19 Nisan 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28269

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından :

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Maliki : Hakan İsmail GEÇİT

Adres : Bilinmiyor.

İmarın 5504 ada 8 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 03.02.2012 gün ve 100/5078 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 2.883.28 TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 09.02.2012 gün ve 695 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 09.02.2012 gün ve 695 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

2977/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 01/12/2011 tarih ve 681 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2012 tarih ve 347 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 48085 ada 1 ve 2 sayılı parselleri ile imarın 48086 sayılı adasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 19/04/2012 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3116/1-1

—— • ——

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

0620254782 vergi numaralı Altınel Medikal San. ve Tic. A.Ş. firmasının Antalya Serbest Bölgede bulunan işyerinde Antalya Serbest Bölge Müdürlüğünce stok kayıtlarına göre eksik olduğu tespit edilen eşyalara isabet eden vergilerin 3 katı olan 13439,64 TL tutarındaki para cezası adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3175/1-1


İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünden:

Mesut MERT isimli şahsın Müdürlüğümüze bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan bazı hekimlerin full time statüsünden maaş almalarına rağmen iş yeri hekimliği yaptıkları ve bunu bildirmeyerek haksız kazanç elde ettiklerine dair şikayetine istinaden yapılan ön inceleme neticesinde Müdürlüğümüze bağlı muhtelif kurum ve kuruluşlarda görevli personeller hakkında İstanbul Valiliği tarafından 4483 Sayılı Kanun gereğince 12/08/2011 tarih ve 2011/187 sayılı  “KISMEN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE, KISMEN SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE ve KISMEN KARAR ALMAYA YER OLMADIĞINA” dair karara karşı yapılan itirazlara istinaden,

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'nca verilen 02/02/2012 tarih ve Esas No:2011/762 Karar No:2012/42 sayılı kararda;“olayda görevli Dr.Hüdai ÇETİN, Dr.Ahmet Bülent KANDEMİR, Dr.Muammer AYDIN, Dr.Macit DOKUR, Dr.Özlem TUNCEL DAVULCU, Dr.Fatih BADAK, Dr.Yusuf ALBAYRAK, Dr.Kadir ŞİMŞEK, Dr.İbrahim ASLAN, Dr.Özge TORUN, Dr.Renan SOYYILMAZ, Dr.Mahmoud ALİBRAHİM, Dr.Sinan YOLSAL, Dr.Özer GÜVENÇ, Dr.Nevhayat Tülay GOUWY, Dr.Bilgin İLHAN, Dr.Mehmet KÖSE, Dr.Ayfer DIĞIROĞLU ile Dr.Abdülhamit BULUTTEKİN hakkında hazırlık soruşturması yapılmasına yeterli bilgi ve belgenin dosya muhteviyatı itibariyle mevcut olmadığı anlaşıldığından, olayın oluş şekli, niteliği ve özelliği de dikkate alınarak adıgeçen kamu görevlerinin itirazlarının kabulüyle İstanbul Valiliği'nin 12/08/2011 günlü ve 2011/187 "sayılı kararının soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının itiraz edenlere ilişkin olarak İstanbul Bölge İdare Mahkemesince yöntem ve yasaya uygun bulunmaması nedeniyle BOZULMASINA, soruşturma izni verilmemesine; Şile Cumhuriyet Başsavcılığının Dr.Ferit Kerim KÜÇÜKLER hakkında Soruşturma İzni Verilmemesine ilişkin kısmına itirazı yönünden ise; Dr.Ferit Kerim KÜÇÜKLER hakkında ise hazırlık soruşturması yapılmasına yeterli bilgi ve belgenin dosya muhteviyatı itibariyle mevcut olmadığı anlaşıldığından, olayın oluş şekli, niteliği ve özelliği de dikkate alınarak adı geçen hakkında Şile Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE, İstanbul Valiliği'nin 12/08/2011 günlü, 2011/187 sayılı kararının sözkonusu kişiye soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının İstanbul Bölge İdare Mahkemesince yöntem ve yasaya uygun bulunması nedeniyle onanmasına” dair karar verilmiştir.

Şikayetçi Mesut MERT'in yukarıda belirtilen hususa ilişkin tebligat adresi bulunamadığından tebligatı yapılamamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28. , 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

3217/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar İlçesi Saray 98001, 98007, 98008, 98010, 98013, 98016, 98018, 98022, 98023, 98024, 98074 nolu adalar ile 98015 ada 1,2,3, 5 nolu parsellerine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosuna askıya çıkartılmıştır.

İlanen İlgililere duyurulur.

3234/1-1

—— • ——

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuralar şahsen yapılacaktır.

Profesör kadrosu devamlı statü için olup; yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım olarak Rektörlüğü teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Birim Anabilim Dalı

Profesör

Derece

Denizcilik Fakültesi

 

Temel Bilimler

1*

1

Toplam

1

1

 

Jeofizik, jeokimya, jeoloji, jeodezi konularında entegre çalışmalar yapıp deniz çevresi ve tabanı araştırmalarına uygulayabilmek, Ulusal ve Uluslararası çok disiplinli projelerde deneyim sahibi olmak.

3238/1-1

—— • ——

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

AŞAĞI BÜYÜK MENDERES HAVZASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen Aşağı Büyük Menderes Havzası, beslenme sahası dahil olmak üzere 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'un 3. maddesine göre "Yeraltısuyu İşletme Sahası" olarak belirlenmiştir.

2 - Ekli haritada "Yeraltısuyu İşletme Sahası" olarak belirlenen Aşağı Büyük Menderes Havzası'nın beslenme alanı ile birlikle belirlenen emniyetli yeraltısuyu rezervi, 2012 yılında yapılan çalışmalar neticesinde 437 hm3/yıl olarak hesaplanmıştır.

3 - 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'un 8.maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğü'nün 4.maddesine dayanılarak 10 metreden daha derin açılacak her türlü kuyu, galeri vb. kazılar için belge alınması zorunlu kılınmıştır.

4 - 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'a göre, açılan su kuyuları ile tünel ve galerilere yapılan tahsislerde emniyetli işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahada bu kanunun 8.maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşaasına izin verilmeyecektir.

5 - Bu İşletme Sahası İlanının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12.06.1971 tarih ve 13863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aşağı Büyük Menderes Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı ve 28.04.2011 tarih ve 27918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karpuzlu Ovası (Aydın) Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanları, yürürlükten kalkacaktır.

6 - Bu "Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı", Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

 

3220/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/125833

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa/Orhaneli

Adresi

Karıncalı Beldesi Çaltıdüzü Mevkii

Tel-Faks

Tel:0224 831 73 47-

Faks:0224 831 73 46

Posta Kodu

16980

E-Mail

orhaneli@euas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bürke İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

4. Cadde No:21/3 Emek Çankaya/Ankara

Tel: 0312 354 47 79

Faks: 0312 385 39 51

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

193 000 7673

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

29/1407

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3268/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, XI. Bölge Müdürlüğü, Samsun Şube Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Mülga Samsun İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İl/İlçe

Samsun/İlkadım

Adresi

19 Mayıs Mah. Ağabali Cad. No:13/A İlkadım/Samsun

Tel-Faks

0362 435 34 86-0362 45 90 52

Posta Kodu

55030

E-Mail

samsun@ormansu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ak – Tur Turizm Seyahat Nakliye Hayvan Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Fatih Mah. Geyikkoşan Cad. No:1/114/B Alaçam/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Alaçam Ver. Dai. 0110555563

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

449

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3248/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

11/6/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN FİRMANIN ORTAĞI PROMER İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’NİN YASAKLAMA İŞLEMİNİN KALDIRILMASI İLANI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/173572

2. Yasaklama Kararını Kaldıran Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ağrı Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Ağrı/Merkez

Adresi

Fırat Mah. Yeni Valilik Binası Kat:3

Tel-Faks

0472 2151620 - 0472 2151842

Posta Kodu

4100

E-Mail :

agrı@cbs.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemi Durdurulan Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

 

Promer İnşaat Taahhüt Turizm Mühendislik Müşavirlik Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Adresi

 

Kazım Karabekir Cad. Uzun Sok. Elmalı Apt. Altı No:19 Erzurum/Merkez

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

Vergi No:7330350679

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

Erzurum Tic. ve San. Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

Tic. Sicil No: 14019/19826

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Durdurulmasının Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

Ankara 17. İdare Mahkemesinin 16/2/2012 tarih ve E.No:2011/3234 sayılı Kararı ile Promer İnşaat Taahhüt Turizm Mühendislik Müşavirlik Ticaret Sanayi Ltd. Şti.’nin Yasaklama İşleminin Yürütülmesi durdurulmuştur.

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3251/1-1

—————

23/8/2011 TARİH VE 28034 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANAN FİRMANIN ORTAĞI ZÜHAL GÜRCÜM’ÜN YASAKLAMA İŞLEMİNİN KALDIRILMASI İLAN

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2007/189145

2. Yasaklama Kararını Kaldıran Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hatay Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

İl/İlçe

Antakya/Hatay

Adresi

Atatürk Cad. Stadyum Yanı No:3

Tel-Faks

326 2160606

Posta Kodu

3100

E-Mail :

hatay@csb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemini Durdurulan Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

 

Zühal Gürcüm

Adresi

 

Hilal Mah. Aleksander Dupçek Cad. No:38/7 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

TC Kimlik No: 34153341048

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Durdurulmasının Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

Ankara 11. İdare Mahkemesinin 9/3/2012 tarih ve E.No:2012/333 sayılı Kararı ile Zühal Gürcüm’ün Yasaklama İşleminin Yürütülmesi durdurulmuştur.

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3252/1-1


Milli Savunma Bakanlığından :

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/139131

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü

İl/İlçe

Kırıkkale/Merkez

Adresi

İstasyon Civarı

Tel-Faks

0318 224 74 04-0318 224 28 94

Posta Kodu

71300

E-Mail

mkemuhimmat@mkek.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Süngüsan Makina Takım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Davut Ardıç

Adresi

Yeni Sanayi Sitesi B-5 Blok No:7 Yahşihan/Kırıkkale

 

T.C. Kimlik No.

 

36016566148

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Irmak V.D. 787 000 3861

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2101

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3232/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/41002

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü

İl/İlçe

Elmadağ/Ankara

Adresi

Samsun Yolu 40. Km.

Tel-Faks

0312 863 46 80-0312 863 42 16

Posta Kodu

6780

E-Mail

mkeroket@mkek.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Universal Hassas Döküm Mühendislik Kalıp Makina İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. Ltd. Şti.

Emrah Ölmezbaş

Adresi

Yeni Sanayi Sitesi E/4 Blok No:33/B Yahşihan/Kırıkkale

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Irmak V.D. 913 012 0807

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5601

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3233/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/22503

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ölüdeniz Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Muğla/Fethiye-Ölüdeniz

Adresi

Hisarönü  Mahallesi Ölüdeniz/Fethiye-Muğla

Tel-Faks

0252 616 68 99-0252 616 63 87

Posta Kodu

48380

E-Mail

hizmet@oludeniz.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Halil Dillare Uran

 

Adresi

Erenbeleni Mevkii 1418 Sok. No:78 Fethiye-Muğla

 

T.C. Kimlik No.

13253787512

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1490

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3253/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi No:52 Eskişehir

Tel-Faks

0222 220 44 27-220 42 36

Posta Kodu

26130

E-Mail

satinalma@eskişehir-bld.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Avcı

 

Adresi

Eskibağlar Mahallesi Talatpaşa Sokak No:53/3 Eskişehir

 

T.C. Kimlik No.

2579 8000 742

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balık ve Umum Pazarcılar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

26/42278

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3256/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul

Adresi

Fuatpaşa Caddesi No:66 Eminönü/Fatih

Tel-Faks

0212 455 33 30

Posta Kodu

34134

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gülbey İnşaat Gıda Madencilik Sanayi Limited Şirketi

Alaattin Gülbey

Adresi

Hamidiye Mah. Girne Cad. Dilaver Sok. No:19 Kağıthane/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

13010810712

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4150324052

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

483341

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3257/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmit  Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Kocaeli/İzmit

Adresi

Ömerağa Mahallesi A.Yüksel Caddesi Belsa Plaza İzmit/Kocaeli

Tel-Faks

0262 318 00 00

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cengiz Güner

 

Adresi

Derince İbni Sina Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokak No:43/2 Derince/Kocaeli

 

T.C. Kimlik No.

24784122178

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3260/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Rize Caddesi Yalıncak Beldesi/Trabzon

Tel-Faks

0 462 334 12 11 – 0 462 334 18 67

Posta Kodu

61000

E-Mail

ozelidaretrabzon@gmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Muammer Keleş

 

Adresi

Hurdacılar Sitesi Deliktaş Mevki No: 19 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

499 997 295 92

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3261/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Rize Caddesi Yalıncak Beldesi/Trabzon

Tel-Faks

0 462 334 12 11 – 0 462 334 18 67

Posta Kodu

61000

E-Mail

ozelidaretrabzon@gmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ömer Sali

 

Adresi

Yıldızlı Beld. Eski Samsun Caddesi Mutlukent Sitesi D Blok No: 39 Akçaabat Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

336 652 594 14

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3261/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Rize Caddesi Yalıncak Beldesi/Trabzon

Tel-Faks

0 462 334 12 11 – 0 462 334 18 67

Posta Kodu

61000

E-Mail

ozelidaretrabzon@gmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yalçın Koç

 

Adresi

Büyükbelcek Mahallesi 25 Cadde No: 86/3 Aksaray

 

T.C. Kimlik No.

400 101 371 74

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3261/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Rize Caddesi Yalıncak Beldesi/Trabzon

Tel-Faks

0 462 334 12 11 – 0 462 334 18 67

Posta Kodu

61000

E-Mail

ozelidaretrabzon@gmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Birol Saraçoğlu

 

Adresi

Yeni Mahalle Şehit Erol Sokak No: 39 Canik/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

173 780 686 62

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3261/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Rize Caddesi Yalıncak Beldesi/Trabzon

Tel-Faks

0 462 334 12 11 – 0 462 334 18 67

Posta Kodu

61000

E-Mail

ozelidaretrabzon@gmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bekir Özyurt

 

Adresi

Merkez Kutlugün Köyü No: 11 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

705 580 323 58

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3261/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trabzon İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Trabzon/Merkez

Adresi

Rize Caddesi Yalıncak Beldesi/Trabzon

Tel-Faks

0 462 334 12 11 – 0 462 334 18 67

Posta Kodu

61000

E-Mail

ozelidaretrabzon@gmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Emin Uzun

 

Adresi

Hurdacılar Sitesi No: 3 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

590 174 267 78

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3261/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzincan İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Erzincan/Merkez

Adresi

Gülalibey Mah. 798 Sokak No: 2

Tel-Faks

0 446 224 26 31 – 0 446 214 21 00

Posta Kodu

24100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahmet Sönmez

 

Adresi

Demirkent Beldesi Osmanlı Mah. 38 Sokak No: 19/1 Erzincan

 

T.C. Kimlik No.

458 110 147 78

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3254/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği

İl/İlçe

Rize

Adresi

Rize Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı Kat: 1 Oda No: 151

Tel-Faks

0464-2130618-2143099

Posta Kodu

53100

E-Mail

rizemerkezkhgb@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Parlak Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Şükran Parlak

Adresi

Hamidiye Mahallesi Rize-Hopa Caddesi No: 13/A Gündoğdu/Rize

 

T.C. Kimlik No.

 

38966000710

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yeşilçay V.D. 722 043 62 50

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Rize Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No : 6564

Oda Sicil No     : 8090

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3255/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erzincan İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Erzincan/Merkez

Adresi

Gülalibey Mah. 798 Sokak No: 2

Tel-Faks

0 446 224 26 31 – 0 446 214 21 00

Posta Kodu

24100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Emin Uzun

 

Adresi

Kaymaklı Mah. Anad. Bul. Hurdacılar Sitesi No: 81/3 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

590 174 267 78

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3258/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/120297

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aksaray İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Aksaray/Gülağaç

Adresi

Meydan Mahallesi Hükümet Konağı Kat: 1

Tel-Faks

0 382 431 25 93 – 0 382 431 24 41

Posta Kodu

68900

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öztok Turizm Nakliye Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

İbrahim Paşa Mahallesi Osmangazi Sokak No: 20 Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

708 006 48 53

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4638

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

3259/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çanakkale İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Çanakkale/Merkez

Adresi

Barbaros Mah. Atatürk Cad. Bölge Trafik Yanı No: 215

Tel-Faks

0 286 218 10 55 – 218 10 57

218 10 58

Posta Kodu

17100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.

 

Adresi

Anafartalar Mah. Konak İşhanı        No: 3/A/80 Manisa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0200016481

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3852

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

3262/1-1


Birleşik Fon Bankası Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


 

 

3264/1-1