8 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28347

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARIN MÜBADELESİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLARIN MÜBADELESİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden hazırlanan “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik” in 38. maddesi uyarınca HEK ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtların mübadelesi yapılacaktır.

1 - İdarenin;

a) Adı                                                  :  Adana İl Emniyet Müdürlüğü

a) Adresi                                             :  Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No: 205 SEYHAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel:0 322 435 53 87 - Faks: 0 322 435 53 87

2 - Mübadele Karşılığında

     Verilecek Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı                :  Muhtelif Marka ve Modellerde 115 (Yüzonbeş) Adet Araç

Mübadelesi Yapılacak Taşıtların

Modeli, Markası, Motor Hacmi,

Motor Gücü, Kilometresi, Faal

Olup Olmadığı ve Hasar Durumları

İle İlgili Bilgiler;                                  :  İdarece hazırlanan Mübadele Şartnamesinden öğrenilebilir veya bulundukları yerde (Adana Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Şakirpaşa Mah. Şakirpaşa Cad. No: 9 Seyhan/ADANA) Adresinde Görülebilir.

3 - Mübadele Karşılığında

     Alınacak Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı                :  1 - 12 Adet Ford Connect KOMBİ T220S 1.8TDCi 75PS

                                                               2 - 2 Adet Toyota Corolla1.6 VVT-İ

                                                               3 - 1 Adet Skoda Süper B 2.0 TDİ

                                                               4 - 1 Adet Minibüs 350E VAN 13+1 155 PS Euro 4-PS-ESP-GP

Durumu ve özellikleri                         :  Taşıtlar 2012 model(0) km ve kullanılmamış olacaktır.

4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/

Malların Teslim Etme yeri;                  :  Adana Emniyet Müdürlüğü UlaştırmaŞube Müdürlüğü Şakirpaşa Mah. Şakirpaşa Cad. No:9 Seyhan/ADANA adresine teslim edilecektir.

5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/

Malların Teslim Alma yeri;                 :  Adana Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Şakirpaşa Mah. Şakirpaşa Cad. No: 9 Seyhan/ADANA adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı yer                                 :  Adana Emniyet Müdürlüğü Dinlenme Salonu Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi No:205 Seyhan/ADANA

b) Tarihi ve saati                                 :  19.07.2012 Perşembe günü saat: 10:00

7 -Verilecek Malın/Malların

    Tahmini Bedeli;                               :  413.993,75 TL. (Dörtyüzonüçbindokuzyüzdoksanüç TL.Yetmişbeş KR.)

8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/

     Malların Tahmini Bedeli;               :  589.300,00 TL. (Beşyüzseksendokuzbinüçyüz Türk Lirası)

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3’ünden (12.419,81 TL.) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuz,

c) Tebligat adresini gösterir belge,

d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, KollektifŞirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmişolan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet BakanlığıAdli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

g) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneği, istenir.

10 - İhale, Mübadele dokümanında belirtilenşartlarıtaşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11 - Mübadele dokümanı Adana Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad. No:205 SEYHAN/ADANA adresinde görülebilir ve 20,00 TL. (Yirmi Türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

12 - Teklifler, 19.07.2012 Perşembe günü saat: 10:00’a kadar AdanaEmniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Meydan Mahallesi Bakımyurdu Cad.No:205 SEYHAN/ADANA adresine verilecektir.

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile mübadele komisyonu huzurunda sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

15 - Bu işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

16 - Mübadele konusu verilecek mallar, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 17:30 saatleri arasındaAdana Emniyet Müdürlüğü Ulaştırma Şube Müdürlüğü Şakirpaşa Mah. Şakirpaşa Cad. No:9 Seyhan/Adana adresinde görülebilir.

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günüdür.

18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5650/1-1


HİZMET ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                :  0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) E-mail Adresi                        :  satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin    :

 

S.

No.

a) Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No.

İhale Tarih ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

2

KONTROL ve ETÜT PROJE ŞB. MÜD. LÜKLERİNE AİT İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN ŞOFÖRLERİ İLE BİRLİKTE 2 Ad. (4x4) PİKAP KİRALANMASI İŞİ 12 AYLIK SÜREDE 70.000 KM.

2012/85370

30.07.2012

saat: 14.00

365 Takvim günü

50,00 TL

60 Takvim günü

 

b) Hizmetin Yeri                        :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü/Seyitömer - KÜTAHYA

c) Hizmetin süresi                      :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir

d) İhalenin Yapılacağı Yer         :  S.L.İ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu/Seyitömer - KÜTAHYA

3 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :

- Ankara’da : TKİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı  Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

- İzmir’de: TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

- Bursa’da: B.L.İ Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya’da : S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü/SEYİTÖMER  adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedeller üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

4 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

7 - Bu ihale Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

8 - Web Sitesi:  www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

5488/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, bölgesi, ada ve parsel numarası, blok numarası, bağımsız bölüm numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince,  Kapalı Zarf usulü ile ayrı ayrı peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 19.07.2012 Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacak olan ihalede listedeki sıra takip edilecektir.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak bağımsız bölümlerin satış şartnamesi ve bağımsız bölümlere ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No:5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İhaleye iştirak edecek olanlar 200 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

4 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

5 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

6 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, damga vergisi, karar pulu,  ilan ve reklam giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken her türlü masraf ve giderler, Katma Değer Vergisi alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

9 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra

No

İlçesi

Mevkii

Ada

Parsel

Niteliği

Bağ.Böl.

No

Bulunduğu

Kat

Alan

(m2)

Arsa

Payı (m2)

Oda

Sayısı

Brüt

Alan m2

Muhammen

Bedeli(¨) (KDV Hariç)

Geçici Teminat(¨)

İhale Saati

1

Çankaya

Esatoğlu

5350/13

Daire

6

2.Kat

504

68/504

3+1

110

120,000.00

3,600.00

14:00

2

Çankaya

R.Oğuz Arık

1298/103

Konut

26

2.Kat

974

10/350

2+1

100

100,000.00

3,000.00

14:00

3

Çankaya

Dikmen Vadisi

16574/1

Pastane

97

Zemin

8268

143/8268

233

400,000.00

12,000.00

14:00

4

Çankaya

Dikmen Vadisi

16574/2

Market

98

Zemin

8268

326/8268

265

600,000.00

18,000.00

14:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

5253/1-1