30 Haziran 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28339

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÜÇLÜ ÇELİK ROLE İMALİ YAPTIRILACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Elazığ Bölge Müdürlüğünden:


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MEYDAN KISMI PANCAR YÜZDÜRME İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:


YÜK VAGONLARININ İÇ-DIŞ YÜZEY TEMİZLİK, İÇ-DIŞ YÜZEY BOYAMA VE DIŞ YÜZEY YAZI-ŞEKİL-ARMA İŞLERİNİN YAPILMASI, TESLİM- TESELLÜM VE GARANTİ İŞLERİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÜÇLÜ ÇELİK ROLE İMALİ YAPTIRILACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                              :  AEL İşl. Müd. Çoğulhan Kasabası Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                :  (0344) 524 22 82 / 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi                  :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt

No

Dosya No

Şartname

Bedeli

İhale Tarih

1 - ÜÇLÜ ÇELİK ROLE İMALİ

3500 ADET

2012-78926

TER-AEL-2012-1136

80,00-TL

26/07/2012

b) Teslim yeri                                      :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                                   :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                                      :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                                 :  Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi

ve Temini                                            :  AEL İşletmesi Satın alma Şube Müdürlüğü

4-1 - İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü.(Fak:0-344-5242280) Çoğulhan kasabası Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

5419/1-1


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Elazığ Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, tip ticari şartnamesi ile teknik şartnamesi ve ihale ek şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktarı (Top)

Neye Göre Alınacağı

GRUP 1 : KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA  MAMULLERİ

 

112501 stok no’lu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, 210x297 mm -A4, )

400.000

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Elazığ Bölge Müdürlüğünde ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10.07.2012 günü en geç saat 12.00’ye kadar Elazığ Bölge Müdürlüğünde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, ihale miktarının tamamına ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklifte de bulunabilirler. Ancak, teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmamak kaydıyla kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - Teslimat Adresi :

Elazığ Bölge Müdürlüğü Organize Sanayi Bölgesi 23180 ELAZIĞ adresine 100.000 top fotokopi kağıdı (I. hamur, 80 g/m2, 210x297 mm-A-4, su yolu uzun kenara paralel)

Trabzon Bölge Müdürlüğü Rize Asfaltı Yalıncak Köyü 6120 TRABZON adresine 100.000 top fotokopi kağıdı (I. hamur, 80 g/m2, 210x297 mm-A-4, su yolu uzun kenara paralel)

Erzurum İrtibat Bürosu Kazım Karabekir Mah. İstanbul kapı Cad. Fuaryolu Sok 25200 Erzurum adresine 100.000 top fotokopi kağıdı (I. hamur, 80 g/m2, 210x297 mm-A-4, su yolu uzun kenara paralel)

Diyarbakır İrtibat Bürosu Rızvanağa Cad. Kışla Sok. No: 16 21100 Yenişehir DİYARBAKIR Adresine 100.000 top fotokopi kağıdı (I. hamur, 80 g/m2, 210x297 mm-A-4, su yolu uzun kenara paralel) teslim edilecektir.

İHALE EK ŞARTLARI

1) Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

2) İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

3) İsteklilerce, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi teklif edilen miktar, teslim mahalli itibariyle tespit edilen alım miktarının yarısından az olmamak kaydıyla kısmi teklif de verilebileceklerdir.

4) İhale konusu fotokopi kağıtları sözleşmeyi müteakip 30 (otuz) takvim günü içerisinde termin programında belirtilen yerlere teknik şartnamesine uygun olarak ve tek parti halinde teslim edilecektir.

5) İhale miktarının %20’sine kadar (en geç 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim kaydıyla)  artırım yapılabilecektir.

İHALE KAYIT NUMARASI :2012/85743

OFİS’İMİZ BANKA HESAPLARI:

Ziraat Bankası Merkez Şb. TR570001000186346985365001

Vakıflar Bankası TR440001500158007275056186

5454/1-1


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372.259 47 78/Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@ taskomuru.gov. tr.

2  - İhale Konusu İşin:

Sıra No

Yükleme Yeri

Nakledilecek Yer

Mesafe

Miktarı

1-

AMASRA TİM.

CUMAYERİ

264 km.

500 ton

2-

AMASRA TİM.

ÇİLİMLİ

260 km

500 ton

3-

AMASRA TİM.

GÖLYAKA

262 km

600 ton

4-

AMASRA TİM.

GÜMÜŞOVA

264 km

500 ton

5-

AMASRA TİM.

KAYNAŞLI

233 km

750 ton

6-

AMASRA TİM.

YIĞILCA

199 km

600 ton

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi           :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip iş başlayacak olup 31.12.2012 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              : 24.07.2012 Salı - saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1213810

d) İhale kayıt no                               :  2012/82736

4 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7.Cad.(Aşkaabat Cad.) 19. Sok. No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 200,00TL bedeli karşılığında temin edebilirler. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 24.07.2012, saat 15.00’e kadar T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

10 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

5430/1-1


MEYDAN KISMI PANCAR YÜZDÜRME İŞÇİLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Meydan Kısmı pancar yüzdürme işçilik hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası               :  2012/83751

1 - İdarenin

a) Adresi                                 : Adana yolu üzeri 9. Km. 500 Evler Mh. Şeker Sok. No: 1 Ereğli /KONYA

b) Telefon ve faks numarası   : 332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız 2012/2013 kampanya döneminde meydan kısmında pancar yüzdürme hizmeti için 21 (yirmibir) adet işçi çalıştırılmasıdır. (ayrıntılı bilgi ihale dokümanında verilecektir.)

b) Yapılacağı yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Fabrikamızın kampanya süresi (tahmini 110 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                     :  13/07/2012 - saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1. İhaleye katılma şartları ve istenen belgeler.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.nci maddenin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri;

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 (yüzde otuz) oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Benzer iş Olarak kabul edilecek işler; her türlü işçilik hizmetleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 50,00,-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5403/1-1


TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATILACAKTIR

Yalova Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Yalova İli, Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2 - Satılacak olan taşınmaz malın nitelikleri:

* Taşınmaz mal 1/1000 Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Bu alanda, 5 yıldızlı, kongre turizmine hizmet edecek ve içinde Termal İlçesinden sıcak su getirilerek SPA merkezi olacak şekilde Turizm Tesisi yapılabilmektedir.

 

S.No

Mahallesi/

Köyü

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Belediye

Hissesi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Bahçelievler

26 - 27

1273

9

37.417,60

Tam

Turizm Tesis Alanı

44.901.120.-TL KDV Yoktur.

1.347.034.-TL

11.07.2012

14.30

 

Madde 3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a) Kanuni ikamet göstermesi

b) Nüfus cüzdan fotokopisi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon numarası, elektronik posta adresi)

b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2012 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.

C - Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

c) İhale Dosyası alındı belgesi

D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.

Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Yabancı yatırımcıların belgeleri Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir.

Madde 4 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satın Alma Şefliği Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 5 - İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Satın Alma Şefliği İstiklal Caddesi No:29 Yalova adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 6 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Keyfiyet ilan olunur.

5395/1-1


YÜK VAGONLARININ İÇ-DIŞ YÜZEY TEMİZLİK, İÇ-DIŞ YÜZEY BOYAMA VE DIŞ YÜZEY YAZI-ŞEKİL-ARMA İŞLERİNİN YAPILMASI, TESLİM- TESELLÜM VE GARANTİ İŞLERİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2012/78494

İdarenin:

a)Adresi                                     :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr

(tcddihalekomisyonuafyon@hotmail.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

1) Yük vagonları için 30000 m2’lik (± % 20) iç-dış yüzey temizlik, iç-dış yüzey boyama ve dış yüzey yazı-şekil-arma işlerinin yapılması Hizmet işleri (Teknik Şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 26/07/2012 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5421/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

28/06/2012 Tarih ve 28337 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fotokopi Kağıdı Alım İlanı’nın Başlığı Sehven Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünden, olarak yayımlanmıştır. Doğrusu Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüdür.

Düzeltilerek İlgililere duyurulur.

5341/1-1