7 Haziran 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28316

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 44. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Dinar Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 44. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO     : 2010/116

KARAR NO : 2011/324

Mahkememizin 12.04.2012 tarih ve 2010/116 esas 2011/424 karar sayılı kararı ile Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, kasten yangın çıkarma suçlarından, 1-5237 Sayılı TCK 142/l-e, 143, 168/1, 62, 53/1-2-3 CMK 231/5-6,231/8, maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

2 - 5237 Sayılı TCK.nun 170/1-a,62,53/1-2-3,CMK 231/5-6,231/8 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

2 - 5237 Sayıl TCK.nun 151/1. maddesi gereğince şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE,

dair verilen karar Babash-Mertebe oğlu 1973 D.lu. İran uyruklu KHODASHOKR LOTFI BOUDALALOU’nun yurt dışı adresine kararın gönderildiği ancak sanık adresinde bulunmadığından tebligat bila infaz iade edilmiştir.

1 - 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceğine,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

İlan olunur.

4445/1-1

—— • ——

Dinar Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO     : 2007/183

KARAR NO : 2012/52

Karşılıksız çek keşide etme suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 21/02/2012 tarihli ilamı ile 5941 Sayılı Yasanın 6273 Sayılı Yasa ile değişik 5/1 maddesi uyarınca idari yaptırım olarak ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (SÜRESİZ) cezası ile cezalandırılan Münir ve Latife oğlu, 01/02/1979 doğumlu, Denizli, Çardak, Saray mah/köy nüfusuna kayıtlı UFUK AYDINALIN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

4428/1-1