1 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28371

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İçişleri Bakanlığından:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aladdin Middle East Ltd. Şirketi sahip bulunduğu ve arama ruhsatnameleri asli defterinin 3200 ve 3201 inci sahifelerinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahaları Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 25.07.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatlarının:

 

Bölgesi

Hak sıra no.su

Ruhsat

No.su

İntikalden sonraki

yüzölçümü (H)

X

AR/AME/5017

3200

49.965

X

AR/AME/5018

3201

47.285

6321/1-1

—————

Polmak Sondaj Sanayii A.Ş. sahip bulunduğu ve arama ruhsatnameleri asli defterinin 3176 ve 3177 inci sahifelerinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahaları Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 20.07.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatlarının:

 

Bölgesi

Hak sıra no.su

Ruhsat

No.su

İntikalden sonraki

yüzölçümü (H)

XI

AR/PAŞ/4934

3176

49.590

XI

AR/PAŞ/4935

3177

49.390

6322/1-1

—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

İzmir Barosu Başkanlığı’ndan alınan 20.07.2012 gün ve 9881 sayılı yazıda; Cafer ve Müzeyyen oğlu, 1932 doğumlu, Muğla İli, Merkez İlçesi; Karşıyaka Mah; Cilt No: 1, Aile Sıra No: 17, Sayfa No: 9’da kayıtlı Yalçın DEĞER’in, Baro Yönetim Kurulu’nun 13.03.2012 gün ve 79/55 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. Maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 27. Maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

6289/1-1


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adaylar;

Profesör kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş ve yayın listesi, Doçentlik Belgesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

İlana müracaat edecek adayların ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ İnternet adresinden temin edilebilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Niteliği

Fen-Edebiyat Fakültesi

 

 

 

 

 

Kimya

Fizikokimya

Doçent

1

1

Doktorasını iletken polimer alanında yapmış ve Doçentliğini Polimer Bilimi ve Polimer Teknolojisi alanında almış olmak.

Veteriner

Fakültesi

 

 

 

 

 

Klinik Öncesi Bilimler

Farmakoloji ve Toksikoloji

Doçent

1

1

İlgili alanda Doçentliğini almış olmak ve rat ve kanatlılarda nöropati alanında çalışma yapmış olmak.

Klinik Öncesi Bilimler

Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisi ve moleküler biyoloji teşhis teknikleri alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

 

 

 

 

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

2

1

Girişimcilik, yenilik ve toplam kalite yönetimi konularında çalışma yapmış olmak.

Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çev. Sor.

Doçent

2

1

Çevre içi eğitim ve mekansal ayrımlaşma konusunda çalışma yapmış olmak.

İktisat

İktisadi Gel. ve Uluslararası İkt.

Doçent

1

1

Beşeri ve Sosyal Sermaye, İktisadi Gelişme, Dış Ticaret ve Uluslararası İktisat alanında çalışma yapmış olmak.

Gölhisar Sağlık Hizmetleri MYO

 

 

 

 

 

Eczacılık

Eczacılık Hiz.

Profesör

1

1

 

6314/1-1


Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

İLAN TARİHİ                       : 01 Ağustos 2012

SON BAŞVURU TARİHİ    : 15 Ağustos 2012

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 3, (3. fıkrada) de belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi )

7 - Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

8 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa)  atama yazısı)

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

NOTLAR

1 - Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

2 - Adayların Üniversitemiz Personel Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.thk.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Müdürlüğü

Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 342 84 58  Faks: (312) 342 84 60

Birim

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç.

1

Fonksiyonel yapılı manyetik şekil bellekli alaşımlar ile şekil bellekli polimerler ve bunların kompozitlerinin sentezi, uzay ve havacılık sanayinde kullanılacak prototiplerinin termal-manyetik-mekanik eş zamanlı karakterizasyonu için özgün test sistemlerinin dizayn ve imalatı konusunda uzman olmak.

6327/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3917                                                                     Karar Tarihi: 11/07/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/07/2012 tarihli toplantısında,

BOTAŞ - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. PİL/480/110/11077 sayılı İletim lisansı kapsamında Petrol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Pk.73 01921 Ceyhan/ADANA adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ilişkin iletim tarifesinin,

- Hadlerin; Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, lisans sahibi, ham petrol 23 API’den düşük veya 47 API’den yüksek ise (kapasite 1000-1140 M3/saat veya 6.000.000-7.000.000 ton/yıldır) tesisine erişim talebini reddeder. Bununla birlikte taşıtıcı onayı ile 23 API gravitenin altında yerli üretim ham petrolleri diğer cins ham petrollerle paçallanıp 23-47 API aralık değerine getirilerek taşıtılabilecektir,

- Hesaplama Şekli ve Mutabakatın; yukarıdaki hesaplama yönteminde boru hattının aynı miktarda ham petrolü ihtiva edecek şekilde tam dolu olduğu varsayılmıştır. Yıllık farkın artı çıkması halinde kayıp ham petrol tutarı, taşıyıcı tarafından ilgili yılın boru hattından taşınmış ortalama ham petrol fiyatından ve yılın son günü T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan ABD Doları döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek tazmin edilecektir,

- Ham Petrol İletim Hizmeti Fiyatının; 2.000.000 M.Ton/Yıl taşımaya kadar 1,1264 TL/Varil, 2.000.000-3.000.000 M.Ton/Yıl arası taşıma için 1,0870 TL/Varil ve 3.000.000 M.Ton/Yıl’ı geçen taşımalarda 0,9882 TL/Varil,

olacak şekilde tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

6297/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3944                                                                     Karar Tarihi: 26/07/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/07/2012 tarihli toplantısında,

İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 22.12.2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22.12.2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca Kayseri Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (Kayserigaznin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 - Kayserigaz’ın tarife hesaplamalarına esas 2012 yılı başı Baz Varlık Tabanı 31.820.960 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır.

 

2012

2013

2014

2015

2016

Yatırım Tavanı

6.025.000

6.025.000

6.025.000

6.025.000

6.025.000

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara şirketin serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri ile mal ve hizmet üretim amaçlı abonelere yapacağı münferit bağlantıların maliyetleri dahil değildir.

Madde 3 – a) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu bazında 2012 yılı Ağustos ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.

 

 

YILLIK TÜKETİM MİKTARI

SİSTEM KULLANIM BEDELİ

(TL/m3)

Kademe 1

0-100.000 m3

0,067346

Kademe 2

100.001-1.000.000 m3

0,031094

Kademe 3

1.000.001-10.000.000 m3

0,026891

Kademe 4

10.000.000 m3 üzeri

0,022883

 

b) (a) fıkrasında 2012 yılı Ağustos ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır:

 

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+ÜFE(i-2))

Burada:

i                        : Tarifenin uygulanacağı ayı,

j                        : Her bir kademeyi,

fSKBj (i)              : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

fSKBj (i-1)            : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3),

ÜFE(i-2)            : i-2 nci ayda Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay içinde açıklanan değişim oranını (%)

gösterir.

c) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.

d) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez.

e) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir.

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10.64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile bildirir.

Madde 8 - Bu Karar yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

6298/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3937                                                                     Karar Tarihi: 25/07/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/07/2012 tarihli toplantısında,

31/12/2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’na ilişkin 3580 sayılı Kurul Kararlarında değişiklik yapılmasına dair aşağıdaki Karar alınmıştır.

Madde 1 - İhaleli Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin 3579 sayılı Kurul Kararının 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Abone Bağlantı Bedelinin açık eksiltmeye tabi tutulduğu dağıtım bölgelerinde ilk 5 yıllık dönemde yapılan bağlantılarda tahakkuk eden abone bağlantı bedeli tutarları vergi yükü değerlendirilerek ve ÜFE ile güncellenerek dikkate alınır.”

Madde 2 - Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’na ilişkin 3580 sayılı Kurul Kararının;

(1) Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“a) Bağlantı Gelirleri: Abone ve serbest tüketicilere yapılan bağlantılar kapsamında tahakkuk eden bağlantı bedeli gelirlerini”

(2) Varlık Tabanı Hesaplamaları başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“(1) Tarife Uygulama Dönemi başı Düzenlenmiş Varlık Tabanı, firmanın sorumlu olduğu dağıtım bölgesinde dağıtım faaliyetini sürdürebilmesi için yapmış olduğu şebeke yatırımları ve tahakkuk eden Bağlantı Gelirleri dikkate alınarak belirlenir.”

(3) Varlık Tabanı Hesaplamaları başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Baz yıl varlık tabanı belirlenen yıldan Tarife Uygulama Dönemi başına kadar geçen her yıl için Düzenlenmiş Şebeke Yatırım Harcamalarından ilgili yıl tahakkuk eden Bağlantı Gelirleri düşülerek yıl bazında Tarifeye Esas Net Yatırım Tutarları ve bu tutarlar toplanarak Nominal Düzenlenmiş Varlık Tabanı (NDVT) hesaplanır.”

Madde 3 - Bu Karar 25/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

6299/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/42217

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No: 11

Tel-Faks

0 312 412 24 43 - 0 312 428 81 15

Posta Kodu

06540

E-Mail

www.egm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Alarat Binicilik Malzemeleri ve Aksesuarları Dış Ticaret Raied Alnessarat

 

Adresi

Göktürk Beldesi Kemer Country Atlı Spor Kulübü Eyüp İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

43069374668

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Gaziosmanpaşa Vergi Dairesi/0550279721

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

608853

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6320/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/82157

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ardahan İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Ardahan/Merkez

Adresi

Kongere Caddesi Özel İdare İş Hanı Kat: 475000 Merkez/Ardahan

Tel-Faks

0 478 211 46 82 – 0 478 211 48 40

Posta Kodu

75000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Foza İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Burhan Aslan

Adresi

Merkez Mahallesi İstasyon Caddesi No: 14 Kars

Merkez Mahallesi İstasyon Caddesi No: 14 Kars

T.C. Kimlik No.

 

450 464 634 40

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

388 058 02 41

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kars Ticaret Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6640-Kars

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6333/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kahramanmaraş İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Kahramanmaraş

Adresi

Trabzon Cad. İl Özel İdare Merkezi 12. Kat Kahramanmaraş

Tel-Faks

0 344 223 50 70 – 0 344 223 55 74

Posta Kodu

46100

E-Mail

www.kahramanmarasozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hüseyin İnceel

 

Adresi

Şifa Mah. Yunus Emre Cad. 90/90D Süleymanlı Ilıca/Kahramanmaraş

 

T.C. Kimlik No.

149 602 50 108

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kahramanmaraş Attarlar Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

46/27593

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

6332/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/62109

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sinop İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Sinop/Merkez

Adresi

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No: 16 Kat : 2 Sinop

Tel-Faks

0 368 261 45 52 – 0 368 261 29 08

Posta Kodu

57000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çağın Kaya – Kuzey Mühendislik

 

Adresi

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No: 75/B Sinop

 

T.C. Kimlik No.

430 609 094 94

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2689

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6331/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/142467

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bolu İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Bolu/Merkez

Adresi

Kültür Mah. Şehitler Cad. Garnizon Şehitliği Karşısı Merkez/Bolu

Tel-Faks

0 374 270 35 80-0 374 270 35 89

Posta Kodu

14100

E-Mail

info@boluozelidares.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Arpacıoğulları Nakliye ve Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Koza Sokak No: 152/10 Gaziosmanpaşa Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8000 278 40

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

106965

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6330/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/75648

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sinop İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Sinop/Merkez

Adresi

Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi No: 16 Kat: 2  Sinop

Tel-Faks

0 368 261 45 52- 0 368 261 29 08

Posta Kodu

57000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yalçın Özdaban

 

Adresi

Yeni Sanayi Sitesi 13/A Blok No: 18 Sinop

 

T.C. Kimlik No.

260 604 764 94

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1848

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6329/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6(altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği)  ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtir dilekçelerine,  özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) İlgili kadrolara müracaat edeceklerin belirtilen kadro derecelerine atanabilme yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

3) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

6) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD

UNVAN

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fak.

Temel Tıp Bil.

Histoloji Embr.

Profesör

1

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak ve alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ.ve Hast.

Profesör

1

1

Çocuk Alerji Uzmanı ve Yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bil.

Çocuk Sağ.ve Hast.

Doçent

1

1

Çocuk Hematoloji Uzmanı olmak. Kemik iliği transplantasyonu konusunda deneyimli olmak.

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğ.Prog.ve Öğrt.

Doçent

1

1

Beyin ve Süreç Temelli Öğretme-Öğrenme alanlarında çalışmaları olmak

Eğitim Fak.

İlköğretim

Sosyal Bilg. Eğit.

Doçent

2

1

Beşeri Coğrafya Alanında Doçent olmak ve Coğrafya Eğitimi üzerine çalışmaları olmak

Eğitim Fak.

Yabancı Diller Eğ.

İngiliz Dili Eğit.

Doçent

2

1

Doçentliğini İngiliz Dili Eğitimi alanında almış, eleştirel düşünme ve öğretmen eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fak.

Yabancı Diller Eğ.

İngiliz Dili Eğit.

Doçent

2

1

Doçentliğini İngiliz Dili Eğitimi alanında almış ve öğretmen adaylarına yönelik öğrenme-öğretme modelleri üzerine çalışmaları bulunmak

İkt.ve İda.Bil.Fak.

İşletme

İşletme

Doçent

3

1

Yönetim ve Organizasyon alanında Doçent ünvanı almış olmak, örgütsel davranış konusunda çalışmaları bulunmak.

İkt.ve İda.Bil.Fak.

İktisat

İktisat

Doçent

2

1

Gelişme İktisadı alanında Doçent ünvanı almış olmak ve gelir dağılımı konusunda çalışmaları bulunmak.

Teknoloji Fak.

Enerji Sis.Müh.

Enerji Sis.Müh.

Profesör

1

1

Güç Santrallerinin çevresel etkileri üzerinde çalışmaları olmak.

Su Ürün.Fak.

Su Ürün.Av.İşl.Tek.

Su Ürün.Av.İşl.Tek.

Doçent

1

1

Trol Seçiciliği ve Mollusca konusunda çalışmaları bulunmak.

Su Ürün.Fak.

Su Ürün.Av.İşl.Tek.

Su Ürün.Av.İşl.Tek.

Doçent

1

1

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

Fen Fak.

Kimya

Kimya

Doçent

1

1

Fotokatalitik arıtım ve adsorbsiyon konularında çalışmaları olmak

Fen Fak.

Mol.Biy.ve Genetik

Mol.Biy.ve Genetik

Doçent

2

1

Bitki hastalıklarının moleküler tanısı ve dayanıklılık konusunda çalışmaları olmak

Fen Fak.

Mol.Biy.ve Genetik

Mol.Biy.ve Genetik

Doçent

3

1

Biyokimya ve  Kanser  biyobelirteçler alanında  çalışmaları olmak

Edebiyat Fak.

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Profesör

1

1

Bizans Sanatlarında uzmanlaşmış olmak.

Edebiyat Fak.

Sosyoloji

Sosyoloji

Doçent

2

1

Toplumsal Cinsiyet Sosyoloji ile Emek ve Toplumsal Hareketler üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fak.

Çağ.Türk Leh.ve Ede.

Çağ.Türk Leh.ve Ede.

Profesör

1

1

Yeni Türk Dili ve Türk Dünyası alanında çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fak.

Tarih

Tarih

Doçent

2

1

Doçentliğini yakınçağ tarihi alanından almış olmak, askeri lojistik tarihi ve doğu aşiretleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Muğla Sağlık YO

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doçent

2

1

Hastanelerin performans ve verimlilik ölçümlerine yönelik bilimsel çalışmaları olmak

6313/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi ve anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derc.

Adet

Niteliği

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Ağır Betonlar konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Ağır Betonlar konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Doçent

1

1

Hidrolojik Sistemlerin Non-Lineer analizi konusunda çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Profesör

1

1

Üstyapı Yönetim Sistemi konusunda çalışmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Profesör

1

1

Bilgisayar Ağları konusunda çalışmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Yapay Zeka konusunda çalışmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Geleneksel Süt Ürünleri üzerinde çalışmış olmak.

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Bitkisel Yağ Teknolojisi konusunda çalışmış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Doçent

1

1

Afet sonrası yeniden yapım Projeleri ve Afet konutları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Doçent

1

1

Su kalitesinin biyolojik ve kimyasal yönden belirlenmesi konusunda Doktora yapmış olmak.

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

1

Bitki büyüme düzenleyicileri konusunda Doktora yapmış olmak.

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Matris Potansiyele sahip Schrödinger Operatörü konusunda Doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Profesör

1

1

Gelişim Anatomisi üzerine araştırmaları olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Fetal Anatomi üzerine araştırmaları olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Endokronoloji ve Metabolizma hastalıkları uzmanı olmak. Uluslararası Tıroid ultrasonografisi sertifikası olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Girişimsel Bronkoskopi eğitimi almış olmak, 3 yıllık uyku bozuklukları sertifikası olmak, uyku hastalıkları konusunda uluslararası çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

Oküloplastik cerrahi, oküler onkoloji deneyimi ve kornea-oküler travmatoloji ile ilgili çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Küreselleşme ve Yerel Yönetimlerle ilgili çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Mikolojide uzman olmak ve entomopatojen funguslar konusunda çalışmaları olmak.

Bitki Koruma

Entomoloji

Profesör

1

1

Böcek toksikolojisi alanında çalışmaları olmak.

Zootekni

Yemler ve Hayvan Besleme

Doçent

1

1

Avrupa Birliği komisyonu yem güvenliği konusunda çalışmış olmak.

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

Meyvecilikte farklı dikim sistemleri konusunda doktora yapmış olmak.

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

Doçent

1

1

Doktorasını kimyasal gübre politikası ve ekonomik analizi konusunda yapmış olmak.

Bahçe Bitkileri

Bahçe Bitkileri

Doçent

1

1

Meyve seleksiyon ıslahı konusunda doktora yapmış olmak ve sert kabuklu meyveler konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yaban Hayatı Yönetimi

Doçent

1

1

Orman Envanter, Orman Yapısı, Uzaktan Algılama konularında çalışmış olmak.

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Doçent

1

1

Populasyon genetiği konusunda çalışmış olmak.

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Hızlı büyüyen türlerde gübrelemenin kimyasal kompozisyonuna etkisi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik

Grafik Anasanat Dalı

Doçent

1

1

Grafik tasarım alanında "elektronik yayıncılık ve web tasarım" konusunda doktora (sanatta yeterlik) yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Doçent

1

1

Biyoloji alanında Doçent ünvanını almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent

1

1

Öğretmen eğitiminde video teknolojisi ve rol oynama üzerine çalışma yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Cahiliye şiiri üzerine çalışma yapmış olmak.

6267/1-1