9 Temmuz 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28348

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ZEYİLNAME

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


DÖNER KÖPRܒNÜN TAMİR, BAKIMI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


JENERATÖR VAGONLARI İÇİN YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:


36.000 TON TOZ LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker Fabrikasından:


SOĞUTMA KULESİ SİRKÜLASYON POMPALARI HİDROLİK SİSTEMLERİNİN REHABİLİTASYONU İHALESİ YAPILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


8 KALEM SARF TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


10 ADET VOR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Meydan Tesisleri Silo ve Elfada Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0436-215 12 80   Faks: 0436 215 13 30

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2012/2013 yılı Kampanya döneminde 15 Adet İşçi ± %20 Toleranslı 85 Gün boyunca Meydan Tesisleri Silo ve Elfada Pancar Yüzdürme (İşin detayları Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir

b) Yapılacağı Yer                   :  Muş Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                     :  19.07.2012 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL/Tk. 50,00 (ELLİ Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 19.07.2012 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KIRKBEŞ) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5579/1-1


LABORATUAR HİZMETLERİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı İşi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal Ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2012/88209

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ankara Yolu 9. km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Çorum Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı hizmetlerinin toplam 48 işçi ile +-%20 toleranslı 80 gün süresince yaptırılması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Çorum Şeker Fabrikası Laboratuarı

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 80 gün).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                        :  25/07/2012 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6. - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7. - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5628/1-1


ZEYİLNAME

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

İhale Kayıt no                         :  2012/83434

İhalenin Konusu                     :  2 Adet Çuval Ağzı Dikiş makinası (Besleyici, kıvırma aparatı, pano ve aksesuarlarıyla birlikte) Alımı

İhale İlanının

2 - İhale Konusu Malların:

c) Teslim Tarihi                      :  Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

Yukarıda belirtildiği şekilde yayınlanmış olup,

İhale İlanının

2 - İhale Konusu Malların:

c) Teslim Tarihi                      :  Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

Yukarıda belirtildiği şekilde düzeltilmiştir.

5624/1-1


DÖNER KÖPRܒNÜN TAMİR, BAKIMI İÇİN HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/83903

1 - İdarenin :                             

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : Erzincan Depo Şefliğinde bulunan Döner köprünün tamir, bakım ve taban raylarının değiştirilmesi için hizmet satın alınması işi.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                       :  TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  30/07/2012 10: 00

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 30,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5537/1-1


JENERATÖR VAGONLARI İÇİN YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/83956

1 - İdarenin :

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : TCDD 4.Bölge Cer Müdürlüğüne bağlı Sivas Loko Bakım Atölye Müdürlüğünde bulunan Jeneratör vagonlarında kullanılmak üzere muhtelif 11 kalem toplam 34 parça malzeme satın alınması işi.

3 - İhalenin :

a) Yapılacağı Yer                       :  TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  30/07/2012 14:00

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5538/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden:

Ankara İli Elmadağ İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri ve imarın 1170 ada 1 (Bir) parselde Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait emsal harici alanlarla beraber 7806.00 m2 inşaat alanı ve aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumu belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

1 - Bu işin keşif bedeli Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın “2012 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğ “ esas alınarak 5.868.930,00 TL (Beşmilyon sekizyüzaltmışsekizbindokuzyüzotuzlira) dır. Geçici teminat tutarı 176.067,90 TL (yüzyetmişaltıbinaltmışyediliradoksankuruş) tur.

2 - İhale 23/07/2012 Pazartesi günü saat 14:00’de Elmadağ Belediyesi Encümen Toplantısı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Elmadağ Belediyesi Mali Hizmetler Birimi’ne ödenecek 250,00 TL’ (ikiyüzelli lira) lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.

4 - İhaleye katılmak istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlerin ayrı ayrı yevmiye numarası olacaktır.

5 - İsteklilerin “Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine “ihale şartnamesine ek özel şartnameye “Yapım Tesis ve Onarım İşleri İhalesine katılma yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya yeterli olup olamadıklarının tespiti için 16/07/2012 Pazartesi günü saat 16:30’a kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a. Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için muhtarlıktan alınmış ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişiler için adres bildirgesi).

b. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,(2012 yılı vizeli olacaktır)

c. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeleri, noter tasdikli imza sirküleri.

d. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,

e. 2007-2012 (5 yıl) yıllarına ait (2007’den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge,

f. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,

g. Yapı araçları taahhütnamesini,

h. Teknik personel taahhütnamesini,

i. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgelerini,

j. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri,

k. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,

l. İş yeri görme belgesini,

m. Dosya alındı belgesinin aslı,

n. İhale Şartnamesi ve Özel Şartnamede istenilen diğer belgeler,

o. Kamu İhale Tebliğinin (Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi (B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler’e uygun benzer İş Bitirme Belgelerinin aslı.

Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak Elmadağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

6 - İhaleye katılacak olanlar tekliflerini en geç 23/07/2012 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Elmadağ Belediyesi Encümen Başkanlığı’na vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

                                                                                                                      5539/1-1


36.000 TON TOZ LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Burdur Şeker Fabrikasından:

36.000 ton Toz Linyit Kömürü alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                               :  2012/88061

1 - İdarenin

a) Adresi                                                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü 15520 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                                   :  0 248 233 19 35/38 - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)                           :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                                      :  22.500 Ton Linyit Toz (0,5-18mm) 3.200-3.600 kcal/kg

                                                                                  13.500 Ton Linyit (10-18mm) 5.200-5.600 kcal/kg

b) Teslim yeri                                                         :  Burdur Şeker Fabrikası stok sahası, araç üzerinde teslim

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                    :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Toplantı Salonu BURDUR

b) Tarihi ve saati                                                    :  27.07.2012 Cuma günü saat 14.30

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                      :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer          :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)      :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                               :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                    :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                             :  27/07/2012

d) İhale (son teklif verme) saati                              :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5632/1-1


SOĞUTMA KULESİ SİRKÜLASYON POMPALARI HİDROLİK SİSTEMLERİNİN REHABİLİTASYONU İHALESİ YAPILACAKTIR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Santralımız ihtiyacı olan Soğutma Kulesi Sirkülasyon Pompaları Hidrolik Sistemlerinin Rehabilitasyonu İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/86920

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Milas-Ören Karayolu 22. Km PK: 25 48201 Milas/MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 252 558 02 90 (Dahili 1538) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İşletmede iki ünite ve bu iki ünitenin her birinde üç adet sirkülasyon suyu pompası mevcuttur. Rehabilitasyonu yapılacak olan sirkülasyon suyu pompası klapesinin hidrolik ünitesi hattı toplam 6 (altı) adettir.

b) Teslim Yeri                           :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

c) İşin Süresi                             :  6 adet klape hidrolik sistemi olup 1 adedi yedektir. İşletme yedek ünitenin demontaj tarihini 7 gün önce firmaya bildirecektir. Firma santrale gelip yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. Firma yer teslimi ile yedeğin demontajını yapıp yenisinin montajını yapacaktır. Her biri için 15 takvim günü süre verilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü İhale Salonu.

b) Tarihi ve Saat                        :  30/07/2012 Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret servisinde görülebilir ve 30,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 30/07/2012 Saat 14:00’a kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4.maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5630/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1- İhale Konusu İşin;

a) Niteliği                                      :  Gayrimenkul satışı.

b) Miktarı                                     :  2 Adet parselden oluşan Mudanya İlçesi Kumyaka köyünde bulunan ve üzerinde 4.675,00 m² alana sahip Bahçeli iki katlı Kargir ev, Restaurant ve müştemilatı ve 2.386,00 m² alana sahip zeytinlik ve iki katlı kargir binadan oluşan toplam 7061,00 m² arsa

c) Yeri                                          :  Bursa İli Mudanya İlçesi Kumyaka köyü

d) İmar Durumu                           :  Söz Konusu Gayrimenkuller 1/5000 Nazım İmar Planında “Kırsal Yerleşim alanı” planlı olup 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı çalışmaları devam etmektedir.

2 - İhale Şartname ve eklerinin;

a) Alınacağı yer                            :  İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Encümen ve Meclis Kararlar Müdürlüğü Osmangazi/BURSA

b) Hangi şartlarda alınacağı          :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 250,00.-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli; Bursa Valilik binasındaki İl Özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğü’ne yatırılacaktır.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                           :  Bursa İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonu -Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü sok. Çarşambapazarı/BURSA

b) Yapılacağı tarih/saat                 :  25/07/2012 Çarşamba günü saat: 14:00’da

c) Usulü                                        :  2886 sayılı D.İ.K.’nun 36. maddesine göre kapalı teklif (artırma) usulü.

4 - Tahmin Edilen Bedel               :  2.175.745,00 TL

5 - Geçici Teminatı                       :       65.272,35 TL

6 - Tekliflerin;

a) Verileceği yer                           :  Bursa İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonu, Çırpan Mah. İlkbahar Cad. Güçlü sok. Çarşambapazarı/Osmangazi/BURSA adresinde toplanacak Komisyona verilecektir.

b) Son teklif verme tarih ve saati  :  25/07/2012 Çarşamba günü saat: 14:00’da

7 - İhaleye katılma belgeleri;

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi

2 - Noterden tasdikli imza beyannamesi

3 - Muhtarlıktan veya noterden, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış nüfus cüzdan sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

d) Ortak katılım olması halinde (örneği şartname ekinde verilen) Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten katılınması halinde, katılanın Noter tasdikli Vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi

f) 2886 Sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin % 3’ü oranında geçici teminat

g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

h) Yer görme belgesi (örneği şartname ekinde verilmiş taraflarca onaylı olacak)

ı) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve saate kadar, ihalenin yapılacağı adresteki komisyona, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

5598/1-1


8 KALEM SARF TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 8 Kalem Sarf Tesisat Malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı, RİZE

b) Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, Elmadağ-ANKARA

c) Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü, Sarıyer-İSTANBUL

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.07.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5326/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLAMA HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/83576

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii 37070/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı        :  2012/2013 Kampanya dönemi süresince (Tahmini 47 Gün, +-%20 toleranslı) istihsal edilecek tahmini 23.000 ton (+-%20 toleranslı) Kristal Şekerin, her vardiyada 7 kişi olmak üzere toplam 21 kişi ile ambalajlama ünitesinde 50 kg’lık Polipropilen torbalara doldurulup, torba ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi. Ambalajlama malzemesi olan torba ile dikiş ipliğinin fabrika malzeme ambarından yüklenici tarafından ambalajlama ünitesine taşınması. Oluşan ambalaj atıklarının toplanarak idarece gösterilen yerlere istif edilerek atılması. Üretim esnasında oluşan avarya şekerlerin ayrılması, istiflenmesi, taşınması ve tarif edildiği şekilde eritme işleminin yapılması.

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Kampanya dönemi boyunca +-%20 toleranslı 47 (Kırkyedi) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  23.07.2012, 10:30

4. İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İhaleye ilişkin Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İhaleye ilişkin Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) 4.3. ncü maddelerde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri :

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

İş Deneyim Belgelerinin düzenlenmesi, verilmesi, güncellenmesi ve değerlendirilmesi hususlarında “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin beşinci ve altıncı bölümünde (43-49 maddeler) yer alan düzenlemelere göre hareket edilecektir.

5. Bu işte benzer iş olarak kabul edilecek işler;

Personel çalıştırılmasına dayalı her türlü iş benzer iş olarak kabul edilecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100 TL (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

13 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5535/1-1


10 ADET VOR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

10 adet VOR Cihazı Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası               :  2012/41

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu üzeri) No:66 06330 Etiler-Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  +90 312 204 23 41-204 23 48-204 26 26-204 28 78-204 23 40

Fax: +90 312 212 81 58

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  10 adet VOR Cihazı temini

b) Teslim yeri                            :  Esenboğa Hava Limanında bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/Ankara

c) Teslim Tarihi                         :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 180 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                        :  15.08.2012         11.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

l)  Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve  (d)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1 - İş Deneyim Belgeleri:

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya teklif edilen cihaz miktarında(Teslimat süresi içerisinde 10 Adet) üretim kapasite raporunu sunacaktır.

Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir.

4.2.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;

4.2.2.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

4.2.2.3.  İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise 4.2.2.1. ve 4.2.2.2. de ki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesini verecektir.

4.2.2.1., 4.2.2.2., 4.2.2.3’de istenilen belgeleri iş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın vermesi yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.2.3. Tedarik Edilecek Malların katalogları, fotoğrafları:

Model, versiyon ve konfigürasyon olarak teklif edilen cihaza ait güncelleştirilmiş orijinal teknik dokümanlar bir takım halinde teklife eklenecek, dokümanların cihazla ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır. Aksi takdirde eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklardan İdaremiz sorumlu olmayacaktır.

Teklifle beraber sunulacak bir takım doküman: cihazın gerçek fotoğraflarının yer aldığı orijinal seri matbaa baskısı Katalog veya Broşür, Operatör(Kullanıcı) ve Teknik Bakım kitaplarından oluşacaktır. Teklif edilen cihaza ait teknik dokümanlar teklif değerlendirmede ihtiyaç duyulacak cihaz ile ilgili tüm bilgileri(Genel prensipler, montaj, kalibrasyon, arıza arama usulleri, ilk servise verme, bakım-onarım, açık devre şemaları, yedek parça listeleri BITE listesi v.b.) ihtiva edecek şekilde, eksiksiz olacaktır. Dokümanların cihazla ilgili tüm detayları kapsaması bilhassa aranacaktır. Eksik dokümanlar ile yapılacak değerlendirme sonuçlarından İdare sorumlu olmayacaktır.

4.2.4. Windows ortamında kullanılmak üzere, teklif edilen cihaza ait teknik dokümanlar, orijinal CD ROM olarak teklifte verilecektir. Seri numarası olmayan, her türlü modifikasyona açık olan-kopya-CD’ler orijinal olarak kabul edilmeyecektir.

4.3. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler Aşağıda Belirtilmiştir.

Bu ihalede benzer iş olarak “ILS ve/veya VOR ve/veya DME” kabul edilecektir.

4.4. İsteklilerce sunulacak belgelerin İdari Şartnamenin “7.4.Belgelerin Sunuluş Şekli”, maddesinde belirtildiği şekilde ibraz edilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, ihale şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %15 (yüzde onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

7 - İhale dokümanı DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğü 053 nolu odada görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile, İstekli yabancı ise;  temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 15.08.2012 günü, saat 11.00’e kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Dış Tedarik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

5597/1-1


NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/85234

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  3122942200 - 3122292132

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

     niteliği, türü ve miktarı             :  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve/veya Değirmenözü Lojistik Müdürlüğü’nün kapalı stok sahalarında bulunan torbalı ve/veya paletli, ambalajlı ürünlerin, toplam 2.200 adet konteynerlerle İzmir Alsancak, İzmir Aliağa (Nemport, TCE EGE), İstanbul Ambarlı (Marport, Mardaş, Kumport), İstanbul Haydarpaşa ve İzmit Körfezi Evyap limanlarına nakliyesi işidir.

3 - İhalenin / Yeterlik

    Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                           :  Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  01.08.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belgeyi,

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. Mali Durum Belgesini;

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere,  bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur

Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.10.1.İş Deneyim Belgesi

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.10.2. İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık bakımından benzer özellik taşıyan her türlü kasalı ve/veya damperli kamyon, tır ile yapılan nakliye işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.10.3.İstekliler “4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan Taşıt Listesini sunarak Teknik Şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır.

Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

İş ortaklığı bu belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

5. İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, Kat: 12 No: 1208 adresinde (Tel:0 312 294 22 27) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 160,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 01/08/2012 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

5593/1-1


ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                    :  2012/86619

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010

b) Telefon ve faks numarası         :  3122942200 - 3122292132

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

niteliği, türü ve miktarı                  :  20 TEU’luk boş konteynerlerin kamyon üzerinden indirilmesi, sahaya serilmesi ve dolu konteynerlerin kamyon üzerine yüklenmesi ile TCDD tarafından getirilen vagon üzerindeki konteynerlerin indirilmesi, sahaya serilmesi ve dolu konteynerlerin vagon üzerine yüklenmesi işinin gerçekleştirilmesi için “1(bir) operatörü ile birlikte 1(bir)Adet Konteyner İstifleme Aracının (Reachestacker) Kiralanması

3 - İhalenin/Yeterlik

     Değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                           :  Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  30.07.2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belgeyi,

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. Mali Durum Belgesini;

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere,  bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur

Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.10.1.İş Deneyim Belgesi

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.10.2. İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık bakımından benzer özellik taşıyan her türlü forklift, vinç, yükleme aracı, stacker v.b araçlar ile yapılan yükleme, taşıma ve elleçleme işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

5. İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, Kat: 12 No: 1208 adresinde (Tel:0 312 294 22 00) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 50,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 60,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 30/07/2012 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

5594/1-1