26 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28304

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23., 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) takım dosya halinde veya 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçent kadrosu için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular, İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

8) Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Sınav Programı :                     Tarih                          Saat                                 Yer

Yardımcı Doçent için

Yabancı Dil Sınavı                 15.06.2012                 10.00                         İlgili Birimde

 

BİRİM /BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Açıklamalar

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

1

Parazitoloji

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

Deri ve Zührevi Hastalıkları

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

Cerrahi

1

FEN FAKÜLTESİ

Uygulamalı Matematik

1

Nükleer Fizik

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arap Dili ve Belegatı

1

4302/1-1


DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

BURSA İLİ, ORHANGAZİ İLÇESİ NADİR KAYNAĞI KORUMA ALANI İLANI

1 - Ekli haritada belirtilen sınırlar içerisinde kalan Nadir Kaynağının ve beslenme alanı olan 2 adet obruğun çevreleri, "Koruma Alanı" olarak tespit edilmiştir.

• Nadir Kaynağının ve Hamzalı Köyünün güneyinde bulunan 2 adet obruğun 50'şer metre etrafı "Mutlak Koruma Alanı" olarak tespit edilmiş olup bu bölgede hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir.

• Ekli haritada sınırları belirtilen Nadir Kaynağının ve Hamzalı Köyünün güneyinde bulunan 2 adet obruğun 50'şer metre çevresi dikenli telle çevrilecektir.

• Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzeysel su kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

• Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

2 - Beslenme alanı olarak belirlenen ve ekli haritada sınırları belirtilen alan ise "1. Derece

Koruma Alanı" olarak tespit edilmiş olup, bu sahada yeraltısuyu rezervinin korunabilmesi ve yeraltı suyunun kirletilmemesi için;

• Su temini gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşaası (DSİ tarafından yapılacak kaynak geliştirme çalışmaları hariç tutulmak üzere) yasaklanmıştır.

• Çöp moloz, çamur gibi atıkların 1. Derece Koruma Alanı ve yüzeysel su kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

• Madencilik faaliyetlerine izin verilemez.

• Bu alan içerisinde tabi gübrelerin açıkta toplanmasına ve sıvı ile katı atık depoları tesisine izin verilemez.

• Koruma Alanı içinde turistik tesis iskan, konut, endüstri depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

• Koruma Alanı içinde arıtılmış dahi olsalar atıksu deşarjına izin verilemez.

• Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

3 - Ekli haritada sınırları belirlenen 2. Derece Koruma Alanı içerisinde;

• Çöp moloz, çamur gibi atıkların 2. Derece Koruma Alanı ve yüzeysel su kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

• Madencilik faaliyetlerine izin verilemez.

• Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta toplanmasına ve sıvı ile katı atık depoları tesisine izin verilemez.

• Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre v.b kullanımı yasaktır.

4 - Nadir Kaynağı ve Hamzalı Köyünün güneyinde bulunan 2 adet obruğun Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

4283/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27-220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ACE Motorlu Araçlar Mağazacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Muhsin Anılır

Adresi

Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak   No: 65/A Eskişehir

Kurtuluş Mahallesi Onur Sokak    No: 34/2 Eskişehir

T.C. Kimlik No.

 

4320 1155 292

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

004 048 6255

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

28618

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4335/1-1


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZELTME İLANI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/126106

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Atatürk Bulvarı No: 221

Tel-Faks

312 468 53 00-427 36 98

Posta Kodu

06100

E-Mail

 

4. Hakkında İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Kaldırılan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Deneyim Mühendislik İnş. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Mehmet Ali Yazıl (% 60 Hisse)

Adresi

Sivil Hava Alanı Cad. 1. Geçit No:3/A Bağlar/Diyarbakır

Ahmet Yazıl (% 40 Hisse)

T.C. Kimlik No.

291 044 4005

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

17052

 

 

6. Yasaklama Kararının Yayınlandığı Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı

7. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Dayanak ve Kapsam

8. Yasaklama Kararının Kaldırılmasına İlişkin Bakanlık Onay Tarihi

08/12/2011 tarih ve 28136 sayılı Resmi Gazete

Ankara 8. İdare Mahkemesinin 06/04/2012 tarih ve E: 2012/135 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar

17/05/2012

4318/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Manisa Defterdarlığı

İl/İlçe

Manisa/Merkez

Adresi

Sakarya Mah. 1109. Sk. No: 2 K: 2

Tel-Faks

0236 231 11 33

Posta Kodu

45020

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Manisa Okyanus İlaçlama Gen. Hizm. Oto Gıda İnş. Giy. Konf. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Güzelyurt Mah. Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi 5746 Sk. No: 50 Manisa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6120561249

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Manisa Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

16780

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4370/1-1


Adalet Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/60172

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Adalet Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adalet Bakalığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Ergazi Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 448/B

Tel-Faks

0312 293 20 00 – 0 312 293 22 27

Posta Kodu

06370

E-Mail

bidb.proje.adalet.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

BFC Bilişim Danışmanlık Mühendislik Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Hacettepe İvedik Teknokent İvedik OSB 1368 Cad. No: 61/127-B Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1680496991

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

295013

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4369/1-1


TEİAŞ Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/211218

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 1. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü İstanbul (Davutpaşa)

İl/İlçe

İstanbul/Esenler

Adresi

Eski Londra Asfaltı No: 149

Tel-Faks

0212 449 11 00/0212 449 11 05

Posta Kodu

34220

E-Mail

1grupmd@teias.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Eross Turizm Seyahat Otomotiv Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

Murat Er

Adresi

Tevfikbey Mah. Muammer Aksoy Cad. No: 3 Küçükçekmece/İstanbul

Fevzi Çakmak Ay Sk. No: 8/3 Küçükçekmece/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

19666572158

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

İstanbul Küçükçekmece Vergi Dairesi 368 025 90 39

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul

İstanbul

Ticaret/Esnaf Sicil No.

627557

627557

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4351/1-1


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/33296

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Fazilet Mh. Altındağ Cd. No: 47 Dışkapı/Ankara

Tel-Faks

0312 517 12 61

Posta Kodu

 

E-Mail

iskurankara@iskur.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

DGK Dünya Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi

 

Adresi

Harbiye Mh. Çetin Emeç Bulv. No: 21/4 Dikmen-Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Başkent Vergi Dairesi 2950443755

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

265989

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

4331/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/126107

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Amasra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Amasra/Bartın

Adresi

Kum Mah. Suphi Kalafatoğlu Sok. No: 13 Amasra/Bartın

Tel-Faks

0(354) 564 10 05 – 0(354) 564 15 06

Posta Kodu

74300

E-Mail

amasra.meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Demirkır Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Salim Alpay Çarşısı No: 1 Aslanlar Safranbolu/Karabük

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2880073107

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

4338/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 – 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir.bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sinan Çubukçu

 

Adresi

Mamure Mahallesi Abacı Sokak      No: 13/8 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

4642 9055 320

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kuyumcular Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

26/0068514

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4332/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 – 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir.bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sedef Turizm Uluslararası Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Caddesi No: 83/2 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

758 002 3460

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

9309

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4333/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/7567

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aksaray Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Aksaray/Merkez

Adresi

Zincirli Mah. 44. Cad. (Mehmet Altınsoy Caddesi) No: 55 Merkez/Aksaray

Tel-Faks

0 382 213 54 92 – 0 382 213 11 71

Posta Kodu

77100

E-Mail

işletme@aksaray.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aksaray Öz Harfiyat Hurda Nakliye İnşaat Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Halil Öz

Adresi

Yeni Sanayi Sitesi Hurdacılar Bölümü No: 35 Aksaray/Merkez

 

T.C. Kimlik No.

 

48955839764

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

034 037 66 05

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

7456

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4334/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/7567

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aksaray Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Aksaray/Merkez

Adresi

Zincirli Mah. 44. Cad. (Mehmet Altınsoy Caddesi) No: 55 Merkez/Aksaray

Tel-Faks

0 382 213 54 92 – 0 382 213 11 71

Posta Kodu

77100

E-Mail

işletme@aksaray.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Halil Öz – Öz Harfiyat

 

Adresi

Yeni Sanayi Sitesi Hurdacılar Bölümü No: 35 Aksaray/Merkez

 

T.C. Kimlik No.

48955839764

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Aksaray Madeni Sanatkarlar ve Tamirciler Esnaf Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

68/1864

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4334/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 – 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir.bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

S.S. 4 Nolu Bozüyük Tur Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

 

Adresi

İsmet İnönü Caddesi No: 118/A Bozüyük – Bilecik

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

781 011 2923

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

937

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4336/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi No: 52

Tel-Faks

0 222 220 44 27 – 220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskisehir.bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ES Yıldız Turizm Seyahat Taşımacılık ve Beton Makinaları İşletme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Şehirlerarası Terminal No: 32 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

195 022 9830

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

27613

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

4337/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/36108

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Hocapaşa Mah. Demirkapı Gülhane Parkı Yanı

Tel-Faks

0212 514 00 10-0212 514 00 20

Posta Kodu

34112

E-Mail

ist_tedarikplan@msb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nursal Bulutoğlu

 

Adresi

Kocatepe Mah. 12. Sok. Mega Center Gıda Merkezi C 30 Blok K6 Nu.:285/3 Bayrampaşa/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

58264022740

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

190 019 8631

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

636639

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4340/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/51057

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

10’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Bitlis/Tatvan

Adresi

Cumhuriyet Cad. Nu.:146

Tel-Faks

0434 827 56 08-0434 827 34 26

Posta Kodu

13200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Emin Çapkan

 

Adresi

Cumhuriyet Cad. Reşadiye Durağı Nu.:1 Tatvan/Bitlis

 

T.C. Kimlik No.

19063588684

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

230 004 7601

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

13/7676

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4340/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/155185

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Eski Garaj Yanı-Etlik

Tel-Faks

0312 384 32 50-0312 384 32 61

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bülent Çeçen

 

Adresi

Atatürk Mah. 42 Ada Gardenya 7/1 Kat:17 Nu.:102 Ataşehir/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

17617359964

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

233 038 3355

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

603016

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4340/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/50392

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Diyarbakır/Yenişehir

Adresi

Elazığ Caddesi

Tel-Faks

0412 223 84 14-0412 224 49 43

Posta Kodu

21100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Behcet Ertuş

 

Adresi

Gıda Toptancılar Sitesi J Blok Nu.:1 Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

24955857410

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

374 018 5680

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Hakkari Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1282

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4340/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/56420

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Hocapaşa Mah. Demirkapı Gülhane Parkı Yanı

Tel-Faks

0212 514 00 10-0212 514 00 20

Posta Kodu

34112

E-Mail

ist_tedarikplan@msb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Eren Gıda ve Temel İhtiyaç Maddeleri Tic. Ltd. Ş

Ferda Eren Baş

Adresi

Karaoğlanoğlu Cad. No:20 Kat:1 Bahçelievler/İstanbul

Karaoğlanoğlu Cad. No:20 Kat:1 Bahçelievler/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

27320063126

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

353 057 9188

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

599937

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4340/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/31483

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

10’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Bitlis/Tatvan

Adresi

Cumhuriyet Cad. Nu.:146

Tel-Faks

0434 827 56 08-0434 827 34 26

Posta Kodu

13200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Nuri Yalçın

 

Adresi

Gatem Toptancılar Sit. Kırmızı Ada 6. Blok Nu.:7 Şehitkamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

70615170412

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

931 015 0664

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

34430

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4340/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/93527

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Gümüşdere Mah.

Tel-Faks

312 384 53 70-312 342 20 31

Posta Kodu

06060

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Suport Elektronik San. ve Dış. Tic. Ltd. Ş

Suphi Yılmaz

Adresi

Rami Kışla Cad. Emiroğlu Sitesi Nu.:13/1-1B Topçular Eyüp/İstanbul

Rami Kışla Cad. Emiroğlu Sitesi Nu.:13/1-1B Topçular Eyüp/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

40945153720

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

784 000 7704

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

329983

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

4340/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/27266

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Kocaeli/Gölcük

Adresi

 

Tel-Faks

0262 414 11 29-0262 414 79 43

Posta Kodu

41650

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Önat Gıda Maddeleri Nakliyat ve Taahhüt İşleri Tic. ve San. Ltd. Ş

Mücahit Önat

Adresi

Semerciler Mah. PTT Aralığı Yener İş Hanı Kat:3 Nu.:112 Adapazarı/Sakarya

Semerciler Mah. PTT Aralığı Yener İş Hanı Kat:3 Nu.:112 Adapazarı/Sakarya

T.C. Kimlik No.

 

20903086536

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

656 031 5847

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sakarya Tic. ve San. Od.