3 Mayıs 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28281

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


O&K DİZEL EKSKAVATÖR İLE TEREX KAMYONLARA AİT 4 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Erenler Belediye Başkanlığından:


YAĞLAMA KEÇE TUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


108.000 ADET STERİL TÜP BİRLEŞTİRME KİTİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


6,6 KV 1000 KW KIRICI MOTORU SARIMI VE TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

MUHTELİF MOBİLYA, MALZEME VE AKSESUAR ALIMI İHALESİ

T.C İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Isparta Belediye Başkanlığından:


CHEMICALS (KİMYASAL) AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


TSI SERTİFİKASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


O&K DİZEL EKSKAVATÖR İLE TEREX KAMYONLARA AİT 4 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

İhale kayıt No                            :  2012/52612

İhale Dosya No                         :  246.GELİ/2012- 530

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  ( 0 252 ) 572 59 05     Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi          :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği Türü Miktarı             :  O&K RH40-E model dizel ekskavatör ve Terex 3411 C model kamyonlara ait 4 kalem yedek parça Alımı (Hidrolik pompa ve yağ seviye göstergesi)

b) Teslim yeri                            :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Ambarı Yatağan/Muğla

c) İşin Süresi                             :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer      :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve Saati                        :  15.05.2012 – 14.00

4 - İhale dokümanları :

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad.No:12 Yeni Mahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78.Sok. No:3 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan – Milas karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00 (Elli) TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif ve alternatif teklif verilebilir.

7 - Teklifler; 3.maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

11 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

3519/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Erenler Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı 1 adet Parsel 15.05.2012 Salı günü, saat 15:30’da Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı D.İ.K’nun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.

İlgili Müdürlük             :  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

İlgili Adres                    :  Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No:28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks    :  0264 241 48 00 (3 Hat) – 0264 242 05 34

İhale Şartnamesi            :  Erenler Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

1 - Gerçek Kişiler

a)                İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.

b) İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.

c)                2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)                Tebligat adres beyanı

2 - Tüzel Kişiler

a)                Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c)                2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e)                Tebligat adres beyanı

İstekliler teklif dosyalarını 15.05.2012 15:30’ a kadar Erenler Belediyesi Gelir ve Tahakkuk servisine teslim edeceklerdir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri, tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 

Mevkii

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

ERENLER ALANCUMA MAH. G24C04C2B Pafta. 581 parsel

1.495.133,40 - TL +KDV

44.854,00 - TL

3459/1-1

—— • ——

YAĞLAMA KEÇE TUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/52379

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı :1000 Adet Yağlama Keçe Tutucusu (DE 24000 tipi lokomotif cer motoru) teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/05/2012 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 16/05/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3457/1-1


108.000 ADET STERİL TÜP BİRLEŞTİRME KİTİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Bölge Kan Merkezlerinde kullanılmak üzere kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle 108.000 adet steril tüp birleştirme kiti satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 26 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarfını en geç 14 MAYIS 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale zarfı aynı gün saat 11:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

3608/1-1

—— • ——

6,6 KV 1000 KW KIRICI MOTORU SARIMI VE TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Bir adet 6,6 KV 1000 KW kırıcı motoru sarımı ve tamirinin yaptırılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2012/53356

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü PK:9 Çan/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası             :  0 286 435 33 70 – 71/Faks: 0 286 435 33 75

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  euascan1@ttmail.com

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Teknik Şartname esasları dahilinde; 1 adet 6,6 KV 1000 KW Kırıcı Motoru’nun sarımı ve tamirinin yapılıp işletme müdürlüğümüze teslimi işidir.

b) Yapılacağı yer                              :  İhale konusu iş Teknik Şartname’de tarif edildiği şekilde ve yerde yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu Çan/ÇANAKKALE

b) Tarihi ve saati                              :  22.05.2012 Salı günü, saat 14:00

4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Çan/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 22.05.2012 Salı günü saat 14:00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Çan/ÇANAKKALE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3572/1-1


İHALEYE DAVET

MUHTELİF MOBİLYA, MALZEME VE AKSESUAR ALIMI İHALESİ

T.C İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden:

Tarih       : …./…/……

İkraz No :  4784-TU

İhale No :  GA3.22-NCB

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), “İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi”nin finansmanında kullanılmak üzere ikraz (İkraz No 4784-TU) almıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün “Muhtelif Mobilya, Malzeme ve Aksesuar Alımı (GA3.22)” İhalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Dayalı İhale (NCB) Şeklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB); uygun teklif sahiplerinin, aşağıda bilgilerinize sunulan mobilyaların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. İhale iki ayrı ihale paketinden oluşmaktadır. Söz konusu ihale;

 

PAKET 1: Muhtelif Mobilya Alımı

·  ÇALIŞMA İSTASYONLARI  VE MASALAR

·  YERİNDE İMALAT GRUPLARI

·  MOBİLYA TAKIMLARI

·  KESON VE SEHPALAR

·  DOLAPLAR

·  ARŞİV DOLAP SİSTEMİ

·  METAL RAFLAR

·  YATAK VE RANZA SİSTEMLERİ

·  DİĞER EKİPMAN VE AKSESUARLAR

·  BÖLÜCÜ PANELLER

 

PAKET 2: Muhtelif Koltuk Alımı

·  KOLTUK VE SANDALYELER

olarak belirlenmiştir.

 

3. Teklif sahibi bir paket veya her iki paket için teklif verebilir. Teklif sahibi her paket için ayrı ayrı mühürlenmiş zarf içerisinde tekliflerini teslim edecektir. Teklifler her paket için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif sahibi bir paket içindeki tüm kalemler için teklif vermelidir. Paket içindeki tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve reddedilecektir. Teklifler bir paketin içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale teknik şartnamedeki koşulları sağlayan paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Bir ihale paketi içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları bakımından şartname koşullarına sağlaması durumunda, Alıcı paket içindeki kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında en ucuz teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar.

4. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiştir. Her iki pakete birden yeterlilik alabilmek için, Teklif sahibinin Paket-1 ve Paket-2 için istenilen şartların toplamını sağlaması gerekmektedir.

Paket-1 İçin yeterlilik şartı:

Teklif Sahibi, son beş yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemi tamamlanan en az 5000 m2 alanın benzer hareketli mobilya teslim işini yapmış olduğunu referans mektupları ve önceki iş bitirme belgeleri ile tevsik edecektir. Benzerlik, İhale dokümanında istenen sayı, nitelik, çeşitlilik ve teknik şartlara uygunluk seklinde değerlendirilecektir. Teklif Sahibi son beş (5) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim ve adreslerini teklifi ile birlikte verecektir. (Son beş yıl, 1 Ocak 2007 den başlayarak son teklif verme tarihine kadar ki sureyi kapsar).

Paket-2 İçin yeterlilik şartı:

Teklif Sahibi, son beş yıl içerisinde tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 500 ofis koltuğu teslim işini yapmış olduğunu referans mektupları ve önceki iş bitirme belgeleri ile tevsik edecektir. Teklif Sahibi son beş (5) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim ve adreslerini teklifi ile birlikte verecektir. (Son beş yıl, 1 Ocak 2007 den başlayarak son teklif verme tarihine kadar ki sureyi kapsar).

Teklif Sahibinin, yeni kurulacak bir ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan firmaların herbirinin yukarıda Paket 1 ve Paket 2 için istenilen şartları ayrı ayrı sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ortak girişimi oluşturan firmaların mevcut bir ortak girişim altında yukarıda Paket-1 ve Paket-2 için istenilen şartları birlikte karşılamaları halinde de (bahsi gecen sözleşmeleri ortak girişim olarak tamamlamışlarsa) aynı ortak girişime yeterlilik verilecektir.

Ayrıca, Teklif Sahiplerinin aşağıdaki ilave hususları her durumda sağlıyor olması ve gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir:

i. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son beş (5) yıl  içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurusunun iptaline neden olabilecektir.

ii. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.

4. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler. İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini almak için aşağıdaki adrese başvurulabilir.:

 

T.C. İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:8   34126 Beyazıt /İstanbul

Tel                 : +90 (212) 518 55 00

Faks              : +90 (212) 518 55 05

E-posta          : info@ipkb.gov.tr

Web               : www.ipkb.gov.tr

 

5. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan Hesap No: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53  numaralı hesabına GA3.22 referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dökümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

6. Teklifler en geç 5 Haziran 2012 saat 14:00 ’e kadar Paket-1 için 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki, Paket-2 için 15.000 TL (Onbeşbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir

7. Teklifler  5 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No:16, 34126 Beyazıt /İstanbul adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben hemen açılacaktır.

8. Teklifler, Teklif Açılış Tarihi olan  5 Haziran 2012 tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacaktır.

9. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

3520/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Isparta Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait, Pirimehmet Mahallesi 366 ada, 20 parselde 1828.93 m2 Arsa üzerine yapılmış olan Belediye İşhanı 5. katında 11 Adet Bağımsız Bölüm bulunan (249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259 Bağımsız Bölüm Nolu İşyerleri) 249 bağımsız bölüm nolu 112/11204 m2’lik işyeri, 250 bağımsız bölüm nolu 84/11204 m2’lik işyeri, 251 bağımsız bölüm nolu 84/11204 m2 lik işyeri, 252 bağımsız bölüm nolu 49/11204 m2’lik işyeri, 253 bağımsız bölüm nolu 55/11204 m2 lik işyeri, 254 bağımsız bölüm nolu 51/11204 m2’lik işyeri, 255 bağımsız bölüm nolu 83/11204 m2’lik işyeri, 256 bağımsız bölüm nolu 84/11204 m2’lik işyeri, 257 bağımsız bölüm nolu 112/11204 m2’lik işyeri, 258 bağımsız bölüm nolu 40/11204 m2’lik işyeri, 259 bağımsız bölüm nolu 40/11204 m2’lik, Bağımsız bölüm nolu işyerlerinin bir bütün olarak satışı yapılmak üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 15.05.2012 günü saat 14.00’de ihaleye çıkartılacaktır.

2 - İhaleye girebilmek için;

a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

b) Noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3 - İstekliler İhale anında ikametgâh ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir.

4 - İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

5 - Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir bölümünde görülebilir.

6 - Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

 

S. NO

MAHALLE

ADA

P.

PAFTA

CİNSİ

MEVKİİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

1

PİRİMEHMET

366

20

33

11 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM (BİR BÜTÜN OLARAK)

BELEDİYE İŞHANI 5. KAT

850.000,00 TL. (KDV Dahil)

25.500,00 TL.

15.5.2012

3566/1-1


CHEMICALS (KİMYASAL) AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA

b) Tel. ve Faks No                           :  0312 - 207 20 00 - 0312 - 286 90 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  www.tpao.gov.tr / ddur@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

 

Sıra No

Niteliği-Türü-Miktarı

İhale Kayıt No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

Teklifin Geçerlilik Süresi

İhale Dokümanı Satış Bedeli (KDV. Dahil)

1

11 Kalem Chemicals (Kimyasal)

2012/53682

23.05.2012

Saat: 14.30

Maksimum 180 (Yüzseksen) Takvim Günü

60 (Altmış) Takvim Günü

50 $ veya karşılığı TL.

 

3 - İhalenin

a) İhale Dosya Numarası                 :  61-12SON 41042 CHEMICALS

b) Yapılacağı yer                              :  TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                            Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya/ANKARA

                                                             Makam Blok Giriş Kat Toplantı Salonu

4 - İhale dokümanı;

T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Makina İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı/Kardeks Müdürlüğü 7. Kat 715 No’lu odada ve ayrıca İstanbul Satın Alma ve Gümrük Müdürlüğü Yeşilköy Mah. EGS Business Park Blokları Atatürk Cad. No: 12 Kat: 7 Daire: 253-254 Posta Kodu: 34149 Bakırköy/İSTANBUL    Tel: 0212 465 72 74 -75-76-77 Faks: 0212 465 72 78 adresinde görülebilir ve şartname bedeli 50 $ veya karşılığı TL. (TL hesabı için Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: 0684-2000012 (Iban No: TR970001500158007290224965) no.lu hesaba $ hesabı için 00158048000922784 (Iban No: TR180001500158048000922784) T.P.A.O. hesaplarına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtilip ilgili adreslerden temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap numarası,

5.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

5.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.3.3.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

5.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

5.1.5. İçeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu,

5.1.6. Geçici teminat,

5.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

5.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

5.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,

5.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,

5.1.12. CE Belgesi ( teklif edilen ürünlerin CE belgesi varsa)

5.1.13. Satıcı firmalar teklif ettikleri her bir kalem için imalatçı yetki belgelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

5.1.14. İdari Şartname ekindeki Birim Fiyat Teklif Cetveli (EK-1) istekliler tarafından doldurularak teklif ekinde verilecektir.

6- Bu ihaleye tüm istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

7 - Teklifler, 23.05.2012 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş mektubu düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 22/08/2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

10 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

İlgili Personel: Dilek ÖZYURT

Tel: 0312 207 27 06

3592/1-1


TSI SERTİFİKASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/53277

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1 kalem TSI Sertifikasyon hizmeti, teknik şartnameye göre alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  28/05/2012 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 28/05/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3494/1-1