19 Nisan 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28269

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


BUHARLI KURUM ÜFLEME LANS BUHAR VANASI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET 2000 MODEL MURAT KARTAL MARKA ARAÇ SATILACAKTIR

TÜBİTAK-SAGE’den:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından:


BİNA İÇERİSİNDE BULUNAN I VE II. ÜNİTE KAZAN MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


I VE II. ÜNİTEDE BULUNAN 74 ADET KOMPANSATÖR İMALATI, DEMONTAJ, MONTAJI VE ÇALIŞIR HALDE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


3 KALEM 25 ADET BASINÇLI HAVALI CARASKAL SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


KİŞİSEL DOZİMETRİ SETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


KATALOG KAPSAMINDAKİ FİRMALARDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK AÇIK SATIŞLARA AİT SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ YAPILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığından:


10 ADET ÇALIŞMA BÖLGESİ GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en çok 42.231,47 TL ile en az 7.762,04 TL arası değişen; yatırılması gereken güvence tutarı en çok 4.223,15 TL ile en az 776,20 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Kapalı Kasa Kamyonet, Jeep, Karavan vs. cinsi 31 (otuzbir) adet araç açık artırma suretiyle, Liman Cad. TMO Yanı Büyük Liman Antalya adresindeki ihale salonunda 27/04/2012 tarih saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 26/04/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Liman Cad.TMO Yanı Büyük Liman Antalya adresindeki Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10 TL KDV dahil) Antalya İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü 0 242 259 03 80

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

3214/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-  a) Dosya No                                    :  2012/30

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  KAZANALTI CÜRUF ÇIKARICI AŞINMA LAMASI ALIMI ( 400 ADET )

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                       :  Teslim Süresi en geç 45 gündür.

e) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                              :  10/05/2012      Saat: 14.00

B- a) Dosya No                                      :  2012/31

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  TAŞYÜNÜ (SANAYİ ŞİLTESİ) ALIMI, 3 KALEM 750 ADET

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                       :  Teslim Süresi en geç 40 gündür.

e) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                              :  10/05/2012      Saat : 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer      :  Ziraat Bankası Afşin Şubesi

Hesap No: TR64000100039029896309-5001

Vakıfbank Afşin Şubesi

Hesap No : TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

3207/1-1

—————

BUHARLI KURUM ÜFLEME LANS BUHAR VANASI SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A- a) Dosya No                                     :  2012/28

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  BUHARLI KURUM ÜFLEME LANS BUHAR VANASI ALIMI 30 ADET

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                       :  Teslim Süresi en geç 90 gündür.

e) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                              :  08/05/2012     Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer      :  Ziraat Bankası Afşin Şubesi

Hesap No : TR64000100039029896309-5001

Vakıfbank Afşin Şubesi

Hesap No : TR870001500158007287757271

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K. 2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

3115/1-1


1 ADET 2000 MODEL MURAT KARTAL MARKA ARAÇ SATILACAKTIR

TÜBİTAK-SAGE’den:

1 Adet 2000 model Murat Kartal marka aracın satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 24. maddesine göre Açık Artırma ve Eksiltme ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Samsun Yolu 25. Km. Tilkicak Tepe Mevkii P.K.16 Mamak 06261 ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0312 590 93 18 / 0312 590 91 47-48

c) Elektronik posta adresi                    :  ihale@sage.tubitak.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  Yok

2 - İhale konusu işe ait bilgiler

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 adet 2000 model Murat Kartal marka araç satışı.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Samsun Yolu 25. Km. Tilkicak Tepe Mevkii P.K.16 Mamak 06261 ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  07/05/2012, Saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

4.1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

4.2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

4.3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

4.4. Geçici teminatı yatırmış olmaları,

4.5. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, (4.4) bendinde istenilen teminattan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri,

4.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi vermeleri gerekir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10,00.-TL. (On Türk Lirası) karşılığında aynı adresten alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Yolu 25. Km. Tilkicak Tepe Mevkii P.K.16 Mamak 06261 ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Aracın Tahmin Edilen Bedeli      : 5.000,00.-TL.+%1 KDV

9 - Geçici teminat tutarı                    : 500,00.-TL (%10),

3163/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Sivas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz merkez, Üçlerbey Mahallesi 28 Pafta, 5295 ada, 5 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz mal (Arsa) Belediye Meclisinin 07/02/2012 tarih ve 60 sayılı kararı ve Belediye Encümeninin 20/03/2012 tarih ve 531 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinde Kapalı Teklif Usulü ve Artırma ile satılacaktır.

İhalesi; 4 MAYIS 2012 CUMA günü saat 16.00'de Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücreti mukabilinde temin edilir.(1.000,00.TL.) İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 15.30'ya kadar tekliflerini ve belirlenen tüm evraklarını Belediyemize teslim etmeleri gerekmektedir.

İhaleye girebilmek için isteklilerin;

a - Geçici Teminat ile şartname bedelini yatırdıklarına dair belgelerin (makbuzun) veya 2886 sayılı yasa da belirtilen teminat niteliğindeki belgelerin ibrazı,

b - En fazla l (bir) ay içinde alınmış iş veya ikametgah adreslerini gösterir belgelerin ibrazı,

c - İstekli tüzel kişi ise, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri'-belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik(belgelendirmek) eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi,

d - İstekli gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

e - Vekaleten ihaleye katılması halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

f - Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresleri,

g - Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması lazım,

h - Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1 - Teklif mektubunu içeren zarf, Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi ve imza sirküleri ve hangi işe ait olduğu yazılması (dış zarf)

2 - Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf),

i - İstekliye ait 2012 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayii Odasına veya benzeri odalara ait kayıt belgesi,

j - İsteklilerin son iki yıla ait (2010-2012) vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir veya kurumlar vergilerinin tahakkuk fişleri ve ödeme makbuzlarının noter tasdikli suretleri veya ilgili vergi dairesinden alınacak olan borcu olmadığına dair belge (İhaleden önce en fazla 30 gün içinde alınmış olacaktır.)

k - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair, teklif verme gününden önce S.S.K.'dan alınmış borcu yok belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN (ARSA);

İLİ : SİVAS, İLÇE :MERKEZ, MAHALLE :ÜÇLERBEY, MEVKİ :Yenişehir Şehir Otogarı, PAFTA:28, ADA:5295, PARSEL:5, M2'Sİ: 27.105,52 m².

Nevii:

Muhammen Bedeli:

Geçici Teminatı:

Arsa

27.105.520,00.TL.

813.165,60.TL.

İlan olunur.

3185/1-1


ARSA SATILACAKTIR

İzmir İli Selçuk Belediye Başkanlığından:

1 - İlçemiz Tarımsal Sanayi Alanında kain tapu sicilinin 103 ada,2 nolu parselinde kayıtlı 15.000,00 m2 miktarındaki mülkiyeti Belediyemize ait müstakil arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesine göre kapalı teklif usulüyle artırma satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İşin muhammen bedeli 2.850.000,00 TL dir.(İkimilyonsekizyüzellibin Türk Lirası'dır.)

3 - İhale 02/05/2012 Salı günü saat 14.00'da Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No: 7 adresindeki Selçuk Belediyesi Hizmet Binasının 4.Katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evrak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde çalışma saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir, ihaleye katılmak isteyen istekliler 336,30 TL (KDV dâhil) şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır.

5 - İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde Başkanlık Makamınca onaylanacak veya iptal edilecektir.

6 - Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde ihaleyi alan, ihale bedelini tamamen ve peşin olarak Selçuk Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne ödemek zorundadır.

7 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde arsa bedeli ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

8 - Satıştan mütevellit bütün vergiler (KDV hariç), resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.(Bu ihalede KDV ödenmeyecektir.)

9 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki belgeleri ihale şartnamesine uygun olarak dış zarf içinde ihale günü saat 13.45'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Şefliği'ne vermeleri gerekmektedir.

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi

2 - Noterden tasdikli imza beyannamesi,

3 - T.C.kimlik nolu nüfus cüzdan sureti (aslının ibrazı zorunludur.)

c)                Tüzel Kişi İstekliler;

1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesini ile birlikte ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerini vermesi.

e) Vekaleten katılması halinde, katılanın noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi

f) Selçuk Belediyesi adına alınmış (85.500,00 TL) tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu (2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olacak )

g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

h) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

10 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı dış zarflarını en geç ihale günü saat 13.45'e kadar, ihalenin yapılacağı adresteki Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Şefliği'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

13 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

3184/1-1


BİNA İÇERİSİNDE BULUNAN I VE II. ÜNİTE KAZAN MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :  2012/29

İhale Kayıt No                        :  2012/45849

1 - Teşekkülün:                      

a) Adresi                                 :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale konusu malzemenin 

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı I. ve II. Ünite Kazan Binası içersinde +0 metre kotu ile +77 metre kotu arası kazan yan duvar, dom, besleme hattı, dom bağlantı boruları, kazan giriş - çıkış kollektörleri ve dom düşüş borularının izolasyonu için toplam yaklaşık olarak 7890 m² ve 1940 metre (± % 20) boru izolasyonunun malzeme ve işçilik dahil de-montaj ve montaj yapılması işi

b) Teslim yeri                         :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :  I. Ünite İçin : 60 Takvim Gün + II Ünite İçin : 60 Takvim Günü Toplam : 120 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  22.05.2012 SALI Günü Saat : 14:00

c) İhale usulü                          :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO : TR= 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO : TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

5 - Teklifler, 22.05.2012, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3186/1-1

—————

I VE II. ÜNİTEDE BULUNAN 74 ADET KOMPANSATÖR İMALATI, DEMONTAJ, MONTAJI VE ÇALIŞIR HALDE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :  2012/30

İhale Kayıt No                        :  2012/45855

1 - Teşekkülün:                      

a) Adresi                                 :  EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99-24 21

c) Elektronik posta adresi       :

2 - İhale konusu malzemenin 

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  I VE II. ÜNİTEDE BULUNAN 74 ADET KOMPANSATÖR İMALATI, DEMONTAJ, MONTAJI VE ÇALIŞIR HALDE TESLİMİ İŞİ.

                                                  - TEKNİK RESİM VE ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                         :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :  Bu işin İmalat Süresi: 75 takvim Günü

                                                  Her Ünite İçin Montaj süresi 75 Takvim Günü x 2 Ünite: 150 Takvim Günü

                                                  Toplam Süre = 225 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  23/05/2012 ÇARŞAMBA Günü Saat : 14:00

c) İhale usulü                          :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 23/05/2012, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR= 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3187/1-1


3 KALEM 25 ADET BASINÇLI HAVALI CARASKAL SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı                                        :  Basınçlı Havalı Caraskal 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2012/46468

Dosya no                                      :  1224465

1 - İDARENİN                            :

a) Adres                                        :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası        :  Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi             :

2 - İHALE KONUSU MALIN    :

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Basınçlı Havalı Caraskal 3 kalem (25 Adet)

b) Teslim yeri                               :  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarı.

c) Teslim tarihi                              :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İHALENİN                             :

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  14.05.2012 Pazartesi günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. Caraskallar GRUP-I ( metan ) gazlı ortamlarda kullanıma uygun CE ve ATEX sertifikalı olacaktır.

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Ancak her bir kalemin tamamı için teklif verilecektir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 14.05.2012 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

15.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

15.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3191/1-1


KİŞİSEL DOZİMETRİ SETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Kişisel Dozimetri Seti, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2012/48770

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                             :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası                :  212 60 40 /2203 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın                       

a) Niteliği, türü ve miktarı                   : Kişisel Dozimetri Seti, 1 adet

b) Teslim edileceği yer                        :  Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

c) İşin süresi                                       :  İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gün

3 - İhalenin                                         

a) Yapılacağı yer                                 : Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  25/04/2012 Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.4. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 25/04/2012 saat 15:00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13-Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3203/1-1


KATALOG KAPSAMINDAKİ FİRMALARDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK AÇIK SATIŞLARA AİT SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ YAPILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

“KATALOG KAPSAMINDAKİ FİRMALARDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK AÇIK SATIŞLARA AİT SATINALMA SÖZLEŞMESİ” İMZALAMAK ÜZERE MÜRACAAT EDECEK FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN HUSUSLAR İLE BU FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR

I. GENEL ŞARTLAR ve KURALLAR:

1 - Ofisimizin iştigal konusuna giren ve müşterilerimizin ihtiyaçlarının katalog kapsamında tedarik edilmesini teminen, ayrıntılı listesi Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde (www.dmo.gov.tr) yayımlanan “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi”nde (Ek-6) yer alan ürünlerle Katalogda yer almak isteyen ve ürünlerinin Kataloğa alımı uygun görülen firmalarla 1 yıl süreli “Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satın Alma Sözleşmesi” (Ek-5) akdedilecektir.

Kataloğa müracaat edecek olan firmaların, teklif edeceği ürünlerin ekte bulunan (EK-6) "Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi"nde yer alması gerekmekte olup, listede olmayan ürünlere ait başvurular kabul edilmeyecektir.

Ancak, firmalar söz konusu listede yer almadığı halde, Ofis tarafından daha sonra ilan edilecek sektör ve ürün grupları kapsamında yer alan ürünlerin listeye dahil edilmesi için müracaat edebileceklerdir. Bu amaçla yapılacak teklifler her yılın Mart, Temmuz ve Kasım aylarının ilk 15 gününde (15. gün dahil, ayın onbeşinci gününün tatile rastlaması halinde ise tatili takip eden ilk iş gününde) yapılacaktır. Teklif konusu ürünler, katalogda yer alabilme koşulları, piyasadaki pazar payları ve gerekli görülen diğer hususlar yönünden araştırılacak olup, Ofis tarafından uygun görülenler bu listeye dahil edilecek, uygun görülmeyen ürünlere ilişkin başvurular reddedilecektir.

Ofisçe daha önce açıklanan sektör ve ürün gruplarına yeni bir ürün grubu ya da ürün eklenmesine karar verilmesi halinde, bu husus ayrıca duyurulacaktır.

Katalogda “Bilgisayar ve Donanımları, Paket Program ve Bilgisayar Sarf Malzemeleri”, “Lastik”, “Akümülatör”, “Televizyon”, “Klima”, “Led lamba”, ile "Ev ve Büro Tipi; Buzdolapları, Çamaşır Makineleri, Bulaşık Makineleri, Su Soğutucuları" grubundaki ürünler ile yer almak üzere müracaat edecek firmaların üretici, ithalatçı veya yetkili satıcı, bu ürünlerin dışındaki diğer ürün gruplarında yer alan ürünler için müracaat edecek firmaların  ise üretici veya ithalatçı olması gerekmektedir.

2 - Katalogda yer almak üzere yapılacak müracaatlar; her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk 15 gününde (15. gün dahil, ayın onbeşinci gününün tatile rastlaması halinde ise tatili takip eden ilk iş gününde) olmak üzere üç dönemde kabul edilecektir.

a) İlk defa müracaat edecek firmalar, aşağıda belirtilen dokümanları ihtiva edecek şekilde hazırlayacakları dosyayı, ekte yer alan (EK-14) başvuru dilekçelerinin ekinde,

b) Mevcut sözleşmesini yenilemek isteyen firmalar sözleşme bitim tarihinden önceki müracaat döneminde başvuruda bulunabilecektir. Ancak yeni sözleşmeler mevcut sözleşmelerin bitiş tarihinden sonra yürürlüğe girecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunacak olan firmalar sözleşmelerinin kapsamında bulunan ürünlerinden yeni sözleşmede yer almasını istedikleri ürünlere ait katalog kod numaralarının yer aldığı liste ve bu ürünlere ait süresi geçen ya da vizesi dolan evraklar ile yeni teklif edecekleri ürünlere ait liste ve aşağıda belirtilen belgeleri ekte yer alan (EK-14) başvuru dilekçelerinin ekinde,

sözleşme yapmak veya sözleşme yenilemek üzere yukarıdaki müracaat dönemleri içerisinde Katalog Daire Başkanlığına, bizzat başvurabileceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3 - Katalogda yer alması istenen ürünlerin, piyasada satışı yapılan ürünlerden olması gerekmektedir. Ofis, firmayı veya firmalarca teklif edilen ürünü/ürünleri kataloğa alıp almamakta serbest olup, başvuruları uygun görülmeyen ve gerekli şartları sağlamayan firmaların müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4 - Katalogda yer alması uygun görülen firmaların, cezalı ve ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı hususlarında 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 05.01.2002 tarih ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Firmalar, katalog kapsamında yapılacak alımlarda ve ihalelerde, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek nitelikte yasak fiil ve davranışta bulunamazlar.

5 - Sözleşme imzalanması kararlaştırılan ve bu amaçla davet edilen firma, kendisine Ofis tarafından iadeli taahhütlü olarak gönderilen davet yazısını tebliğ tarihini izleyen 10 gün içerisinde gerekli işlemleri tamamlayarak “Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek Açık Satışlara Ait Satın Alma Sözleşmesi”ni imzalamak zorundadır. Aksi takdirde firmanın katalog başvurusu reddedilecek ve bir sonraki müracaat döneminde de başvurusu kabul edilmeyecektir.

Katalog sözleşmesi imzalamak üzere müracaatta bulunan firmalar, müracaat yapmış oldukları dönem bittikten sonra, teklif ettikleri ürünlere sözleşme imzalanıncaya kadar ürün ilavesi yapamazlar.

6 - Başvuru yapıldıktan sonra Ofisçe yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen eksikliklerin verilen sürede tamamlanamaması sebebiyle veya ilandaki diğer nedenlerle müracaatları reddedilen firmalar, başvuru esnasında tevdi ettikleri evrakı bu sürenin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde teslim almak zorundadırlar. Süresi içerisinde teslim alınmayan belgeler Ofisin herhangi bir sorumluluğu olmamak kaydıyla, posta yoluyla ilgili firmaya gönderilecektir.

7 - Kataloğa alınacak malzeme çeşitleri ve katılım şartlarına ilişkin daha geniş bilgi Katalog Daire Başkanlığından temin edilebilir.

8 - Aşağıda sayılanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına yaptıkları müracaatlar hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar (yasaklılık süresi boyunca).

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

c) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

ç) Fason üretimi ve anlaşmalarıyla katalogda yer almak isteyenler.

d) Bir önceki müracaat döneminde başvuruda bulunup Genel Müdürlüğümüzce yapılan davet üzerine, süresi içerisinde sözleşme imzalamaya gelmemiş olanlar (Bu durumda olanların bir sonraki müracaat dönemindeki başvuruları kabul edilmeyecektir).

e) Başvuru süresi içerisinde Genel Müdürlüğümüzce belli bir süre ile Ofis ihalelerine iştirak ettirilmemesine ve/veya kataloga başvurmamasına karar verilenlerden süresi devam edenler.

f) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.

g) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

ğ) İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş olanlar.

h) Ofisin ihale yetkilileri ile satın alma ve katalog komisyonlarında görevli kişiler.

ı) Ofisin katalog konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satın alma ve katalog işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

i) (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

j) (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

k) Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,

l) Ofis ile yargıya intikal etmiş ihtilafı olanlar (Bu durumda olanlar ihtilafları sonuçlanıncaya kadar kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde müracaatta bulunamazlar).

m) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun uyarınca Ofiste iki yıl görev yapmış olanlardan hangi sebeple olursa ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle görev ve ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak başvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar.

9 - İlan ve ilan eki tip sözleşmede (Ek-5) belirtilen çeşitli başvuru tarihleri aşağıda topluca gösterilmiştir.

MÜRACAAT DÖNEMLERİ İTİBARIYLA BAŞVURU TARİHLERİ

Kataloğa Müracaat Dönemleri

Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk 15 gününde (15. gün dahil, ayın onbeşinci gününün tatile rastlaması halinde ise tatili takip eden ilk iş gününde)

Sözleşme İmzalamış Olan Firmaların İlave Ürün Müracaat Dönemleri

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarının 1'i ile 10'u arasında (10. günü dahil, ayın 10. gününün tatile rastlaması halinde ise tatili takip eden ilk iş gününde)

Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesine Ürün Eklenmesi Amacıyla Yapılacak Müracaat Dönemleri

Mart, Temmuz ve Kasım aylarının ilk 15 günü (15. gün dahil, ayın onbeşinci gününün tatile rastlaması halinde ise tatili takip eden ilk iş gününde)

II - BAŞVURUDA BULUNACAK FİRMALARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR İLE BU FİRMALARIN YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN SAİR HUSUSLAR :

Katalogda yer almak üzere başvuruda bulunacak firmaların aşağıda sayılan belgeleri tamamlayarak dilekçe ekinde Katalog Daire Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

1 - Ticaret, Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğuna ilişkin firmanın Ofis’e müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış ve firmanın Ofise müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki tarihte düzenlenmiş olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.

2 - Ticaret Sicili Gazetesi; ilk defa müracaat edecek firmalar için Şirket Ana Sözleşmesi ve değişiklikleri ile ortakların en son durumu ile temsile yetkili olanları gösterir nüsha, önceki dönemde Katalog Sözleşmesi yapmış olan firmalar için son durumlarını gösterir nüsha.

Ayrıca; firmanın, şahıs şirketi olması halinde ortaklarının tamamının, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağının; gerçek veya tüzel kişi ortak olmalarına göre, ortak oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin ortaklık durumlarını gösterir nüshaları.

3 - Temsil Belgeleri;

a) Tüzel kişiliklerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna ilişkin müstenidatın da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.

b) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

4 - Gerçek veya tüzel kişilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı.

5 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname.

6 - İflası ilan edilmiş, zorunlu tasfiye kararı verilmiş, borçlarından dolayı mahkeme idaresi altına alınmış, konkordato ilan etmiş ve hakkında “iflasın ertelenmesi kararı” verilmiş durumda olmadıklarına dair belge aslı.

7 - Sözleşme düzenlenmesi sırasında başvuru sahibinin kesinleşmiş ve vadesi geçmiş sosyal güvenlik primi borcunun olmaması gerekmektedir. (Bu husus Ofis yetkililerince sorgulanacak ve borcunun bulunması halinde firma ile sözleşme yapılmayacaktır.)

8 - Sözleşme düzenlenmesi sırasında kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış belge.

9 - Katalogda yer almak üzere müracaat edecek firmanın Üretici olması halinde;

a) Sanayi ve Ticaret Odalarınca veya esnaf ve sanatkarlar için kayıtlı oldukları esnaf ve sanatkarlar odalarınca düzenlenecek Kapasite Raporu. (Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayi odasınca düzenlenecek kapasite raporları kabul edilecektir. Ancak sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların ticaret odasınca düzenlenen kapasite raporları, çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınai işletmelerin tesisin bulunduğu yerdeki odaca düzenlenen kapasite raporları kabul edilecektir.)

b) Türk Patent Enstitüsünden alınmış “Marka Tescil” belgesi.

c) Katalogda yer alması istenilen tüm ürünlerin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının kendilerine ait olduğunun ve bu konudaki tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Ofisin herhangi bir zarara uğraması halinde (diğer tüm hakları saklı kalmak üzere) ise Ofisin uğradığı her türlü zararın karşılanacağına dair taahhütname.

10 - Katalogda yer almak üzere müracaat edecek firmanın İthalatçı olması halinde;

Ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu’nca onaylanması kaydıyla, yurt dışındaki üretici firma tarafından Türkiye ithalatçısı olarak yetkili kılındığını gösterir noter tasdikli belge ve yeminli tercüme bürosundan alınan Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya bu belgenin, “Yabancı Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkındaki Sözleşme”ye taraf ülkelerden temin edilmesi halinde “Apostille” şerhi.

11 - Kataloga müracaat edecek firmanın yetkili satıcı olması halinde (Sadece Bilgisayar ve Donanımları, Paket Program ve Bilgisayar Sarf Malzemeleri, Lastik, Akümülatör, Televizyon, Klima, Led Lamba, Ev ve Büro Tipi; Buzdolapları, Çamaşır Makineleri, Bulaşık Makineleri, Su Soğutucuları grubu için yetkili satıcı müracaat edebilir),

a) Üretici, ithalatçı veya distribütör (söz konusu ürünlerin Türkiye’deki organizasyon yapısında en üst düzeydeki temsilcisi) tarafından imzalanmış, “DMO Malzeme Kataloğunda yer alma ve ürünlerini satma yetkisini ihtiva eden” Yetkili Satıcılık Belgesi. (Noter tasdikli)

b) Yetki veren yerli üretici firmaya ait 9. maddede belirtilen belgeler,

c) Yetkili satıcıya yetki veren; ürünün Türkiye distribütörü veya ithalatçısının, yurtdışındaki üretici tarafından yetkili kılındığına dair yetki belgesi (10. maddede belirtildiği şekilde).

12 - Ürünlerin Kalite Sertifikaları;

a) Türk Standardı olan malzemeler için Türk Standartları Enstitüsünden alınacak   “TS Uygunluk Belgesi (TSE Markası)”  veya “Uygunluk Raporu”,

b) İthal ürünlerde, TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TÜRKAK “akredite belge inceleme formu” ile teyit edilmiş, ürünün ilgili Türk Standardına veya Uluslararası Standardına veya Avrupa Standardına uygunluğunu gösteren ürün kalite belgesi; Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

(TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge İnceleme Formu" gerekmemektedir.)

c) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yer alan tüm yerli ve ithal ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kaydının yapıldığına dair belge,

ç) Atatürk Resmi, Posteri, Büst ve Maskları ile katalogda yer almak isteyen firmalar, teklif etmiş oldukları ürünlerine ilişkin olarak, T. C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca verilen uygunluk belgesi,

d) Firmalarca teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelere uygun olduğu, insan sağlığı açısında zararı bulunmadığı hususu ile 29.06.2001 tarih ve 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"un ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri ile Kanun’da düzenlenmemiş olan ancak aynı ürünü kapsayan teknik mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hususundaki tüm sorumluluk firmaya aittir.

13 - Garanti Belgesi; 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca yayımlanan, “Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” eki listede zikredilen mallara ait Katalogda yer verilecek her marka ve model için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınmış Garanti Belgesi aslı veya web sitesinden alınan internet çıktısı.

Bu kapsama girmeyen ürünlerin, en az (2) iki yıl süre ile müracaatta bulunan firma garantisi altında olacağına dair taahhütname (Müracaatta bulunan firmanın yetkili satıcı olması halinde, bu kapsama girmeyen ürünler için; yerli ürünlerde üretici, yabancı ürünlerde ise ithalatçı firmalarca düzenlenmiş, (2) yıl süre ile garantileri altında olacağına dair taahhütnamelerin de verilmesi gerekmektedir.)

14 - Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak kullanımına ve satışına ilişkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgeler.

15 - “Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik” gereğince;

a) Tanıtma ve kullanma kılavuzu düzenleme zorunluluğu olan her ürün için Türkçe kullanma kılavuzu (CD ortamında verilecektir).

b) İthal mallarda, yurt dışındaki üretici firmanın unvanı ve açık adresi ile diğer erişim bilgileri. (Telefon, faks, e-posta vb.)

16 - Kataloğa müracaat edecek firmanın, ürünlerini Türkiye genelinde satan bayilere ait iletişim bilgilerinin yer aldığı liste.

17 - Sözleşme ve sipariş şartlarında yer alan tüm sorumluluk ve yükümlülük sözleşme imzalayan firma uhdesinde kalmak üzere gerektiğinde firma adına teslimat yapacak, para tahsil edecek, yetkili bayi listesi ve Noterden tasdikli bayilik sözleşmesi (Listede yer alacak firmaların da kamu ihalelerine girmekten yasaklı olmadıklarının beyan edilmesi gerekir).

18 - Teminat;

a) Bir önceki dönemde katalogda yer alan ve sözleşme yenileyen firmalarca, 50.000.-TL’den az  150.000-TL’den fazla olmamak kaydı ile bir önceki sözleşmesi kapsamındaki satışının (%6) yüzde altısı (3 yıl süreli katalog sözleşmesi imzalanan firmalardan üç yıllık satış hasılatının ortalamasının %6’sı) tutarındaki kati ve süresiz teminat, (sözleşme akdedilirken tevdi edilecektir.)

b) Katalogda bir önceki dönemde yer almayan firmalarca, 50.000-¨ tutarında kat’i ve süresiz teminat, (sözleşme akdedilirken tevdi edilecektir.)

19 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

20 - Ofisçe belirlenen formata uygun olarak (ana ürün gurupları ve alt kodlamalarına göre form üzerindeki notlar da dikkate alınarak) düzenlenmiş, ürün ve fiyat bilgilerini gösterir  “Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu” (EK-3) ile ürünlere ait teknik özelliklerin yer aldığı “Ürüne Ait Teknik Özellik Formu” (EK-4).  (Bu formlar kaşeli ve onaylı olacak ayrıca CD ortamında da tevdi edilecektir.)

21 - Katalogda yer alması istenilen beher malzemenin;

a) Adı, cinsi, özellikleri, boyutları (en, boy ve derinlik ölçüleri) ve/veya hacmi, ağırlığı, teknik çizim ve özellikleri ve/veya projeleri, menşei, resimleri, Türkçe ve Orijinal katalogları, broşür vb. gibi ürünün tasarım ve tanıtımına esas teşkil eden bilgi ve dokümanlar.

b) EK-3 Ürün ve Fiyatlandırma Tablosunda bulunan ilgili sütunlara ürünlere ait uluslararası orijinal ürün kodları, yerli imalat ürünlerde ayrıca “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Global Standartlar Merkezi (TOBB-GS1 Türkiye)”nin öngördüğü esaslara uygun biçimde verilmiş barkod numaraları (Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yer alan tüm yerli ve ithal ürünler için ise barkod numaraları olmadığı takdirde HIBC kodu ya da geçici barkodu ile GMDN kodu) yazılacaktır. Teklif edilen ürünlere ait orijinal ürün kodlarında tereddüt veya yanlışlık olması halinde üretici tarafından yayınlanan orijinal ürün kodları esas alınmak suretiyle resen düzeltilecektir.

22 - Müracaat edecek olan firmalar, kendilerinin ve teklif ettikleri ürünlerinin katalogta yer alabilme koşullarına uygun olup olmadığı ve/veya teklif edilen ürünlerin fiyatları ile ilgili olmak kaydıyla; Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilecek yetkililerin, firma işyerinde gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere, her türlü inceleme, araştırma ve denetim yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri vermek zorundadırlar. Aksi takdirde firmanın başvurusu reddedilecektir.

Firmaların teklif edecekleri ürünlerden, numune istemek suretiyle Ofiste veya firmanın üretim/teşhir alanında ya da daha önceden firma tarafından satışı yapılan yerde görülmek suretiyle incelenmesi kararlaştırılan ürün grupları içerisinde yer alanların, Ofis tarafından firmaya gerekli bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde numunesinin gönderilmemesi ya da bildirilen tarihte iş yerinde hazır bulundurulmaması halinde ilgili ürünlerin başvurusu reddedilecektir.

23 - İthalat konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve fiyatının tespitine yarayacak yeteri kadar Gümrük Giriş Beyannamesi ile İM (import) eki fatura örnekleri.

24 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirce ya da Yeminli Mali Müşavirce onaylanmış;

a) Teklif konusu her bir ürünün birebir yer aldığı ve müracaat tarihi esas alınmak şartıyla son 6 ayda düzenlenmiş olan ve o ürünün piyasa satışına ilişkin tüm fatura fotokopileri ile bu fatura dökümlerinin yer aldığı liste,

b) Teklif edilen ürünlerin bu faturalarla gerçekleştirilen satışlarından başka piyasaya hiç satışının yapılmadığı ve bu faturaların da düzenlendikten sonra hiç bir suretle iptal edilmediğini belirtir yazı,

c) Teklif edilen yerli üretim konusu olan ürünlerin her biri için Maliyet Analiz Raporları (EK-9'da yer alan ürünler için, yine aynı ekte yer alan Ürün Maliyet Tablosu onaylatılacaktır).

25 - Katalogda yer alacak ürünlerin üreticisi, ithalatçısı veya dağıtıcısı konumundaki; distribütör, toptancı vb. gibi firmaların “bayi” web sitelerine erişilebilmesini teminen, Devlet Malzeme Ofisi adına, kullanıcı kodu ve şifresini gösterir beyan. Katalogda yer alacak firmaların, müracaat tarihi itibariyle kendilerine ait internet web sitelerinin olması ve bu sitede herkese açık olarak, katalogda yer alması istenilen ürünlerin ayrıntılı teknik özelliklerinin gösterilmesi zorunlu olup bu şartları yerine getirmeyen firmaların başvuruları reddedilecektir.

26 - Firmalara sözleşme dönemindeki cirolarına bağlı olarak, kataloğa alınan ürün gruplarına göre ekte yer alan risturn oranları (Ek-7) uygulanacaktır. Risturn oranlarına ilişkin tablo/tabloların (Ek-7) onaylanarak başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.

27 - Firmalara bu sözleşme kapsamında verilecek olan doğrudan siparişlerde kullanılacak olan tutar bazında indirim oranları, Ek-11'de yer alan listede gösterildiği şekilde olacaktır. Ayrıca yine bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek diğer alım usullerinde de asgari olarak bu oranlar kullanılacaktır.

28 - Teslim süreleri, sipariş edilen ürünlerin miktarına ve cinsine göre her firma için standart olup, Ek-10'daki listede yer aldığı şekilde olacaktır. Bu listede yer almayan ürün gruplarının teslim süreleri başvuru sahibi firmalarla yapılan görüşme sonucunda belirlenecektir.

29 - Sözleşme imzalanan tedarikçiler, Ofisle mutabakata varılan ürünlerine ait resimler ile diğer bilgilerin (adı, cinsi, teknik özellikleri vb.) girişlerini, sözleşmenin imzalanmasını müteakip Ofisten alacakları tedarikçi numarası, kullanıcı adı ve şifre ile Ofisin Elektronik Satış Sitesindeki “E-Tedarikçi Girişi” bölümünden yapacaklardır. Ürüne ait resimler; ürünün gerçek görüntüsünü yansıtacak, fazla veya noksan parça veya yan elemanı ya da aksesuarı içermeyecektir. Ürüne ait teknik özelliklerin de Ek-4 Ürüne Ait Teknik Özellik Formlarında belirtilenlerle bire bir aynı olacak şekilde girilmesi gerekmektedir.

Katalogda yer alacak ürünlerle ilgili olarak sisteme yüklenecek görseller; iç mekana veya iç detaya sahip ürünler için 5 adet (1 tanesi iç mekan veya iç detay) ve iç mekana veya iç detaya sahip olmayan ürünler için 4 adet resim ve mobilya grubu için ayrıca 1 adet teknik çizimden oluşacak olup her bir resim; 784x600 piksel ebatlarında, 4:3 oranına uyan, en çok 800 KB boyutunda jpeg, jpg, png formatlarından birine sahip olacaktır. Teknik çizimin; 1/10 ölçeğinde, ayrıntılı, okunaklı, üründe kullanılan dolap kapağı, cam, deri, kumaş vb. malzeme ölçülerini de detaylı olarak içerecek şekilde olması gerekmektedir. Resimlerin ise ürünlerin kullanım şekline göre bütün detayları gösterecek, farklı cephelerden çekilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenecek görseller; dijital ortamda ve renkli çıktı şeklinde başvuru esnasında Katalog Daire Başkanlığı'na teslim edilecek olup, bu görsellerin kabul edilip edilmemesi hususunda Katalog Daire Başkanlığı yetkilidir. Katalog Daire Başkanlığı'nın kabul etmediği veya eksik bulduğu görseller tamamlanıncaya kadar ilgili ürünler internette yayına açılmaz.

30 - Sözleşme imzalanması kararlaştırılan firmalar katalogda yer alacak her bir ürün için 300-TL katılım bedelini, kendilerine yazılı bildirimi takip eden üç gün içerisinde; Ofisimiz veznelerinden birine veya Genel Müdürlüğümüzün T.C.Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesi’nin TR 37 0001 0000 0138 7755 3350 01 IBAN numaralı hesabına yatıracaklar ve bu işleme ait makbuz veya banka dekontunu Genel Müdürlüğümüze tevdi edeceklerdir. Katılım bedeli yatırılmadan sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmasından sonra herhangi bir nedenle ürünün sözleşme kapsamından çıkarılması halinde, yatırılan katılım bedeli iade edilmeyecektir.

31 - Sözleşme yenileyecek firmalar, yalnızca ilave ürünlere ilişkin belgeler ile süresi dolan belge ve dokümanları vereceklerdir. Süresi dolan evrakların takibi ve yenilenmesinden tedarikçiler sorumludur.

32 - Sözleşmeye davet aşamasında düzenlenecek olan Ortaklık Durum Belgesi (Ek-12) ve Ortaklık Değişikliği Bildirim Taahhütnamesi (Ek-13).

33 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirce ya da Yeminli Mali Müşavirce onaylanmış son 3 yıla ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu.

34 - Müracaat sahibinin üretici olması durumunda var ise üretim tesislerinin sigortalı olduğuna dair belge.

35 - Müracaat sahibi firmanın yapısı içerisinde yer alan yönetim birimlerini ve birimlerin birbirleri ile hiyerarşik ilişkilerini gösterir firmayı temsile yetkili kişi tarafından onaylanmış organizasyon şeması.

36 - Müracaat tarihi itibariyle son aya ait SGK Prim Bildirgesi ve Tahakkuk Makbuzunun fotokopileri ile firmada çalışan sigortalı personelin unvanlarını ve sayısını gösterir yazılı beyan.

37 - Firmanın ihracat yapıyor olması durumunda yurt dışı ofisi ve/veya distribütörünün unvanları, adresleri ve irtibat numaralarını gösterir yazılı beyan.

38 - “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik” gereğince; Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi ve eki servis istasyonları listesi ya da bunların ilgili bakanlık web sitesinden alınacak dökümü.

39 - Mevcut olması halinde Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası;

a) Üretici ve İthalatçı firmalar ile bu firmaların Bilgisayar ve Donanımları, Paket Program ve Bilgisayar Sarf Malzemeleri, Lastik, Akümülatör, Televizyon, Klima, Led Lamba, Ev ve Büro Tipi; Buzdolapları, Çamaşır Makineleri, Bulaşık Makineleri, Su Soğutucuları grubu için katalogda yer almak üzere yetki verdikleri satıcılarının, TS EN ISO 9001:2008 veya TURKAK tarafından “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş EN ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2008 “Kalite Yönetim Sistemi” belgesi,

b) İthal ürünler için, yurt dışı üretici firmanın EN ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2008 standardına uygun “Kalite Yönetim Sistemi” olduğunu gösteren TURKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kuruluşlarından biri tarafından akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilen ve TURKAK “Akredite Belge İnceleme Formu” ile teyit edilmiş belge; Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

(TÜRKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge İnceleme Formu" gerekmemektedir.)

Mevcut olması halinde firmaya ve/veya kataloğa başvurulan ürünlere ait diğer ulusal ve/veya uluslararası kalite ve standart belgeleri.

40 - Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak olan protokoller doğrultusunda Ofisimizce elektronik ortamda sorgulanabilecek olan hususlarla ilgili olarak ekte örneği bulunan (Ek-8) muvafakatnamenin verilmesi gerekmektedir.

NOT: İlan ekleri (“Katalog Sözleşme Örneği”, “Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi” vb.) Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde ilan edilmekte olup (www.dmo.gov.tr) bu belgelere web sitemizden ulaşılabilinir.

EK LİSTESİ:

1 - Dosya Fihristi

2 - Firma Bilgi Formu

3 - Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu

4 - Ürüne Ait Teknik Özellik Formu

5 - Sözleşme Örneği

6 - Kataloğa Alınacak Malzeme Çeşitleri Listesi

7 - Malzeme Gruplarına Göre Düzenlenmiş Risturn Tabloları

8 - Muvafakatname Örneği

9 - Maliyet Tablosu Düzenlenecek Ürün Kırılım Listesi ve Ürün Maliyet Tablosu

10 - Teslim Süreleri Tablosu

11 - Tutar İndirimleri Tablosu

12 - Ortaklık Durum Belgesi

13 - Ortaklık Değişikliği Bildirim Taahhütnamesi

14 - Başvuru Dilekçesi

3215/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Pafta, Ada, Parsel, Yüz ölçümleri, İmar Durumu, m² rayiç bedelleri, toplam muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazlar 17/05/2012 Perşembe günü Saat:13.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

m²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Toplam

Bedel (TL)

G.Teminat (%3)(TL)

1

Güvenevler

20J-3B

4603

3

2.498,51

ARSA

AKARYAKIT  LPG

3.500,00

8.746.185,00

262.385,55

2

Güvenevler

20J-3B

4603

4

3.015,70

ARSA

TİCARET E:1.50

h max=serbest

1.800,00

5.428.260,00

162.847,80

3

Güvenevler

20J-3B

4603

5

5.402,40

ARSA

TİCARET E:1.50

h max=serbest

1.800,00

9.724.320,00

291.729,60

4

Osmangazi

20J-4B

3454

8

2.604,17

ARSA

A-2

400,00

1.041.668,00

31.250,04

5

Ulus

118

681

99

1.578,99

ARSA

A-3

700,00

1.105.293,00

33.158,79

6

Ulus

115

693

122

4.104,84

ARSA

KONUT E:2.00

h max=serbest

800,00

3.283.872,00

98.516,16

 

Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sürkisi

d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

h) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Ticaret Sicil Gazetesi

ç) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

Söz konusu satış ihalesi 17/05/2012 Perşembe günü Saat 13.30’da Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 16/05/2012 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Ödeme: Peşin olarak yapılacaktır.

Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

3134/1-1


10 ADET ÇALIŞMA BÖLGESİ GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2012/48621

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15/4129 4399 -0(312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  10 adet çalışma bölgesi güvenlik sistemi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 30/05/2012 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3235/1-1