8 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28347

YARGI İLÂNLARI


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Çorlu 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Kadıköy 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

SAYI: 2011/192 - 2012/379 E K

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Nuretdin ve Müfida oğlu 1985 Jorzuna D.lu Tunus Devleti Jourzuna Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden ANOVOR HANNECH hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 12/04/2012 tarih ve 2011/192 esas, 2012/379 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5271 S. CMK'nun 223/8 maddesi uyarınca düşme kararı, verildiği, verilen kararı katılan idare vekili Av. Tamay Yazar'ın belirtilen sürede temyiz etmiş olduğu, temyiz dilekçesinin, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

5348/1-1


Çorlu 3. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO     :  2012/3

KARAR NO :  2012/8

Mahkememize Sanık İbrahim GOLİTEKİN hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama neticesinde 06/01/2012 tarihinde verilen 2012/3 Esas, 2012/8 sayılı kararı ile Mahkememizin Görevsizliğine, Sanık hakkında TCK. 158/f, 204/1, 53, 54 maddeleri uyarınca yargılama yapmak üzere dosyanın görevli ve yetkili Çorlu Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, Sanık İbrahim Golitekin'in bilinen tüm adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve karar ile sanık tarafından ibraz olunan temyiz isteminin müştekiye tebliğ edilemediğinden, mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

İşbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere;

İlan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur.

5349/1-1


Kadıköy 2. Asliye Ceza Hakimliğinden:

DOSYA NO                    :  2010/419

KARAR NO                    :  2011/211

DAVACI                         :  K.H.

SANIK                             :  IVAN VOVCIC MİROSLAVOVİÇ, Miroslav ve Maria oğlu, 04.04.1985 Moldova doğumlu, 12 Moldova Street Comrat Town Rebuclic Of Molova adresinde oturur, bekar, çocuksuz, veteriner fakültesi mezunu, veteriner olarak çalışır, aylık 250-200 USD gelirli, eski sabıkalı, Moldova Vatandaşı

TUTUKLAMA TARİHİ :  10/10/2010, (Kadıköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/27 sorgu sayılı tevkif müzekkeresi

TAHLİYE TARİHİ         :  01/12/2010

SUÇ                                 :  Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ/SAATİ     :  20/09/2010 - Saat 20.00

SUÇ YERİ                       :  Bahariye Caddesi Osmanağa Mah Kadıköy

KARAR TARİHİ            :  06/04/2011

Sanığın pasaportunda sahte giriş çıkış mührü basılarak sahte mühürlü bu pasaportu bilerek kullandığı sabit olduğundan eylemine uyan TCK.nun 204/1,61 maddeleri gereğince suçun işleniş şekli ve sanığın kişiliği göz önüne alınarak cezanın alt sınırdan tayini ile taktiren 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın suçun ikrarı lehine indirim sebebi kabul edilerek sanığa verilen cezada TCK 62 maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sonuçta sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın TCK.nun 53/1-a-b-c-d-e maddesindeki haklarından 53/2 maddesi uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar 53/3 maddesi uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koşullu salıverilen sanık hakkında söz konusu yasaklamaların sona erdirilmesine

Emanetin 2010/7815 esasında kayıtlı pasaportun orjinal olduğu sadece 29 sayfasındaki mühür ve pullar sahte olduğundan bu sayfa iptal edildikten ve bu hali ile bir örneği dosyaya konulduktan sonra pasaport aslının SANIĞA İADESİNE,

Yargılama gideri olup aşağıda dökümü çıkartılan 5,00 TL nin sanıktan alınarak hazineye gelir kaydına karar verilen ve yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan IVAN VOVCIC MİROSLAVOVİÇ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

5393/1-1