20 Nisan 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28270

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

TEB Holding Anonim Şirketinden:

Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

Alternatifbank A.Ş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Gümüşlük Eğitim ve Çevre Vakfı

VAKFEDENLER: Mehmet Durmaz, Nuriye Durmaz

VAKFIN İKAMETGÂHI: Muğla

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU:

Bodrum l. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/02/2012 tarih, E: 2011/480, K: 2012/l 14 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Ankara 38. Noterliğince düzenlenen 27/05/2011 tarih, 14331 yevmiye nolu kuruluş senedi.

VAKFIN AMACI: Gümüşlük Beldesi ve çevresi öncelikli olmak üzere; ülke genelinde her seviyede eğitim ve öğretim kurumlarının yaygınlaştırılmasını, özellikle maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerini devam ettirebilmeleri için barınma, beslenme ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak. Doğal güzelliklerin, kültür ve tabiat varlıklarının ve eski uygarlıklara ait eserlerin araştırılması, eski eserlerin ortaya çıkartılması, tanıtılması ve korunması. İnsanların, özellikle yardıma muhtaç kimsesiz, özürlü ve hasta kimselerin sağlık ihtiyaçlarının yeterince karşılanması ve insan sağlığının korunması. Çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması, bitki ve hayvan varlığının ve hayvan haklarının korunmasıdır.

VAKFIN MALVARLIĞI: 50.000-TL Nakit.

- Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gümüşlük Beldesi, Karakaya Köyü Sarıca Mevkii, 2377 parselde kayıtlı arsa ile üzerindeki bina.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetçi

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

3243/1-1

—— • ——

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan:

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 02.02.2011 tarihinde 2009/191397 İhale Kayıt No ile yapılan “İl Düzeyinde Gerçekleştirilen 2009/136967 İKN’lu Çerçeve Anlaşma Kapsamında 2011 Yılı Anjiyo Lab. 83 Kalem Malzemenin Münferit Alımı” münferit sözleşme ihalesi sonucunda; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25/f maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışında bulunduğu idarece tespit edilen;

Meta Medikal Elektronik Sistemleri Oto Kiralama Limited Şirketi (Adres: Üsküp Cad. No: 24/11 Çankaya/ANKARA, Ankara Ticaret Odası – Ticaret Sicil No: 280487, Vergi Dai./No: Hitit V.D./619 019 9298)’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Yiğit AYGEN (T.C. Kimlik No: 24413122852)’e;

4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 06.12.2011 tarih 28134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 09.03.2012 tarihli ve E.2011/2642 sayılı “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca davalı idareden ara kararı cevabı alınıncaya ve yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması…” kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 04.04.2012 tarihli ve 685 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

3286/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

85234 Nolu Parselasyon Planı, Etimesgut Belediye Encümeninin 28.02.2012 tarih ve 409/530 Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.04.2012 tarih ve 415/1296 sayılı kararlarıyla onaylanmıştır. 20.04.2012 Tarihinde 3194 sayılı imar Kanunun 19. maddesi gereğince   1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

85234 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi 46877 ada 4, 5, 46879 ada 1 ve 2 nolu parseller,

İlgililere ilanen duyurulur.

3237/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 77 pafta, 5945 ada 1 parsel üzerindeki 697545 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g)  fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15039/21016 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1198 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erzurum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali KADI (Denetçi No:18229, Oda Sicil No:28830), Kuruluş Ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim AKSOY (Denetçi No:17871, Oda Sicil No:11500), Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sedat LALOĞLU (Denetçi No:18230, Oda Sicil No:54664), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Vedat KÜÇÜK (Denetçi No:17872, Oda Sicil No:60266) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Meryem MİRZE’nin (Oda Sicil No:85388) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 75 (YetmişBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.04.2012 tarihli ve 2592 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3270/1/1-1

—————

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 77 pafta, 5945 ada 1 parsel üzerindeki 697536 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (g)  fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15039/21016 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1198 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erzurum Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali KADI (Denetçi No:18229, Oda Sicil No:28830), Kuruluş Ortağı Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim AKSOY (Denetçi No:17871, Oda Sicil No:11500), Kuruluş Ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sedat LALOĞLU (Denetçi No:18230, Oda Sicil No:54664), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Vedat KÜÇÜK (Denetçi No:17872, Oda Sicil No:60266) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Meryem MİRZE’nin (Oda Sicil No:85388) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 75 (YetmişBeş) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 11.04.2012 tarihli ve 2593 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3270/2/1-1


Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, Merkez Teşkilatına 12 adet, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 8 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümleri mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden (KPSSP7 puan türünden) 80 ve üzerinde puan almış, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPSS yabancı dil testinden 30 doğru cevabı olmak veya KPDS Yabancı Dil testinden 50 ve üzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak kaydıyla; KPSSP7 puan türünden en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 8 adet uzman yardımcısı için kontenjanın 4 katı (32 aday) arasına girmek ( sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.)

b) Yine Merkez Teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 adet TÜİK Uzman Yardımcısı, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümleri mezunları arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden (KPSSP7 puan türünden) 80 ve üzerinde puan almış, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPSS yabancı dil testinden 30 doğru cevabı olmak veya KPDS Yabancı Dil testinden 50 ve üzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak kaydıyla; KPSSP7 puan türünden en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde 4 adet uzman yardımcısı için kontenjanın 4 katı (16 aday), arasına girmek ( sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da  giriş sınavına çağrılacaktır.)

Giriş sınavına başvuran adaylardan; yukarıda belirtilen okul ve bölümler dışında müracaat eden adayların müracaatları geçerli sayılmayacaktır.

Aranan genel şartlar:

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uygulamalı Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,

3 - Giriş Sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş ( 35 ) yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1977 tarihli ve daha sonraki doğumlular.)

4 - Türkiye’nin her yerinde devamlı olarak görev yapmasına sağlık açısından engeli bulunmamak,

5 - Süresi içinde başvurmak ve giriş sınavı için istenilen belgeleri kuruma vermiş bulunmak,

Daha önce iki kez sözlü giriş sınavına katılanlar bu sınava katılamaz.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru için aşağıda sayılan belgelerle 02/05/2012 tarihinden itibaren 11/05/2012 günü Saat 18:00’e kadar Türkiye İstatistik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Necatibey Cad. No:114 Çankaya/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda istenen Belgeler:

a) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından veya Kurumun internet sayfasından elde edilerek doldurulacak İş Talep Formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı.

ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

d) 3 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında),

Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopisi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - SÖZLÜ SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin, kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav olacaktır.

4 - SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 18/05/2012 tarihinde http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Sözlü sınav giriş kartı adayların müracaatları halinde elden teslim edilecektir. Sözlü sınav 30-31 /05/2012 tarihinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Cad. No:114 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adaylar ilan edilen yer ve zamanda sözlü sınav giriş kartı, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

5 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekir.

Başvuruda esas alınan KPSS puanı ve sözlü sınavı puanlarının ortalaması esas alınarak nihai başarı puanı tespit edilir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu belirtilen kadro sayısını aşmamak üzere puan sırasına göre yedek aday belirleyebilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.  Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

Nihai başarı listesi http://www.tuik.gov.tr adresinde sözlü sınavın bitimini takip eden 5 iş günü içinde ilan edilecek olup, ayrıca sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Kazanan adayların kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan başlamak üzere atama yapılır.

Belgelerde, başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna duyurulur.

3291/1-1


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü

Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı:

1- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 5 adet,

KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara haiz açıktan atama ile Asistan Hava Trafik Kontrolörü alınacaktır.

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,(Lisans Mezunu olmak.)

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) ICAO ANNEX’1 kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak,(aranan şartlar www.dhmi.gov.tr  adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği’nde yazılı bulunmaktadır. )

d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,

e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

SINAVLARIN  YAPILIŞ ŞEKLİ:

Adayların seçimi için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ :

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Asistan  Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına İlk Defa Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelik gereğince duyurulan boş pozisyonların sayısının 3 (Üç) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere yarışma sınavına çağırılacaktır.

Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır.

Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava  çağırılacaktır.

Sınava girmek isteyen adaylar;  Genel Müdürlükten, Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünden veya Web sitesinden(www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu’nu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 24/04/2012-25/05/2012 Tarihleri arasında DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü Personel Müdürlüğünde olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi

b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı

Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a) T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)

b) Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı.

c) Adli sicil kaydı beyanı

d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) ICAO Ek-1 Sınıf 3’e uygun alınacak sağlık kurulu raporu (Öncelikle Sınavda başarılı olan ilk 5 aday için)

f) Hava Trafik Kontrolör Lisansı

g) Hizmet belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için)

h) Mal Bildirim Formu.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlar DHMİ Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde 11/06/2012 - 12/06/2012 tarihleri arasında saat 09.00’da başlayarak  yapılacaktır.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, Sınava ilişkin liste (www.dhmi.gov.tr) adresinde ilan edilecektir.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı adaylara DHMİ Web sayfasından duyurulan gün ve saatte gruplar halinde yapılacaktır.

Sınavlarda başarı gösteren adaylar sözlü sınava sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) yapılacak duyuruyla çağırılacaktır.

SINAV KONULARI:

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya Yazılı sınav ve Sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme sınavı;

Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar;

Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar;

Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır.

Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından;  puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 24/04/2012 tarihinde başlayacak ve 25/05/2012 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünde olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

Sınav sonuçları (www.dhmi.gov.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3280/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/116801

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karaman Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Karaman/Merkez

Adresi

Turgut Özal Cad. No: 1

Tel-Faks

(338) - 2633000 - 2633307

Posta Kodu

70100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

A.C.S. Tıbbi Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Organize Sanayi Bölgesi 108 Ada 3 Parsel Seydiler/Kastamonu

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seydiler Mal. Müd. V.D./ 0010568368

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 240,

Oda Sicil No: 350001

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

3283/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/112032

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tokat Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Tokat/Niksar

Adresi

Gop Mah.

Mehmet Akif Ersoy Cad.

Tel-Faks

(356) - 5283535

Posta Kodu

60600

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yusuf Korkmaz – Evrensel Medikal

 

Adresi

Bahçelievler Mah. Melikgazi Sok. Işılak Apt. Kat: 3 Daire: 6 Çorum

 

T.C. Kimlik No.

35359219568

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

579 047 5110

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 12398,

Oda Sicil No: 13151

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

3284/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/191119

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Eskişehir/Merkez

Adresi

Çifteler Cad. Odunpazarı

Tel-Faks

(222) - 2374800 - 2177236

Posta Kodu

26090

E-Mail

satinalma@esdh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Açılım Ecza Deposu Medikal Itriyat İlaç Kimya Turizm Danışmanlık İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Nuri Özmen

Adresi

Yıldızevler Mah. 717 Sok. No:20/B  Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

28958410726

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seğmenler V.D./ 0070583737

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 270531,

Oda Sicil No: 10/637

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

3285/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/159360

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Aydın/Merkez

Adresi

Hasanefendi Mah.

Gençlik Cad. No:13

Tel-Faks

(256) - 2139000 - 2254620

Posta Kodu

09100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Güven Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ali Özdemir

Adresi

Kurbağalıdere Cad. No:75/3 Hasanpaşa Kadıköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

34018835170

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kadıköy V.D./ 451 012 4048

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 189816

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

3287/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/107456

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karabük Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Karabük/Merkez

Adresi

Bayır Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:32

Tel-Faks

(370) - 4241161 - 4155734

Posta Kodu

78100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yeni Dünya Bilgisayar İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mustafa Ekin

Adresi

Ata Mah. 2. Cad. No:97/24 Öveçler/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

34732565162

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Başkent V.D./ 9480030714

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 106142,

Oda Sicil No: 63/144

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

3288/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara ve ilgili yönetmelikte aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, diğer başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosya teslim eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.11.2008 tarihli Genel Kurul Toplantısında aldığı karar gereğince tüm Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınavına alınacaktır. Adayların atamalarının yapılabilmesi için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına veya anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi www.duzce.edu.tr adresinde mevcuttur.

 

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd.Doç.

3

1

Çok seviyeli servikal spondilotik miyelopati konusunda çalışmalar yapmış olmak

Yrd.Doç.

3

1

Enstrümentasyonsuz boyun fıtığı cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Yrd.Doç.

1

1

Kafa tabanı ve vasküler cerrahi konusunda çalışmalar yapmış olmak ve bu konuda yurt dışı deneyimi olmak

Anestezi

Profesör

1

1

Ultrason eşliğinde ileri düzey periferik sinir blokları konusunda sertifika sahibi olmak. Nöroanestezi (Parkinson cerrahisinde anestezi) pediatrik anestezi konularında deneyimli olmak.

Kadın Hast.ve Doğum

Profesör

1

1

Üremeye yardımcı teknikler ve tüp bebek sertifikasına sahip olmak ve tüp bebek konusunda en az iki yıl deneyim kazanmış olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Üremeye yardımcı teknikler ve tüp bebek sertifikasına sahip olmak

Yrd.Doç.

3

1

Ağır preeklampsili gebelerde kardiyak troponin düzeyleri konusunda çalışmalar yapmış olmak

Üroloji

Profesör

1

1

Üroonkoloji alanında doktora yapmış olmak

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

1

Organ nakli konusunda deneyimli olmak

Yrd.Doç.

3

1

Aort kapağı cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

Yrd.Doç.

3

1

Kalp ameliyatlarında skorlama yöntemleri konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

1

Solunum fizyolojisi ve solunum hastalıklarında evde bakım konularında kurslara katılmış, solunumda uyku hastalıkları konusunda tez çalışması yapmış olmak

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Transplantasyon merkezi periton diyalizi olan yerlerde en az beş yıl çalışmış olmak.

Radyoloji

Profesör

1

1

Pediyatrik radyoloji alanında yandal uzmanlığına sahip olmak

Nöroloji

Yrd.Doç.

3

1

Botilunum toksini sertifikası sahibi olmak ve uyarılmış potansiyeller ve kantitatif EEG konularında çalışmalar yapmış olmak

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

2

1

FISH tekniği ve sitogenetik konularında çalışmalar yapmış olmak

 

Biyoistatistik

Yrd.Doç.

3

1

Yapısal eşitlik modelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Matematik

Analiz ve Fonksiyon Teorisi

Doçent

1

1

Bessel diamond operatörleri konusunda çalışmalar yapmış olmak

 

Uygulamalı Matematik

Doçent

2

1

Pozitif ve negatif katsayılı diferansiyel denklemlerin salınımlığı konusunda çalışmalar yapmış olmak

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Yrd.Doç.

5

1

II. Abdülhamit Dönemi konusunda çalışmalar yapmış olmak

 

Ortaçağ Tarihi

Yrd.Doç

4

1

Anadolu Selçukluları ve kaynakları konusunda çalışmalar yapmış olmak

 

T.C.Tarihi

Yrd.Doç.

5

1

Atatürk Dönemi hakkında çalışmalar yapmış olmak.

Arkeoloji

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi

Yrd.Doç.

4

1

Protohistorya ve Önasya arkeolojisinde kazılara katılmış olmak ve kemik endüstrisi hakkında çalışmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd.Doç.

5

1

Akıcı okuma becerileri konusunda çalışmalar yapmış olmak

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

İlköğretim Türkçe eğitimi ve kelime öğretimiyle ilgili çalışmalar yapmış olmak

 

 

Yrd.Doç.

3

1

İlköğretim Türkçe eğitimi ve çocuk edebiyatıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak

İŞLETME FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Sağlık Kurumları Yöneticiliği

Yrd.Doç.

4

1

Maliyet Yönetim Sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yrd.Doç.

3

1

Kafkasya ve Türk Dış Politikası konularında çalışmalar yapmış olmak

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret

Yrd.Doç.

5

1

Neoliberal İktisat Politikaları ve Türkiye ekonomisi konusunda çalışmalar yapmış olmak

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Çimento ve puzolanların elektrokinetik davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İş.End.Müh

Doçent

1

1

Ahşap yüzey işlemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Makine Mühendisliği

Makine Müh.

Doçent

3

1

Makine mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve optimizasyon konusunda çalışmaları olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Müh.

Doçent

1

1

Elektrik elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve güç sistemleri gerilim kararlılığı konusunda çalışmaları olmak.

 

 

Yrd.Doç.

1

1

Elektrik elektronik mühendisliği veya elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve otomatik kontrol konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Müh.

Yrd.Doç.

3

1

Performans değerlendirme konusunda çalışmalar yapmış ve endüstri mühendisliği alanında akademik deneyime sahip olmak

 

 

Yrd.Doç.

4

1

Bulanık mantık ve yapısal eşitlik modelleri konusunda çalışmalar yapmış ve endüstri mühendisliği alanında akademik deneyime sahip olmak

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Yrd.Doç.

4

1

İç Ortam Hava Kirleticilerinin, Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri alanında doktora yapmış olmak

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Yrd.Doç.

3

1

Biyomedikal konusunda çalışmalar yapmış olmak

AKÇAKOCA TURİZM İŞLT. VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

 

Yrd.Doç

3

1

Davranışsal Finans alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOUKULU

 

 

 

 

 

Hemşirelik

 

Yrd.Doç.

1

1

Doktorasını Psikiyatri Hemşireliği alanında yapmış olmak.

 

Yrd.Doç.

4

1

Doktorasını Kadın Doğum Hemşireliği alanında yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

Doçent

1

1

İlgili Yüksekokul mezunu olup, voleybol antrenörlüğü belgesine sahip olmak.

KAYNAŞLI MYO

 

Yrd.Doç.

4

1

Çevre kimyası alanında doktora yapmış olmak.

 

 

TOPLAM

 

43

 

 

AÇIKLAMALAR

1. Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını (6) altı takım hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 3 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaklardır.

2. Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adaylar, anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini ve diğer öğrenim belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını; dört (4) takım  olarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

3. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri, öğrenim belgelerini, (3)  adet referans mektubu, özgeçmiş  ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, Yabancı Dil Sınav Belgesini (ÜDS , KPDS veya Yükseköğretim Kurulunun  eş değerliğini kabul ettiği diğer yabancı dil belgesi-en az 50 puan) kapsayan dört (4)  takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte başvuracaktır. Adaylar dilekçelerinde sınava girecekleri Yabancı Dili belirteceklerdir.

- Profesör ve Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nda onaylatılması gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent adayların getirecekleri öğrenim belgelerinin noter onaylı olması ya da aslını getirmek kaydıyla başvuruda bulundukları birimlerin akademik veya idari amirine onaylatması gerekmektedir

- Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterlerinde yer alan değerlendirme formu doldurularak dosyalarla birlikte teslim edilecektir.

3279/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri feshedildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AHMET GÖKMEN ÇANKIRI

TS 11939

19/955

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

AKERMAN GRUP LAB. CİH. END. MAK. İML. İNŞ. TAAH. VE MED. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06/8193

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

AKYURT GRUP PETROL ÜRÜN.İNŞ.TUR.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06/8739

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ALİZE ISITMA SOĞ. VE OTOMATİK KONT. SİS. SAN. İNŞ. TAAH. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12850

06/4963

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

ALPER 1 ASANSÖR GIDA İNŞAAT ELEKTRİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12255,

TS EN 13015+A1

06/7750

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

AR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ELEKT. MAK. İNŞ. TAAH. VE TİCARET LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 10079,

TS 12850

06/6648

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

ARTKOM ELEKT. PLAS. ÜR. OYUNCAK TEKS. ZÜC. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12134,

TS 12540

06/6432

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

AS DİŞ PROTEZ LABORATUAR SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12821

06/7797

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

AŞIR YILMAZLAR TURİZM TAŞIMACILIK TEMİZLİK İNŞ. İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12257

06/8251

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BARANLAR ELEK. İNŞ. PROJE TUR. TEKSTİL TEM. BİL. BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

KRİTER 200

06/6039

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

BEYAZ MEDİKAL ORGANİZASYON PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06/4720

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BİLEN OTOGAZ PET. OTO NAK. İNŞ TUR. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06-HYB-4262

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

BİO-KİM GRUP SAĞLIK ÜRÜN. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12426

06/8205

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BİZİMGAZ TİCARET VE SAN. A.Ş. KIRIKKALE

TS 1445,

TS 1446,

TS 1449

06/29

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

CAPİTAL AKARYAKIT İTH. İHR. İNŞ. GIDA TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06/8118

06.04.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

CMH İNŞ. ELEKT. VE BİLGİSAYAR SİS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13399

06/7138

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

CEMRE GENÇLER İNŞ. TURİZM DANIŞ. GIDA ELKTRİK OTO KİRALAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12257

06/8750

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ÇEV-TEK ÇEVRE SAĞ.TEK.CİH.PAZ.GAY.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.

ANKARA

KRİTER 64

06/7762

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

DELTA İŞ MAK. TAMİR YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12510,

TS 12578

06/5804

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

DORUK İHTİYAÇ VE TÜKETİM MAD. TİC. PAZ. VE İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12487

06/4865

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

EFOR MOBİL HABERLEŞME SİS. ELEKT. İNŞ. MÜH. TAAH. LTD. ŞTİ. OSTİM ŞUBESİ ANKARA

TS 13427

06/8747

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

EKSEN ÇEVRE SAĞLIĞI VE DÜZENLEMESİ İLAÇLAMA DIŞ TİCARET İNŞAAT LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 8358

06/7767

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ELSİS ELEKTRİKLİ EV ALET.  SERVİS TİC. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BURSA

TS 10079

06/8881

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

EM-OS ELEKTROMEKANİK OTOMASYON SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12664-1

06/6386

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

EOS MÜH. DAN. YAZ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

06/8761

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ERDOĞMUŞLAR TURZ. SEYAHAT NAK. GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

06/6410

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ERKUT MOBİLYA İMALAT SAN. TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12487

06/3638

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ERSİN ÇELİK-GÜVEN LPG ANKARA

TS 12664-1

06/6109

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ESER PETROL İNŞ. TURZ. MADENCİLİK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÇANKIRI

TS 12663

06/6966

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ES-MAK MAKİNA İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL

TS 12859

06/7006

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

FERİT TURHAN – AKTİF SERVİS KIRIKKALE

TS 12355,

TS 10079

06/8279

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

GÜRSOY AKARYAKIT LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06/5219

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

GÜVENAL ORTEZ PROTEZ YAPIM VE UYGULAMA MERKEZİ-FERHAT BAĞCI ANKARA

TS 13181

06/8897

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

HACER MEŞER AL-DEM YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI GÜVENLİK SİSTEMLERİ ANKARA

TS 11827

06/8915

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

HEDA MEDİKAL SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06/5849

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

HİRA ORGANİZASYON GÜV. TEM. TEKS. İML. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KIRIKKALE

TS 12524

06/7588

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

HUAWEI TELEKOMÜNİKASYON DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

KRİTER 217

06/7812

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

JERA ELEKTRONİK TİC. SAN. LTD. ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ ANKARA

TS 13201

06/8738

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KAAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13004

06/7800

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KAREL İNŞ. ELEK. TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KRİTER 200

06/5805

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

KAREL İNŞAAT ELEKTRİK TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12963

06/8018

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

KOYUNCU NAK. PETROL ÜR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11595

06/6979

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KURTULUŞ OTOM. YED. PARÇA SER. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-SİTELER ŞUBESİ ANKARA

TS 8986

06/5684

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KUTAY EĞİTİM GIDA TEM. HİZ. PET. MAK. TUZ. TEKS. SOS.TES. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12524

06/4830

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

MANTİS YAZILIM DANIŞMANLIK YAYINCILIK EĞİTİM MÜH.  BİLİŞİM DONANIM İTH. İHR.  SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

06/8893

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

MATEKS TIBBİ CİHAZ. İNŞ. VE TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426,

TS 13402

06/8919

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

MUHAMMET ALİ AYDIN - AYDIN BOBİNAJ ANKARA

TS 12684,

TS 12711

06/7977

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

MUSA AKTAŞ ANKARA

TS 10079,

TS 12850

06/0077

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

NAZMİ ULUSOY MOBİLYA DEKORASYON İNŞ. SAN. VE TİC.  LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12487

06/8233

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

NETLİFT ASANSÖR İMALAT MONTAJ İNŞ. TAAH. OTOM.  SAN.  TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12255,

TS EN 13015+A1

06/8734

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

OR-BİM BİLGİ İŞLEM VE İLT. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

06/4698

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ÖK-AY TURZ. TAŞ. İNŞ. EĞLENCE SÜRÜCÜ KURSU EĞT. TEM. HİZ. SAN. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ ANKARA

TS 12257

06/5240

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ÖZKAN MATBAACILIK GAZETECİLİK SAN. VE TİC.  LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11894

06/6964

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ÖZKAY PEYZAJ TARIM SAN.GIDA TURİZM TAŞIMA İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12868,

TS 12867,

TS 12866

06/5209

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

PEGASUS SAV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-YENİMAHALLE ŞUBESİ ANKARA

TS 12540

06/8263

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

POLARİS MED. MALZ. TUR. ELEKT. OTOM. İNŞ. TAR. MAK. GÜV. VE HİZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06/4699

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

RMŞ ELEKT. VE İLET. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12134,

KRİTER 124,

KRİTER 154

06/6435

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SEDAT CATUK-HSB ASANSÖR ANKARA

TS 12255,

TS EN 13015+A1

06/7783

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SERENA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ANKARA ŞUBESİ ANKARA

TS 13149

06/8763

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SERVET AKIN OTOM. TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06/4759

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SESA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12426

06/752

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SETOTO OTOMOTİV İNŞ.  TAŞIMACILIK AKARYAKIT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 13168

06/8223

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

SYSTEMAK MAK. TİC. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.-OSTİM ŞUBESİ ANKARA

TS 13201

06/8758

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

TAMSER EV ALETLERİ SERVİS VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12859

06/338

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

TEKNOMAK SERVİS MAK. SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 8986,

TS 12510

06/1352

06.04.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

UNCUOĞLU TURZ. İNŞ. OTO. GIDA TEM. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12257

06/6976

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

UTS BİLİŞİM-TAYFUN KIZILIRMAK ANKARA

TS 10956

06/8749

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ÜÇ YAZILIMEVİ DAN. VE BİL. TEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13149

06/7809

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

VİZYON GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İNŞ. A.Ş. ANKARA

TS 11816

06/6406

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

VUSLAT ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12487

06/6947

06.04.2012

ARA KONTROL OLUMSUZ

YILMAZPET AKARYAKIT ÜRÜN. NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YALOVA

TS 12820

06/8242

06.04.2012

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

3D ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13165,

TS 12749,

KRİTER 124

06/8366

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

45. BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ANKARA

TS 12047

06/4862

06.04.2012

FİRMA İSTEĞİ

3239/1-1


Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


TEB Holding Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Alternatifbank A.Ş.

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ