14 Temmuz 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28353

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

5 nci Piyade Eğtim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

SAYI: 2012/1-2012/113 EK

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Moustafa ve Mkaram oğlu 1961 Aleppo d.lu Suriye Halep Miden Mah. Nüfusuna kayıtlı olan HUSSEIN KOURDI hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 07/02/2012 tarih ve 2012/1 esas, 2012/113 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 s. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 (birinci cümle) maddesi

uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

5022

—— •• ——

5 nci Piyade Eğtim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

İLÂNEN TEBLİGATTIR

Aşağıda kimlikleri, suçları ve cezaları yazılı şahıslar uzun zamandan beri aranıp bulunamadığından haklarında verilen karar 7201 sayılı Yasanın 28, 29 ve devam eden maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilan olunur. Tebliğ, ilân tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılır. Tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Askeri Yargıtay'a karar aleyhine temyiz yoluna başvurulabilinir.

Gaziantep/Nurdağı İlç. Hamidiye Köy. Nüf. Kay. Osman . 1977 Doğ. katılan Mehmet TARHAN'ın bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle, aşağıda yazılı kararın katılana ilanen tebliği gerektiğinden; Sivas 5. P. Eğt. Tug. K.lığı As. Mah.nin 10.11.2010 tarih, 2010/ 262-262-497 Evrak-Esas-Karar sayılı kararı ile, yağma suçundan dolayı sanıklar Hakkı DİNÇEL ve Ertan MERTOĞLU haklarında 765 Sayılı Kanunun 148 ve 150(2)'nci maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmış ise de; suç tarihinde asker kişi olan sanıklardan Hakkı DİNÇEL'in 15.05.2007; Ertan MERTOĞLU'nun 22.04.2010 tarihinde terhis olmaları nedeniyle, sanıklar haklarında tatbiki istenilen kanun maddelerinin askeri bir suça ilişkin olmadığı, sanıkların terhis olmaları nedeniyle Askeri Mahkemede yargılanmalarını gerektiren ilginin kesildiği anlaşıldığından, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 9,12,13 ve 17'nci maddeleri uyarınca mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, karar kesinleştiğinde dava dosyasının yetkili ve görevli Sivas Ağır Ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

5292/1-1