14 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28353

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARAÇ KLİMALARI TAMİR VE BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI KANTARLARINDAN ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASINA KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ 2012/2013 KAMPANYA DÖNEMİNDE KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Şeker Fabrikasından:


2012/2013 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


1 ADET KAPLİNSİZ REDÜKTÖR İLE REDÜKTÖRE AİT YEDEK DİŞLİ TAKIMI İMALİ VE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 50.000 LİTRE VANADYUM PENTAOKSİT KATALİZÖR SATINALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TÜBİTAK E1000 TİPİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF GELİŞTİRME PROJESİNDE KUMANDA KONTROL VE GÜÇ DEVRESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 10 KALEM MUHTELİF KABLO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Yozgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/90481

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9.km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2012/2013 Kampanya Döneminde 70.000 Ton Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı İşidir.

Bölge ve Kantar Adı                         Taşınacak Pancar (Ton)

Kızılırmak - Kızılırmak                                   6.000

Osmancık - Osmancık                                    3.000

Sungurlu - Salman                                          4.000

Sungurlu - Yörüklü                                        7.000

Yerköy - Sekili                                              20.000

Yerköy - Yerköy                                           30.000

TOPLAM                                                      70.000

b) Yapılacağı yer                    :  Nakliye hizmeti Kızılırmak, Osmancık, Sungurlu - Salman, Sungurlu - Yörüklü, Yerköy - Sekili ve Yerköy - Yerköy kantarları ile Çorum Şeker Fabrikası arasında yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :  Çorum Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Süresince

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  26/07/2012 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.)

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İş deneyim belgesi:

1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak,

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyimin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

14 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5755/1-1

—— • ——

ARAÇ KLİMALARI TAMİR VE BAKIMI YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği-Türü-Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

1 - Ağır İş Makinası ve Ağır İş Kamyonla-rında bulunan Klimaların Arıza, Montaj ve Parça Değişimi Hizmet Alımı işi

2012/90054

2012-1488

23.07.2012 14:00

180 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma/MANİSA) ‘dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.89 45500 Soma/MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 60,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, 2.Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden en az 60 takvim günü olmalıdır.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

5752/1-1

 


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/80545

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Uşak- Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

b) Telefon ve faks numarası      :  0.276.231 14 91 - 94 Faks: 0.276.231 17 32

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Karayolu Pancar Nakliyesi

 

Pancarın Tesellüm Edileceği

Sevk Edilecek Fabrika Adı

Nakliyeci Tarafından Taşınacak Pancar Ton

Bölge Adı

Kantar Adı

MERKEZ

Banaz

Uşak

9.000

ÇİVRİL

Çivril

Uşak

16.000

Hadım

Uşak

26.000

Işıkhisar

Uşak

15.000

DUMLUPINAR

Gündüzören

Uşak

2.000

SİMAV

Gediz

Uşak

3.500

Hisarbey

Uşak

2.100

Simav

Uşak

1.400

UŞAK ŞEKER FABRİKASI TOPLAMI

75.000

 

b) İşin Süresi                             :  2012/2013 Kampanya Süresi

c) İşin Yapılacağı Yer                :  2-a) maddesinde ayrıntılı gösterilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis binası

b) Tarih ve Saati                        :  27.07.2012 Cuma Günü Saat:14.30

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

4.1.1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimi gösteren belgeler :

5.1.1. Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. İş Deneyim Belgeleri ile ilgili diğer hususlar ihale dökümanında yer almaktadır.

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

9 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Uşak adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler, 27.07.2012 günü, saat 14.30’a kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.)

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

13 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.

14 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü saat 14.30’da Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

15 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

16 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

17 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5800/1-1

 


SUSURLUK ŞEKER FABRİKASI KANTARLARINDAN ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASINA KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2012/90461

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bursa Karayolu Üzeri 6. Km. Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası   :  0 266 865 19 40 (4 Hat)  0 266 865 26 05

2. İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2012/2013 Kampanya döneminde 103.000 ton pancarın Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti

b) Yapılacağı yer/yerleri         :  Şartname eki listede ayrıntılı gösterilmiştir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu Susurluk/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                     :  26/07/2012 - 14.00' de

4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

4.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş deneyimi gösteren belgeler :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya ,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

6. Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler

8. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

9. İhale dokümanı; Susurluk Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 TL (Yüz TL) karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10. Teklifler, 26/07/2012 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.). İhale Fabrikamız Ofis binasında Açık İhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır.

11. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

12. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

13. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir.

14. Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5754/1-1

 


FABRİKAMIZ 2012/2013 KAMPANYA DÖNEMİNDE KARAYOLU İLE PANCAR NAKLİYE HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ İŞİ AÇIK

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Malatya Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2012/90309

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA

b) Telefon ve faks numarası   : 0422 212 10 44 0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi       :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2012/2013 Kampanya Döneminde Yazıhan, Akçadağ, Doğanşehir ve Bostankaya Kantarlarından Malatya Şeker Fabrikasına Karayolu ile 39.000 Ton Pancar Nakliyesi,

b) Yapılacağı yer                    :  Yazıhan, Akçadağ, Doğanşehir ve Bostankaya Kantarlarından Malatya Şeker Fabrikasına Karayolu ile Pancar Nakliyesi,

c) İşin süresi                           :  05/10/2012 – 15/11/2012 Tarihler Arası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  30/07/2012 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 - Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

4.1.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.9 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur.

4.1.10 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1 - İş Deneyim Belgeleri :

5.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

5.1.2. İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

5.1.3. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’ undan az olamaz. İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1.maddesinde belirtilmiştir.

6 - Benzer iş olarak Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

7 - Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

10 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler, 30/07/2012 Pazartesi Günü Saat 14:00’ e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

15 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5801/1-1

—— • ——

2012/2013 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                            :  2012/90474

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :  Yok

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                          : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  2012/2013 Kampanya döneminde Toplam 205.000 ton pancarın kantarlardan fabrikamıza karayoluyla nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ve sevk programı ihale dokümanı ekinde verilecektir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen kantarlardan)

c) İşin süresi                                       :  İşin süresi Kantarlarda Pancar alımının başlamasından itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  27.07.2012 Cuma günü – Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yok

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.3.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5772/1-1

 


1 ADET KAPLİNSİZ REDÜKTÖR İLE REDÜKTÖRE AİT YEDEK DİŞLİ TAKIMI İMALİ VE TESLİMİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/89799

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                          :  P.K.:8  58901 Kangal/SİVAS

c) Telefon numarası                         :  0.346.4621010-0.346.4621013

d) Faks numarası                             :  0.346.4621012

d) Elektronik posta adresi                :  kangal@euas.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin adı,

niteliği, türü ve miktarı:

İŞİN ADI-MİKTARI

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 1 Adet Kaplinsiz Redüktör İle Redüktöre Ait Yedek Dişli Takımı İmali ve Teslimi İşi

Sıra No

Parçanın Adı

Birimi

Miktarı

1

FGD Değirmen komple redüktörü

(P:950 kw,  Ng:992 d/d, Nç:1423 d/d)

Adet

1

2

Giriş Pinyonu(17CrNiMo6)

Adet

1

3

1. kademe çark dişlisi(17CrNiMo6)

Adet

1

4

2. kademe pinyon dişlisi(17CrNiMo6)

Adet

1

5

2.kademe çark dişli(17CrNiMo6)

Adet

1

6

Çıkış mili(4140)

Adet

1

 

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer  :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K.8 58901 Kangal/SİVAS

b) Teslim tarihi/işin süresi            :  Teslim süresi sözleşme imzalanmasına müteakip 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

4 - İhalenin

a) Ait olduğu Mevzuat                  :  Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin 22. maddesinin (a) bendi kapsamındadır.

b) Usulü                                       :  Açık ihale usulü

a) Yapılacağı/açılacağı yer            :  EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K.8 58901 Kangal/SİVAS

b) Yapılacağı/açılış tarihi ve saati  :  31.07.2012, saat 14.00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.:8 58901 Kangal/SİVAS adresinde görülebilir ve 50- TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekli firmalar ihale dokümanını kargo veya posta yoluyla isteyebilirler. Kargo veya posta yoluyla şartname talep bedeli 60,00-TL’dir. İstekliler, bu bedeli EÜAŞ Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün; T.C. Ziraat Bankası Sivas-Kangal Şubesi nezdindeki 37712043-5445 nolu hesaba yatırarak, bir dilekçe ve ihale doküman bedelinin yatırıldığına dair dekontla başvurarak, İhale Dokümanının taraflarına posta veya kargo yoluyla gönderilmesini talep edeceklerdir.

6 - Teklifler 31.07.2012, saat 14.00’e kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P. K.8 58901 Kangal/SİVAS adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; ihalenin açılış tarih ve saatinde, (son teklif verme tarih ve saatinde) EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Kangal/SİVAS adresindeki ihale toplantı salonunda, istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ulaşılabilir.

5765/1-1

—— • ——

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 50.000 LİTRE VANADYUM PENTAOKSİT KATALİZÖR SATINALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2012/91377

1- Teşekkülümüz Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 50.000 litre Vanadyum Pentaoksit Katalizör, Açık İhale usulüyle satın alınacaktır.

2 - Bu ihaleye yurtiçi ve yurtdışı istekliler katılabilecek olup, yurtdışı isteklilere ait teklifleri vermek üzere yetkili temsilcileri de iştirak edebilir.

3 - Teşekkülün

a) Adı ve Adresi                        :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A   06010 Keçiören/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 294 20 00 - 294 22 17 - 294 23 15

                                                     0 312 294 22 45 - 0 312 229 21 32

c) Elektronik Posta Adresi         :  satinalma@etimaden.gov.tr

4 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  50.000 litre Vanadyum Pentaoksit Katalizör

b) Teslim Yeri                           :  Yurtiçi Tekliflerde:

                                                     Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/Balıkesir

                                                     Yurtdışı Tekliflerde:

                                                     CFR/CPT İstanbul

5 - Geçici Teminat                     :  Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.).

a) Yurtiçi İstekliler                     :  TL cinsinden nakit olarak veya Banka Teminat Mektubu,

b) Yurtdışı İstekliler                  :  Teklif edilen para cinsinden (ABD Doları veya EUR) nakit olarak ya da Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır.

6 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Keçiören/Ankara

b) Tarih ve Saati                        :  30/07/2012; 10.00

7 - a) İhale Dokümanı Satın alınabilecek ve Görülebilecek Yerler:

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı

Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A

06010 Keçiören/Ankara

Tel: 0 312 294 20 00 Faks: 0 312 294 22 45 - 0 312 229 21 32

-www.etimaden.gov.tr

b) İhale Doküman Bedeli:135,-USD veya 110,- EURO veya 250,-TL.

c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları:

Yurtiçi İstekliler ve Yurtdışı İstekli Temsilcileri için;

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü

(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı

Yurtdışı İstekliler için;

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü

(IBAN: TR 780001001745377122455002) USD hesabı

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü

(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı

8 - İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Yurtiçi, yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 7. maddede kendileri için verilen hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı maddedeki doküman satın alınabilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin edebileceklerdir.

10 - Teklifler kapalı zarf içinde 30/07/2012 tarih, saat 10.00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Gelen Evrak Servisine teslim edilecek veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilecektir. Teklifler, aynı gün saat 10.00’da Satın Alma Dairesi Başkanlığında hazır bulunan istekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır. (Detay bilgi için İdari Şartnamemize bakınız.)

11 - Söz konusu ihaleye ait teknik ve idari şartnameler bizzat Teşekkülümüzden temin edilmiş olacak ve şartnameler teklif evrakı ile birlikte okunup kabul edildiği belirtilerek imzalanmış ve kaşelenmiş olarak Teşekkülümüze verilecektir.

12 - Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.

5817/1-1

—— • ——

TÜBİTAK E1000 TİPİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF GELİŞTİRME PROJESİNDE KUMANDA KONTROL VE GÜÇ DEVRESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 10 KALEM MUHTELİF KABLO SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                  :  2012/87994

1 - İdarenin;

a) Adresi                                          :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi               :  tulomsas@tulomsas.com.tr

İhale konusu malın adı ve miktarı    :  10 Kalem (Ekranlı-Ekransız) muhtelif ölçü ve miktarlarda kablo

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 14.08.2012 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 100,- TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5820/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, alanı, kullanım amacı, imar verileri muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı (toptan teklif olması halinde ayrı ayrı yapılan teklifler dikkate alınmayacaktır) olarak mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 26/07/2012 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak; Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 1.000,00 TL karşılığında Şartname almaları zorunludur.

3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

5 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

8 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahalle/ Mevkii

Ada No

Parsel No

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

İmar Planı Kullanımı

İmar Verileri/ Yoğunluk

Hmax

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Gölbaşı

Hacılar

111395

1

29854

TAM

Konut

E:1.40

SERBEST

19,405,100.00

582,153.00

 

2

Gölbaşı

Hacılar

111394

1

24127

TAM

Konut

E:1.40

SERBEST

15,682,550.00

470,476.50

14:00

Toplam

53,981.00

53,981.00

35,087,650.00

1,052,629.50

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

5362/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Yozgat Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 26.07.2012                                                     Saati: 14.00                                                               İhale Yeri: Satış Sal./Saat:14.00

 

S. No

Deposu

Cinsi

Boy

Adet

Ster

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat Tut.

  1

Düzağaç

3.SNB.ÇamTom.

5

13.236

 

3142,017

64

205,00

19.367,00

  2

Kaynarpınar

3.SNB.ÇamTom.

5GL

 

 

1665,000

33

205,00

10.264,00

  3

Kaynarpınar

3 SKB .Çam Tom

2,5G

 

 

375,000

10

185,00

2.088,00

  4

Düz ağaç

3 SKB .Çam Tom

2,5G

8.168

 

1428,532

40

185,00

7.956,00

  5

Düzağaç

I.SNB.Çam.Md.D.17-20

5

11.069

 

2102,517

58

180,00

11.401,00

  6

Kaynarpınar

l. SNB. Çam. MdDrl0-20

4

6.054

 

484,453

9

170,00

2.476,00

  7

Düzağaç

I. SNB. Çam. Md.D.17-20

3

26.161

 

1585,356

29

170,00

8.098,00

  8

Söbeçimen

I. SNB. Çam. Md.D.17-20

3

5.989

 

398,202

7

180,00

2.155,00

  9

Düzağaç

I. SKB. Çam. Md.D. 17-20

2,50

5.467

 

769,132

31

171,00

3.958,00

10

Söbeçimen

I. SKB. Çam. Md.D.10-16

2,50

5.168

 

209,944

6

171,00

1.080,00

11

Düzağaç

l. SNB. Çam. MdDrl0-20

2,50

14.312

 

533,229

22

160,00

2.571,00

12

Kaynarpınar

I. SKB. Çam. Md.D.10-20

2,50

4.269

 

213,974

7

160,00

1.031,00

13

Söbeçimen

I. SKB. Çam. Md.D.10-20

2-

794

 

41,714

2

160,00

201,00

14

Düzağaç

Çam Kağıtlık Odun

2-3

74

 

9,743

1

175,00

52,00

15

Kaynarpınar

Çam Kağıtlık Odun

2-

196

 

21,522

1

175,00

113,00

16

Düzağaç

Çam Sanayi Odun

1,40

2.449

 

687,741

26

150,00

3.110,00

17

Kaynarpınar

Çam Sanayi Odun

1,4G

 

 

370,000

10

150,00

1.674,00

18

Çekerek

Ardıç Lif Yonga

 

 

200

 

4

58,00

351,00

19

Çayıralan

Çam Kab. Kağ Od.

 

 

96

 

2

75,00

217,00

20

Çayıralan

Kavak Lifyonga Od.

1,20

 

185

 

4

58,00

323,00

21

Çayıralan

Kavak Yak. Odun

 

 

206

 

4

45,00

281,00

22

Çayıralan

İbreli Yakacak

 

 

1.440

 

22

55,00

2.390,00

TOPLAM

 

103406

2127

14038,076

392

 

81.157,00-

1 - İşletmemiz Müdürlüğünün yukarıda yazılı depolarında mevcut 392 parti Orman Emvali 26.07.2012 PERŞEMBE günü saat 14:00 de İşletmemiz Müdürlüğü ihale salonunda toplanacak Komisyon huzurunda açık artırma suretiyle satılacaktır

2 - Açık artırmalı satışa konan emvallerden İbreli Kağıtlık odun ve yakacak odunların % 30 u ile vergi ve fonları peşin bakiyesi 9 ay vadeli olarak aylık % 0,80 vade faizi vade sonunda alınmak şartıyla ile KESİN SÜRESİZ LİMİT DAHİLİ Banka Teminat Mektubu karşılığında şartname hükümlerine göre satılacaktır.

3 - Şirket adına ihaleye gireceklerin VEKALETNAME İbraz etmeleri şarttır.

4 - Satışa ait ilan şartname ve satış öncesi bigi cetveli Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı İşletme Müdürlüklerinde civar Belediyeler, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile mesai saatleri dahilinde İşletmemizde görülebilir.

5 - İsteklilerin ihale günü saat 14:00’e kadar %3 teminatlarını yatırarak makbuzları ile birlikte komisyona müracaatları şarttır.

6 - İlan Olunur.

TEL: 0.354.736.10.81    FAKS: 0.354.736.28.61

T.C. Ziraat Bnk. Hes. No : TR86000100041939560936-5001

5759/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   : ALADAĞ                                                                                                    İHALE TARİHİ  : 26.07.2012

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      : BOLU                                                                                                           İHALE YERİ      : KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ ADETİ

MİKTARI

MUH BEDL.

%3 TEMİNATI TL

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Ster

Knt

Sarıalan

I.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

1

Global

9.547

 

 

320,00

92,00

2012 Ürt.

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

4

Global

106,775

 

 

310,00

996,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

33

Global

1.227,814

 

 

230,00

8.499,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

27

Global

997,881

 

 

195,00

5.857,00

2012 Ürt.

Sultanköy

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

1

 

20,611

 

 

180,00

112,00

T.İrat

Belkaraağaç

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1

 

23,509

 

 

280,00

198,00

İndirimli

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

6

Global

192,372

 

 

215,00

1.244,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

2

Global

40,000

 

 

185,00

223,00

2012 Ürt.

Belkaraağaç

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

2

Global

50,000

 

 

270,00

406.00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

116

Global

5.082,710

 

 

230,00

35.183,00

2012 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

36

Global

1.400,000

 

 

200,00

8.436,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

Çs.Tel Direk (9 Boy)

1

Global

40,000

 

 

295,00

355,00

2012ÜH.

Ortakıraç

Çs.Tel Direk (12 Boy)

1

Global

40,000

 

 

350,00

421,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

2.S.Çs.Mad.Direk

2

Global

32,334

 

 

185.00

180,00

2012 Ürt.

Çaydurt

2.S.Gök.Mad.Direk

2

Global

80,000

 

 

180.00

434,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağ.Od.

35

Global

1.040,000

 

 

190.00

5.963,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağ.Od.

43

Global

1.165,990

 

 

170,00

5.981,00

2012 Ürt.

Ortakıraç

Çam Kağ.Od.

1

 

18,294

 

 

170,00

94,00

T.İrat

Muhtelif

Göknar Kağ.Od.

56

Global

1.900,000

 

 

190,00

10.886,00

2012 Ürt.

Muhtelif

Göknar Kağ.Od.

28

Global

873.383

 

 

170,00

4.480,00

2012 Ürt.

Sultanköy

Göknar Kağ.Od.(KbkL)

2

 

43,042

 

 

170,00

221,00

2012 Ürt.

Sultanköy

Meşe Tomruk

1

 

1,394

 

 

40,00

2,00

Müsaadereli

Sultanköy

Gök.Mad.Direk

1

 

1,640

 

 

90,00

5,00

Müsaadereii

Sultanköy

Çam Kağ.Od.

1

 

2,018

 

 

75,00

5,00

Müsaadereli

Sultanköy

Çam-Göknar Kağ.Od.

1

 

1,626

 

 

75,00

4.00

Müsaadereli

Sultanköy

İbr.Sırık

1

 

 

  2

 

30.00

2,00

Müsaadereli

Sultanköy

İbr.Yak.Od

4

 

 

29

 

30,00

27,00

Müsaadereli

Sultanköy

İbr.Yak.Od

1

 

 

11

 

20,00

7,00

Müsaadereli

Sultanköy

Yapraklı Yak.Od.

3

 

 

  6

 

35,00

9,00

Müsaadereli

Sultanköy

İbr.Yak.Od

1

 

 

 

4

30,00

4,00

Müsaadereli

TOPLAM

414

0

14.390,940

48

4

 

90.326,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 400 parti orman emvali 14 parti müsadereli orman emvali açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin %40 ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun %30'u, İbreli ve yapraklı dikili ağaçlarda mal bedelinin %20 si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık %0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dahili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Açık arttırmalı satış 26/07/2012 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 50 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4 - Müsadereli orman emvalleri ve suç aletleri satışları kesin olup, ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde peşin olarak satış yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5 - Teminatlar Saat 13.30'a kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - Satış ek no: 1,2,4,6 ve 13-13/A nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

7 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

NOT: Ortakıraç Deposundan satışa çıkarılan, istif numaraları "A" ile başlayan istifler (Aladağ Orman İşletme Şefliğinden üretilen) FSC sertifikalı ürünlerdir.

TEL: 0374 262 96 60-61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

5771/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sultangazi Belediye Başkanlığından:

 

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

CİNSİ

ALANI

İMARI

BELEDİYE PAYI

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

ESKİ HABİBLER

1911

2

TARLA

5.451,00 m2

E:1.50 T4 TİCARET ALANINDA

TAM

6.541.200,00.-TL

196.236,00 -TL

26/07/2012-10:30

ATIŞALANI

1122

TARLA

2.829,19 m2

TAKS:0,30 KAKS:1,50 T4 TİCARET ALANINDA

TAM

12.731.355,00.TL

381.940,65.-TL

26/07/2012-11:00

GAZİ

1256

101

ARSA

2.789,25 m2

H:6,5 AKARYAKIT ALANINDA

TAM

5.913.210,00.-TL

177.396,30.-TL

26/07/2012-11:30

HABİBLER

1869

1

ARSA

3.478,00 m2

H:6,5 AKARYAKIT+T4 TİCARET ALANINDA

TAM

7.022.200,00.-TL

210.666,00.-TL

26/07/2012-12:00

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen Sultangazi Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale “İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2347 Sokak,  No:18, 1. Kat Encümen Odasında”, Kapalı Teklif Usulü yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz) TL olup, Sultangazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (İstanbul, Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2347 Sokak,  No:18, 3. Kat) temin edilebilir.

2 - Taşınmazın özellikleri: Söz konusu taşınmazlar;

a) Eski Habibler Mahallesi, 1911 ada 2 parsel imar planında, E:1.50 T4 Ticaret alanındadır.

b) Atışalanı Mahallesi,1122 parsel imar planında, TAKS:0,30 KAKS:1,50 T4 Ticaret alanındadır.

c) Gazi Mahallesi, 1256 ada, 101 parsel imar planında, H:6,5 Akaryakıt alanındadır.

d) Habibler Mahallesi 1869 ada, 1 parsel imar planında, H:6,5 Akaryakıt + T4 Ticaret alanındadır.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

A- Gerçek kişi olması halinde;

1 - T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

2 - İkametgah belgesi,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı

5 - Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

7 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8 - Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir). 

B - Tüzel kişi olması halinde; 

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

3 - Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı,

6 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

7 - Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge,

8 - Şartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı,

9 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

10 - Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

C- Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

7 - Geçici ve kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

8 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca veya Özel Finans Kuruluşlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer belgelerle birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

9 - Tekliflerin Hazırlanması Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

10 - Teklifler ilânda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 - Taşınmazların alıcısı, satış bedelinin tamamını peşin ödeyebileceği gibi, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen faiz oranı ile vade farkı hesaplanarak % 50’sini (yüzde ellisini) peşin ödeyip, kalanını peşinatın yatırılmasını takip eden 6 (altı) ayda, borcun karşılığında taşınmaz üzerine ipotek konulması şartıyla, 6 (altı) eşit taksitle de ödeyebilir.

Ödemeler verilecek ödeme planına göre yapılacak ve ödeme gecikmelerinde Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile belirlenen faiz uygulanacaktır. Peşinattan sonraki ilk taksit ödemesi, en geç ihale kararının ilgilisine tebliğinden itibaren işleyecek 15 günlük sürenin bitiminden sonraki 30. takvim gününde yapılır. Taksit ödemelerinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir.

12 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, satışta şartname hükümleri uygulanacaktır.

5834/1-1