    1

Genel Cerrahi                                                      Yrd. Doçent (20)                            1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Toksikoloji                                       Profesör (21)                                  1

Farmasötik Teknoloji                                          Profesör (22)                                  1

Farmakoloji                                                         Doçent (23)                                     1

Farmasötik Teknoloji                                          Doçent (24)                                     1

Analitik Kimya                                                    Doçent                                            1

Biyokimya                                                          Yrd. Doçent                                    1

 

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Pedodonti                                                            Profesör (25)                                  1

Periodontoloji                                                     Profesör                                          2

Protetik Diş Tedavisi                                          Doçent                                            1

Periodontoloji                                                     Yrd. Doçent                                    1

Ortodonti                                                            Yrd. Doçent                                    1

Diş Hastalıkları ve Tedavisi                                Yrd. Doçent                                    1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim-Tercümanlık                         Profesör                                          1

Türk Dili ve Edebiyatı                                         Profesör (26)                                  1

Fransız Dili ve Edebiyatı                                     Profesör                                          1

Tarih                                                                   Profesör                                          1

Sosyoloji                                                             Doçent                                            1

Bilgi ve Belge Yönetimi                                      Doçent                                            1

Antropoloji                                                         Doçent                                            1

Tarih                                                                   Yrd. Doçent                                    1

Almanca Mütercim-Tercümanlık                        Yrd. Doçent                                    1

Bilgi ve Belge Yönetimi                                      Yrd. Doçent                                    2

Arkeoloji                                                             Yrd. Doçent                                    1

Antropoloji                                                         Yrd. Doçent                                    1

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi        Profesör                                          1

İlköğretim-Okul Öncesi Eğitimi                          Profesör                                          1

Kimya Eğitimi                                                     Doçent (27)                                     3

Fizik Eğitimi                                                       Doçent (27)                                     1

Matematik Eğitimi                                               Yrd. Doçent (27)                            1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi        Yrd. Doçent                                    1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık                  Yrd. Doçent                                    1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme                     Yrd. Doçent                                    1

İngiliz Dili Eğitimi                                              Yrd. Doçent (1)                              1

İlköğretim-Matematik Eğitimi                             Yrd. Doçent                                    1

 

FEN FAKÜLTESİ

Anorganik Kimya                                               Profesör (28)                                  1

Uygulamalı Matematik                                        Profesör (29)                                  1

Topoloji                                                              Profesör (30)                                  1

Moleküler Biyoloji                                              Profesör                                          1

Anorganik Kimya                                               Doçent                                            1

Uygulamalı Matematik                                        Yrd. Doçent                                    1

Topoloji                                                              Yrd. Doçent (31)                            1

Aktüerya                                                             Yrd. Doçent (32)                            2

İstatistik (İstatistiksel Bilgi Sistemleri)                Yrd. Doçent                                    1

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik                                                                 Profesör                                          1

Resim                                                                  Profesör                                          1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Medeni Hukuk                                                    Profesör                                          1

İş ve Sosyal Güv. Hukuku                                 Profesör                                          1

İdari Hukuk                                                        Yrd. Doçent                                    1

Mali Hukuk                                                        Yrd. Doçent                                    1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİM. FAKÜLTESİ

İktisat Teorisi                                                      Profesör (İngilizce) (1)                   1

İktisat Tarihi                                                        Profesör (İngilizce) (1)                   1

Muhasebe ve Finansman                                    Profesör (İngilizce) (1)                   1

Sağlık İdaresi                                                      Doçent (33)                                     2

Yönetim Bilimleri                                               Doçent (1)                                       1

Sosyal Hizmet                                                     Doçent                                            2

Sağlık İdaresi                                                      Yrd.Doçent (33)                             1

İktisat Teorisi                                                      Yrd. Doçent (Türkçe)                     1

Siyasi Tarih                                                         Yrd. Doçent (1)                              1

Devletler Hukuku                                               Yrd. Doçent (1)                              1

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Radyo – Televizyon ve Sinema                           Profesör                                          1

Toplum ve İletişim                                              Yrd. Doçent(34)                             1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Genel Fizik                                                         Profesör                                          1

Otomotiv                                                             Profesör                                          1

Uygulamalı Jeoloji                                              Profesör                                          1

Fotogrametri                                                       Profesör                                          1

Nükleer Bilimler                                                 Profesör (35)                                  1

Genel Fizik                                                         Doçent                                            1

Bilgisayar Yazılımı                                             Doçent (36)                                     1

Cevher Hazırlama                                               Doçent (37)                                     1

Hidrojeoloji                                                         Doçent                                            1

Uygulamalı Jeoloji                                              Doçent                                            1

Maden Yatakları Jeokimya                                 Doçent                                            1

Gıda Teknolojisi                                                 Doçent                                            1

Bilgisayar Bilimleri                                             Yrd. Doçent (38)                            1

Mineroloji ve Petrografi                                      Yrd. Doçent                                    1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Odyoloji                                                              Profesör (39)                                  1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                             Profesör                                          1

Toplu Beslenme Sistemleri                                 Doçent (40)                                     1

Odyoloji                                                              Doçent (39)                                     1

Odyoloji                                                              Doçent (41)                                     1

Diyetetik                                                             Doçent                                            1

Beslenme Bilimleri                                              Doçent                                            1

Odyoloji                                                              Yrd. Doçent (39)                            1

 

ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

                                                                            Doçent (42)                                     1

                                                                            Doçent (43)                                     1

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

                                                                            Profesör (44)                                  1

 

NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ

Teknik Demoğrafi                                               Yrd. Doçent (45)                            1

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

                                                                            Doçent (46)                                     1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ortopedik Protez ve Ortez Programı                   Doçent (47)                                     1

Ortopedik Protez ve Ortez Programı                   Yrd. Doçent (47)                            1

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

Piyano Anasanat Dalı                                         Profesör                                          1

 

AÇIKLAMALAR

* Tıp Fakültesine atanacak olan Yrd. Doçent, Doçent ve Profesörlerin Üniversitemiz tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi” belgesine sahip olmaları gerekir. Bu eğitimi almamış olanlar, Rektörlüğümüz Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurdukları takdirde kendileri için eğitim programı düzenlenecektir.

1. Ders verebilecek düzeyde İngilizce bildiğini Üniversitemizin ilgili komisyonlarınca yapılmış sınavla kanıtlamış olmak.

2. Girişimsel radyoloji konusunda deneyimli olmak.

3. Hematoloji uzmanı olmak.

4. Hematoloji - Onkoloji uzmanı olmak ve Kök Hücre naklinde deneyimi bulunmak.

5. İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları konusunda uzman, Toraks Onkolojisi alanında deneyimli ve Girişimsel Bronkoloji konusunda belgesi olmak.

6. Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.

7. Kalp nakli konusunda deneyimli olmak.

8. Pediatrik hematoloji veya pediatrik hematoloji/onkoloji uzmanı olmak.

9. Gastrointestinal sistem patolojisi ve kolon kanseri modelleri konusunda deneyimli olmak.

10. Nükleer Kardiyolojide deneyimli olmak.

11. Mikrosirkülasyon alanında deneyimli olmak.

12. Pediatrik ortopedi ve deformite düzeltici cerrahi konusunda çalışmış olmak.

13. Pediatrik Nöroloji alanında çalışmış olmak.

14. Romatoloji yandal uzmanı olmak ve kas iskelet sistemi ultrasonografide deneyimli olmak.

15. Transoral robotik cerrahi konusunda temel eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.

16. Algoloji alanında sertifika sahibi olmak.

17. Gastroenteroloji hastalıkları uzmanı olmak.

18. Hemofili ve tromboz konusunda deneyimli olmak.

19. Histoloji ve embriyoloji alanında deneyimli olmak.

20. Karaciğer nakli konusunda deneyimli olmak.

21. İmmünotoksikoloji ve Genetik Toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak

22. Hücre kültürü konularında deneyimli olmak

23. İmmünofarmakoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

24. Klinik Eczacılık alanında çalışmalar yapmış olmak.

25. Rejeneratif Endodonti konusunda deneyimli olmak.

26. Doçentlik unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak

27. Ders verebilecek düzeyde Almanca bildiğini Üniversitemizin ilgili komisyonlarınca yapılmış sınavla kanıtlamış olmak.

28. Doçentlik unvanını Anorganik Kimya alanında almış olmak.

29. Hesaplamalı geometri ve bilgisayar grafiği konusunda çalışmaları olmak.

30. Doktora ve Doçentlik unvanlarını Topoloji alanından almış olmak.

31. Doktora derecesini Topoloji alanında almış olmak.

32. Doktora derecesini Aktüerya veya İstatistik alanından almış olmak.

33. Sağlık Kurumları Yönetiminde Doktora yapmış olmak.

34. Yeni Medya alanında doktora yapmış olmak.

35. İnfrared radyasyonu ile malzeme işleme konusunda çalışmaları olmak

36. “Bilgi Erişim Sistemleri” ve “Esnek Hesaplama Yöntemleri” konularında çalışmış olmak

37. Ni/Sr hidrometalurjisi konusunda uzman olmak

38. “Yazılım kalitesi ve ölçme” konularında çalışmış olmak

39. Doktorasını odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında yapmış olmak

40. Çocuk Beslenmesi alanında çalışmaları ve deneyimi olmak

41. Doktorasını eğitim odyolojisi alanında yapmış olmak

42. Pediatrik Hematoloji uzmanı olmak

43. Pediatrik Kardiyoloji uzmanı olmak

44. Hidrobiyoloji alanında çalışmaları olmak

45. Doktora derecesini demografi alanında almış olmak

46. Kök hücre konusunda deneyimli olmak

47. Ortopedik protez ve ortez alanında deneyime sahip olmak

Koşulları Aranacaktır.

6381/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/67833

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Kayseri/Melikgazi

Adresi

Seyitgazi Mah. Nuh Naci Bey Cad. No: 2/A

Tel-Faks

(352) 222 69 96- (352) 221 11 51

Posta Kodu

38030

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hasan Oral Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu

 

Adresi

Esentepe Mah. 144. Sokak No: 1 Kocasinan/Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

38944706078

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

38944706078

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Otomobilciler Kamyoncular Otobüsçüler ve Şoförler Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No: 38/69883,

Oda Kayıt No: 8829

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

6386/1-1


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/551284

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara

Tel-Faks

0312 2663035

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Enkont İnş. ve Turz. San. Tic. Ltd. Şti.

Engin Kaya

Adresi

Mimar Sinan Mah. Selami Ali Efendi Cad. 22/265 Üsküdar/İstanbul

Mimar Sinan Mah. Selami Ali Efendi Cad. 22/265 Üsküdar/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

57685045628

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Üsküdar V.D. 3350072076

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

373655

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(Bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6399/1-1


Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/204702

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Zonguldak/Merkez

Adresi

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No:2 Zonguldak

Tel-Faks

0372 252 40 00-0372 251 19 00

Posta Kodu

67090

E-Mail

ttk@taskomuru.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çelik Dövme Makina Sanayi Ticaret Ali Rıza Demirdelen

 

Adresi

Rahmanlar Köprübaşı Cad. No:20/1C Kartal/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

20749912082

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kartal V.D. 20749912082

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

20423

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6394/1-1


Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/16469

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TEİAŞ Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Gölbaşı/Ankara

Adresi

Eymir Mah. Küme Evleri Tek Lojmanları İçi

Tel-Faks

0 312 497 22 05 / 0 312 497 22 06

Posta Kodu

6830

E-Mail

gstimd@telas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yazar Sosyal Hizmetler Yemek Gıda Bilgi İşlem İnşaat Temizlik Eğitim Taahhüt Turizm Sanayi Limited Şirketi

Murat Yazar

Adresi

Hoşdere Cad. No: 49/7 Y.Ayrancı/Çankaya/Ankara

Hoşdere Cad. No: 49/7 Y.Ayrancı/Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

43552058372

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9440405412-Hitit Vergi Dairesi

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

228159

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6406/1-1