12 Mayıs 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28290

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İHTİYACI KONFERANS VE TOPLANTI SALONLARI İÇİN SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET ÜRETİM TİPİ RENKLİ DİJİTAL BASKI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


1.SINIF MEZBAHA SATILACAKTIR

Balıkesir İli Kepsut Belediye Başkanlığından:


SARISEKİ BELEDİYESİ ARSA VE BİNA SATIŞI YAPILACAKTIR

Hatay İli Sarıseki Belediye Başkanlığından:


17. KALEM SANAYİ GAZLARI DOLUMU YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

“TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU İLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ”

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından:


KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Yozgat Şeker Fabrikasından:


508X6 MM AISI-304 VEYA AISI-304L KALİTE AVRUPA DİKİŞLİ PASLANMAZ ÇELİK BORU VE DİRSEK SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF PH 1900 AL EKSKAVATÖR VE INGERSOL RAND DM 50 DELİK MAKİNESİ YEDEK PARÇA ALIMI (27 KALEM) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE KÖMÜR NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Aydın Valiliği Emniyet Müdürlüğünden:


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL-TAHLİYE İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK 10 KALEM BASINÇLI HAVA, OKSİJEN VE ASETİLEN HORTUMLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İHTİYACI KONFERANS VE TOPLANTI SALONLARI İÇİN SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihtiyacı konferans ve toplantı salonları için ses ve görüntü sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.05.2012 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 -Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3886/1-1


1 ADET ÜRETİM TİPİ RENKLİ DİJİTAL BASKI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 1 adet üretim tipi renkli dijital baskı sistemi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler en geç 18.05.2012 tarihinde, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu Satın Alma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda teklif edilen para birimi cinsinden EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3885/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN BEKLETİLMEYECEK EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 12.489,12 TL ile en çok 125.875,08 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1.248,92 TL, en çok 12.587,51 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Şırınga, İnsülin Şırıngası cinsi 2 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 18.05.2012 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır.

Satışa sunulan eşyalar hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 17.05.2012 tarih ve saat 16.00'ya kadar Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10 TL-KDV Dahil) Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (324) (6512866-6512876)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3923/1-1


1.SINIF MEZBAHA SATILACAKTIR

Balıkesir İli Kepsut Belediye Başkanlığından:

Adres                               :  CAMİİCEDİT MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:19 10660 KEPSUT/BALIKESİR

Telefon/Faxs Numarası    :  266 576 11 36 -266 576 13 31

Elektronik Posta Adresi   :  kepsut@kepsut.bel.tr

1 - Belediyemiz mülkiyetindeki İhsaniye Mahallesi, 192 Ada, 1 Parsel ve 190 Ada, 39 Parsellerde bulunan 17.273,17 m2 alanlı 1. sınıf Mezbaha Tesisi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü suretiyle satılacaktır.

2 - Taşınmazın muhammen bedeli 1.500.000,00-TL’ olup, %3 geçici teminatı. 45.000,00- TL’dir.

3 - Satışı yapılacak 1.Sınıf Mezbaha tesisi 2 yıldan fazla Belediyemiz Mülkiyetinde bulunduğundan 5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Katma Değer Vergisinden istisnadır.

4 - Taşınmazın ihalesi 23.05.2012 Çarşamba günü saat 14.30’ da Cami-i Cedit Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 19 Kepsut/Balıkesir adresinde, Kepsut Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge/makbuz,

b - Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c - İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kanuni ikametgâh ve tebligat adresi,

d - Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)

e - Noter tasdikli imza sirküsü,

f - Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

g - Belediye Başkanlığı’na (vergi, resim, harç, su, kira, çtv, masraf, v.s.) borcu olmadığına dair belge,

6 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve 250,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8 - İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 13.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3919/1-1


SARISEKİ BELEDİYESİ ARSA VE BİNA SATIŞI YAPILACAKTIR

Hatay İli Sarıseki Belediye Başkanlığından:

MADDE 1 - Belediyemize ait aşağıda listesi yapılan 11 Kalem arsa ve 7 Adet arsa üzerinde bulunan bir bina 25/05/2012 Cuma günü saat.15.00’da, Sarıseki Belediyesi Hizmet Binası/İSKENDERUN Adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

S. No

Niteliği

Ada/Parsel

Yüzölçümü M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

1

Arsa

45

3504,97

 963.866,75 TL

 28.916,00 TL

2

Arsa

2057

2525,30

 694.457,50 TL

 20.833,73 TL

3

Arsa

1871/3

1352,05

 317.731,75 TL

 9.531,95 TL

4

Arsa

1871/7

1351,91

 317.698,85 TL

 9.530,96 TL

5

Arsa

1871/9

999,31

 234.837,85 TL

 7.045,13 TL

6

Arsa

1894/11

460,45

 131.228,25 TL

 3.936,85 TL

7

Arsa

1894/12

612,50

 174.562,50 TL

 5.236,88 TL

8

Arsa

1978/13

762,08

 198.140,80 TL

 5.944,22 TL

9

Arsa

1979/3

576

 149.760,00 TL

 4.492,80 TL

10

Arsa

1978/4

576

 149.760,00 TL

 4.492,80 TL

11

Arsa

661-791-2114 Ada 6 Parsel

3995,47

1.180.918,50 TL

35.427,56TL

12

Bina ve Arsalar

662-663-664-665-666-667-668-

2902

1.388.835,00 TL

41.665,05 TL

 

İstekliler İhaleye çıkarılan arsalar ile binayı mahallinde görebilir, İhale Şartnamesini de Mali Hizmetler Müdürlüğünde inceleyebilirler.

MADDE 2 - İhale Belediye Encümen toplantı salonunda (İhale Komisyonu) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Zarf Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek istekliler ihale günü olan 25/05/2012 Cuma günü saat 15.00’e kadar teklif dosyalarını Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Bina ve arsalar için ayrı ayrı teklif verilebileceği gibi, toplu olarak da teklif verilebilir.

MADDE 3 - Satılacak arsalar ve Bina ile ilgili şartname bedeli olan 200,00 TL.nin Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılması karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

MADDE 4 - Geçici teminat her arsa ve bina için tespit edilmiş olan muhammen bedel üzerinden alınır. Geçici Teminat oranı % 3 tür. Geçici teminat tutarları arsalar ve binalar için ayrı ayrı yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

MADDE 5 - İhaleye katılabilmek için;

a) T.C. Vatandaşı olmak ve ihale tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak. Nüfus cüzdanı fotokopisi ihale evrakları ile birlikte dosyaya konulacaktır.

b) Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, faks ya da mail adresi.

c) Geçici teminatın Belediye veznesine yatırıldığına dair belge.

d) İhalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak,

e) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname ve vekile ait imza sirküleri.

f) İhale Evrak bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

g) Tüzel Kişilik ise Bağlı Bulundukları odadan alacakları oda kayıt belgesi, ihaleye katılma yetki belgesi, ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair taahhütname.

h) Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

MADDE 6 - İhaleye iştirak edecekler ilanda belirtildiği şekilde gerekli evraklarını hazırlayıp ihale tarih ve saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

MADDE 7 - Belediye encümeni ve ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

3876/1-1

—— • ——

17. KALEM SANAYİ GAZLARI DOLUMU YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1. İdarenin                             

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.  No. 111  45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elimakikmal@eli.gov.tr

2. İhale konusu malın:

 

İhalenin Niteliği-Türü

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih-Saati

Teslimat

1

17. Kalem Sanayi Gazları Dolumu

58884

2012-0947

22.05.2012-14.00

365 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3. İhalenin yapılacağı yer        :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

3898/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

“TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU İLE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KAMPÜSÜ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ ”

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığından:

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı (“İdare”) tarafından Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi (“Proje”) 5396 sayılı Kanun ile değişik 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 7 ve buna dayalı “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.  Ön yeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Proje’de tanımlanan yüksek teknolojili Sağlık Tesisi yatırımı, Ankara Bilkent’te Bakanlığa tahsisli arazide gerçekleşecektir. Proje; bir adet Tüketici Güvenliği Referans Laboratuvar Binası, iki adet Enfeksiyon Hastalıkları Referans Laboratuvar Binaları, iki adet İlaç ve Tıbbi Cihaz Analiz ve Kontrol Laboratuvar Binaları, bir adet Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3-P3) ve Biyogüvenlik Seviye 4 (BSL-4-P4) üniteleri içeren Araştırma ve Referans Laboratuvar Binası, bir adet Deney Hayvanları Üretim, Test ve Araştırma Binası, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İdari Binası, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İdari Binası, Veri Merkezi, Sosyal Tesis ve Teknik Tesislerden oluşan bir Sağlık Tesisi yatırımını kapsamaktadır.

Proje kapsamında yüklenici; projenin finansmanını, tasarımını, uygulama projesini, inşaatını, laboratuvar ekipmanı ile tıbbi cihazlarını ve diğer ekipmanın tedarikini ve bu tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımını ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile veri merkezi ve bilişim teknolojileri, yüksek teknolojik bina otomasyon sistem entegrasyonu, resepsiyon, temizlik, güvenlik, yemek, çamaşır, atık, çevre düzenleme, otopark, ilaçlama vb hizmetler dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, sağlık hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlık onayını alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini de üstlenecektir. Kamu Özel Ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek olan Proje’nin yatırım dönemi 3 yıl,  işletme dönemi 15 yıl olmak üzere toplam sözleşme süresi 18 yıldır.

2. Ön yeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmelik’in 11. maddesinde, ihale dışı bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir.  İş ortaklıkları ön yeterlik başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.

3. Ön yeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi, ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri veya beyannamesi veya eşdeğer belgeler ile ön yeterlik şartnamesine ekli formları sunması gerekmektedir.

4. Ekonomik ve mali yeterlik kriterleri isteklilerin (a) ön yeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beş yıl içindeki güncelleştirilmiş ciro ortalamasının 60.000.000 TL’ den daha düşük olmaması, (b) son beş yıllık döneme ilişkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavirlerce onaylanmış malî tablolar ile bağımsız denetim veya yeminli mali müşavir görüşlerinin ve varsa son geçici vergi beyannamelerinin sunulması ve (c) bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi mevduatlarının toplam 300.000.000 TL’den daha az olmaması şeklindedir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ön yeterlik başvurusunda bulunan Adayların bu maddenin (a) ve (c) fıkrasında belirtilen kriterleri birlikte karşılaması yeterlidir.

5. Mesleki ve teknik yeterlik kriterleri isteklilerin ön yeterlik ilan tarihinden itibaren geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki son onbeş yıl içinde en az 30.000 m2 kapalı alana sahip içinde Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL-3-P3) veya üstü Laboratuvar ve Deney Hayvanları Üretim Test Araştırma Ünitesi olan ileri teknolojili Laboratuvar Kompleksi veya en az 300 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını yapmış olmalıdır. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir.  İş ortaklıkları, bu kriterleri birlikte karşılayabilir.

6. Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen tüm adaylara gerekli bildirim yapılacaktır.

7. Ön yeterlik dokümanı İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:102 Kat:2 Balgat / ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şubesi TR89 0001 2009 4520 0044 0000 04 hesap numarasına 3.000 TL yatırıldıktan sonra İdarenin adresinde ön yeterlik ihale dokümanı temin edilebilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. Ön yeterliği geçen adaylar, Proje’nin önemine binaen teklife esas ihale dokümanını, yukarıdaki hesap numarasına 25.000 TL yatırıldıktan sonra temin edebileceklerdir.

8. Ön yeterlik başvuruları 14.06.2012 günü saat 15:00’ e kadar İdare’nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:102 Kat:2 Balgat / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İşbu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında uyuşmazlık halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.

3918/1-1

—— • ——

KİREÇTAŞI SATIN ALINACAKTIR

Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2012/2013 Kampanya dönemi ihtiyacı 13.000 ton Kireçtaşı temini ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya Pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ait ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almıştır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/56701

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun – Sivas Karayolu    5. Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası             :  0 354 441 10 10

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  0 354 441 10 18

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  13.000 Ton Kireçtaşı Temini

b) Teslim yeri                                   :  Yozgat Şeker Fabrika sahası içerisinde ilgililerce gösterilen yere tarif edilecek şekilde istif edilerek teslim edilecektir.

c) Teslim tarihleri                             :  İdarece verilecek termin programı dahilinde belirlenecek tarihler arasında

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  07.06.2012 Perşembe Günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İhaleye, 03.02.2005 tarih ve 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre ve işletme ruhsatı ile işletme izin belgesi sahibi yerli istekliler katılabilecektir.

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

b) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tastikli vekaletname.

4.2. İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi veya Mucur ve Balast Üretimi kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Sivas yolu 5. Km. Sorgun/Yozgat adresinde görülebilir ve 100,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6.1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Teklifler, 07.06.2012 Perşembe günü , saat 14.00’e kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, en düşük teklifi (birim kireçtaşı bedeli ve birim nakliye bedeli tekliflerinin toplamı ile bulunacak birim teklifin 13.000 ton kireç miktarı ile çarpımı sonucu oluşan toplamda en düşük teklif) veren istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30(Otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç ) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3731/1-1


508X6 MM AISI-304 VEYA AISI-304L KALİTE AVRUPA DİKİŞLİ PASLANMAZ ÇELİK BORU VE DİRSEK SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 508 x 6 mm AISI-304 veya AISI-304L kalite Avrupa dikişli paslanmaz çelik boru ve dirsek alım işidir.

2 -Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR, Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No: 1/A Keçiören/Ankara Tel: 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı  No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul,  Tel: 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü (600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/Balıkesir, Tel: 0266 721 31 00) Adreslerinden 75,00 TL bedelle (Posta yoluyla 85,00 TL bedelle) temin edilebilir.

Şartname bedeli T. C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR73 0001 0000 4831 1156 3850 01 IBAN nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 30.05.2012 Çarşamba günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği  - Açık İhale

6 - İhaleye Girebilme Şartları:

İstekliler;

6.1.Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği,  kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 30.05.2012 Çarşamba günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

3725/1-1

—— • ——

MUHTELİF PH 1900 AL EKSKAVATÖR VE INGERSOL RAND DM 50 DELİK MAKİNESİ YEDEK PARÇA ALIMI (27 KALEM) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No             :  (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76

c) e-mail adresi                       :  satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Malın

 

S. No.

a) Niteliği – türü ve Miktarı

İhale

Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

Teslim

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

1

Muhtelif PH 1900 AL

Ekskavatör ve Ingersol Rand DM 50 Delik Makinesi Yedek

Parça alımı (27 Kalem)

2012-56783

07.06.2012

Saat: 14.00

180

Takvim

Günü

75,00 TL

60

Takvim

Günü

 

b) Teslim Yeri                        :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm Ambarı/Seyitömer - KÜTAHYA

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun yükleniciye tebliğini müteakip, yukarıdaki teslim süresidir.

d) İhalenin yapılacağı yer        :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu Seyitömer/KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü : İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilecektir. (Kalem bazında teklifler İdari Şartnamenin 18.2.maddesindeki grubu da ifade eder.) Ancak; birim fiyat teklif cetvelinin 19. ve 20. sırasındaki malzemeler grup bazında değerlendirme yapılacaktır.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler :

- Ankara’da : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12/YENİMAHALLE

- İzmir’de : TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 / BORNOVA Tel: (0-232) 339 26 71

- Bursa’da : B.L.İ İşletme Müdürlüğü/ORHANELİ Tel: (0224) 8276471

- Kütahya’da: S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü/SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

3761/1-1


FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA İLLERE KÖMÜR NAKLİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.259 47 78/ Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@ taskomuru. gov. tr.

2 - İhale konusu işin nev’i                                                                                     Miktarı:

 

Zonguldak İli Devrek, Çaycuma ve Gökçebey İlçeleri, Düzce İli Cumayeri, Çilimli, Gümüşova, Gölyaka ve Kaynaşlı İlçeleri, TTK Amasra Müessesesi; Bartın İli Merkez İlçe ile Kurucaşile ve Ulus İlçeleri, Düzce İli Merkez İlçesi, Karabük İli Merkez İlçe ile Eflani, Eskipazar, Yenice, Safranbolu ve Ovacık İlçeleri, TTK Armutçuk Müessesesi; Düzce İli Akçakoca ve Yığılca İlçeleri, Zonguldak İli Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçeleri arası karayolu ile taşıma işidir.

26.060 ton

 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi           :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip iş başlayacak olup 31.12.2012 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  06.06.2012 Çarşamba– saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1213808

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5.1.1 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

5.1.2 İstenmiyor.

5.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.2.1. İsteklinin ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi için yeterli miktarda ve nitelikte araçlara ait bilgi ve belgeler,

TTK Lavvarından belirtilen güzergâhlara torbalı kömürlerin karayolu ile nakli işi için; İstekliler teklif vermiş oldukları güzergâhlar için, kömür nakli yapacak yeterli sayıda kamyon ile ilgili bilgileri;

Ulaştırma Bakanlığından alınmış Ticari amaçlı yurt içi eşya taşımaları için düzenlenmiş Karayolları Taşıma Yetki Belgesi ve varsa belge eki taşıt listesini teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar.

Araçların yüklenicinin kendi malı olma şartı aranmayacak olup, araç sahiplerinden kiralanmak suretiyle taahhüt edilerek temin edilecek bu araçlar için noter onaylı taahhütnamesinin sunulması gereklidir.

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar ise fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler iş deneyim belgeleridir.

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %25 oranında ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek bir sözleşme için iş deneyim belgesinin ibrazı zorunludur.

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; tek bir işe ait sözleşme, bu sözleşmeyle ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri ya da bunların noter onaylı suretlerini ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.

İş ortaklıklarında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az %70’ ini, diğer ortakların her birinin ise asgari iş deneyim tutarının en az %30’unu sağlaması gerekir.

İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yılda yapılan işler veya iş kısımları dikkate alınacaktır. İş deneyimine ilişkin yazılı tutarlar; sözleşmenin yapıldığı aydan itibaren, ihalenin ilk ilan tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık TEFE üzerinden güncelleştirilir.

5.2.2. İsteklinin ihale konusu hizmeti yerine getirmesi için personel durumuna ilişkin belgeler

İstekliler teklif vermiş oldukları güzergâhlarda çalışacak yeterli sayıda kamyonları kullanacak şoförleri işin yürütümü esnasında bulunduracağına dair kendi taahhüdü,

İhale üzerinde kalan istekli sözleşmeden önce çalıştıracağı personellere ait yeterlilik belgelerini (isim listesi, sürücü belgesinin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini) idareye sunacaklardır.

5.2.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Her türlü malzeme nakli işidir.

6- 1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- 2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

6- 3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

7 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 200,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 06.06.2012 Çarşamba– saat 15:00’ e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

14.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3745/1-1


MÜBADELE İLANI

Aydın Valiliği Emniyet Müdürlüğünden:

1 - Mübadeleyi yapan İdarenin Adı    :  Aydın Emniyet Müdürlüğü

2 - Adresi                                            :  Efeler Mah. İzmir Karayolu Üzeri No: 114 AYDIN

3 - Telefon Numarası/FAX                 :  256 219 6120-Dahili: 6430/ 256 219 6135

4 - Mübadelenin Türü                         :  Açık Artırma Usulü

5 - Miktarı                                           :  40 Adet araç, Ekonomik ömrünü doldurmuş 217 kalem Muhtelif Demirbaş Malzeme, Hurda Bilgisayar Malzemesi, Muhabere Malzemesi ve Kırpıntı Malzemeler.

6 - Mübadelesi yapılacak araç ve malzemeler :

 

S. NO

CİNSİ

MİKTARI

DURUMU

1

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0001

RENAULT

1997

LAGUNA RXE

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 427970 kilometrededir, 84,50 BG.

2

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0020

FIAT

1995

M.131 ŞAHİN

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 47370 kilometrededir. 84 BG

3

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0021

FIAT

1995

M.131 ŞAHİN

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 38845 kilometrededir, 61,7 BG

4

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0075

FIAT

1999

131 ŞAHİN

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 20220 kilometrededir, 82 BG

5

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0101

TOFAŞ DOĞAN

1998

4 KAPILI SEDAN

1 Adet

 

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 52793 kilometrededir, 80 BG

6

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0201

FIAT

1993

131 ŞAHİN

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 78663 kilometrededir, 80 BG

7

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0208

RENAULT

1998

EUROPA 1.4 RNA

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 182151 kilometrededir,72 BG

8

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0225

RENAULT

1997

R 1179 5VT

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 82014 kilometrededir, 52,9 BG

9

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0226

BMW

1996

R80

1 Adet

Motosiklet çalışır durumda ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 97822 kilometrededir,

10

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0386

FORD

1996

ESKORT CLX 1.6İ

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 09421 kilometrededir, 95 BG

11

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0389

FORD

1998

ESKORT CL 1.6İ

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 14502 kilometrededir, 90 BG

12

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0391

RENAULT

1999

19 RNE 1.6

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 543943 kilometrededir, 80 BG

13

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0392

FORD

1999

ESKORT CLX 1.6İ

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 29580 kilometrededir, 90 BG

14

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0414

OTOYOL

1995

M29 VF

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 82253 Kilometrede, 88,2 PC

15

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0424

MURAT

1996

ŞAHİN S

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 30900 kilometrededir, 81 BG

16

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0603

RENAULT

1995

R 1179 5VT

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 05424 kilometrededir, 72 BG

17

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0606

RENAULT

1997

12TX2

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 56174 Kilometrede, 72 BG

18

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0613

RENAULT

1995

STATİON

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 56901 kilometrededir, 72 BG

19

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0614

RENAULT

1995

SPRİNG

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 350578 kilometrededir, 69 BG

20

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0616

FİAT

1998

TİPO SX

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 136273 kilometrededir, 71,3 BG

21

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0626

RENAULT

2000

1.6 İ RNE

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 305639 kilometrededir, 90 BG

22

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 HN 651

FİAT

2002

DOBLO CARGO

1 Adet

Araç çalışır durumda, radyatör suyuna yağ karıştırıyor ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 263404 kilometrededir, 46,30 BG

23

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0702

RENAULT

1996

R 1179 5VT

1 Adet

 Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir,

24

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0715

RENAULT

1996

R 1179 5VT

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir,

25

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0762

RENAULT

1998

R 1179 TX2 5 VİT

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 97097 Kilometrede 52,9 HP

26

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0802

TOFAŞ-FİAT

1993

4 KAPILI SEDAN

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 30570 kilometrededir, 62,50 BG

27

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0807

BMW

1995

R80 G8

1 Adet

Motosiklet çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 42089 kilometrededir.

28

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0817

FORD ESKORT

1998

ESKORT 4 KAPI CLX 1.6 CFİ

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 66973 kilometrededir, 90 BG

29

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0818

RENAULT

1999

1.6 RNE

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 260206 kilometrededir, 80 BG

30

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0822

RENAULT

2001

1.6 İE

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 305931 kilometrededir, 90 BG

31

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0857

TOFAŞ-FİAT

1997

131 ŞAHİN S

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 87324 kilometrededir, 81 BG

32

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0866

TOFAŞ-FİAT

1993

131 ŞAHİN

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir,74151 kilometrededir, 62,50 BG

33

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0867

TOFAŞ-FİAT

1994

131 ŞAHİN

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 59124 kilometrededir, 58,8 BG

34

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0868

FORD

1995

TRANSİT

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 424083 kilometrededir, 51,4 BG

35

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0869

TOFAŞ-FİAT

1996

131 ŞAHİN S

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 17966 kilometrededir, 59 BG

36

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0902

RENAULT

1997

R 1179TX2 5 VT

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 5231 Kilometrede 52,9 HP

37

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0918

MURAT 131

1998

4 KAPILI SEDAN

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 00163 Kilometrede, 100 HP

38

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0950

RENAULT

1997

R 1179 5 VT

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 22443 kilometrededir, 52,9 BG

39

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0955

RENAULT

1999

EUROPA 1.6 RNA

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 300250 kilometrededir, 58,8 BG

40

Plakası

Markası

Modeli

Tipi

09 A 0990

MURAT

1998

ŞAHİN S

1 Adet

Araç çalışır durumdadır ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir, 01833 kilometrededir, 81 BG

41

Emniyet Müdürlüğümüz bünyesindeki Demirbaş malzeme (Demir, Aliminyum, Bilgisayar Malzemesi, Muhabere Malzemesi)

217 Kalem

Ekonomik ömrünü doldurmuştur.

7 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malzemeler      :

                                                                  a - Rengi İdarece Belirlenecek DACIA DUSTER klimalı 4x2 1,5 dci 90 bg Euro 5, Hyundai Accent Era start 1,4 97 bg

                                                                  b - (BİLGİSAYAR TAKIMI(Intel Core i7-2600K 3.4 GHz LGA 1155 8MB GPU 850 MHz ,Gigabyte H67MA-D2H-B3 DDR3 1333 Mhz Intel 1155 Soket S+V+GL Anakart , Powercolor HD6570 2GB/3.8 DDR3 128Bit Ekran Kartı, Kingston 8 GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM, Gigabyte Setto II LC550WATX Kasa, 1 TB 64MB SATA3 6Gbit/s , Asus DRW-24B3ST SATA , 2011x 20" Wide LED LCD LV876AA), KLAVYE MAUSE SET) Özellikli Bilgisayar

8 - Tahmini Bedel                                   :  243.000,00 (ikiyüzkırküçbin) TL.

9 - Geçici Teminat Bedeli                       :  Tahmini Bedelin %3’ünden az olmamak üzere isteklinin yatıracağı miktar.

10 - Teklifler Veriliş Usulü                    :  Teklifler Kapalı zarf ile verilip, zarflar açıldıktan sonra, diğer teklifler ise açık arttırma usulü ile Komisyon huzurunda sözlü olarak verilecektir.

11 - Mübadelenin yapılacağı yer            :  Efeler Mah. İzmir Karayolu Üzeri No: 114 / AYDIN Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü 210 No’lu Odada 24.05.2012 TRT yayınına göre Saat:10;30 da

12 - Mübadeleye Ait Belgeler                :  Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliğinde görülebilir.

13 - Mübadelede İstenilen Belgeler        :  Teklif mektubunu, Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedel (243.000,00-) TL’nin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminatı, Tebligat adresini gösterir belgeyi, Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, Sunmaları zorunludur.

14 - Şartname Bulunup Bulunmadığı     :  Şartname düzenlenmiş, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 50,00 (ELLİ) TL. Vezne alındı makbuzu karşılığında 12’inci maddede belirtilen adresten temin edilebilir.

15 - Sözleşme Yapılıp Yapılmayacağı    :  Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi (Yüklenicinin Taahhüdünü yerine getirmesi) halinde sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacak.

3924/1-1


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL-TAHLİYE İŞLERİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2012/2013 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Tahmil-Tahliye işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dâhilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                            :  2012/57742

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Bor Caddesi Bahçeli Kasabası – Bor/NİĞDE

b) Telefon ve faks numarası                :  0388 311 93 01-06 (6 Hat) – 0388 311 93 07

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu hizmetin                   

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Fabrikamız 2012/2013 Kampanya döneminde İdaremiz İşletme Servisi Meydan Hizmetlerine ait 130.000 ton ± %20 toleranslı boşaltma istif, uzaklaştırma, karma ve taşınma işleminin yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Meydan Hizmetleri işlerinin Fabrikanın hangi sahalarında yapılacağı ekli Teknik Şartnamede gösterilmiştir.

c) İşin süresi                                       :  2012/2013 Pancar alım kampanyası dönemi

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 :  Bor Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  29/05/2012 Salı günü – Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Yok

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.3.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

Araç iş makineleri 24 Saat/Gün hazır bulundurulup hizmet vereceklerdir.

İş makineleri İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönünden bakımlı, işe emniyetli hazırlanmış ve periyodik bakımları yapılmış olacaktır.

İsteklilerin İdarenin belirttiği sayıda ve teknik özellikte işin ifası için gerekli araç park listesini gösteren belgeleri sözleşmeden önce idareye tevsik etmesi gerekmektedir. Araçların kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

Ancak isteklinin kendi malı olan araçları, amortisman kayıtlarında olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. İş ortaklıklarında pilot veya diğer ortaklara ait araçlar, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

İstenen araç park listesi:

a) 1 Adet Lastik tekerlekli yükleyici (150 HP gücünde)

b) En az 2 Adet tonajlı damperli kamyon (20 ton’luk)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü işin konusuna uygun her türlü yükleme ve boşaltma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Bor Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

3814/1-1

—— • ——

TTK İHTİYACI OLARAK 10 KALEM BASINÇLI HAVA, OKSİJEN VE ASETİLEN HORTUMLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2012/56693

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.259 47 94 –84

                                                            Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

2-İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi -

Miktarı: (Mt.)

a) Niteliği, türü ve miktarı

 

10 Kalem

Basınçlı Hava, Oksijen ve Asetilen Hortumları

 

Basınçlı Hava Hortumu

1- 1/2”   TS- 745  EN ISO 2398/Kasım 1998’e göre

2- 3/4”   TS- 745  EN ISO 2398/Kasım 1998’e göre

3-       TS- 745   EN ISO 2398/Kasım 1998’e göre

4- 1 1/4" TS- 745  EN ISO 2398/Kasım 1998’e göre

5- 1 1/2" TS- 745  EN ISO 2398/Kasım 1998’e göre

6-       TS- 745  EN ISO 2398/Kasım 1998’e göre

7- 2 1/2" TS- 745 EN ISO 2398/Kasım 1998’e göre

8-       TS- 745 EN ISO 2398/Kasım 1998’e göre

9- Oksijen hortumu   Ø 8 mm.

10- Asetilen hortumu Ø 10 mm.

 

2.340

10.740

1.680

2.220

1.440

2.340

1.200

960

1200

1080

TOPLAM:

25.200 Mt.

 

b) Teslim yeri                                   :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                                 :  İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen süre içinde teslim edeceklerdir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  04.06.2012 Pazartesi–  saat 15:00

c) Dosya no                                     :  1217030

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

4- 1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4-3- ……………..

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5-1 - Ekonomik acıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 40,00 TL. karşılığı aynı adreslereden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 40,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 04.06.2012 Pazartesi - saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alım için kısmi teklif verebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

3838/1-1


TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, alanı, kullanım amacı, imar verileri muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı (toptan teklif olması halinde ayrı ayrı yapılan teklifler dikkate alınmayacaktır) Mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 24.05.2012 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak; Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 1.000,00 TL karşılığında Şartname almaları zorunludur.

3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

5 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

8 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S. No

İlçesi

Mahalle/Mevkii

Ada No

Parsel No

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

İmar Planı Kullanımı

İmar Verileri/ Yoğunluk

Hmax

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Çankaya

Beytepe

28861

1

16,374

TAM

Konut

E:2.00

Serbest

20,467,500.00

614,025.00

14:00

2

Çankaya

Beytepe

28862

1

6,780

TAM

Konut

E:2.00

Serbest

8,475,000.00

254,250.00

3

Çankaya

Beytepe

28863

1

7,464

TAM

Konut

E:2.00

Serbest

9,330,000.00

279,900.00

4

Çankaya

Beytepe

28864

1

11,566

TAM

Konut

E:2.00

Serbest

14,457,500.00

433,725.00

Toplam

42,184.00

42,184.00

 

 

 

52,730,000.00

1,581,900.00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

3709/1-1

—————

TAŞINMAZMALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti, müstakilen Belediyemize ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, alanı, kullanım amacı, imar verileri muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı (toptan teklif olması halinde ayrı ayrı yapılan teklifler dikkate alınmayacaktır) mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 24/05/2012 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak; Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 1.000,00 TL karşılığında Şartname almaları zorunludur.

3 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

5 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir

8 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.No

İlçesi

Mahalle/Mevkii

Ada No

Parsel No

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

İmar Planı Kullanımı

İmar Verileri/ Yoğunluk

Hmax

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Çankaya

Beytepe

28800

1

10,080

TAM

Konut

E:2.00

Serbest

12,600,000.00

378,000.00

14:00

2

Çankaya

Beytepe

28802

1

5,078

TAM

Konut

E:2.00

Serbest

6,347,500.00

190,425.00

3

Çankaya

Beytepe

28803

1

2,202

TAM

Konut

E:1.00

Serbest

1,541,400.00

46,242.00

4

Çankaya

Beytepe

28819

1

5,085

TAM

Konut

E:2.00

Serbest

6,356,250.00

190,687.50

Toplam

22,445.00

22,445.00

 

 

 

26,845,150.00

805,354.50

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi: http://www.ankara-bel.gov.tr

3713/1-1