14 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28353

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/170 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5831/1-1

—————

İkizce Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/5 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5833/1-1

—— • ——

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünün 30/05/2012 günlü, 306 sayılı yazılarına istinaden, Rodıston SLAVCHEV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 27/06/2005 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden J0105982 no'lu taşıt giriş-çıkış formuna kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 1990 model, X2169AP plakalı, Opel marka araç, 51-31/05/2012 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Müdürlüğümüz denetimi altında bulunan Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü sundurmasına geçici olarak teslim alınmıştır.

Müdürlüğümüzce, Rodıston SLAVCHEVisimli şahıs adına tanzimli zimli 27/06/2012 tarihli, 273 sayılı ceza kararının, adı geçenin yutr içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat çıkartılamamıştır.

Aracın süresi içerisinde yurt dışı edilmemesi nedeniyle, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:l)'nin 19/1. maddesine ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. maddesi gereğince 27/06/2012 günlü, 273 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, aracın 2.500,00 TL CIF kıymeti üzerinden 250,00 TL gümrük vergisi ve 495,00 TL katma değer vergisi olmak üzere vergilerin toplamı 745,00 TL'nin dörtte bir miktar olan 186,25-TL para cezasının uygulanması gerektiği, ancak yine aynı maddenin 2. fıkrası gereğince verilen cezalar 241. maddenin 6. fıkrasında belirtilen miktardan az olamaz denildiğinden, 71X8=568,00-TL para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir ay (30 gün) içinde ödenmesi, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde aracın teslim alınması, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddelerine ile Tebligat tüzüğünün 49. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5836/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/206382

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Artvin Çoruh Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Artvin/Merkez

Adresi

Artvin Çoruh Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Seyitler Yerleşkesi Merkez Artvin

Tel-Faks

04662151000/04662151029

Posta Kodu

8000

E-Mail

imi@artvin.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

K.G.M. Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

Yeliz Karaahmetoğlu

Adresi

İ.Paşa Mh. Taşbaşı Yokuşu U. Düzenli İş Merkezi 28/3 Trabzon

2 Nolu Erdoğdu Mh. Kışla Cd. Gökkuşağı Sitesi B/4 Merkez Trabzon

T.C. Kimlik No.

 

55267557170

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

484 055 8116 (Karadeniz V.D.)

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

13454

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak Ve / Veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5868/1-1


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/188832

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Selçuk Mah. Adana Yolu Üzeri    3. Km Merkez/Niğde

Tel-Faks

0388 232 33 80 / 0388 232 33 83

Posta Kodu

51270

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Niğgüneş Tavukçuluk Tarım ve Gıda Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Şah Süleyman Mah. Suat Baykal Cad. Güneş Apt. Altı No: 64/B Niğde

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6310600722

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Niğde Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

90249

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5832/1-1


Adalet Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/1315

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü

İl/İlçe

Sinop-Merkez

Adresi

Osmaniye Köyü Karagöl Mevkii No: 34 Sinop

Tel-Faks

03682714446 Tel: 03682714368Faks

Posta Kodu

57029

E-Mail

abbsinop.etcik@adalet.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Güneşhan Mensucat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Besni Cad. No: 8/A Uşak

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4340061611

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3872

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5830/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/29310

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sivas İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Sivas/Merkez

Adresi

Akdeğirmen Mah. Mehmet Akif Cad.

Tel-Faks

0 346 223 01 16 / 0 346 224 79 80

Posta Kodu

58040

E-Mail

sivas@sivasilozelidaresi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özge D ve A Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Tepealtı Mah. Sevgi Sok. 90/1 Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yenimahalle V.D. 690 026 9602

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

290110

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5843/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Edirne İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Edirne/Merkez

Adresi

Kocasinan Mahallesi Prof. Dr. Süheyi Ünver Caddesi No: 2 Edirne

Tel-Faks

0 284 235 27 03 – 0 284 235 26 95

Posta Kodu

22030

E-Mail

ruhsat@edirneozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Rüşan Özdemir

 

Adresi

Muradiye Cami Mah. Sait Bayraktar Sk. No: 7/2 Uzunköprü/Edirne

 

T.C. Kimlik No.

142 160 304 78

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5844/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/65628

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Iğdır İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Iğdır / Merkez

Adresi

Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi No: 245

Tel-Faks

0 476 227 74 15

Posta Kodu

76000

E-Mail

76ozelidare@icisleri.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Orhan Kösedağ – Şimşek Halı Yıkama

 

Adresi

14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No: 13 Merkez/Iğdır

 

T.C. Kimlik No.

148 184 531 94

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

588 006 72 71

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4921

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5845/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2006/135059

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İSKİ Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Kağıthane

Adresi

Alibey Cad. Nurtepe Yolu Kağıthane/İstanbul

Tel-Faks

0 212 321 00 00

Posta Kodu

34406

E-Mail

www.iski.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yıldızlar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Samandıra Cad. Mete Sok. A Blok No: 1/2 Yakacık/Kartal/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9650088308

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

390443

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5846/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/54481

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Nevşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Nevşehir/Merkez

Adresi

Cami Cedit Mah. Belediye Cad. No: 73

Tel-Faks

0 384 213 10 65 – 0 384 212 29 98

Posta Kodu

50100

E-Mail

malihizmetler@nevsehir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bayram Çankaya Bh Yurt Yapı

 

Adresi

İlhanlı Mah. Polis Okulu Karşısı Hafızlar Otomotiv Alt Katı Niğde

 

T.C. Kimlik No.

54598441516

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3716

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5847/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/135726

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 16

Tel-Faks

0 232 455 22 00 – 0 232 489 19 83

Posta Kodu

35250

E-Mail

izsu@izsu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gürhedef İnşaat Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Salih Gözebe

Adresi

1438 Sk. No: 15 D: 2 Alsancak/İzmir

371. Sk. No: 18/1 D: 4 Menderes Mah. Buca/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

38563654842

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kordon V.D. 444 001 9022

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

56311.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5848/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/54188

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Gaziosmanpaşa/İstanbul

Adresi

Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı Ordu Cad. No: 20

Tel-Faks

0212 453 52 54 – 212 453 52 60

Posta Kodu

34245

E-Mail

parkbahçeler@gaziosmanpaşa.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Doğapark İnş. Turz. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.

Erol Ayaz

Adresi

Bayer Cad. Bayer İş Merkezi No: 107/4 Kadıköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

4601838170

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4780090623

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

355194

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5849/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/573104

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Kırklareli/Lüleburgaz

Adresi

Özerler Mah. Hal Sok. No: 1

Tel-Faks

0288 417 10 73 – 0288 417 47 79

Posta Kodu

39750

E-Mail

info@luleburgaz.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tetra İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Nurettin Balaman

Adresi

Aydınlar Mah. Gençlik Cad. No: 17 Çekmeceköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

288 316 126 74

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

841 017 4445

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

454820

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5850/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Başakşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Başakşehir

Adresi

Başak Mah. 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul

Tel-Faks

0212 692 55 32

Posta Kodu

34306

E-Mail

belediye@basaksehir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

B.S. Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

Selim Kaya

Adresi

Gökalp Mah. 38. Sok. No: 11/A Zeytinburnu/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

11625118476

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1270052879 Zeytinburnu V.D.

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

361853

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5851/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Başakşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Başakşehir

Adresi

Başak Mah. 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İstanbul

Tel-Faks

0212 692 55 32

Posta Kodu

34306

E-Mail

belediye@basaksehir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Diva Kumaşçılık Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Güneşli Basın Ekspres Yolu Çınar Cad. Matbaacılar Sitesi No: 4/14 Bahçelievler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3010476371 Güneşli V.D.

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

555306

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5851/2/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/16028

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çankırı Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Çankırı/Merkez

Adresi

Aksu Mah. Öğretmenler Sok. No: 11

Tel-Faks

(376) 213 10 98 / 212 85 38

Posta Kodu

18200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

HAKBAY İnşaat Turizm Taşıma Temizlik Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Muhbet Baydar

Adresi

Bahçelievler Mah. 7. Sokak Taplamacı Apt. Kat: 1 No: 1 Merkez/Şanlıurfa

 

T.C. Kimlik No.

 

65473234734

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Topçu Meydanı V.D./150 054 4332

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No : 9309

Oda Sicil No    : 11752

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5837/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/168943

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Bilecik/Bozüyük

Adresi

4 Eylül Mah.

Tel-Faks

(228) 314 70 06 / 314 50 31

Posta Kodu

11300

E-Mail

satinalma@bozuyukdh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

TÜNTA Gıda İnşaat Nakliye Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. No: 48  K: 1 D: 1 Bozüyük/Bilecik

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bozüyük V.D./875 005 0012

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No : 1244

Oda Sicil No     : 795

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5838/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/170379

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Kavakmeydan Mah. Maraş Cad. Numune Hast Yanı

Tel-Faks

(462) 2300960 / 2301564

Posta Kodu

61040

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yunus Emre Sözeri – Özel Çok Amaçlı Sözeri Diş Protez Laboratuvarı

 

Adresi

Hacı Hasanlı Mah. Kalealtı Cad. 708 Sok. Ozan Apt. Girişi 3/C Merkez/Aksaray

 

T.C. Kimlik No.

66667248612

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Aksaray V.D./781 015 3366

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No : 68-14624

Oda Sicil No    : 6606

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5839/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/121769-2010/559391

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ordu Fatsa Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Ordu / Fatsa

Adresi

Evkaf Mah. Mandıra Mevkii Hastane Cad. No: 61

Tel-Faks

(0452) 423 65 00 / 423 16 55

Posta Kodu

52400

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bizim Medikal Tıbbi Gereçler İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi

Ömer Şen

Adresi

Toklu Mah. 9 Nolu Sok. No: 8 Merkez/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

 

23771530514

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Hızırbey V.D. / 178 010 6570

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No : 10538

Oda Sicil No    : 10634

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5840/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/185439

2012/35408

2012/49480

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Peykhane Cad. No: 10 Çemberlitaş

Tel-Faks

(212) 453 39 07 – (212) 638 30 18

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

RASS İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Gıda Sağlık Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

İnönü Cad. No: 22 K: 1 D: 2 B Blok Kadıoğlu Apt. Güngören/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Güngören V.D./734 048 2968

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 550818

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

5822/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda unvanı ve şartları belirtilen Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi’nde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 48. Maddesindeki aranan şartları taşıyan öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna müracaat eden adayların 2547 sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 24. Maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri” hakkındaki Üniversitemiz Senato kararı ile belirlenen koşulları yerine getirmeleri ve belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi

2 - Fotoğraf (2 adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisan, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Noter Onaylı)

5 - Yayın listesi

6 - Yabancı dil belgesi (varsa)

7 - Kurum dışından başvuranlardan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanlar hariç onaylı hizmet belgesi

8 - Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan)

9 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası (4 nüsha)

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Noter Onaylı)

3 - Yayın listesi

Not:

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na 4 takım dosya ile birlikte teslim edilecektir.

2 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvurulan birimlerce yapılacak ön (şekli) incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri istekleri halinde dilekçe karşılığında kendilerine verilecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

5 - İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI ÜNVANI

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMALAR

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

-

1

1

Bitki Morfolojisi ve Anatomisi alanında uzmanlaşmış olmak ve “Lycopersicon e sculentum mill” konusunda çalışmalar yapmış olmak.

5803/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı sözleşme konusu hizmetlerinin Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

TSE İSTANBUL HİZMET BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2012 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ALGORİTMA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş

TS 12426/19.02.2002

14.20.34/HYB-10947

12.06.2012

FİRMA İSTEĞİ

ATM BEYAZ EŞYA PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12843/24.04.2007

14.20.34/HYB-11017

20.06.2012

FİRMA İSTEĞİ

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş

TS 13070/24.02.2004,

TS 12681/09.04.2009,

TS 12047/05.02.2003

34/6375

14.06.2012

FİRMA İSTEĞİ

DUYAR VANA MAKİNA SAN. VE TİC. AŞ.

TS 12844/22.05.2007,

TS 12831/31.01.2008,

TS 13072/23.11.2006

34/5295

21.06.2012

FİRMA İSTEĞİ

RAVPET PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM İNŞAAT NAKLİYAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

14.30.34/HYB-10826

15.06.2012

FİRMA İSTEĞİ

UFUK ELEKTRONİK GÜLAY BIYIKLILAR

TS 13004/16.03.2006,

TS 12890/27.11.2002,

TS 10956/07.12.2006

14.20.34/HYB-2032

12.06.2012

FİRMA İSTEĞİ

UĞUR ELEKTRİK İBRAHİM PAKOL

TS 10079/19.01.2010

14.20.34/HYB-1559

12.06.2012

FİRMA İSTEĞİ

CIAT ISITMA SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ TİC.VE SAN.AŞ.

TS 12850 /15.04.2002

34/9486

06.07.2012

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

ELİT FOTOĞRAF VE ELEKTRONİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Kriter 7

34/5102

06.07.2012

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

EVEREST BİLGİSAYAR SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12749/04.02.2010,

TS 12498/09.03.2010

14.30.34/HYB-5516

06.07.2012

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

HİZMET TEMİZLİK TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12524/10.02.1999

14.20.34/HYB-11164

06.07.2012

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

PRODİGİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12498/09.03.2010

34/7755

06.07.2012

YILLIK VİZE YAPILMADIĞINDAN

ALTUR OTOMOTİV SAN. VE TİC. AŞ.

TS 12047/05.02.2003

14.20.34/HYB-8639

25.05.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

ASIA MINOR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

14.20.34/HYB-8509

12.04.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

ALGI ELEKTRONİK GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ERDEM ÜNAL

TS 12540/21.12.2006

14.20.34/HYB-12489

14.06.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

AYDIN OTOGAZ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/16.01.2001

14.30.34/HYB-10682

12.04.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

CDK TIBBİ MALZEME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12426/19.02.2002

14.20.34/HYB-12442

24.05.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

CSG PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE NAKLİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 11939/16.01.2001

14.20.34/HYB-10874

14.06.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

DETAY ARITMA SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12843/24.04.2007

14.20.34/HYB-7133

11.06.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

ENDER TURİZM SEYAHAT VE TAŞIMACILIK LTD ŞTİ

TS 12257/06.11.2001,

TS 12652/24.06.2010

14.20.34/HYB-10989

07.06.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

EGEMEN İŞ MAKİNALARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12650/18.04.2000,

TS 12578/05.03.2003

14.30.34/HYB-8863

25.05.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

FİLES İNŞAAT TURİZM TEMİZLİK MADENCİLİK OTO GIDA VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 13111/24.06.2010

14.30.34/HYB-8558

16.03.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

İSTANBUL TREYLER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12681/09.04.2009

14.30.34/HYB-7677

11.05.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

KARAKOÇ OTOMOTİV GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12047/05.02.2003

14.20.34/HYB-7871

14.06.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

MACSİS ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12540/21.12.2006,

TS 12849/27.03.2007

14.20.34/HYB-1004

15.02.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

N3K RESTAURANT VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 8985/23.11.2006

14.20.34/HYB-1093

14.06.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

PELİCANA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12257/06.11.2001

14.30.34/HYB-10903

30.04.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

PROFİLO GÜVENLİK SİSTEMLERİ AŞ.

TS 12540/21.12.2006,

TS 12849/27.03.2007

14.20.34/HYB-8371

05.03.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

SİMGE MEDİKAL SERVİS LTD. ŞTİ.

TS 12426/19.02.2002

14.30.34/HYB-10246

25.05.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

SEZER PETROL İNŞAAT NAKLİYAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939/16.01.2001

14.30.34/HYB-6096

12.04.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

TOYOTA İSTİF MAKİNALARI A.Ş.

TS 12578/05.03.2003

14.20.34/HYB-9507

25.05.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

TREND MARINES DENİZ MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS 12961/07.04.2003,

TS 11921/30.11.2006

34/9643

25.05.2012

 

OLUMSUZ ARA KONTROL

TUZLA LPG OTOGAZ SERVİSİ-ERDAL ATASEVEN

TS 12664-1/30.04.2008

14.20.34/HYB-9558

27.04.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

URBAN ÇEVİRİ HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

TS EN 15038/09.04.2009

34/11045

31.05.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

YAĞIŞAN İNŞ. TAAH. ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12868/24.04.2002,

TS 12866/24.04.2002

14.30.34/HYB-10579

26.04.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

YAZGANLAR KONFEKSİYON MAKİNALARI İTH.İHR.SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12683/02.03.2004

14.30.34/HYB-8775

26.04.2012

OLUMSUZ ARA KONTROL

ENTEGRE ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

TS 13229/07.12.2006,

TS 12540/21.12.2006,

TS 12849/27.03.2007

14.20.34/HYB-8107

28.05.2012

TALİMATA AYKIRILIK

KARTAL LPG DÖNÜŞÜM DURAN AYAN

TS 12664-1/30.04.2008

14.30.34/HYB-10333

05.06.2012

TALİMATA AYKIRILIK

5773/1-1