30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TEİAŞ 13 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

650 No’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Ankara 7. İdare Mahkemesi’ nin 2012/2747 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, adı geçen Mahkemenin 10.04.2012 tarihli ve E.2011/2747 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması”na hükmedildiğinden, denetimini üstlendiği İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Orhangazi mahallesi, G22A05B1C pafta, 7573 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre denetlemediğinden, 04.11.2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 20.06.2012 tarih ve 4880 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

5363/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Bursa 3. İdare Mahkemesinin 2007/1761 Esas, 2008/417 Karar sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5422/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/501284

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Söğütözü Mh. 2. Cd. No: 86

Tel-Faks

 

Posta Kodu

06100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

T.E.Z. Mimarlık İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi

Zinet Demir

Adresi

Hilal Mh. 696. Sk. Irmak Apt. 10/3 Çankaya/Ankara

Bahçeli Evler Mh. Gün Sazak Bulvarı No: 46/1/33 Karşıyaka/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

27091576108

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8150090462

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

284967

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5443/1-1


TEİAŞ 13 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/187490

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/TEİAŞ

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TEİAŞ 13 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

İl/İlçe

Elazığ

Adresi

Malatya Yolu 5 Km Elazığ

Tel-Faks

0424 247 26 04 – 0424 247 26 20

Posta Kodu

23270

E-Mail

13grupmd@teias.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erdoğan Yıldız

 

Adresi

Yeni Mah. Kemal Şedele Cad. No: 21/B Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

34360375898

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9610036058

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğu

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23/0005550

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5444/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/187490

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/TEİAŞ

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TEİAŞ 13 İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

İl/İlçe

Elazığ

Adresi

Malatya Yolu 5 Km Elazığ

Tel-Faks

0424 247 26 04 – 0424 247 26 20

Posta Kodu

23270

E-Mail

13grupmd@teias.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ömer Aygüneş

 

Adresi

Yeni Mah. Simal Sokak No: 22/4 Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

20935824564

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1210387847

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Memurluğu

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23/0030694

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5445/1-1