8 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28347

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hüseyin KALYONCU (Denetçi No:4971, Oda Sicil No:36699) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 30.05.2012 tarihli ve E.2012/146-K.2012/1051 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi, 47 pafta, 21278 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde 06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hüseyin KALYONCU (Denetçi No:4971, Oda Sicil No:36699) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 03.07.2012 tarih ve 5208 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5633/1/1-1

—————

Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Halit KOSİF (Denetçi No:596) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 06.06.2012 tarihli ve E.2012/906-K.2012/868 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 31 pafta, 820 ada, 30 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde 17.12.2005 tarih ve 26026 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Halit KOSİF (Denetçi No:596) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, 03.07.2012 tarih ve 5206 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5633/2/1-1

—————

95 No’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altındağ Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’ nin 20.06.2012 tarihli ve E.2012/1060 sayılı kararı ile “yürütmenin durdurulması”na hükmedildiğinden; Bolu İli, Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesi, 153 ada, 10 nolu parsel üzerindeki 71208 YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde 06.06.2012 tarihli ve 28315 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Altındağ Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 03.07.2012 tarih ve 5207 sayılı Makam Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5633/3/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

61180 ada 4 parsel, 61179 ada 4 parsel ve bu parsellerin arasında bulunan çocuk bahçesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5635/1-1


Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI’NA ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın sınavla; Yönetici Asistanı ünvanlı pozisyonda çalıştırılmak üzere C grubu 10 (on) kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

1. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

B) Özel Şartlar:

Yönetici Asistanı Pozisyonu: Bağlı olduğu yöneticisinin tüm randevularının organizasyonundan, yöneticiye sunulacak evrakların düzenlenmesi ve dağıtımından, yöneticinin talimatları çerçevesinde birimi ile ilgili yazışmaların hazırlanmasından ve diğer idari görevlerden sorumlu olarak çalıştırılacak kadro karşılıksız sözleşmeli personel için aşağıdaki şartlar aranır:

1. 8 (sekiz) pozisyon için en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Felsefe, Sosyoloji, İnsan ve Toplum Bilimleri, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık, Tarih ve Coğrafya bölümleri ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,

2. 2 (iki) pozisyon için en az 2 yıllık (önlisans) büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik ve halkla ilişkiler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,

3. 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak veya 28 Kasım 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P(93) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

4. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan asgari 60 (altmış) puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan başka bir puana sahip olmak.

2. BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

-Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet sitesinden (www.ssm.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış “İş Başvuru Formu”,

-Diploma veya mezuniyet belgesinin veya yurtdışında öğrenim görenler için Yükseköğretim Kurulu denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

-KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

- Yabancı dil seviyesini gösterir belgenin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

-Özgeçmiş,

-Bir adet vesikalık fotoğrafı,

Yukarıda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde, fotokopisi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca tasdik edilir.

b) Başvurular, 9 Temmuz 2012 Pazartesi günü saat 9:00’dan itibaren 24 Temmuz 2012 günü saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Başvuru için istenen belgelerin Savunma Sanayii Müsteşarlığı (Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı) İnönü Bulvarı Kirazlıdere Mevkii Süleyman Emin Caddesi No: 6-7 Bahçelievler – Ankara adresine şahsen veya bir başkası tarafından elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler sınava çağrılmayacaktır. Ayrıca, sınavı kazananlardan, başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmesi yapılmaz. Sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilir.

ç) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.

d) Sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınava katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarihi ile saatleri Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde 26 Temmuz 2012 tarihinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir. Sınava katılmayan aday başarısız sayılır.

e) Adayların başarı puanı, KPSS puanı ve Sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenir. Başarı puanı, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday işe alınacaktır.

f) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

g) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kontenjan sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

ğ) Yönetici Asistanı pozisyonu altında belirlenen kontenjanlar kadar adayın başvurmaması veya mülakatta başarılı olmaması halinde, Müsteşarlık tarafından gerek görülür ise, boş kalan kontenjanlar, diğer yönetici asistanı pozisyonu kontenjanından en yüksek puana sahip adaylar ile karşılanabilecektir.

3. DEĞERLENDİRME VE ATANMA

a) Kazanan adaylar Müsteşarlıkta ve Müsteşarlık internet sitesinde duyurulacaktır.

b) Kazanan adaylar Maliye Bakanlığı’nın vize iznini müteakip işe başlayacaklardır.

c) İşe alınacak adaylar, sınav sonucunun tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde atama için gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle, Müsteşarlığa teslim ederler. Belgelerin teslimini müteakip, Müsteşarlık Makamınca sözleşme yapılır. Sözleşmenin yapılmasını takiben ilk iş günü içinde, aday göreve başlamak zorundadır. Adayların daha önce çalışmakta oldukları işyerlerine karşı çalışma yükümlülükleri olması halinde, adaylara 6 (altı) haftayı geçmemek şartıyla çalıştıkları işyerlerinden ilişik kesmeleri için süre tanınır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar, haklarını kaybederler.

d) Başvuru ve sınav koşulları için ayrıntılı bilgi Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 90 61 veya (312) 411 91 05 numaralı telefonlarından sağlanabilir.

5634/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hizmetler İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli defterinin 3193’üncü sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 28.06.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatının:

 

Bölgesi

Hak Sıra No.su

Ruhsat

No.su

Ruhsat İntikalden Sonraki

Yüzölçümü (H)

X

AR/YER/4994

3193

49.367

5585/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.06.2012     Karar No: 6562

 

ŞİRKETİN:

-TİCARİ UNVANI               :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

-MERKEZİ                             :  Ankara

-TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ  :  Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 86, 06100

-MÜRACAAT TARİHİ        :  24.05.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                          :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

-BÖLGESİ                             :  III no.lu Ankara

-SAHA İŞARETİ                  :  TPO/III/AS

-KAPSADIĞI İL                   :  Ankara, Konya

-YÜZÖLÇÜMÜ                    :  49.057 hektar

-HAK SIRA NUMARASI    :  AR/TPO/4461

-VERİLİŞ TARİHİ                :  12.07.2008

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 12.07.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesine istinaden 12.07.2014 tarihine kadar uzatılması için 24.05.2012 tarihinde müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın süre uzatılması isteğine ait evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının bölgede ve ruhsat sahasında bugüne kadar yapmış olduğu petrol arama faaliyetlerini geliştirerek sonuçlandırmasına imkan sağlanması bakımından, uzatılan süre içerisinde taahhütlerini yerine getirmesi kaydıyla, III no.lu Ankara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/4461 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 12.07.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi göz önüne alınarak 12.07.2014 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5586/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.06.2012      Karar No: 6561

ŞİRKETLERİN:

-TİCARİ UNVANLARI          :  1) Anatolia Energy Turkey Inc.

                                                     2) Çalık Enerji Sanayi ve Tic A.Ş.

-MERKEZLERİ                        :  1) Zephyr House, 122 Mary Street P.O. Box 709 Grand Cayman KY-1107 Cayman Adaları

                                                     2) Keresteciler Sitesi Fatih Cd. Selvi Sk. No. 18   34010, Merete, İstanbul

-TEBLİGAT ADRESLERİ       :  1) Piyade Sokak . No: 18/10 06540, Çankaya, Ankara

                                                     2) Yaşam Cd. Ak Plaza No: 7 Kat: 17    06510 Söğütözü, Anakara

-MÜRACAAT TARİHLERİ:   12.06.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                             :  Arama ruhsat sürelerinin uzatımı

-BÖLGESİ                                :  XII no.lu Gaziantep

-SAHA İŞARETLERİ              :  ÇLK-ANT/XII/A, B, C, D

-KAPSADIĞI İLLER               :  Şanlıurfa, Gaziantep

-YÜZÖLÇÜMLERİ                 :  48.628, 48.194, 49.092, 47.700 hektar

-HAK SIRA NUMARALARI :  AR/ÇLK-ANT/4413, 4414, 4415, 4416

-VERİLİŞ TARİHLERİ            :  11.09.2008

KARAR:

Çalık Enerji Sanayi ve Tic A.Ş. ve Anatolia Energy Turkey Inc. Şirketleri, yukarıda bölgesi, saha işaretleri, illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı müşterek petrol arama ruhsatlarının kanuni sürelerinin sona ereceği 11.09.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesine istinaden 11.09.2014 tarihine kadar uzatılması için 12.06.2012 tarihinde müracaatta bulunmuşlardır.

Çalık Enerji Sanayi ve Tic A.Ş. ve Anatolia Energy Turkey Inc. Şirketlerinin süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, XII no.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/ÇLK-ANT/4413, 4414, 4415, 4416 hak sıra numaralı dört adet petrol arama ruhsatının kanuni sürelerinin sona ereceği 11.09.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi göz önüne alınarak 11.09.2014 tarihine kadar 2’şer yıl süreler ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5587/1-1

—————

N.V. Turkse Perenco Şti. ile Türkiye Petrolleri A.O.’nın X No.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları ARİ/NTP-TPO/2652-3142 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 17.06.2013 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 65/3 üncü maddesi gereğince on yıl süre ile temdit edilmesi için 15.06.2012 ve 19.06.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Petrol Tüzüğü’nün 27. maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

5588/1-1

—————

Foinavon Energy Inc Şirketinin sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli defterinin 3195, 3196’nci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahaları Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 02.07.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatnamelerinin:

 

Bölgesi

Hak Sıra No.su

Ruhsat

No.su

Ruhsat İntikalden Sonraki

Yüzölçümü (H)

IX

AR/FNV/4878

3195

49.598

IX

AR/FNV/4879

3196

49.805

5589/1-1

—————

Foinavon Energy Inc Şirketinin sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli defterinin 3194’ncü sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahaları Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 02.07.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatnamelerinin:

 

Bölgesi

Hak Sıra No.su

Ruhsat

No.su

İntikalden Sonraki

Yüzölçümü (H)

II

AR/FNV/4953

3194

48.663

5590/1-1

—————

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin IX No.lu Van Petrol Bölgesi’nde GMŞ/IX/I, J işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 20.06.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

5591/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Açıklama

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Öğr. Gör.

Uzman

Teknisyen

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Fizik

 

 

 

1

 

 

Fizik

 

 

 

 

1

 

Kimya

 

 

 

 

1

 

Mekatronik Mühendisliği

Üretim Teknolojileri

1

 

 

 

 

 

Makine Tasarımı ve Makine Elemanları

 

 

 

 

1

 

Endüstri Mühendisliği

Üretim ve Servis Sistemleri

 

 

1

 

 

 

Yöneylem Araştırması

 

 

 

1

 

 

Karar Destek Sistemleri

 

 

 

 

3

 

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

 

 

1

 

 

 

Makine Teorisi ve Dinamiği

 

 

 

1

 

 

Makine Teorisi ve Dinamiği

 

 

 

 

 

1

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı

1

1

 

 

 

 

Harita Müh. / Bilgisayar Yazılımı

 

1

 

 

 

 

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji

 

 

1

 

 

 

İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi / Bilgisayar Yazılımı

 

 

1

 

 

 

Bilişim Sistemleri

 

 

 

 

1

 

İnşaat Mühendisliği

Yapı Mühendisliği

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Mimarlık

Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Elektronik ve Haberleşme Müh.

Haberleşme

1

 

 

 

 

 

Elektromanyetik ve Mikrodalga

 

 

1

 

 

 

Haberleşme

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

İç Mimarlık

Mimari Tasarım

1

 

 

 

 

 

İç Mimari Tasarım

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

İşletme

Pazarlama

 

 

1

 

 

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü

 

 

 

 

 

1

 

5623/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği birime hitaben yazılacaktır), özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.arel.edu.tr adresinde duyurular bölümünde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

ADET

UZMANLIK ALANI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

Doçent

1

Uluslararası İlişkiler  (Siyasal Hayat ve Kuramlar alanında)

İşletme (İngilizce/Türkçe)

Doçent, Yardımcı Doçent

1

Finansman 

İşletme (İngilizce/Türkçe)

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

3

Muhasebe 

İşletme (İngilizce/Türkçe)

Doçent, Yardımcı Doçent

1

Pazarlama 

İşletme (İngilizce/Türkçe)

Profesör

1

Yönetim ve Organizasyon

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bölümü (İngilizce)

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Analiz ve Cebir 

Psikoloji Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Klinik Psikoloji 

Psikoloji Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Gelişim Psikoloji 

Psikoloji Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Biyolojik Psikoloji ve Fizyolojik Psikoloji 

Psikoloji Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Deneysel Psikoloji 

Psikoloji Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Araştırma Yöntemleri

Psikoloji Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Psikometri (Testler Konusunda Deneyimli ve Yetkili Olmak)

Sosyoloji Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

2

Sosyoloji

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Yeni Türk Edebiyatı 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 

Mimarlık Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Yapı Bilimleri 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Sinyaller ve Sistemler, Güç Sistemleri, Elektronik, Sayısal Tasarım, Telekomünikasyon 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Profesör / Doçent  

1

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Doçent

1

Yönetim Stratejisi 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Çocuk Gelişimi Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

2

Çocuk Gelişimi 

Çocuk Gelişimi Bölümü

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

5627/1-1