3 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28342

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİMİ SİSTEMİ (EBAYS) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KONDENSE ARITMA SİSTEMİ (CCP) MİXED-BED FİLTRELERİNE KUVVETLİ ANYON VE KATYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


5 KALEM HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


44 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


13 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALANACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik-Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Niğde Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:


TRANSMİTTERİ VEYA MUADİLİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


36 AY SÜRELİ OLARAK FİBER OPTİK ALTYAPI ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK 2 MBİT/S G.703 ARAYÜZÜ ÖZELLİĞİNDEKİ KANALIN KİRALANMASI İŞİ YAPILACAKTIR

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığından:


2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


DE 22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 50 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI, KRİSTAL AMBALAJLAMA VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KÖMÜR PARK MAKİNALARI REHABİLİTASYONU YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


1 ADET GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ TRİNOKÜLER MASTIR MİKROSKOP VE 50 ADET BİNOKÜLER ÖĞRENCİ MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


7 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığından:


ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİMİ SİSTEMİ (EBAYS) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar Elektronik Belge ve Arşiv Yönetimi Sistemi (EBAYS) kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.07.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5475/1-1


KONDENSE ARITMA SİSTEMİ (CCP) MİXED-BED FİLTRELERİNE KUVVETLİ ANYON VE KATYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05    Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                                :  2012/48

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  Kondense Arıtma Sistemi ( CCP ) Mixed-Bed Filtrelerine Kuvvetli Anyon ve Katyon Değiştirici Reçine Alımı ( 2 Kalemde 80.000 Lt. )

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmeye müteakip 130 (yüzotuz) takvim gündür.

e) Şartname bedeli                            :  100,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                        :  17/07/2012 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 17/07/2012 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

5374/1-1

 


5 KALEM HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 5 kalem Hayvancılık İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın % 3’ünden (152.590,54.-TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 16/07/2012 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

5450/1-1

 


44 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİKLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 44 kalem Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın % 3’ünden (101.608,67 TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 16/07/2012 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

5451/1-1


13 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALANACAKTIR

T.K.İ. Kurumu E.L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Ç.L.İ. Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 13 adet şoförlü araç kiralanması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/84150

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  T.K.İ. Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası            :  Tel: 0286-4162001    Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi               :  clibilgiislem@cli.gov.tr.

d) İnternet adresi                              :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  T.K.İ ÇLİ Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 10 Adet arazili (4x4) çift kabinli araç, 1 Adet Arazisiz çift kabinli araç, 1 Adet Arazisiz panelvan, 1 Adet Arazisiz minibüs kiralanması işi.

b) Yapılacağı yer                              :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren l(bir) yıldır.(365 takvim günü)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  31 Temmuz 2012-15.00

c) Dosya no                                     :  2012-020/KÇLİ-ARAÇ KİRALAMA

4 - İhaleye ait dokümanlar;

- Çan'da : Ç.L.İ. Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve KDV dahil 100.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 31/07/2012, saat 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi , iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5397/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bilecik-Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Bilecik-Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi II. etap alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

Adresi                                        :  Hükümet Konağı 11300 Bozüyük/BİLECİK

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bilecik-Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi II. etap alanına ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Bozüyük / BİLECİK

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2012 B.F. ile)   : 17.386.100.-TL

f) Geçici Teminatı                      :  1.217.027.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  19/07/2012 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör ( yd3 ‘lük 100 HP ), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. ( Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6- Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasında veya Bilecik-Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Hükümet Konağı 11300 Bozüyük/BİLECİK adreslerinde görülebilir veya 750.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5497/2-1


MÜBADELE İLANI

Niğde Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Ekonomik ömrünü tamamlamış durumda bulunan 10 adet muhtelif marka ve modelde taşıt, 399 kalem ve 16.325 adet (yaklaşık 7.000 Kg. hurda demir, yaklaşık 250 Kg. hurda çelik ve Krom, yaklaşık 1.500 Kg. hurda plastik, yaklaşık 3.500 Kg. hurda kağıt, yaklaşık 500 Kg. hurda kurşun ve sarı malzeme, yaklaşık 500 Kg. hurda ahşap) demirbaş malzeme 4645 Sayılı Kanunun 38. maddesi uyarınca;

1 Adet en az 2012 Model Skoda Octavia 1.4 TSİ 122 PS (Ambiante) Benzinli Binek Oto

1 Adet en az 2012 Model Fiat Fiorino Combi Active 1.3 75 Hp Diesel Binek Oto

1 Adet en az 2012 Model Ford Transit 370 L 13+1 Kişi 155 PS Euro 4 Motor Minibüs

1 Adet en az 2012 Model Renault Master 16+1 Kişi 2298 Silindir Hac. 125 Hp Diesel Turizm Otobüsü Kanal Klimalı

1 Adet Samsung 55ES8000 FULL HD 55“ 3D LED TV Dahili Riceıver

1 Adet Samsung 46D7000 FULL HD 46“ 3D LED TV

14 Adet Sunny SN0221-T1 LCD TV

60 Adet Philips 21.5“ W LED 1920*1080,5 MS Parlak Siyah Monitör

ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

                                                  Kayseri Yolu Üzeri Hıdırlık Mevkii - Merkez/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 388 233 04 01 - Fax: 0 388 233 04 00

c) Elektronik posta adresi       :  nigdepmyoidrmali@egm.gov.tr

2-Mübadele konusu malın     

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ekonomik ömrünü tamamlamış, durumda bulunan 10 adet muhtelif marka ve modelde taşıt, 399 kalem ve 16.325 adet (yaklaşık 7.000 Kg. hurda demir, yaklaşık 250 Kg. hurda çelik ve Krom, yaklaşık 1.500 Kg. hurda plastik, yaklaşık 3.500 Kg. hurda kağıt, yaklaşık 500 Kg. hurda kurşun ve sarı malzeme, yaklaşık 500 Kg. hurda ahşap) demirbaş malzeme

b) Teslim etme ve

    Teslim alma yeri                 :  1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Niğde Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü - İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Merkez/NİĞDE adresine teslim edilecektir.

                                                  2) Taşıtlar ve Hurda Malzemeler Niğde Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Merkez/NİĞDE adresinden teslim alınacaktır.

c) Teslim etme tarihi               :  Mübadele karşılığı alınacak olan taşıtlar, mübadele kararının tebliğinden itibaren (30) günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim alma tarihi               :  Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (30) günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin                    

a) Yapılacağı yer                     :  Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

                                                  Kayseri Yolu Üzeri Hıdırlık Mevkii - Merkez/NİĞDE

b) Tarihi ve saati                     :  17/07/2012 Salı günü Saat: 10.00

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ü oranındaki Geçici Teminat,

c) Tebligat adresini gösterir bir belge,

ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Gerçek kişi olması halinde Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü - İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü - Bütçe ve Doğrudan Temin Büro Amirliği Merkez/NİĞDE adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 17/07/2012 günü Saat 10.00’a kadar Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü - İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü - Bütçe ve Doğrudan Temin Büro Amirliği - Merkez/NİĞDE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Merkez/NİĞDE adreslerinden görülebilir.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5278/1-1


TRANSMİTTERİ VEYA MUADİLİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                  :  2012/46

İhale Kayıt No                           :  2012/82215

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                    :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi          : 

2-İhale konusu Malzemenin     

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  10 Adet Siemens 7MF 4033-1CA00-1AB6-Z

                                                     (A01+B11+V10) 0-4 bar, 0-20 mA, 24 VDC

                                                     Basınç Transmitteri veya Muadili.

                                                     5 Adet Siemens 7MF 4533-1FA12-1AB6-Z (A01+V10)

                                                     16-1600mbar, 0-20mA, 24VDC, PN420

                                                     Debi Transmitteri veya Muadili

                                                     10 Adet Siemens 7MF 4533-1EA12-1AB6-Z

                                                     (A01+V10) 0-600 mbar, 0-20 mA, 24 VDC

                                                     Seviye Transmitteri veya Muadili.

                                                     10 Adet Siemens 7MF 4033-1GA00-1AB6-Z (A01+B11+V10)

                                                     0-400 bar, 0-20 mA, 24 VDC Basınç Transmitteri veya Muadili

                                                     10 Adet Siemens 7MF 4433-1DA02-1AB6-Z (A01+V10)

                                                     0-250 mbar, 0-20 mA, 24 VDC Debi Transmitteri veya Muadili

                                                     10 Adet Siemens 7MF 4433-1CA02-1AB6-Z (A01+V10) 0-63mbar

                                                     0-20 mA, 24 VDC Debi Transmitteri veya Muadili

                                                     Temini ve İşletmemize Teslimi İşi. Teknik Şartnameye Göre

b) Teslim yeri                            :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                              :  70 Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  07/08/2012 SALI Günü Saat: 14.00

c) İhale Usulü                            :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

5 - Teklifler, 07/08/2012, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5457/1-1


36 AY SÜRELİ OLARAK FİBER OPTİK ALTYAPI ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK 2 MBİT/S G.703 ARAYÜZÜ ÖZELLİĞİNDEKİ KANALIN KİRALANMASI İŞİ YAPILACAKTIR

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığından:

Ulusal Elektrik İletim Sistemimizin ENTSO-E Avrupa Kıtası Senkron Bölgesine senkron paralel bağlantısı çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan, Atina’da (Yunanistan) bulunan Yunanistan Elektrik İletim Sistemi İşletmecisi IPTO (eski adıyla HTSO) Ulusal Kontrol Merkezi ile Gölbaşı/Ankara’da bulunan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Milli Yük Tevzi Merkezleri arasında Fiber Optik altyapı üzerinden çalışacak 2 Mbit/s G.703 arayüzü özelliğindeki kanal kiralanması hizmet alımı TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2012/84362

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15 Oda No: 15025-B Balgat Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 203 84 97 - 203 85 16 Faks: 312 203 82 88

c) Elektronik posta adresi                 :  ---

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  ---

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Atina’da (Yunanistan) bulunan Yunanistan Elektrik İletim Sistemi İşletmecisi IPTO (eski adıyla HTSO) Ulusal Kontrol Merkezi ile Gölbaşı/ ANKARA’da (Türkiye) bulunan Türkiye Elektrik İletim Şirketi (TEİAŞ) Milli Yük Tevzi Merkezi arasında 36 ay süreli olarak Fiber Optik Altyapı üzerinden çalışacak 2 Mbit/s G.703 arayüzü özelliğindeki kanalın kiralanması.

b) Yapılacağı yer                              :  Atina’da (Yunanistan) bulunan Yunanistan Elektrik İletim Sistemi İşletmecisi IPTO (eski adıyla HTSO) Ulusal Kontrol Merkezi ile Gölbaşı/ANKARA’da (Türkiye) bulunan Türkiye Elektrik İletim Şirketi (TEİAŞ) Milli Yük Tevzi Merkezi arasında yapılacaktır.

c) İşin süresi                                    :  36 ay süreli

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat: 15 Oda No: 15090 Balgat Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  12.07.2012 tarih saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) İstekliler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Altyapı İşletmeciliği Hizmeti konusunda yetkilendirilmiş olduğunu gösteren belgenin bir suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.1.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2   Kat: 15 Oda No: 15025-B Balgat Çankaya/Ankara adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat: 15 Oda No: 15053-B Balgat Çankaya/ Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (teklif ettikleri para birimi cinsinden) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını EURO olarak belirtecektir.

5449/1-1


2 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

2 Kalem Tıbbi Cihaz alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca, CIF teslim şekline göre Yurt dışından tedarik edilmek üzere Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/85010

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İzmir Yolu 21.Km. Görükle Kampusü Nilüfer/BURSA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 224 2940453 – 0 224 2940255

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  bilimar4@uludag.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2 KALEM TIBBİ CİHAZ

1 - Tek Dedektörlü Dijital Röntgen Cihazı 2 Adet

2 - Çift Dedektörlü Dijital Röntgen Cihazı 1 Adet

b) Teslim yeri                                   :  CIF teslim şekli ile-Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Nilüfer/BURSA

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye tebliğinden itibaren işe başlanıp malzemenin tamamı 90 (doksan) takvim günü içinde Tek parti olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satın Alma Komisyon Toplantı Odası Görükle Kampüsü Nilüfer/Bursa

b) Tarihi ve Saati                              :  27/07/ 2012 Saat: 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartnamede ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların U.Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun belge,

ı) İstekliler, TC. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığına kayıtlı olduğuna dair belgeyi ihale dosyası ile birlikte vereceklerdir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (ı) bendinde belirtilen belgenin ise ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler

Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir

4.3.2 İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait:

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler İsteklinin a ve b bendinde sayılan belgelerden birini sunması yeterlidir.

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranın 0,50’den küçük olması, bu üç (3) yeterlilik kriteri birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.3. İsteklinin İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir

Bu belge tutarlarının, toplam cironun teklif edilen bedelin %25’inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu taktirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İş deneyim belgesi

İstekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4.2. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler

İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Sanayi Bakanlığından alınan söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.4.3.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman :

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlarla uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglar, teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnameye cevaplar. (Bu cevaplar firmanın data prospektüsleri ile doğrulanacak) (teklif edilen malın markası ve modeli ile menşei ülkesi ayrıntılı olarak yazılacaktır.)

4.4.4. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İsteklinin kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Tıbbi Cihaz teslimleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan, ihaleye katılacak yabancı ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), şubelerine, yabancı isteklilere ve Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminde ücretsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na 100,00-TL bedeli yatırarak, ibraz edilen makbuz karşılığı aynı adresten idarece onaylı ihale dokümanını temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, ihale tarihi olan 27/07/2012 tarihi saat 14.30’a kadar Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Mediko Sosyal Binası Satın Alma Komisyon Toplantı Odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9 - İstekliler tekliflerini, mal-kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teklif edilen para birimi cinsinden geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5492/1-1


DE 22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 50 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2012/81213

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad.

                                                                  26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  DE 22000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 50 ADET YARDIMCI GÜÇ ÜNİTESİ İLE MONTAJI

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07.08.2012 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5302/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Adana İl Emniyet Müdürlüğünden:

4645 sayılı Kanun gereğince Emniyet Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan ve onarım ihtiyaçları nedeniyle kullanımları ekonomik olmayan çeşitli marka ve modellerdeki muhtelif araçların, Müdürlüğümüz ihtiyacına uygun yeni araçlar ile mübadelesi işi ihalesi, aynı Kanunun uygulanmasına yönelik hazırlanan “Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelik”in 28. Maddesi gereğince iptal edilmiştir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Meydan Mah. Bakımyurdu Cad. No: 205 Seyhan/Adana

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 322 435 53 87-Faks: 0322 435 53 87

2 - İptal Edilen İhalenin

İlanının Yayımlandığı

a) Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı   :  24/6/2012-28333

b) Gazetenin Adı ve Tarihi                  :  Kent Gazetesi-22/6/2012

3 - İhale İptal Tarihi                            :  2/7/20012

4 - İptal Nedeni veya Nedenleri          :  Mübadele kapsamında alınacak olan araçların sayı ve cinslerinde değişiklik yapılması.

5503/1-1


DÜZELTME İLANI

Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Şeker Ambalajlama ünitesinde 50 Kilogramlık Polipropilen şeker çuvallarının ağızlarının dikilmesinde kullanılmak üzere 3 Adet Otomatik Çuval Ağzı Dikiş Makinesi (Besleyici, Kıvırma Aparatı ve Adaptasyon Kiti ile Birlikte) Alımı. İhalesinde aşağıdaki hususta düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.

İhale Kayıt Numarası                                       :  2012/76432

1 - İdarenin                                                      : 

a) Adresi                                                          :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0272 248 34 80-Faks: 0272 248 34 87

2 - Düzeltmeye Konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)    :  Resmi Gazete – 21/6/2012

3 - Düzeltilen madde                                        :  İhale İlanının 8. Maddesi

İstekliler Tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

5504/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI, KRİSTAL AMBALAJLAMA VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR ANALİZ LABORATUARI, KRİSTAL AMBALAJLAMA VE PANCAR YÜZDÜRME HİZMETLERİ açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 İhale kayıt no                         :  2012/83750 

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2012/2013 Kampanya Döneminde;

                                                  1 - Pancar Analiz Laboratuarı 36 kişi ile ± % 20 Toleranslı 125 takvim günü

                                                  2 - Kristal Ambalajlama Hizmeti 47 kişi ile ± % 20 Toleranslı 140 gün

                                                  3 - Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme Hizmetleri 40 kişi ile ± % 20 Toleranslı 140 gün

b) Yapılacağı yer                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     : 17.07.2012 - Salı Günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

A - Pancar Analiz Laboratuarında çalışacak 36 kişinin tamamı en az Lise veya dengi meslek lisesi mezunu olacaktır.

B - Kristal Şeker Ambalajlama da çalışacak 47 adet elemanın 22 adedi (3 Adet her vardiya için ekip başı, 1 adet değiştirici eleman, 9 Adedi Torba ağzı dikiş makinesi için ve ayrıca 9 adet de torba dolum makinesi için) en az Lise veya dengi meslek lisesi mezunu, 25 adedi de en az ortaokul mezunu olacaktır.

C - Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme Hizmetlerinde çalışacak 40 adet elemanın 4 adedi en az lise veya dengi meslek lisesi mezunu, 36 adedi de en az ilkokul mezunu olacaktır.

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 17.07.2012 Salı günü Saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

5409/1-1


KÖMÜR PARK MAKİNALARI REHABİLİTASYONU YAPTIRILACAKTIR

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kemerköy EÜT Kömür Park Makinalarının Rehabilitasyonu işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2012/82247

1- İdarenin                             

a) Adresi                                 :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören-Milas-MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 252 532 36 00; 532 30 01

c) Elektronik posta adresi       :  keas@keas.gov.tr

2 - İhale konusu İşin              

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye ait Kemerköy Termik Santralı Kömür Hazırlama ve Sevk Sisteminde Yer Alan 3 Adet Kömür Park Makinasının Özel Teknik Şartnamesi Esaslarında Rehabilitasyonlarının yapılması işidir.

b) Teslim yeri                         :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Ören/Milas/MUĞLA

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girmesine müteakip İdarenin yazılı bildirimi üzerine 10 gün içinde yer teslimi yapılacak ve her bir park makinasının rehabilitasyon süresi 60 (altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü G-6 Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  24/07/2012 Salı günü, saat: 14:00

1 - İhale dokümanı Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00.-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. . İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60,00 Türk Lirası doküman bedelini şirketimizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Milas şubesi nezdindeki TR190001500158007267898036 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.” İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2 - Teklifler, 24/07/2012 günü, saat 14.00’e kadar Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu tutulamaz.

3 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

4 - İstekliler teklif tutarının en az % 3 ‘ü oranında geçici teminat verecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İstekliler, Mesleki ve Teknik Yeterlilik için; İş Deneyim Belgesi sunacaklardır.

8 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen bu Mal Alımı ihalesi EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (g) Bendi kapsamında Yapacağı mal ve Hizmet alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esaslarında yapılacaktır.

9 - İsteklilerce, İhale Dokümanı www.keas.gov.tr adresinde incelenebilir.

5390/1-1


1 ADET GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ TRİNOKÜLER MASTIR MİKROSKOP VE 50 ADET BİNOKÜLER ÖĞRENCİ MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR

Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

1 adet Görüntüleme Sistemli Trinoküler Mastır Mikroskop ve 50 adet Binoküler Öğrenci Mikroskobu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2012/81424

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası                :  0 372 257 40 10 /1478 Faks: 0 372 257 4579

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  http://tr.beun.edu.tr/

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet Görüntüleme Sistemli Trinoküler Mastır Mikroskop ve 50 adet Binoküler Öğrenci Mikroskobu

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  B.E.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu İncivez/ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                                 :  12/07/2012 Perşembe günü Saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İdari Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3. - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İstekliler Cihazların ve Firmanın T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarına dair belge verilmelidir. (İhaleye katılan isteklilerin sunacağı cihazlar T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kaydından muaf ise istekliler bunu kanıtlayıcı belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.)

4.4.2. TSE onaylı Teknik Servis yeterlilik belgesi sunulacaktır.

4.4.3. Ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren doküman;

4.4.3.1. Teklif edilen ürüne ait tanıtıcı broşür, katalog, kullanım kılavuzu v.b. belgeler sunulacaktır.

4.4.3.2. Teknik Şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3.3. İstekliler Cihazların Garanti süresinin bitiminden itibaren, geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 (On) yıl süre ile yedek parça ve servis garantisi sunacaklardır. Cihazın hızlı devreden yedek parçalarının ve aksesuarlarının garanti süresi bitimini takiben 10 (On) yıl müddetle değişmeyecek döviz cinsinden fiyat listesi sunacaklardır.

 Yukarıda sayılan belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-TL (Elli Türk lirası) karşılığı Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 12/07/2012 Perşembe günü ve 14:00’a kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü İncivez/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5391/1-1


7 ADET TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 7 adet taşınmaz ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 Sayılı yasanın 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

Satışa çıkarılan taşınmazların özellikleri aşağıda belirtilmiştir;

 

 

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Cinsi

Muh. Bedel

Geçici Teminat

Taşınmazın Niteliği

1

Alan (Meydankavağı)

7961/9-Daire 3

  88 m2

Konut

 90.000 TL

2.700 TL

Kuzey-Doğu-Batı Cephe Giriş Kat 3+1

2

Alan (Meydankavağı)

7961/9-Daire 5

108 m2

Konut

130.000 TL

3.900 TL

Güney-Doğu Cephe 1. Kat 3+1

3

Alan (Meydankavağı)

7961/9-Daire 9

106 m2

Konut

125.000 TL

3.750 TL

Kuzey-Doğu-Batı Cephe 2. Kat 3+1

4

Alan (Meydankavağı)

7961/9-Daire 10

106 m2

Konut

135.000 TL

4.050 TL

Güney-Batı Cephe 3. Kat 3+1

5

Alan (Meydankavağı)

7961/10-Daire 6

121 m2

Konut

125.000 TL

3.750 TL

Kuzey-Doğu Cephe 1. Kat 3+1

6

Alan (Meydankavağı)

7961/10-Daire 11

100 m2

Konut

115.000 TL

3.450 TL

Kuzey-Batı Cephe 2. Kat 2+1

7

Alan (Meydankavağı)

7961/10-Daire 19

100 m2

Konut

115.000 TL

3.450 TL

Kuzey-Batı Cephe 4. Kat 2+1

 

- İhale 17.07.2012 tarihinde saat 14.00’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

- İhaleye katılacakların geçici teminatı ihale günü saat 14.00'a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

- İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 150-TL. bedel karşılığında temin edilir.

- İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen Toplantı salonunda hazır bulunmaları şarttır.                                                                                                                                                                                                                                    

İlan olunur.

5304/1-1


ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2012/84723

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Döneminde başlamak üzere toplam 15 işçi ile fabrika Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işlerinin ±%20 toleranslı 120 gün süresince yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2012/2013 Kampanya Döneminden başlamak üzere  ±%20 toleranslı 120 gün.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  16/07/2012 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5427/1-1