3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/PROGRAM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

Profesör

AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Katıhal Fiziği

1

 

 

Biyoloji Bölümü

Moleküler Biyoloji

1

 

Bandırma İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İliş. Böl.

Uluslararası İliş.

1

 

 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini sağlamaları ve 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1-) Profesör kadroları daimi statüde olup 2547 Sayılı Kanun ile ilgili Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip adayların, başvurdukları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, onaylı Doçentlik Başarı Belgesi örneği, nüfus cüzdan örneği, özgeçmiş, hizmet cetveli, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserlerini belirterek) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 takım halinde şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

2-) Başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3489/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAV DUYURUSU

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 70 adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere Yarışma Sınavı yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup: Orman Fakültesi mezunlarından ondört (14), Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarından onbeş (15), İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarından altı (6), Kimya Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Jeodezi Fotogrametri Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Su Ürünleri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1), Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2), Ziraat Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından üç (3), Biyolog unvanını almış dört (4), Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunlarından iki (2), Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarından üç (3), Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Bölümü mezunlarından bir (1) kişi.

2. Grup: İstatistik bölümü mezunlarından bir (1), İşletme bölümü mezunlarından bir (1), Maliye bölümü mezunlarından bir (1), Kamu Yönetimi bölümü mezunlarından iki (2), Hukuk Fakültesi mezunlarından bir (1) kişi.

1 - YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

1. Gruptan Sınava katılabilmek için;

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının Orman Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri ve Ağları bölümünden mezun olmak. Biyolog unvanını almış olmak,

- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP8 puan türünden asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.

- Sınavın yapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak

- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak

şartları aranır.

2.Gruptan Sınava katılabilmek için;

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin İstatistik, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi, Hukuk bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2010 veya 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), İşletme Bölümü Mezunları için KPSSP23'den, Maliye Bölümü Mezunları için KPSSP24'den, İstatistik Bölümü Mezunları için KPSSP25'den, Kamu Yönetimi Mezunları için KPSSP30'dan, Hukuk Fakültesi Mezunları için KPSSP103'den asgari 70 puan almış olan adaylardan her bir alt grup için en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek,

- Sınavın yapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,

- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak.

şartları aranır.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

 Bakanlığımızın Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binası ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 14/5/2012 tarihinden 29/5/2012 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Başvurular Hafta sonu tatilinde de kabul edilecektir.)

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisinde aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden ve Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki B Blok Giriş kapısında ilan ile duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

a) Başvuru Formu,

b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen çıktısı,

c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),

d) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

4 - SINAVIN ŞEKLİ:

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,

a) Meslekî alan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,

d) Genel yetenek ve genel kültürünü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,

değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. (bu ikinci paragraf değerlendirilsin.)

Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:

1. Gruptan sınava gireceklere:

Orman Mühendisliği için: Silvikültür, Amenajman (Orman, Havza), Toprak İlmi, Ekoloji, Erozyon, Ağaçlandırma, Ormancılık Kadastrosu,

Çevre Mühendisliği için: Hava Kalitesi, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Atık Yönetimi, ÇED Planlaması, Mikrobiyoloji, Su ve Atık Su Arıtımı, Su Analizleri ve İzleme, Su Kaynakları Planlaması,

İnşaat Mühendisliği için: Su Yapıları, Betonarme-Statik, Hidroloji, Hidrolik, Topografya, Zemin Mekaniği

Kimya Mühendisliği için: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya,

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği için: Kadastro, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Geodezi, Hidrografik Ölçmeler, İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri,

Su Ürünleri Mühendisliği için: Su Ürünleri Mevzuatı, Balık Üretiminde Su Kalitesi, Su Kirlenmesi ve Kontrolu, Su Ürünleri İşletme Teknikleri, Balık Üretim Tesisi ve Planlaması, Ekoloji, İçsu Balıkları Üretim Teknolojileri, Su Teknolojisi,

Jeoloji Mühendisliği için: Genel Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi, Hidro Jeoloji, Yapısal Jeoloji, Paleontoloji, Petrografi, Sedimantoloji, Jeoteknik, Topografya, Zemin ve Kaya Mekaniği, Tektonik Jeoloji, Maden Arama Değerlendirme,

Hidrojeoloji Mühendisliği için: Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Strat-Sedimentoloji, Yeraltısuyu Mühendisliği, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları Yönetimi, Hidrojeokimya, Gözenekli Ortam Hidroliği,

Meteoroloji Mühendisliği için: Hidroloji, Mimatoloji, Akışkanlar Mekaniği, Coğrafi Bilgi Bilimi, Bulut ve Yağış Fiziği,

Endüstri Mühendisi: Toplam Kalite Yönetimi, İstatistiksel Kalite Yönetimi, İş Hukuku, Mühendislik Mekaniği, Veri Tabanı Sistemleri ve Yönetimi, Endüstriyel Mühendisliğe Giriş,

Ziraat Mühendisliği için: Toprak İlmi, Çayır-Mera Yönetimi, Toprak ve Su Muhafaza, Arazi Islahı ve Drenaj, Kuru Tarım Teknikleri, Toprak İşleme Alet ve Makineleri, Toprak Etüd ve Haritalama, Erozyon ve Toprak Koruma, Toprak Bitki Ve Su İlişkileri, Toprak ve Çevre İlişkileri, Toprak ve Havza Amenajmanı, Türkiye Toprakları ve Suları, Tarımsal Meteoroloji, Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk, Su Toplama Havzalarının Yönetimi,

Bilgisayar Mühendisliği için : NET ile yazılım geliştirme (WCF ile uygulama geliştirme, ASP .NET ile uygulama geliştirme, C# ile uygulama geliştirme),Oracle veri tabanı yönetimi, Oracle sql ile veri tabanı işlemleri, IIS uygulama yayınlama ve dağıtımı, Yazılım mimarisi, Yazılım yaşam döngüsü,

Yazılım Mühendisliği için : NET ile yazılım geliştirme (WCF ile uygulama geliştirme, ASP .NET ile uygulama geliştirme, C# ile uygulama geliştirme), Oracle veri tabanı yönetimi, Oracle sql ile veri tabanı işlemleri, IIS uygulama yayınlama ve dağıtımı, Yazılım mimarisi, Yazılım yaşam döngüsü,

Bilgisayar Sistemleri ve Ağları Mühendisliği için : Ağ topolojisi ve tasarımı, İşletim sistemi mimarisi, Donanım mimarisi.

Peyzaj Mimarlığı için : Kırsal Peyzaj, Kaynak Analizi, Peyzaj Ekolojisi, Flora Bilgisi, Toprak,

Biyolog için: Genel Biyoloji, Biyokimya, Genel Ekoloji, Mikrobiyoloji, Ornitoloji, Botanik, Zooloji, Biyolojik Çeşitlilik,

konularından soru sorulacaktır.

2. Gruptan sınava gireceklere:

İstatistikçi için : Veri Madenciliği, Örnekleme, Olasılık Hesapları, Regression Analizi, Veri Tabanı Programlama, Anket Düzenleme, İstatistiksel Grafik Yöntemleri,

İşletme bölümü için : İşletme Yönetimi, Pazarlama Yöntemleri, Üretim Yönetimi, Finansal Yönetim,

Maliye bölümü için : Maliye Politikası, Kamu Maliyesi, Türk Vergi Sistemi,

Kamu Yönetimi bölümü için : Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Sosyoloji, Türk Siyasal Hayatı, Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası,

Hukuk bölümü için : Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel ve Özel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Uluslararası Hukuk,

konularından soru sorulacaktır.

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sözlü Sınav, 18/6/2012 tarihinde saat 09.00’da Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6 - DEĞERLENDİRİLME:

 Değerlendirme Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yarışma sınavı başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr) ve Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

3598/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Seyyid Cemal Sultan Kültürünü Yaşatma Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı. (Kısa Adı: Seyyid Sultan Cemal Vakfı)

VAKFEDENLER: Abdullah TAYYAROĞULLARI, Cemal ULUDAĞ, Zeynal YÜKSEL, Hasan ONAY, Özkan YÜKSEL, Nejdet Feridun ULUDAĞ, Besi ONAY.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kartal 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.03.2012 tarih ve E: 2011/169, K: 2012/170 sayılı kararı ve aynı mahkemenin 20.04.2012 tarih ve E: 2011/169, K: 2012/170 sayılı ek kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Kartal 2.Noterliğince düzenlenen 28.02.2011 tarih ve 06733 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 21.02 2012 tarih ve 05338 sayılı tadil senedi.

VAKFIN AMACI: Toplumumuz törel, dinsel ve sosyal anlayışına uygun olarak sosyal yardım ve dayanışmayı sağlayıcı çalışmalar yapmak ve Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan süreçte, evrensel kültür değerlerini yakalayan muazzam mirasımızın, özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması, geliştirilmesi ve korunması doğrultusunda çalışmalar yapmak. Çağdaş bir toplumda demokratik ve evrensel değerleri yakalamak insan sevgisini, hoşgörüyü, birlik ve beraberliği geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak, eğitim, sağlık ve kültür alanında faaliyetlerde bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL.(Ellibin Türk Lirasıdır.)

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3599/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Malatya Defterdarlığı – Kuluncak Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Malatya – Kuluncak

Adresi

İstiklal Mah. Hükümet Cad. Hükümet Binası Kuluncak

Tel-Faks

Tel   : (0422) 681 24 04                            Faks : (0422) 681 21 83

Posta Kodu

44760

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ramazan Kaya

 

Adresi

Temüklü Köyü – Kuluncak/Malatya

 

T.C. Kimlik No.

46519573000

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyonkarahisar Defterdarlığı Emirdağ Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Afyonkarahisar – Emirdağ

Adresi

Hükümet Konağı 3. Kat Emirdağ/Afyonkarahisar

Tel-Faks

Tel   : (0272) 441 20 01                            Faks : (0272) 441 20 12

Posta Kodu

3600

E-Mail

sym03104@muhasebat.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Turgut Turan

 

Adresi

Salihler Köyü Emirdağ/Afyonkarahisar

 

T.C. Kimlik No.

20347204350

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Muğla Defterdarlığı – Marmaris Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Muğla – Marmaris

Adresi

Marmaris Maliye Sarayı Armutalan/Marmaris

Tel-Faks

Tel   : (0252) 417 83 45                            Faks : (0252) 417 83 38

Posta Kodu

48700

E-Mail

mugla_marmaris@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Marmaris Yapı İnş. Taah. Tur. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Hatipirimi Mah. 186. Sk. No: 21 Marmaris/Muğla

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6120571857

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Marmaris Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6434

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Afyonkarahisar

Adresi

Selçuklu Mah. Gazlıgöl Cad. No:1

Tel-Faks

Tel: (0272) 213 87 06

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Orhan Karagöz

 

Adresi

Nazmi Saatçi Mah. 140. Sk. No: 30/3 Afyonkarahisar

 

T.C. Kimlik No.

20542222616

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Edirne Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Edirne – Merkez

Adresi

Hükümet Cad. Defterdarlık Hizmet Binası 3. Kat Edirne

Tel-Faks

Tel: (0284) 225 58 39

       (0284) 225 12 25

Posta Kodu

22020

E-Mail

edirne@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mustafa Bilim

 

Adresi

Sarıcapaşa Mah. Kayış Ahmet Sk.

No: 4/2 Merkez/Edirne

 

T.C. Kimlik No.

36748275080

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bingöl Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Bingöl – Merkez

Adresi

Yenişehir Mah. Hükümet Konağı 1. Kat

Tel-Faks

Tel: (0426) 213 29 75

Posta Kodu

12000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahmet Arslangiray

 

Adresi

Yenişehir Mah. Cumhuriyet Cad. 15/2 Bingöl

 

T.C. Kimlik No.

24271403070

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bilecik Defterdarlığı – Gölpazarı Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Bilecik – Gölpazarı

Adresi

İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Cad. No: 95

Tel-Faks

Tel: (0228) 411 46 09

Posta Kodu

11700

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zehra Ürem

 

Adresi

Fatih Mah. Halil Rıfatpaşa Cad.       No: 25/3 Konak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

19069558070

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Konya – Selçuklu

Adresi

Vatan Caddesi Selçuklu/Konya

Tel-Faks

Tel: (0332) 236 56 00

Posta Kodu

42060

E-Mail

konya@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Abdullah Öztok

 

Adresi

Kılınçarslan Mah. Öğün Sk. No: 1/1 Selçuklu/Konya

 

T.C. Kimlik No.

27232865566

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Defterdarlığı – Batı Antalya Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Antalya – Muratpaşa

Adresi

Soğuksu Mah. Defterdarlık Bulv. Muratpaşa/Antalya

Tel-Faks

Tel: (0242) 237 85 38 –              (0242) 237 85 13

Posta Kodu

07030

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Rüştü Can

 

Adresi

Uncalı Mah. 30. Cad. Park Koza Evleri A Blok No: 5 K: 6 D: 15

 

T.C. Kimlik No.

35077662950

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzurum Defterdarlığı – Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Erzurum – Yakutiye

Adresi

Atalar Mah. Yönetim Cad. Hükümet Konağı Zemin Kat

Tel-Faks

Tel   : (0442) 233 40 36                            Faks : (0442) 234 58 65

Posta Kodu

25100

E-Mail

iller_25erzurum@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Abdullah Esen

 

Adresi

Yeğenağa Mah. Zafer Çıkmaz Sok. No: 2 Yakutiye/Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

28075005546

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Defterdarlığı – Bigadiç Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir – Bigadiç

Adresi

Fethibey Mahallesi Atatürk Caddesi Bigadiç/Balıkesir

Tel-Faks

Tel   : (0266) 614 10 26                           Faks : (0266) 614 13 21

Posta Kodu

10440

E-Mail

sym10104@muhasebat.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hüseyin Erkek

 

Adresi

Kayırlar Köyü/Bigadiç

 

T.C. Kimlik No.

28144198018

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (ay)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Afyonkarahisar

Adresi

Selçuklu Mah. Gazlıgöl Cad. No:1

Tel-Faks

Tel: (0272) 213 87 06

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fatma Gamze Kılıç

 

Adresi

Kanlıca Mah. 245. Sk. No: 7/3 Afyonkarahisar

 

T.C. Kimlik No.

23608120192

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (ay)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gümüşhane Defterdarlığı – Şiran Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Gümüşhane – Şiran

Adresi

Hükümet Konağı Şiran/Gümüşhane

Tel-Faks

Tel: (0456) 511 77 26

Posta Kodu

29700

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erol Şahin

 

Adresi

Tekke Mahallesi Hükümet Caddesi 100/7 Şiran/Gümüşhane

 

T.C. Kimlik No.

23212912114

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (ay)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gümüşhane Defterdarlığı – Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Gümüşhane – Merkez

Adresi

Hükümet Konağı Kat: 3/Gümüşhane

Tel-Faks

Tel: (0456) 213 12 67

Posta Kodu

29000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kadir Topuz

 

Adresi

Kurtoğlu Köyü/Gümüşhane

 

T.C. Kimlik No.

13379236734

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (ay)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/14/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gümüşhane Defterdarlığı – Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Gümüşhane – Merkez

Adresi

Hükümet Konağı Kat: 3/Gümüşhane

Tel-Faks

Tel: (0456) 213 12 67

Posta Kodu

29000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlhami Karagül

 

Adresi

Özcan Mahallesi Kalederesi Mevkii Küme Evleri No: 30/1 Gümüşhane

 

T.C. Kimlik No.

13103245346

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (ay)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/15/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Afyonkarahisar

Adresi

Selçuklu Mah. Gazlıgöl Cad. No:1

Tel-Faks

Tel: (0272) 213 87 06

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahmet Büyükerkmen

 

Adresi

Hattat Karahisar Mah. 20. Sk. No: 13 Afyonkarahisar

 

T.C. Kimlik No.

15424392662

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (ay)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/16/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Afyonkarahisar

Adresi

Selçuklu Mah. Gazlıgöl Cad. No:1

Tel-Faks

Tel: (0272) 213 87 06

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ramazan Özdemir

 

Adresi

Fatih Mah. Şehit Ramazan Başer Cad. No: 14 Fethibey/Afyonkarahisar

 

T.C. Kimlik No.

11554520272

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (ay)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/17/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kırklareli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Kırklareli – Merkez

Adresi

Karakaş Mah. Vilayet Arkası Valilik Hizmet Binası – Kırklareli

Tel-Faks

Tel: (0288) 214 14 12 –              (0288) 212 11 35

Posta Kodu

39000

E-Mail

kirklareli@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Fatih Aydın

 

Adresi

Erenköy Mah. Çobanyıldızı Sk.       No: 2/1-5 Kadıköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

30175213080

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (ay)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/18/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Elazığ Defterdarlığı – Baskil Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Elazığ – Baskil

Adresi

Hükümet Konağı Baskil – Elazığ

Tel-Faks

Tel   : (0424) 511 26 18                        Faks : (0424) 511 20 91

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bayram Halavurt Ekoloji Hayvancılık Tarım Turizm Maden Enerji Üretim Paz. İth. İhr. San. Tic. Limited Şirketi

 

Adresi

Canbeyler Mah. Fatih Cad. No: 2 Baskil – Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3300469875

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (ay)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/19/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzincan Defterdarlığı – Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Erzincan – Merkez

Adresi

Erzincan Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü/Erzincan

Tel-Faks

Tel: (0446) 223 71 88

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cevdet Erem

 

Adresi

Karaağaç Mahallesi 755. Sokak No: 4 Erzincan

 

T.C. Kimlik No.

19534890728

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6 (ay)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3615/20/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Başakşehir/İstanbul

Adresi

İ.B.B. Şair Erdem Beyazıt İlköğretim Binası 2. Etap 418. Sok. Başakşehir/İstanbul

Tel-Faks

0 (212) 488 48 80-81 – 488 48 82

Posta Kodu

 

E-Mail

başakşehir34@gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cevdet Aydemir

 

Adresi

Bulgurlu Mah. Toygarçeşme Sok.     No: 2/23 Üsküdar/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

18781910678

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yok

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yok

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Yok

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3600/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Adana/Çukurova

Adresi

Kurttepe Mah. Süleyman Demirel Bulvarı 83035 Sk. No: 1 Çukurova/Adana

Tel-Faks

0(322) 248 18 55    0(322) 248 18 64

Posta Kodu

1035

E-Mail

çukurova01@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hatice Çıtırık

 

Adresi

Belediye Evleri Mah. Çoban Yurtçu Bulvarı No: 8/17 Çukurova/Adana

 

T.C. Kimlik No.

17482107370

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yok

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yok

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Yok

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

3601/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/161213

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Cumhuriyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Sivas/Merkez

Adresi

Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Tel-Faks

346 258 00 00 / 346 258 00 31

Posta Kodu

58140

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Atlas Medikal – Derya Ağca

 

Adresi

Çarşıbaşı Mah. Sarraflar Sok. Bahabey İşhanı Kat: 3 No: 9 Sivas

 

T.C. Kimlik No.

43945340596

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0090474435

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

12469

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci