20 Haziran 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28329

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul, Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, imarın 45609 ada 1,4,7,8,10,11 sayılı parsellerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine” istinaden 3194 sayılı kanunun 18. maddesi gereğince 85237 nolu parselasyon planı Belediye Encümenimizin 15.05.2012 tarih ve 600/964 sayılı kararıyla tasdik edilmiştir.

85237 nolu parselasyon planının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin b bendi gereğince Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.06.2012 tarih ve 936/2373 sayılı kararı ile onanmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

85237 Nolu Parselasyon Planıyla uygulamaya tabi tutulan parseller:

Alsancak Mahallesi, imarın 45609 ada 1,4,7,8,10,11 parseller,

5097/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Ticari Bilimler ve Tıp Fakültelerinde açık bulunan ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı yasanın 25. maddesine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doçent

 1

Klinik Mikrobiyoloji alanlarının tümünü kapsayan rutin laboratuvar testlerinin uygulanımı ve yorum-lanması, ISO 15189 ve JCI laboratuvar kalite akreditasyonu deneyimi olmak.

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Lojististik ve Taşımacılık Bölümü

Doçent

1

Üretim Yönetimi alanında uzman olmak.

 

5105/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

İpsala Asliye Hukuk Mahkemesinin 1991/341 Esas ve 1991/455 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5095/1-1

—— • ——

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Kavak Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. adına tescilli IM014773 sayılı 07.06.2005 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile ithalatı gerçekleştirilen eşyalardan kaynaklanan 470,-TL Gümrük Vergisi ve 1.055,-TL KDV'nin tahsiline ilişkin düzenlenen 04.10.2011 tarihli 17400 sayılı tahakkuk yazımız ile firmanın bilinen adresine yapılan tebligatın sonuçsuz kalması nedeniyle ilanen tebligat yapma gereği hasıl olmuştur. Söz konusu Vergiler ile tahsil tarihinde hesaplanacak gecikme zammının tahakkuk yazımızda belirtilen 15 gün içerisinde ödenmesi gerektiğine aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağının bilinmesi tebliğ olunur.

5108/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümüş Madencilik İnşaat Petrol Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip bulunduğu ve arama ruhsatları asli defterinin 3197 nci sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahası Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 13.06.2012 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatnamesinin:

Bölgesi

Hak Sıra No.su

Ruhsat No.su

İntikalden Sonraki Yüzölçümü (H)

XII

AR/GMŞ/5022

3197

49.003

5045/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.06.2012     Karar No: 6554

ŞİRKETİN:

-TİCARİ UNVANLARI                 :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                            2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                            3) Corporate Resources B.V.

-MERKEZLERİ                               :  1) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933,

                                                            Road Town, Tortola, İngiliz Virgin Adaları,

                                                            VG 1110

                                                            2) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG1110

                                                            3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ   :  1) Şehit Ersan Caddesi No: 24/7-8   06680, Çankaya-Ankara

                                                            2) Piyade Sokak Ataman Apt. No: 3/B Çankaya, Ankara

                                                            3) Turan Güneş Bulvarı 708. Sk. No: 14/4   06550 Yıldız; Çankaya /ANKARA

-MÜRACAAT TARİHİ                 :  20.04.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                   :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

-BÖLGESİ                                      :  I no.lu Marmara

-SAHA İŞARETİ                            :  TGT-PIN-CBV/I/M

-KAPSADIĞI İL                             :  Tekirdağ

-YÜZÖLÇÜMÜ                             :  49.549 hektar

-HAK SIRA NUMARASI             :  AR/TGT-PIN-CBV3858

-VERİLİŞ TARİHİ                         :  02.05.2004

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V.Şti.’nin müştereken sahip bulundukları, yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 02.05.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine göre üç yıl süre ile uzatılması için 20.04.2012 tarihinde müştereken müracaatta bulunmuşlardır.

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ile Corporate Resources B.V. Şti’nin süre uzatılması isteğine ait müşterek evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, I no.lu Marmara Petrol Bölgesinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV3858 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında doğalgaz keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış süresinin sona erdiği 02.05.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesi gereğince 02.05.2015 tarihine kadar 3 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5046/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.06.2012      Karar No: 6559

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                              :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.

- MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Dumluca Sokak No:19, 06530 Beysukent, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ                       :  16.03.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                          :  Arama ruhsatı

-BÖLGESİ                                             :  V no.lu Kayseri

-SAHA İŞARETİ                                  :  ARR/V/B

-KAPSADIĞI İLLER                            :  Aksaray, Kırşehir

-YÜZÖLÇÜMÜ                                    :  49.754 hektar

-HAK SIRA NUMARASI                    :  AR/ARR/5061

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin V no.lu Kayseri Petrol Bölgesi’nde ARR/V/B işaretli, AR/ARR/5061 hak sıra numaralı ve 49.754 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

5047/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.06.2012      Karar No: 6558

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                              :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.

- MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Dumluca Sokak No: 19,   06530 Beysukent, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ                       :  16.03.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                          :  Arama ruhsatı

-BÖLGESİ                                             :  V no.lu Kayseri

-SAHA İŞARETİ                                  :  ARR/V/A

-KAPSADIĞI İLLER                            :  Aksaray, Kırşehir, Nevşehir

-YÜZÖLÇÜMÜ                                    :  49.350 hektar

-HAK SIRA NUMARASI                    :  AR/ARR/5060

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin V no.lu Kayseri Petrol Bölgesi’nde ARR/V/A işaretli, AR/ARR/5060 hak sıra numaralı ve 49.350 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

5048/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.06.2012      Karar No: 6557

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                              :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.

- MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ   :  Dumluca Sokak No:19, 06530 Beysukent,

                                                                  ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ                       :  16.03.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                          :  Arama ruhsatı

-BÖLGESİ                                             :  V no.lu Kayseri

-SAHA İŞARETİ                                  :  ARR/V/D

-KAPSADIĞI İLLER                            :  Aksaray, Nevşehir

-YÜZÖLÇÜMÜ                                    :  49.544 hektar

-HAK SIRA NUMARASI                    :  AR/ARR/5063

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Kayseri paftasındaki 1.062 metre yükseltili tepe nirengisinden N-299 derece 26 dakika doğrultuda ve 6.448 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 13.256 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 37.362 metre batıda XIV no.lu Adana ve V no.lu Kayseri petrol bölgeleri sınırını izleyerek (c)’ye doğru çizgi,

(c) köşesi 1/250.000 ölçekli Aksaray paftasındaki 1.900 metre yükseltili tepe nirengisinden N-37 derece 34 dakika doğrultuda ve 8.603 m. uzaklıktadır. (c)’den 13.255 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 37.300 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi ve Petrol Kanunu’nun 50 nci maddesi doğrultusunda, ruhsat sahasında 1 nci yıl içerisinde 25 km 2B sismik çalışma yapılması, ikinci yıl içerisinde ise 1 adet arama kuyusu açılması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla, adı geçen şirkete, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye bu kararın yayımı tarihinde bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5049/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.06.2012      Karar No: 6556

ŞİRKETİN:

-TİCARİ UNVANI                               :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Paz. A.Ş.

-MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ    :  Dumluca Sokak No:19, 06530 Beysukent, ANKARA

-MÜRACAAT TARİHİ                        :  16.03.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                          :  Arama ruhsatı

-BÖLGESİ                                             :  V no.lu Kayseri

-SAHA İŞARETİ                                  :  ARR/V/C

-KAPSADIĞI İLLER                            :  Aksaray, Kırşehir, Nevşehir

-YÜZÖLÇÜMÜ                                    :  49.534 hektar

-HAK SIRA NUMARASI                    :  AR/ARR/5062

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Aksaray paftasındaki 1.233 metre yükseltili tepe nirengisinden N-122 derece 28 dakika doğrultuda ve 5.425 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 5.549 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 13.021 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 9.865 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 37.300 metre batıda (e)’ye doğru çizgi,

(e) köşesi 1/250.000 ölçekli Aksaray paftasındaki 1.320 metre yükseltili tepe nirengisinden N-287 derece 44 dakika doğrultuda ve 8.281 m. uzaklıktadır. (e)’den 12.639 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 2.531 metre doğuda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 2.774 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 21.686 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi ve Petrol Kanunu’nun 50 nci maddesi doğrultusunda, ruhsat sahasında 1 nci yıl içerisinde 25 km 2B sismik çalışma yapılması, ikinci yıl içerisinde ise 1 adet arama kuyusu açılması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla, adı geçen şirkete, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’ye bu kararın yayımı tarihinde bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5050/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 12.06.2012      Karar No: 6555

ŞİRKETLERİN:

-TİCARİ UNVANLARI                    :  1) Tiway Turkey Ltd.

                                                               2) TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.

-MERKEZLERİ                                  :  1) Po Box 309 Ugland House, Grand Cayman Kyı-1104 Cayman Island

                                                               2) 20 Howard St. Perth Australia 6000

-TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ       :  1) Hoşdere Caddesi Hava Sokak No: 24/11 Kat: 4 Yukarı Ayrancı-Ankara

                                                               2) Nispetiye Cad. Akmerkez B Blok Kat: 5-6 34330 Etiler-Beşiktaş-İstanbul

-MÜRACAAT TARİHİ                    :  21.03.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                      :  Arama ruhsatı

-BÖLGESİ                                         :  X no.lu Siirt

-SAHA İŞARETİ                               :  TWY-TEM/X/B

-KAPSADIĞI İLİ                              :  Mardin

-YÜZÖLÇÜMÜ                                :  24.879 Hektar

-HAK SIRA NUMARASI                :  AR/ TWY-TEM/5064

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/25.000 ölçekli N47-d1 haritasındaki 1023 metre rakımlı Mağara T.Nirengisinden N-309 derece 30 dakika doğrultuda ve 1520 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 9248 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 7904 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 9586 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 26.350 metre güneybatıda Türkiye-Suriye sınırını izleyerek (e)’ye kırık çizgi, (e)’den 7921 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f) köşesi 1/25.000 ölçekli N46-d2 haritasındaki 610 metre rakımlı tepe nirengisinden N-316 derece 30 dakika doğrultuda ve 810 metre uzaklıktadır. (f)’den 5094 metre doğuda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 3070 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 8970 metre doğuda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 604 metre güneyde (j)’ye doğru çizgi, (j)’den 9992 metre doğuda (k)’ya doğru çizgi, (k)’dan 3082 metre kuzeyde (l)’ye doğru çizgi, (l)’den 5549 metre doğuda (m)’ye doğru çizgi,(m)’den 7398 metre kuzeyde (n)’ye doğru çizgi, (n)’den 3460 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Tiway Turkey Ltd. Şti ile TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty.Ltd. Şti.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereğince 12.04.2012 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş ancak, istenen muvafakat 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1 nci maddesinde sözü edilen iki ay içerisinde 12.06.2012 tarihine kadar sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketlerin sunmuş oldukları programı yerine getirmesi şartı ile talip şirketlere mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile müşterek olarak petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Tiway Turkey Ltd. Şti ile TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty.Ltd. Şti.’ne bir adet müştereken petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5051/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.06.2012      Karar No: 6552

ŞİRKETLERİN:

-TİCARİ UNVANLARI                    :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                               2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                               3) Corporate Resources B.V.

-MERKEZLERİ                                  :  1) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG1110

                                                               2) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933, Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG1110

                                                               3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA

-TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ       :  1) Şehit Ersan Cad. No: 24/7-8 Çankaya/ ANKARA

                                                               2) Piyade Sk. Ataman Apt. No: 3/B Çankaya/ ANKARA

                                                               3) Turan Güneş Blv. 708. Sk. No: 14/4 Yıldız Çankaya/ANKARA

-MÜRACAAT TARİHLERİ             :  17.05.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                      :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

-BÖLGESİ                                         :  I no.lu Marmara

-SAHA İŞARETİ                               :  TGT-PIN-CBV/I/G

-KAPSADIĞI İL                                :  Tekirdağ

-YÜZÖLÇÜMÜ                                :  47. 692 hektar

-HAK SIRA NUMARASI                :  AR/TGT-PIN-CBV/3931

- VERİLİŞ TARİHİ                           :  10.11.2004

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şti., yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı müşterek petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 10.11.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesine göre üç yıl süre ile uzatılması için 17.05.2012 tarihinde müracaatta bulunmuşlardır.

Şirketlerin süre uzatılması isteğine ait evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/ TGT-PIN-CBV/3931 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında doğal gaz keşfinde bulunmaları nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 10.11.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4’üncü maddesi gereğince 10.11.2015 tarihine kadar üç yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5052/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.06.2012      Karar No: 6551

ŞİRKETLERİN:

-TİCARİ UNVANLARI                    :  1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation

                                                               2) Pinnacle Turkey Inc.

                                                               3) Corporate Resources B.V.

-MERKEZLERİ                                  :  1) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933,

                                                               Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG1110

                                                               2) Omar Hodge Building, 3 rd Floor, PO Box 933,

                                                               Road Town, Tortola İngiliz Virgin Adaları VG1110

                                                               3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, HOLLANDA

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESLERİ      :  1) Şehit Ersan Cad. No: 24/7-8 Çankaya/ ANKARA

                                                               2) Piyade Sk. Ataman Apt. No: 3/B Çankaya/ ANKARA

                                                               3) Turan Güneş Blv. 708. Sk. No: 14/4 Yıldız Çankaya/ANKARA

-MÜRACAAT TARİHLERİ             :  17.05.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                      :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

-BÖLGESİ                                         :  I no.lu Marmara

-SAHA İŞARETİ                               :  TGT-PIN-CBV/I/B

-KAPSADIĞI İL                                :  Tekirdağ

-YÜZÖLÇÜMÜ                                : 44. 362 hektar

-HAK SIRA NUMARASI                :  AR/TGT-PIN-CBV/3934

- VERİLİŞ TARİHİ                           :  08.11.2004

KARAR:

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şti., yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı müşterek petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 08.11.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 ncü maddesine göre üç yıl süre ile uzatılması için 17.05.2012 tarihinde müracaatta bulunmuşlardır.

Şirketlerin süre uzatılması isteğine ait evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV/3934 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında doğal gaz keşfinde bulunmaları nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 08.11.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 ncü maddesi gereğince 08.11.2015 tarihine kadar üç yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5053/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 11.06.2012      Karar No: 6553

ŞİRKETİN:

-TİCARİ UNVANI                               :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

-MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ  :  Söğütözü Mahallesi 2180. Sok. No: 86

                                                                  06100 Çankaya-Ankara

-MÜRACAAT TARİHİ                        :  07.03.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                          :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

-BÖLGESİ                                             :  I No.lu Marmara

-SAHA İŞARETİ                                  :  TPO/I/E

-KAPSADIĞI İLİ                                  :  Kırklareli

-YÜZÖLÇÜMÜ                                    :  49.658 Hektar

-HAK SIRA NUMARASI                    :  AR/TPO/4132

-VERİLİŞ TARİHİ                                :  05.08.2006

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı 1 adet petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 05.08.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında 2 yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nın süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/4132 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 05.08.2012 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi ve 16.04.2012 tarihli ve 2012/3132 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 05.08.2014 tarihine kadar teminat karşılığında 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5054/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.06.2012      Karar No: 6547

ŞİRKETLERİN:

-TİCARİ UNVANLARI                    :  1) Anatolia Energy Turkey Inc.

                                                               2) Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic A:Ş

-MERKEZLERİ                                  :  1) Zephyr House, 122 Mary Street P.O. Box 709, Grand Cayman KY-1107 Cayman Adaları

                                                               2) Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli-İSTANBUL

-TEBLİGAT ADRESLERİ                :  1) Piyade Sokak. No: 18/10   06540, Çankaya, Ankara

                                                               2)Yaşam Caddesi) Ak Plaza No: 7 Kat: 9    06510 Söğütözü ANKARA

-MÜRACAAT TARİHLERİ             :  29.03.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                      :  Arama ruhsatı

-BÖLGESİ                                         :  XII no.lu Gaziantep

-SAHA İŞARETİ                               :  ANT-ÇPA/XII/A

-KAPSADIĞI İL                                :  Şanlıurfa

-YÜZÖLÇÜMÜ                                :  49.407 hektar

-HAK SIRA NUMARASI                :  AR/ANT-ÇPA/5076

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Urfa paftasındaki 828 metre rakımlı tepe nirengisinden N-81 derece 43 dakika ve 5.660 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 22.804 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 7.163 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 6.163 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 19.252 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 2.774 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 740 metre batıda (g)’ye doğru çizgi,

(g) köşesi 1/250.000 ölçekli Urfa Paftasındaki 748 metre rakımlı tepe nirengisinden N-34 derece 50 dakika ve 7.494 metre. uzaklıktadır. (g)’den 13.868 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 27.096 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Anatolia Energy Turkey Inc ve Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Şirketlerin sunmuş oldukları programı yerine getirmeleri ve Petrol Kanunu’nun 50 nci maddesi doğrultusunda taahhüt ettikleri şekilde ruhsat sahasında 2 nci yıl içinde 1 adet arama kuyusu açılması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla, adı geçen şirketlere, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile % 50’şer hisselerle müşterek petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Anatolia Energy Turkey Inc. (%50) ve Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic A. Ş’ne (%50) hisselerle bu kararın yayımı tarihinde bir adet müşterek petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5055/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.06.2012      Karar No: 6548

ŞİRKETLERİN:

-TİCARİ UNVANLARI                    :  1) Anatolia Energy Turkey Inc.

                                                               2) Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic A:Ş

-MERKEZLERİ                                  :  1) Zephyr House, 122 Mary Street P.O. Box 709, Grand Cayman KY-1107 Cayman Adaları

                                                               2) Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli- İSTANBUL

-TEBLİGAT ADRESLERİ                :  1) Piyade Sokak . No: 18/10   06540, Çankaya, Ankara

                                                               2) Yaşam Caddesi Ak Plaza No: 7 Kat: 9   06510 Söğütözü ANKARA

-MÜRACAAT TARİHLERİ             :  29.03.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                      :  Arama ruhsatı

-BÖLGESİ                                         :  XII no.lu Gaziantep

-SAHA İŞARETİ                               :  ANT-ÇPA/XII/B

-KAPSADIĞI İL                                :  Şanlıurfa

-YÜZÖLÇÜMÜ                                :  49.549 hektar

-HAK SIRA NUMARASI                :  AR/ANT-ÇPA/5077

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Urfa paftasındaki 806 metre rakımlı tepe nirengisinden N-22 derece 5 dakika ve 5.161 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 22.804 metre güneyde XI. Diyarbakır ve XII. Gaziantep bölge sınırını izleyerek (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 21.736 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c) köşesi 1/250.000 ölçekli Urfa Paftasındaki 726 metre rakımlı tepe nirengisinden N-306 derece 28 dakika ve 4.450 metre. uzaklıktadır. (c)’den 22.804 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 21.677 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Anatolia Energy Turkey Inc ve Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Şirketlerin sunmuş oldukları programı yerine getirmeleri ve Petrol Kanunu’nun 50 nci maddesi doğrultusunda taahhüt ettikleri şekilde ruhsat sahasında 2 nci yıl içinde 1 adet arama kuyusu açılması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla, adı geçen şirketlere, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile % 50’şer hisselerle müşterek petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Anatolia Energy Turkey Inc. (%50) ve Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic A. Ş’ne (%50) hisselerle bu kararın yayımı tarihinde bir adet müşterek petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5056/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.06.2012      Karar No: 6549

ŞİRKETLERİN:

-TİCARİ UNVANLARI                    :  1) Anatolia Energy Turkey Inc.

                                                               2) Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic A:Ş

-MERKEZLERİ                                  :  1) Zephyr House, 122 Mary Street P.O. Box 709, Grand Cayman KY-1107 Cayman Adaları

                                                               2) Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi Selvi Sok. No: 18 34010 Merter İSTANBUL

-TEBLİGAT ADRESLERİ                :  1) Piyade Sokak. No: 18/10   06540, Çankaya, Ankara

                                                               2) Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 17    06510 Söğütözü ANKARA

-MÜRACAAT TARİHLERİ             :  29.03.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                      :  Arama ruhsatı

-BÖLGESİ                                         :  XII no.lu Gaziantep

-SAHA İŞARETİ                               :  ANT-ÇPA/XII/C

-KAPSADIĞI İL                                :  Şanlıurfa

-YÜZÖLÇÜMÜ                                :  49.560 hektar

-HAK SIRA NUMARASI                :  AR/ANT-ÇPA/5078

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Urfa paftasındaki 640 metre rakımlı tepe nirengisinden N-32 derece 15 dakika ve 5.715 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 10.015 metre güneyde XI. Diyarbakır ve XII. Gaziantep petrol bölge sınırını izleyerek (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 17.805 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 23.573 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 17.200 metre kuzeybatıda Türkiye-Suriye sınırını izleyerek (e)’ye kırık çizgi, (e) köşesi 1/250.000 ölçekli Suruç Paftasındaki 663 metre rakımlı tepe nirengisinden N-234 derece 44 dakika ve 6.919 metre. uzaklıktadır. (e)’den 22.939 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 28.899 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Anatolia Energy Turkey Inc ve Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Şirketlerin sunmuş oldukları programı yerine getirmeleri ve Petrol Kanunu’nun 50 nci maddesi doğrultusunda taahhüt ettikleri şekilde ruhsat sahasında 2 nci yıl içinde 1 adet arama kuyusu açılması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla, adı geçen şirketlere, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile % 50’şer hisselerle müşterek petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince Anatolia Energy Turkey Inc. (%50) ve Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic A. Ş’ne (%50) hisselerle bu kararın yayımı tarihinde bir adet müşterek petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5057/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.06.2012      Karar No: 6560

ŞİRKETİN:

-TİCARİ UNVANI                               :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

-MERKEZİ ve TEBLİGAT ADRESİ    :  Dumluca Sok. No: 19  06530 Beysukent-Ankara

-MÜRACAAT TARİHİ                        :  28.02.2012

RUHSATIN:

-MAHİYETİ                                          :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

-BÖLGESİ                                             :  XI No.lu Diyarbakır

-SAHA İŞARETİ                                  :  ARR/XI/A

-KAPSADIĞI İL                                   :  Şanlıurfa

-YÜZÖLÇÜMÜ                                    :  13.986 Hektar

-HAK SIRA NUMARASI                    :  AR/ARR/4226

-VERİLİŞ TARİHİ                                :  22.10.2006

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. sahip bulunduğu yukarıda bölgesi, saha işareti, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 22.10.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında iki yıl süreyle uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ARR/4226 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona ereceği 22.10.2012 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi ve 27.04.2012 tarihli ve 2012/3170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 22.10.2014 tarihine kadar teminat karşılığında 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

5058/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 04/04/2012 tarihli ve 3766/47 sayılı kararı 14.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27834 sayılı bayilik lisansı sahibi Alinda Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,

-TÜBİTAK MAM’ın 23.08.2011 tarihli ve M-11/2119, M-11/2120 nolu analiz raporlarına göre 28.07.2011 tarihinde yapılan denetimde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıta yağ ve solvent karıştırarak tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL idari para cezasının 12.05.2011 tarih ve 3216/32 sayılı Kurul Kararı ile 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 12/07/2010 ve 05/10/2010 tarihlerindeki her bir fiil için ayrı ayrı 137.356.-TL olmak üzere toplamda 274.712-TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ve Kurul Kararının söz konusu Şirkete 30.06.2011 tarihinde tebliğ edilmesi, aynı fiilin tekerrüren işlenmesi sebebiyle, 19 uncu maddenin 6 ncı fıkrası uyarınca iki katına çıkarılmak suretiyle 295.866.- TL,

-26/03/2011 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulundurması nedeniyle Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 12.327.-TL,

olmak üzere toplamda 308.193.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.193.-TL (Üçyüzsekizbinyüzdoksanüç TL)  tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/1/1-1

—————

Kurul’un 22/03/2012 tarihli ve 3747-72 sayılı Kararı ile, “İpek Yolu Üzeri Özsoy Tesisleri Nusaybin/MARDİN” adresinde faaliyet göstermek üzere 24/02/2006 tarih ve BAY/666-68/15967 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı alan, ancak 01/06/2010 tarihinde lisansı iptal edilen Abdulselam ÖZSOY’un, tesisinden 17/12/2009 tarihinde alınan numunelere ilişkin olarak düzenlenen TÜBİTAK MAM’ın 05/03/2010 tarih ve 729-3996 numaralı analiz raporundan anlaşıldığı üzere, işyerinde tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle 23/11/2011 tarihli ve 3516-26 sayılı Kurul Kararı gereği yazılı savunma yapması istenmiş olmakla birlikte savunma istem yazısını tebellüğ etmediği anlaşılarak 31/01/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazete ile ilanen tebligat yapılmasına rağmen yasal süre içerisinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası  Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 56.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 56.000.–TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/2/1-1

—————

Kurul’un 22/03/2012 tarihli ve 3747-66 sayılı Kararı ile, “Birecik-Şanlıurfa Karayolu Üzeri 13. Km. Birecik/ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 29/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23931 sayılı Bayilik Lisansı alan, ancak 12/04/2010 tarihinde lisansı iptal edilen Ali ADALAR’ın, 16/08/2009 tarihinde 63 VK 868 plakalı tankerinden alınan numunelerin yeterli seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun TÜBİTAK MAM’ın M-09/3525 sayılı muayene raporu ile tespit edilmesi dolayısıyla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yazılı savunma yapması istenmiş olup, savunma istem yazısını tebellüğ etmediği anlaşıldığından 31/01/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazete ile ilanen tebligat yapılmasına rağmen yasal süre içerisinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, anılan şahıs hakkında 5015 sayılı Kanunun 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası  Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 134.400.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler/Ankara şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/3/1-1

—————

18/04/2012 tarihli ve 3793/50 sayılı Kurul Kararı ile, “Afyonkarahisar Konya Karayolu 25. Km - AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyette bulunmak üzere 23/07/2009 tarihinde lisans alan fakat 10/11/2010 tarihinde lisansı iptal edilen BAY/939-82/26328 no’lu istasyonlu bayilik lisansı sahibi Ağpet Petrol Ürünleri Nakliye Turizm Zirai Ürün Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 22/11/2009 tarihinde yapılan denetimde istasyonda bulunan 09 E 6713 plakalı tankerden alınan akaryakıt numunesinin ulusal marker seviyesinin “GEÇERSİZ” olduğu ve akaryakıtın teknik düzenlemelere “AYKIRI” olduğu TÜBİTAK MAM’ın M-09/4856 ve M-09/4857 nolu analiz raporları ile tespit edildiğinden ilgili lisans sahibi hakkında ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” gereği belirlenen 134.400,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 134.400,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 00158007292230032 (TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32) numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/4/1-1

—————

Kurul’un 15/03/2012 tarihli ve 3739-69 sayılı Kararı ile, “Veysel Karani Mah. 455. Sok. Gürkan Apt. A-Blok Altı No:8/A Yenişehir/ŞANLIURFA” adresinde Gapgaz LPG Dolum Tevzi Tic. ve San. A.Ş.’nin tüplü LPG bayiliğini yapan Mehmet Ali BADILLI ve Ahmet BADILLI’nın, 06/10/2009 tarihinde yapılan tespite göre işyerinde bayisi olduğu dağıtıcı dışında başka dağıtıcıların tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerini bulundurmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (1) numaralı bendine, işyerinde LPG dolumu sağlayan araç bulundurmasının ve tüp dolumu yapmasının ise aynı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (1) numaralı bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, ilgilinin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, anılan şahısların konu ile ilgili olarak yapacağı yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın ise dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/5/1-1

—————

Balıkesir-Bursa Karayolu 35. Kilometresi Aziziye Köyü Karşısı Susurluk/ BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren 21/03/2005 tarihli ve BAY/463-841/09476 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Akar Petrol İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ne ait akaryakıt istasyonunda 31/01/2011 ve 25/07/2011 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında alınan motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’ın M-11/205, M-10/206 ve M-11/2071 nolu analiz raporlarından söz konusu şirketin, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal ettiğinin ve akaryakıtı tağşiş ettiğinin anlaşılması ve 31/01/2011 tarihli denetimde ayrıca dağıtıcı dışında akaryakıt ikmal edildiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle yazılı savunma yapılması için 16/02/2012 tarihinde tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurulun 04/04/2012 tarihli ve 3766-66 sayılı Kararı ile Akar Petrol İnşaat ve Ticaret A.Ş. hakkında;

a) M-11/205 ve M-10/206 nolu analiz raporlarına göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL tutarında,

b) 31/01/2011 tarihli tespite göre dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL tutarında,

c) M-11/2071 nolu analiz raporuna göre, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıta solvent ve yağ karıştırarak tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL tutarında,

olmak üzere toplam 443.799.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 443.799.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/6/1-1

—————

MYĞ/555-30/14556 sayılı Madeni Yağ lisansı sahibi Ankara Madeni Yağ Petrol Ürünleri Otomotiv Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kurumumuza 2005 ve 2006 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-42 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/7/1-1

—————

Kurulun 28/03/2012 tarih ve 3755/34 sayılı Kararı ile, “Beyrebucak Köyü D-400 Mersin Karayolu Kenarı Yazyurdu Mevkii No: 77 Gazipaşa-ANTALYA” adresinde faaliyet gösteren 18.01.2011 tarih ve BAY/939-82/28886 numaralı bayilik lisansı sahibi As Nurpet Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliye Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunun 2 numaralı tankı ile istasyon önüne park edilmiş 72 AF 850 plakalı akaryakıt tankerinden 05/05/2011 tarihinde alınan M-11/1048 ve M-11/1049 sayılı motorin numunelerinin yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermemesi ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; ayrıca numunelerin tağşiş edilmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması sebebiyle, anılan bayi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca 147.933 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu para cezasının, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu para cezasının, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/8/1-1

—————

Kurul’un 18/04/2012 tarih ve 3793/25 sayılı Kararı ile; “Söke-Milas Karayolu Üzeri Pınarcık Köyü Bafa Beldesi Milas/MUĞLA” adresinde faaliyet gösteren 31/10/2006 tarih ve BAY/939-82/20428 numaralı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Cemal AYDIN’a ait istasyonda 03/03/2009 tarihinde yapılan denetimde, ilan panosunda gösterilen fiyattan daha yüksek bir fiyata akaryakıt satışı yapılmasının tespit edilmesi nedeniyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın 28/12/2011 tarih ve 3609/26 sayılı Kurul Kararına istinaden istenilen yazılı savunması ve Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

Söz konusu şirket hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve yine aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 11.200, - TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 11.200, - TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait “TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32” numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/9/1-1

—————

Kayseri Boğazlayan Karayolu, 55. Km. Elmalı Köyü Kocasinan/ KAYSERİ adresinde 29/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28781 numaralı (25/08/2011 tarihli ve 3911 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilen) istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Cuma POLAT’a ait akaryakıt istasyonundan 09/03/2011 tarihinde alınan motorin numunelerinin gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun ODTÜ PAL’ in PAL-11-268-305 nolu analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle yazılı savunma yapılması için 31/01/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazete’de ilanen tebligat yapılmış olmasına karşılık Kurumumuza süresi içinde herhangi bir yazılı savunma ulaşmamış olup Kurul 04/04/2012 tarihli ve 3766-40 sayılı Kararı ile Cuma POLAT hakkında; gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933.-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilanen tebliğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve aynı süre içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/10/1-1

—————

Kurul’un 02.03.2012 tarihli ve 3747/62 sayılı Kararı ile; “3. Organize Sanayi Bölgesi, M. Battallı Bulvarı Şehitkamil/GAZİANTEP” adresinde bulunan A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, lisans almaksızın madeni yağ üretiminde bulunduğunun tespit edilmesi ve 2009 yılı içerisinde 43 adet SDBG ile ithalatını yaptığı (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde yer alan “White Spirit”, “Light neutral” ve “spindle oil” cinsi baz yağları, Gümrük İdaresine (I) Sayılı Liste (B) Cetvelinde yer alan bir ürünün imalinde kullanacağını taahhüt etmesine rağmen söz konusu üretimi yapmaması ve amaç dışı kullanması dolayısı ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, A.Y.S. Madeni Yağlar İmalat İthalat İhracat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi   uyarınca 2009 yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 672.000- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 672.000- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/11/1-1

—————

Kurul’un 02.05.2012 tarih ve 3808/9 sayılı Kararı ile, İkram AKBAŞ’ın, bayilik sözleşmesi yaptığı akaryakıt dağıtım firması Siyam Petrolcülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (S.Oil) olmasına rağmen, “Atalar Mahallesi, Çınardibi Mevkii, D-100 Karayolu Üzeri Körfez Kocaeli” adresinde, 08.04.2005 tarih ve BAY/474-243/10601 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Zenpet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, 22.12.2006 tarihli ve A-0417226 seri numaralı Fatura ile akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve 2 inci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı olması sebebiyle, hakkında 5015 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 120.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul kararı uyarınca, 120 000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/12/1-1

—————

Kurul’un 12.04.2012 tarihli ve 3779-4 sayılı Kararı ile Enersa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd.Şti’nin Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamındaki dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde Ocak 2012 döneminde oluşan 8.221.891,77 TL tutarındaki borcuna ilişkin vade tarihi olan 27.02.2012 tarihinde ödeme yapmayarak ve temerrüt durumuna düşerek, Elektrik Piyasası Kanununun “Lisans Genel Esasları ve Lisans Türleri” başlıklı 3 üncü maddesinin (a) fıkrasının 8 numaralı bendine ve Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Fatura ödemelerinin yapılmaması” başlıklı 132/E maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Enersa Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd. Şti’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:51/C Balgat /ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/13/1-1

—————

Kurul’un 22/03/2012 tarih ve 3747-15 sayılı Kararı ile, “Almaşır Köyü Birecik / ŞANLIURFA” adresinde faaliyet göstermek üzere 08/02/2008 tarih ve BAY/939-82/23796 sayılı bayilik lisansı alan, ancak 06/05/2011 tarihinde lisansı iptal edilen Er-Fel Petrol Ürünleri Gıda Otomotiv Tekstil İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait akaryakıt istasyonunda 18-19/04/2010 tarihlerinde gerçekleştirilen denetim sırasında yapılan tespitlere göre akaryakıt istasyonunda vaziyet planında yer almayan tank bulundurulmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ve dördüncü fıkrasının (b) bendine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine ve 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırılık teşkil etmesi; ayrıca söz konusu tanktan ve istasyonda park halinde bulunan 06 BZ 8740 plakalı tankerden alınan numunelerin TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizi sonucunda düzenlenen 23/06/2010 tarihli ve 2113-11834 numaralı analiz raporundan anlaşıldığı üzere tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri akaryakıt istasyonunda bulundurmasının ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi sebebiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın anılan firmanın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/14/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2012 tarihli ve 3729-81 sayılı Karar’ı ile 27/09/2011 tarihinde yapılan tespite göre,  15/08/2007 tarihli ve BAY/939-82/22755 sayılı istasyonlu bayilik lisans sahibi Gencer Akaryakıt Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin(yeni unvanı Yıldız Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.), piyasa faaliyetine konu lisanslı tesisini Kurul izni olmaksızın kullandırmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile bayilik lisanslarının Genel Hükümler başlıklı birinci bölümünde yer alan “Lisans sahibinin, piyasa faaliyetine konu tesislerini lisans amaçları doğrultusunda başkalarına kullandırması Kurulun iznine bağlıdır.” hükmüne aykırı hareket ettiği tespit edildiğinden, bu fiili işleyen mezkur tüzel kişi hakkında piyasa faaliyetine konu lisanslı tesisini Kurul izni olmaksızın kullandırması sebebiyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 61.638,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası  ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32  numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/15/1-1

—————

DAĞ/476-149/10871 sayılı Dağıtıcı lisansı sahibi Gören Petrol Depoculuk ve Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kurumumuza 2005, 2006, 2007, 2009 ve 2010 yıllarındaki bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 25.01.2012 tarih ve 3659-128 sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın, konu ile ilgili yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/16/1-1

—————

Kurulun 04.04.2012 tarih ve 3766/38 sayılı Kararı ile, Bursa-İzmir Karayolu 55. km Karaağaç Mevkii Karacabey/BURSA adresinde, 13.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26813 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hisar Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin; 20.01.2012 tarihinde akaryakıt istasyonundaki gizli düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine, Akaryakıt istasyonundan 20.01.2012 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin, İNÖNÜ PAL’in (2012-0149) sayılı analiz raporuna göre; motorini tağşiş etmek eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul kararı uyarınca yazılı savunmanın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/17/1-1

—————

Kurulun 28.03.2012 tarih ve 3755/28 sayılı Kararı ile, Bursa-İzmir Karayolu 55. km Karaağaç Mevkii Karacabey/BURSA adresinde, 13.11.2009 tarih ve BAY/939-82/26813 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hisar Petrol Tic. Ltd.Şti.’nin,  Bağlı dağıtıcısı dışında 35 HBL 03 plakalı tankerden, 26.10.2011 tarihinde akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, yanı sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı Kurul Kararı ile bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanarak 10.05.2011 tarihinde tebliğ edildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına, Akaryakıt istasyonundan 26.10.2011 tarihinde alınan motorin numunesine ilişkin, TÜBİTAK MAM’ın M-11/3314 sayılı analiz raporuna göre; motorine yağ karıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi GEÇERSİZ ve teknik düzenlemelere AYKIRI akaryakıt ikmali suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendi, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, yanı sıra 10.03.2011 tarihli ve 3116/64 sayılı Kurul Kararı ile gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve/veya teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle idari para cezası uygulanarak 10.05.2011 tarihinde tebliğ edildiğinden, anılan Kanunun 19 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aykırı hareket ettiği, usulüne uygun olarak talep edilmesine karşın, süresi içerisinde yazılı savunma sunmadığı anlaşıldığından, anılan tüzel kişi hakkında, 26.10.2011 tarihli bağlı dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 295.866.- TL. tutarında, 26.10.2011 tarihli motorine yağ karıştırılarak tağşiş edilmesi ile ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 295.866.- TL. tutarında olmak üzere toplam 591.732.- TL. tutarında idari para cezası uygulanması karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 591.732.- TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği veya Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/18/1-1

—————

Kurul’un 04/04/2012 tarihli ve 3766/48 sayılı kararı 16.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27846 sayılı bayilik lisansı sahibi Alinda Petrol Ürünleri Nakliyat Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında,

-TÜBİTAK MAM’ın 21.01.2011 tarihli M-11/82, M-11/83 nolu analiz raporlarına göre 12.01.2011 tarihinde yapılan denetimde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıta ağır ve hafif ürün karıştırarak tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL,

-TÜBİTAK MAM’ın 14.03.2011 tarihli M-11/665, M-11/666 nolu analiz raporlarına göre 29.03.2011 tarihinde yapılan denetimde gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesi ve akaryakıta yağ ve solvent karıştırarak tağşiş etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 147.933.-TL

-29/03/2011 tarihinde yapılan denetimde akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulundurması nedeniyle Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 12.327.-TL,

olmak üzere toplamda 308.193.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.193.-TL (Üçyüzsekizbinyüzdoksanüç TL)  tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR00158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/19/1-1

—————

Kurulun 04/04/2012 tarih ve 3766-65 sayılı Kararı ile; 17.06.2011 tarih ve BAY/939-82/29644 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Barbaros Mahallesi Ankara - İzmir Asfaltı Üzeri Ahmetli / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren Mahmut Yılmaz Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 18.08.2011 tarihinde, marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/2345, M-11/2346, M-11/2347 numaralı analiz raporları ile tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Mahmut Yılmaz Petrol Ürünleri Gıda Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/20/1-1

—————

Kurulun 01/03/2012 tarih ve 3719-67 sayılı Kararı ile; “İshakçelebi Kasabası Dumlupınar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:1/6 Saruhanlı / MANİSA” adresinde faaliyette bulunan 22.10.2009 tarihli ve BAY/939-82/26708 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Nihat ERDİM-ERDİM PETROL’ün; 11.05.2011 tarihinde bayisi olduğu dağıtıcı haricinde Propet Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Nakliyat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nden akaryakıt temin etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Nihat ERDİM-ERDİM PETROL hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL. tutarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bayiler için belirlenen 147.933,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/21/1-1

—————

Kurulun 22/03/2012 tarih ve 3747-63 sayılı Kararı ile; “Süleyman Suat Mahallesi Gül Sokak No:16 Ahmetli/Manisa” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 19.10.2010 tarihli ve BAY/939-82/28447 sayılı bayilik lisansı sahibi Petropol Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 29.06.2011 tarihli tespitlere göre dağıtıcısı haricinde 35 HYD 94 plaka numaralı tankerden akaryakıt ikmal etmesi, istasyonun vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanması ve marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/1993 ve M-11/1994 numaralı analiz raporları ile tespit edilmiş olması nedeniyle; ilgili lisans sahibi tüzel kişinin bu şekilde akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasına, 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 38 inci maddesinin (c), (d), (e) bentlerine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petropol Petrol Nakliye İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen fiile karşılık gelen Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 61.638,-TL, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fiile karşılık gelen Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL, 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen fiile karşılık gelen Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL,  tutarlarındaki idari para cezalarının mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince toplam 308.194,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/22/1-1

—————

Kurulun 22/03/2012 tarih ve 3747-68 sayılı Kararı ile; 10.12.2010 tarih ve BAY/939-82/28700 sayılı bayilik lisansı kapsamında “İzmir-Ankara Karayolu Üzeri No:5 Turgutlu / MANİSA” adresinde faaliyet gösteren İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonundan; 07.06.2011 tarihinde alınan akaryakıt numunesinin, marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürün karıştırıldığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nin söz konusu akaryakıta ait numunelere ilişkin M-11/1784 sayılı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi tüzel kişinin Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, İz Petrol Nakliyat ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 739.666,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 147.933,-TL tutarında idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/23/1-1

—————

Kurulun 04/04/2012 tarihli ve 3766-18 sayılı Kararı ile; Karşıyaka Mahallesi İstanbul Yolu 8.Km (1192 Ada, 3 Parsel) Tosya/Kastamonu adresinde faaliyet gösteren AC Akaryakıt Dağıtım Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda, 24/07/2008 tarihinde yapılan denetime ilişkin belgeler ile söz konusu lisans sahibinin dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,  yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/24/1-1

—————

Kurul’un 15.03.2012 tarih ve 3739-8 sayılı Kararı ile; 25.09.2009 tarihli tespite göre “İzmir Kamyon Garajı 108/1 Sk. Üzeri Işıkkent Bornova/İZMİR” adresinde bayilik lisansı olmaksızın 35 T 2841 plakalı araca pompa vasıtasıyla akaryakıt satışı yapan Rıdvan SARIOĞLU isimli şahsın bu fiilinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olması sebebiyle, mezkûr kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/25/1-1

—————

Kurul’un 12.04.2012 tarih ve 3779-41 sayılı Kararı ile; SMT Petrol Ürünleri İnşaat Turizm Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin 21.06.2008 tarihli tespite göre taşıma lisansı bulunmaksızın 35 AC 2576 plakalı tanker ile LPG taşıma faaliyetinde bulunmasının 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aykırı olması sebebiyle, mezkûr kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/26/1-1

—————

Kurul’un 04/04/2012 tarihli ve 3766-64 sayılı Kararı ile; “Başkent Kale Akaryakıt Turizm Gıda Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 16/09/2010 tarihli denetimde mühürlenerek kendisine yed-i emin olarak bırakılan yer altı tankındaki teknik düzenlemelere aykırı ve ulusal marker seviyesi geçersiz motorini piyasa faaliyetine konu etmesi sebebiyle lisans sahibinin Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından Başkent Kale Akaryakıt Turizm Gıda Nakliyat İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 739.666,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 147.933,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/27/1-1

—————

Kurul’un 18/04/2012 tarihli ve 3793-52 sayılı Kararı ile; “Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu tesisten, 07/10/2009 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan numunelerin mineral yağ ve organik çözücü karışımından oluştuğunun tespit edilmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı hareket ettiği, Kuruma intikal eden yazılı savunmasının bulunmadığı, anlaşıldığından Ekin Madeni Yağ Sanayi Petrol Ticaret Limited  Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri ve 2009 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince 280.000,-TL tutarında idari para cezası  uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 280.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/28/1-1

—————

Kurul’un 22/03/2012 tarihli ve 3747-83 sayılı Kararı ile; “Kardeşler Grup Akaryakıt Ürünleri Gıda Temizlik Tekstil İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin BAY/939-82/27172 numaralı bayilik lisansı sahibi Sıla Petrol Uluslararası Taşımacılık Turizm Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amaçlı akaryakıt ikmalinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı olduğu, lisans sahibinin yazılı savunmasının süresi içerisinde Kuruma intikal etmediği anlaşıldığından, Kardeşler Grup Akaryakıt Ürünleri Gıda Temizlik Tekstil İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 308.194,-TL tutarındaki idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği 61.638,-TL olarak uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 61.638,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/29/1-1

—————

Kurul’un 18/04/2012 tarihli ve 3793-53 sayılı Kararı ile; “Yaldız Petrol Ürünleri Üretim Akaryakıt Nakliyat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin tesisinden, 01/10/2010 tarihinde yapılan denetim sonucu alınan madeni yağ numunelerinin mineral yağ-bitkisel yağ ve organik çözücü karışımından oluştuğunun tespit edilmesi dolayısı ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı hareket ettiği, Kuruma yazılı savunmasının intikal etmediği, anlaşıldığından Yaldız Petrol Ürünleri Üretim Akaryakıt Nakliyat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümleri ve 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliği gereğince 286.160,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına” karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/30/1-1

—————

Kurul’un 12/04/2012 tarih ve 3779/38 sayılı Kararı ile; “Üm-Har Akaryakıt Madeni Yağ Lpg Turizm İhrakiye İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunduğu anlaşıldığından, 17/03/2010 tarih ve İHR/2468-2/27390 numaralı ihrakiye teslimi lisansının iptal edilmesine” karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/31/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/51 sayılı Kararı ile; “Yeşilova Mahallesi E-90 Karayolu Caddesi No:66 Şereflikoçhisar / ANKARA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda faaliyet göstermek üzere 03/08/2010 tarih ve BAY/939-82/28101 numaralı bayilik lisansı sahibi (15/02/2011 tarihli ve 566 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal) Fatih KILIÇ-Kılıç Petrol’ün, Temmuz 2010-Kasım 2010 tarihleri arasında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Günışığı Petrol Ürünleri Madeni Yağ Otomotiv İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden ve Yıldızbir Madeni Yağ Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nden) akaryakıt ikmal ederek, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Fatih KILIÇ-Kılıç Petrol’ün yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/32/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/37 sayılı Kararı ile; “Kemaliye Mahallesi Olof Palme Bulvarı No:92 Kulu / KONYA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda faaliyet göstermek üzere 16/12/2009 tarih ve BAY/939-82/26939 numaralı bayilik lisansı sahibi Özbaşkent Petrol ve Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Şubat 2011 döneminde Proses Petrol Nakliye Kimya Gıda İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne yaklaşık 1 milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Özbaşkent Petrol ve Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/33/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/43 sayılı Kararı ile; “Terziköy Yolu Karaçal Mevkii Terziköy (Pafta: H35-A, Ada:04b, Parsel:989) Göynücek / AMASYA adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda faaliyet göstermek üzere 18/06/2010 tarih ve BAY/939-82/27864 numaralı bayilik lisansı sahibi (20/10/2011 tarihli ve 5323 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal) Proses Petrol Nakliye Kimya Gıda İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, Temmuz 2010-Mart 2011 tarihleri arasında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi dışında başka bir kaynaktan (Hürriyet Oto Lastik Akaryakıt Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden, Özbaşkent Petrol ve Akaryakıt Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden ve Kılınç Grup Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden)  akaryakıt ikmal ederek, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Proses Petrol Nakliye Kimya Gıda İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/34/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2012 tarih ve 3729/30 sayılı Kararı ile; “Seğmenler Vergi Dairesinin 965 060 2077 numaralı mükellefi Yıldızbir Madeni Yağ Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin Ocak 2010-Mart 2011 tarihleri arasında Asyam Akaryakıt Petrol Ürünleri Madeni Yağ Nakliyat Oto Aksesuar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ortadoğu İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Em-Ma Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, Sey-Pet Petrol Nakliyat İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özdağ Petrol Ürünleri Pazarlama Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ve Fatih KILIÇ-Kılıç Petrol’e toplamda yaklaşık 76 milyon TL’lik akaryakıt satışı gerçekleştirerek lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca Yıldızbir Madeni Yağ Petrol Ürünleri Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınmasına” karar verilmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/35/1-1

—————

Kurulun 08.03.2012 tarihli ve 3729-68 sayılı Kararı ile; 18.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27409 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Kırşehir-Kayseri Asfaltı Obruk Köyü Civarı 14. Km (Pafta No: 3, Parsel No: 622) Mucur-Kırşehir”  adresinde faaliyet gösteren Kafkas Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Gıda Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin, kendisine ait istasyondan 14.09.2011 tarihinde alınan akaryakıt(motorin) numunelerinin, yeterli şart ve seviyede marker içermediği ile teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş olduğunun, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ nin 17.10.2011 tarihli ve M-11/2699 ve M-11/2700  sayılı raporları ile tespit edilmiş olması nedeniyle, ilgili lisans sahibi kişinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 8 inci maddesinin ikinci fıkrası  ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; mezkur Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin; (a) ve (e) bentlerine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/36/1-1

—————

Kurul’un 12.04.2012 tarihli ve 3779-5 sayılı Kararı ile Maksi Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) kapsamındaki dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri neticesinde Ocak 2012 döneminde oluşan 8.221.891,77 TL tutarındaki borcuna ilişkin vade tarihi olan 27.02.2012 tarihinde ödeme yapmayarak ve temerrüt durumuna düşerek, Elektrik Piyasası Kanununun “Lisans Genel Esasları ve Lisans Türleri” başlıklı 3 üncü maddesinin (a) fıkrasının 8 numaralı bendine ve Elektrik Piyasası Dengeleme Ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin “Fatura ödemelerinin yapılmaması” başlıklı 132/E maddesinin 4 üncü fıkrasının (b) bendine aykırı hareket etmesi nedeniyle, Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın Maksi Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Cad.No:51/C Balgat/ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/37/1-1

—————

08/03/2012 tarihli ve 3729/83 sayılı Kurul Kararı ile, “D-400 Karayolu M.şahin Bulvarı Ahmet Yesevi Mahallesi No:446 OSMANİYE” adresinde faaliyet göstermek üzere 13/01/2009 tarihli ve 08625 nolu LPG otogaz bayilik lisansı sahibi (07.09.2011 tarih ve 1928 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal) Mesanpet Petrol Ürünleri Nakliye Lojistik Destek Pazarlama ve İnşaat Tahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne ait otogaz istasyonunda 11/05/2011, 15/02/2011 ve 15/04/2011 tarihlerinde yapılan denetimde, istasyonda tüp dolum aparatı bulundurduğu ve tüp dolumu yaptığı tespit edildiği ve bu fiilin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırı olması nedeniyle, 20/10/2011 tarihli ve 3470-193 sayılı Kurul Kararı uyarınca ilgili lisans sahibinden yazılı savunma istenilmesi, yapılan inceleme neticesinde tespit edilen hususlar ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığı’nın görüşü değerlendirilmiş olup, Mesanpet Petrol Ürünleri Nakliye Lojistik Destek Pazarlama ve İnşaat Tahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) no’lu alt bendi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası  Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 308.194,- TL, idari para cezasının her bir fiil tarihi için ayrı ayrı olmak üzere toplam 924.582,- TL,  idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 924.582,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/38/1-1

—————

Kurulun 04/04/2012 tarih ve 3766/70 sayılı Kararı ile; 13.06.2006 tarih ve 04760 numaralı otogaz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Öztürkmenler Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Ticaret Limited Şirketine ait tesiste 05.03.2011 tarihinde mutfak tüpüne LPG dolumu yapılması ve bu durumun 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği ve yazılı savunmada öne sürülen gerekçelerin yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından,  Öztürkmenler Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 308.194,- TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,- TL  tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/39/1-1

—————

Kurul’un 28/03/2012 tarih ve 3755/10 sayılı Kararı ile; “Osman Yılmaz Mah. 602 Sok. No:21 Gebze/KOCAELİ” adresinde faaliyet gösteren Polikay Atık Yönetimi Gaz Mühendislik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işletmesinde 24/03/2009 tarihinde yapılan denetimde, kendisine ait olmayan araçlara akaryakıt ikmali yaparak lisanssız piyasa faaliyetinde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu anlaşıldığından, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, ön araştırma ve soruşturma prosedürüne gerek olmaksızın söz konusu tüzel kişinin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca konu hakkındaki yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/40/1-1

—————

18/04/2012 tarihli ve 3793/59 sayılı Kurul Kararı ile, “Afyonkarahisar-Konya Karayolu 75. Km. Sultandağı AFYONKARAHİSAR”  adresinde faaliyette bulunmak üzere 21/01/2010 tarihli ve 09936 nolu LPG Otogaz Bayilik Lisansı alan ancak 05/03/2010 tarihinde lisansı iptal edilen Sultandağı Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin lisansı iptal edilmeden önce Kurulun izni olmaksızın söz konusu tesisi Ümmet Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık İnşaat Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine kullandırması nedeniyle 20/12/2011 tarihli ve 3565/86 sayılı Kurul Kararı ile istenilen yazılı savunma ve konuya ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup, Sultandağı Petrol Ürünleri İnşaat Nakliye Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin lisansı iptal edilmeden önce Kurulun izni olmaksızın söz konusu tesisi Ümmet Akaryakıt Ürünleri Taşımacılık İnşaat Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine kullandırmasının 5307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 25/06/2009 tarihli ve 2143 sayılı Kurul Kararı uyarınca LPG Otogaz Bayilik Lisansının “Genel Hükümler” başlıklı 15 inci maddesine aykırı faaliyet gösterdiği anlaşıldığından, ilgili lisans sahibi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 286.160,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 286.160,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/41/1-1

—————

Kurul’un 02/05/2012 tarih ve 3808/8 sayılı Kararı ile Belkahve Mevkii Ankara Asfaltı No:201 Bornova/İzmir adresinde faaliyet gösteren 12.01.2007 tarih ve BAY/939-82/21132 sayılı bayilik lisansı sahibi Şirvan Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili olarak 20.10.2010 tarihinde yapılan tespite ilişkin Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve lisans sahibinin yazılı savunmasına ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup;

-Şirketin, 20.10.2010 tarihinde yapılan tespitte, 10.03.2009 tarih ve BAY/939-82/25709 sayılı bayilik lisansı sahibi Kozahan Enerji Mühendislik Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yapmak suretiyle, lisansı ile tanınan hakların dışına çıkarak, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırı hareket ettiği,

- Lisans sahibi Şirketten alınan yazılı savunmada ileri sürülen hususların söz konusu tüzel kişiyi haklı çıkarabilecek hukuki gerekçeler olamayacağı,

Anlaşıldığından, Şirvan Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” fiili nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 57.232,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 57.232,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5080/42/1-1

—————

Kurulun 04.04.2012 tarihli ve 3766-52 sayılı Kararı ile; 17.06.2010 tarih ve BAY/939-82/27858 sayılı bayilik lisansı kapsamında “Yenice Mahallesi, Ankara-Kayseri Asfaltı, Dolazlı Mevkii (Ada: 886, Parsel: 9) Mucur / Kırşehir” adresinde faaliyet gösteren Tokerler Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Turizm Hayvancılık Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ nin 22.09.2010 tarihli tespite göre, istasyonda proje dışında akaryakıt tankı düzeneği kurarak piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında ileri sürdüğü hususların kendisini haklı gösterecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Tokerler Petrol Ürünleri İnşaat Gıda Turizm Hayvancılık Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında, hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 5728 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 57.232,-TL tutarlarındaki idari para cezasının, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 11.446.-TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Danıştay’da dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5080/43/1-1


Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/34225

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TKİ Kurumu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Çanakkale/Çan

Adresi

Çanakkale Caddesi Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı

Tel-Faks

Tel: (0 312) 540 10 00 Fax: 540 16 77

Posta Kodu

17400

E-Mail

clibilgiislem@cli.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Atayapı Gıda Nakl. İnşaat İhrç. İtal. Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Elif Salih

Adresi

Yenice Mah. Salih Sok. No: 7 Pamukova/Sakarya

Yenice Mah. Salih Sok. No: 7 Pamukova/Sakarya

T.C. Kimlik No.

 

50311507552

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

990514767

990514767

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

20356-28129

20356

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5131/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2012, 09/05/2012, 19/05/2012 ve 24/05/2012 tarihli Kararlarıyla

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

KURULU GÜCÜ (MW)

TÜRÜ

SÜRESİ

1

Akçam Enerji Üretim Limited Şirketi

Burdur İli, Bucak İlçesi, Bucak Organize Sanayi Bölgesi

Doğalgaz

60 MWm/58,38 MWe

Üretim Lisansı

03/05/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

2

Getiri Enerji Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Kastamonu İli

Kızılçam Reg. ve HES

1,37 MWm/1,32 MWe

Üretim Lisansı

03/05/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

3

Eneks Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

03/05/2012 tarihinden itibaren 20 yıl

4

Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Aydın İli, Germencik İlçesi, Bozköy-Çamur Mevkii

Deniz JES

24 MW

Üretim Lisansı

09/05/2012 tarihinden itibaren 11/03/2039 tarihine kadar geçerli

5

Yıldız Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Muğla İli, Bodrum İlçesi

Güllük RES

33 MW

Üretim Lisansı

09/05/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

6

Dünya Enerji Üretim Anonim Şirketi

Manisa İli, Kırkağaç İlçesi

Kocatepe RES

25 MW

Üretim Lisansı

09/05/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

7

Nisan Elektromekanik Enerji San. ve Tic. A.Ş.

Tokat İli

Karakuş Reg. ve HES

5,553 MWm/4,720 MWe

Üretim Lisansı

09/05/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

8

Menderes Geothermal Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Aydın İli, Sultanhisar ve Köşk İlçeleri, Salavatlı Mevkii

Dora-IV JES

17 MW

Üretim Lisansı

09/05/2012 tarihinden itibaren 02/08/2031 tarihine kadar geçerli

  9

Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Kısım

Doğalgaz

10,000 MWm / 9,730MWe

Otoprodüktör Lisansı

09/05/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

10

Sarp Elektrik Üretim Anonim Şirketi

Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, Kızılcaterzi Köyü mevkii

Doğalgaz

881,5 MWm/870 MWe

Üretim Lisansı

09/05/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

11

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Mersin İli

Berdan HES

10,8 MWm / 10,2 MWe

Üretim Lisansı

19/05/2012 tarihinden itibaren 10 yıl

12

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Düzce İli

Hasanlar HES

9,95 MWm / 9,35 MWe

Üretim Lisansı

19/05/2012 tarihinden itibaren 10 yıl

13

Çine Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi

Doğalgaz

145,8 MWm / 140 MWe

Üretim Lisansı

24/05/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

14

Yeşilyurt Grup Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Trabzon İli

Araklı-4 Reg. ve HES

9,18 MWm / 8,911 MWe

 

Üretim Lisansı

24/05/2012 tarihinden itibaren 48 yıl, 7 ay, 25 gün

15

Yel Elektrik Üretim Limited Şirketi

Hatay İli, Antakya İlçesi

Alsancak RES

1 MW

Üretim Lisansı

24/05/2012 tarihinden itibaren 49 yıl

16

MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, IV. İstanbul Makine ve İmalat Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi

Doğalgaz

8,302 MWm / 7,96 MWe

Otoprodüktör Lisansı

24/05/2012 tarihinden itibaren 30 yıl

5127/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen Tüzel Kişiler

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

TESİSİN

LİSANSIN

YERİ

PROJE ADI

TÜRÜ

Lisans Tarihi ve Sicil No

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

Nuryol Enerji Üretim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi

Trabzon ili

Araklı-4 Reg. ve HES

Üretim Lisansı

18/01/2012

EÜ/3648-13/2216

24/05/2012 tarihli ve 3841/2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5127/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2012 tarihli Kararıyla, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir.

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) lisansı (satış)

03/05/2012 tarihinden itibaren 30 yıl

5127/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde

aşağıdaki tüzel kişinin lisansı sona erdirilmiştir.

 

SIRA NO

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve

Sicil Numarası

Lisans Türü

Sona Erdirme Tarihi ve Kurul Kararı No

1

İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ)

11/03/2010 DİT/2462-2/206

İthalat (Spot LNG) lisansı

20/12/2011 tarihli ve 3554/5 sayılı Kurul Kararı ile 09/05/2012 tarih itibariyle sona erdirilmiştir.

5127/4/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2012, 09/05/2012 ve 19/05/2012 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişilere lisans verilmiştir:

 

 SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Alfa Petrol Ürünleri ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İhrakiye Teslim Lisansı

03/05/2012 tarihinden itibaren 15 (Onbeş) yıl

2

Hanbey Makina Petrol Ürünleri Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

03/05/2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

3

Torpet Turizm İnşaat Madeni Yağ ve Kimyevi Maddeler Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

09/05/2012 tarihinden itibaren 27/09/2012 tarihine kadar geçerli

4

Yüksekkaya Akaryakıt Nakliyat İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

09/05/2012 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl

5

Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhrakiye Teslim Lisansı

19/05/2012 tarihinden itibaren 15 (Onbeş) yıl

6

Aytemiz Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi

Depolama Lisansı

19/05/2012 tarihinden itibaren 15 (Onbeş) yıl

5127/5/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2012 tarihli Kararıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tüzel kişiye lisans verilmiştir:

 

SIRA NO

TİCARET ÜNVANI

LİSANSIN TÜRÜ

LİSANSIN SÜRESİ

1

Argaz LPG Dolum Tevzii İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG depolama lisansı

09/05/2012 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl

5127/6/1-1