5 Temmuz 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28344

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2011 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

  1 -

ADALAR NOTERLİĞİ

102.946,87.-TL.

  2 -

ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

173.383,77.-TL.

  3 -

BOR NOTERLİĞİ

324.283,07.-TL.

  4 -

ÇANAKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

156.373,39.-TL.

  5 -

ÇANAKKALE BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

313.802,94.-TL.

  6 -

EDİRNE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

193.588,94.-TL.

  7 -

FETHİYE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

168.441,59.-TL.

  8 -

HAKKARİ NOTERLİĞİ

315.335,85.-TL.

  9 -

LÜLEBURGAZ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

276.778,14.-TL.

10 -

MİLAS BİRİNCİ NOTERLİĞİ

482.186,36.-TL.

11 -

NİĞDE İKİNCİ NOTERLİĞİ

291.669,28.-TL.

12 -

SULUOVA NOTERLİĞİ

204.121,61.-TL.

13 -

TOKAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ

278.515,69.-TL.

14 -

UŞAK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

293.026,81.-TL.

5526/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2011 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup, olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA

NO

NOTERLİĞİN ADI

İLİ

2011 YILI

GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

AMASRA NOTERLİĞİ

BARTIN

53.390,32.-TL.

2-

BOZKURT NOTERLİĞİ

KASTAMONU

55.260,29.-TL.

3-

ÇELİKHAN NOTERLİĞİ

ADIYAMAN

24.772,21.-TL.

4-

ÇINAR NOTERLİĞİ

DİYARBAKIR

84.122,38.-TL.

5-

DARENDE NOTERLİĞİ

MALATYA

92.257,90.-TL

6-

EMİRDAĞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

166.138,19.-TL.

7-

GÛLAĞAÇ NOTERLİĞİ

AKSARAY

42.039,95.-TL

8-

GÜLYALI NOTERLİĞİ

ORDU

14.124,41.-TL.

9-

GÜMÜŞHANE İKİNCİ NOTERLİĞİ

 

171.792,43.-TL.

10-

KORKUTELİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

ANTALYA

215.614,27.-TL.

11-

MUŞ BİRİNCİ NOTERLİĞİ

 

327.739,40.-TL.

12-

PÜLÜMÜR NOTERLİĞİ

TUNCELİ

10.191,23.-TL.

13-

TÜRKOĞLU NOTERLİĞİ

KAHRAMANMARAŞ

161.670,41.-TL

5527/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı.

VAKFEDENLER: Haydar ŞAHİN, Erdal ÖZYOL, İbrahim YİĞİT, Fethi YAŞAR, Bekir ERDOĞMUŞ, Ali İhsan ÖLMEZ, Ali GÖKŞİN, Mesut AKGÜL, Sırrı KARAHANCI, Mustafa AK, Nihat YILDIZ, Faruk KOCA, Mehmet PERÇİN, Süleyman YILMAZ, Murat AKAR, Mehmet TULUMOĞLU, Erdal ATALAY, Ali ÖZYOL, Tülin Kartal GÜNGÖR, Adem BOZKURT, Erdal ALTINOK, Ömer Faruk FUKARA, Ceyhun YÜCEL, Mikail YILMAZ, Hüseyin YALÇINKAYA, Metin SÖNMEZ, Mustafa KAYALI, Ahmet ERDEN, Ali Osman UYAR, Selahittin ALEMDAR.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.05.2012 tarih ve E:2012/113, K:2012/206 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Ankara 22. Noterliğince düzenlenen 22.02.2012 tarih, 1821 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında okuyan öğrenci ve öğrenci velilerinin etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmeti almalarına katkıda bulunarak sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerini sağlamak bu kurumların mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmaya, evrensel normlardaki demokrasinin yaygınlaşmasına katılımcı bir dinamizm kazandırarak toplumsal uzlaşı ve kalkınma hedefi doğrultusunda katılımcı bir sivil toplum hareketi oluşturmak. Toplumsal uzlaşının her aşamada işlevselliğin koruması ve pekişmesi için, tarihsel ve manevi öneme sahip şahsiyetlerin türbeleri ile ülkemizdeki inanç merkezlerinin tarihsel, kültürel dokusuna uygunluğunun araştırılarak bakımı, onarımı, çevresel düzenlemeleri ile ilgili çalışmalar yapmak, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek. Çevre kirliliğini önlemek için bilinç düzeyi oluşturmak konusunda toplumsal uzlaşı sağlayıcı kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlemek.

VAKFIN MALVARLIĞI: Ankara İli, Çankaya İlçesi, Evcilere Mahallesi, Yaylatopaktaş Mevkii, 356 parsel, 5200 m2 yüzölçümlü taşınmaz.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5508/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/205256

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Kültür ve Turizm Bakanlığı (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl/İlçe

Aksaray/Merkez

Adresi

Taşpazar Mahallesi Kadıoğlu (800.) Sokak No: 1

Tel-Faks

3822132474

Posta Kodu

68100 Aksaray

E-Mail

iktm68@kultur.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aksaray Cansu Otom. Tem. Hiz. San. Ltd. Şti.

 

Adresi

Hacılar Harmanı Mahallesi Galericiler Sitesi

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

340366385

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6930-9607

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5541/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/125567

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

PTT Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ulus/Ankara

Adresi

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 F Blok Kat: 1

Tel-Faks

0312 509 54 18-0312 309 56 16

Posta Kodu

6101

E-Mail

www.ptt.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bekir Pehlivan - Sezgin Alüminyum Doğrama Cam İnş. San. Tic.

 

Adresi

Gevaş Cad. Su Sokak 2/14 Hüseyingazi/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

506 506 50 254

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

286094

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5534/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Gaziantep/Şehitkamil

Adresi

Yaprak Mah. Sinler Sok. No:18/A Şehitkamil/Gaziantep

Tel-Faks

0342 323 24 29-326 11 93

Posta Kodu

27400

E-Mail

sehitkamil27@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Muzaffer Şimşek

 

Adresi

Beykent Mah. 85002 Nolu Cad. No:15/4 Şehitkamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

26683744550

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5528/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

İl/İlçe

Eskişehir/Merkez

Adresi

Akarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No:82 Eskişehir/Merkez

Tel-Faks

0222 230 68 38-221 96 35

Posta Kodu

 

E-Mail

972282@meb.k12.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tünta Gıda inş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yeni Mah. İnönü Cad. Kat:1 Daire:1 Bozöyük/Bilecik

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8750050012

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5529/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1

Tel-Faks

0232 293 13 71-0232 293 14 15

Posta Kodu

35250

E-Mail

tasinmazlarmd@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Özdemir

 

Adresi

Gürpınar Mah. 7027 Sok. No:47/A Bornova/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

52348001676

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5530/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Soma Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Manisa/Soma

Adresi

Kurtuluş Mah. Cengiz Topel Meydanı No:8 Soma/Manisa

Tel-Faks

0236 613 24 16-0236 613 24 18

Posta Kodu

45500

E-Mail

gelirler@soma.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Hatamış

 

Adresi

Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No:40/12 Soma/Manisa

 

T.C. Kimlik No.

47527572818

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Soma V.D. 4590203791

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Soma Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No:136379

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5531/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/10566

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Batman İl Jandarma Komutanlığı

İl/İlçe

Batman/Merkez

Adresi

Merkez/Batman

Tel-Faks

(0488) 2141210-(0488) 2131008

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öz Coşkunlar Gıda Tarım Taahhüt Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adnan Coşkun

Adresi

Bayındırlık Mahallesi Emek Bulvarı No: 26 Merkez/Batman

Bayındırlık Mahallesi Emek Bulvarı No: 26 Merkez/Batman

T.C. Kimlik No.

 

18242614008

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6620574594

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Batman Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4301

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5525/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/18848

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı

İl/İlçe

Şırnak/Merkez

Adresi

Yeşilyurt Mahallesi Uludere Caddesi Şırnak-Merkez

Tel-Faks

(0486) 2181000-(0486) 2181033

Posta Kodu

7300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Genç Ataman İnşaat Gıda Taahhüt Petrol Madencilik ve Kimyevi Maddeleri Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Yusuf Ataman

Adresi

Cumhuriyet Caddesi Nu: 48 Beytüşşebap/Şırnak

Elki Mahallesi Beytüşşebap Şırnak

T.C. Kimlik No.

 

27086593370

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3930093876

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

B.Şebap-037

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5525/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/17439

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Etimesgut

Adresi

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour Alışveriş Merkezi Karşısı Güvercinlik/Ankara

Tel-Faks

(0 312) 4565652-(0 312) 2783091

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Tekçam-Tekçam Hortum Hidrolik İnşaat Malzemeleri

 

Adresi

Saray Keresteciler Sitesi Adnan Menderes Bulvarı Nu: 58 Kazan/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

16081099970

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23/1409

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5525/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/22785

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Etimesgut

Adresi

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour Alışveriş Merkezi Karşısı Güvercinlik/Ankara

Tel-Faks

(0 312) 4565652-(0 312) 2783091

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sakarya Öziş Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Dörtyol Sanayi Çarşısı 9’uncu Sokak Nu.: 80 Adapazarı/Sakarya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7400083980

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

12912

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5525/4/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Untitled-1

 

Açıklama: Açıklama: Untitled-2

5532/1-1