23 Mart 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28242

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Enerji Sistemleri Müh.

Termal Enerji Sistemleri

Profesör

1

1

2407/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

15605 ada 5 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2399/1-1

—————

16046 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2400/1-1

—————

7363 ada 17-18 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi, belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2401/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Çorum Birinci Noterliği 13 Mayıs 2012, Kadıköy Ondördüncü Noterliği 15 Mayıs 2012, Beyoğlu Beşinci Noterliği 18 Mayıs 2012 ve Kocaeli Besinci Noterliği 20 Mayıs 2012 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

Sıra No

Noterliğin Adı

2011 Yılı Gayrisafi Gelirleri

1

BEYOĞLU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.719.354,08.-TL.

2

ÇORUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ

562.747,12.-TL.

3

KADIKÖY ONDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.031.093,80.-TL.

4

KOCAELİ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

1.383.408,93.-TL.

2355/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Üroloji

Profesör

1

2375/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

1 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 26.04.2011 gün ve 217 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Aysun ELTEMUR’e, “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmediğinden ceza kendiliğinden kesinleşmiştir.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 22.11.2011 gün ve 2011/60-10 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Nimet ZÜLFİKAR’a, “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmediğinden ceza kendiliğinden kesinleşmiştir.

2353/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Meclisinin 5/12/2011 gün ve 728 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/2/2012 gün ve 201 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, imarın 45609 ada 1, 4, 7, 8, 10 ve 11 sayılı parsellerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği” 23/3/2012 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2322/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesinin 3. fıkrasındaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

ADRESLER

M.Ü.Rektörlüğü: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Atatürk Eğitim Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Fen Edebiyat Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Müh.Fak.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

M.Ü.Tıp Fak.: Haydarpaşa Kampüsü-Haydarpaşa/İSTANBUL

M.Ü.Bank.ve Sig.Yük.Ok.: Göztepe Kampüsü-Kadıköy/İSTANBUL

 

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro

Ünvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Ort. Fen ve Mat. Al. Eğ.-Matematik Eğitimi

Doçent

1

Doktora çalışmasını öğrencilerin çekirdek fonksiyon kavramını anlamaları alanında yapmış olmak.

Ort. Fen ve Mat. Al. Eğ.-Matematik Eğitimi

Doçent

1

Doktora çalışmasını matematik öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme anlayışları konusunda yapmış olmak.

Eğit. Bil.-Eğit. Prog. ve Öğretim

Doçent

1

Eğitim Psikolojisi alanında docent ünvanı almış olmak, doktorasını öğretmen adaylarının bilgisayar tutumları konusunda yapmak. Bilgisayar tutumları internet bağımlılığı ve ölçek geliştirme konularında yayınları olmak.

Ort. Fen ve Mat. Al. Eğ.-Kimya Eğitimi

Doçent

1

Kimya Eğitimi alanında doçent ünvanı almış olmak, Mol ve Elektrokimya konularının öğretimde kavramsal değişim metinlerinin kullanımına ilişkin yayınları olmak.

İlköğretim-Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

Doktora tezini etkinlik temelli öğretimin etkinliği üzerine yapmış olmak, 10 yıllık meslek deneyimine sahip olmak, ilköğretim matematik eğitimi alanında yayın ve çalışmalar yapmış olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro

Ünvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Coğrafya-Türkiye Coğrafyası

Profesör

1

Yer değiştiren yerleşmeler ve toponimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Coğrafya-Türkiye Coğrafyası

Doçent

1

Türkiye yer adları ve iç göçler konusunda yayın yapmış olmak.

Matematik-Topoloji

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını konveks kümeler ve zayıf süreklilik konularında yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro

Ünvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Elek. Elek. Müh.-Elektrik Makineleri

Doçent

1

Elektrik Makinelerinde manyetik kayıplar konusunda çalışmaları bulunmak.

Met. ve Malz. Müh.-Malzeme Bilimi

Yardımcı Doçent

1

Yüzey kimyası, yakıt hücreleri ve ince filmler konusunda çalışmaları bulunmak.

Bilg. Müh.-Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar mimarisi ve çok çekirdekli işlemciler konusunda çalışmaları bulunmak.

Bilg. Müh.-Bilgisayar Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar ağları ve kablosuz ağlar konusunda çalışmaları bulunmak.

Kimya Müh. Proses ve Reaktör Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

Poli radikaller, kozmetik ve deterjan kimyasalları konularında çalışmaları bulunmak.

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro

Ünvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Adli Tıp

Profesör

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Adli Tıp Uzmanı olmak. Tercihen Genel Cerrahi Uzmanı olmak. Tıbbi uygulama hatası konusunda deneyimli olmak.

Radyasyon Onkolojisi

Doçent

1

IMRT (intensity modulated radiotherapy) ve brakiterapi konusunda çalışmaları olmak. En az iki yıl yurtdışı deneyimi olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

Hematoloji uzmanı olmak. Hücre kültürü, ELİSA, Flowsitometri uygulamalarında ve kök hücre ayrıştırılması, kriyoprezervasyonu laboratuar çalışmalarında hematoloji yan dal uzmanlığı sonrası en az 5 yıl deneyime sahip olmak. Terapötik aferez, kök hücre nakli ve kan bankacılığı konusunda hematoloji yan dal uzmanlığı sonrası en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK YÜKSEKOKULU

Bölüm-Anabilim Dalı

Kadro

Ünvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Aktüerya

Doçent

1

İstatistik doktorası yapmış olmak ve Aktüerya ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

2395/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                        : 12.05.2010

Başvuru No                            : C2010/026

Coğrafi İşaretin Türü              : Mahreç

Başvuru Sahibi                       : Eskişehir Ticaret Odası

Başvuru Sahibinin Adresi      : İki Eylül Cad. No: 28/6 Eskişehir

Ürünün Adı                            : Helva

Coğrafi İşaretin Adı                : Eskişehir Met Helvası

Kullanım Biçimi                      : Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Un, yağ, şeker, sitrik asit monohidrat ve su kullanılarak lif haline getirilmiş, 2 cm çapında ve 7,5 cm uzunluğunda yuvarlak olarak hazırlanan, yatay kesilmiş bir şekerleme cinsidir.

Met Helva ismini met(çubuk) ve aşık kemiği ile birlikte oynanan bir sokak oyunundan aldığı rivayet edilmektedir. Met helvası, bu oyunun sonucunda yenilen tarafın helva çekmesiyle oluşan bir gelenektir.

Üretim Metodu:

Met helvası üretimi 6 aşamada gerçekleşir.

1 - Hamurun hazırlanması:

- 50 kg Un (50/55 randıman - Baklavalık böreklik )

- 18 lt Ayçiçeği yağı (1. Sınıf rafine vinterize yemeklik ayçiçek yağı)

- Un, hamur yoğurma kazanına konur ve kazanın altındaki ocak kısık ateşte açılarak yağ ilavesi yapılır.

- Yağda unun kavrulması sırasında sürekli karıştırılarak kıvam kontrolü yapılır.

- Isıtma işlemi sırasında ayçiçeği yağı ilave edilirken hamurun kıvamına dikkat edilmelidir.( kulak memesi sertliği diye tabir edilen kıvamda olmalı)

- Sıcaklık:75 - 85 °C arasında olmalıdır.

- Süre: ısıl işlem ve karıştırma 4 - 4,5 saat, yağda unun kavrulması işlemi sürekli karıştırılarak devam edilir.

- Yağda unun kavrulma işlemi tamamlandıktan sonra oda sıcaklığında bir gün dinlendirilir.

- Met helvası kakaolu veya sade olarak üretilebilir. Kakaolu üretilecekse hamurun içine 200 gr kakao katılmalıdır.

2 - Şerbetinin Kaynatılması

- 12 kg toz şeker.

- 4 – 5 litre su

- 12 ml sitrik asit monohidrat

- Şeker kaynatma kazanına toz şeker, su ve sitrik asit ilave edilerek ocak yakılır.

- Şeker şerbetinin (140 °C ) oluncaya kadar kaynatma işlemine devam edilir.

- Kaynatma işlemi tamamlandıktan sonra mermer tezgahın üzerine serilerek soğumaya bırakılır.

3 - Ağartma

- Şeker şerbeti soğuduktan sonra ağartma askısına asılarak ağartma işlemine devam edilir. Ağartılan şeker şerbeti önce silindir haline ve daha sonrada yuvarlanarak çember şekli verilir.

4 - Çekme

- Önceden hazırladığımız hamur tepsiye 4-5 cm kalınlıkta yayılır.

- Çember haline getirilen şeker hamurun üzerine konur.

- Şekerin üzeri hamur ile kapatılır ve sonra 5 - 7 kişi tepsini etrafında yan yana dizilip şekerle kaplanmış hamur çekilerek tepsi boyutuna kadar genişletilir.

- Tepsi boyutu kadar açılan hamur şeker karışımı, katlanarak yeni açma işlemi gerçekleştirilir.

- Hamur şeker karışımı homojen oluncaya yoğurma ve çekme işlemine devam edilir.

5 - Fitil ve Kesim

- Homojen hale getirilen şeker hamur karışımı 4 - 5 cm çapında, 30-35 cm uzunluğunda koparılır.

- Bu parçalar ustalık ve özenle 2 cm çapında 120-125 cm uzunlukta fitiller haline getirilir.

- Fitil haline getirilen met helvalar. El ya da makine yardımı ile iki santim çapında ve 7,5 cm boyunda kesilerek ambalaja hazır hale getirilir.

6 - Ambalaj

- Kesimi tamamlanan ürün, çeşitli ambalajlara dizilerek veya açık olarak istenilen miktarda tüketime sunulur.

- Ürünün yaklaşık raf ömrü 3 aydır ve oda sıcaklığında saklanmalıdır. Fakat vakum poşet içine %25 karbondioksit ve %75 azot ihtiva eden gıda gazı basılarak raf ömrü 12 aya kadar uzatılabilir.

Denetleme:

Eskişehir Ticaret Odası’nın koordinatörlüğünde, Anadolu Üniversitesi Türk Mutfağı Araştırma ve Uygulama Birimince belirlenecek bir öğretim görevlisi, Eskişehir Umum Lokanta ve Gazinocular Odası’ndan bir uzman kişi ve T.C. Eskişehir Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden bir uzman kişi olmak üzere toplam üç kişilik bir komisyonla denetim işlemleri yürütülecektir.

Komisyon Eskişehir Met Helvası’nın üretim metoduna uygun olarak üretilip üretilmediği konusundaki denetimlerini yılda en az bir defa yapar. Şikâyet üzerine veya gerekli görülen hallerde de her zaman denetim yapılabilir.

2334/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar Belediye Encümeninin 15.12.2011 gün 264 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 23.02.2012 gün 809/248 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamındaki aşağıda liste halinde sunulan ada/parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Pursaklar 2. Etap 1. Bölge 90006/1 nolu parselasyon planı, 3194 sayılı kanunun 19. maddesi uyarınca Belediyemiz panosunda “1” aylık askı ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Pursaklar eski imarın,

 

Tp. 746

771/6

788/8

807/6

924/1

943/6

958/4

1257/5

1271/1

1286/4

750/1

772/1

788/9

807/7

924/2

943/7

958/5

1257/6

1271/2

1286/5

750/2

772/2

788/10

807/8

924/3

943/8

958/6

1257/7

1271/3

1286/6

750/3

772/3

788/11

807/9

924/4

943/9

958/7

1257/8

1271/4

1287/1

750/4

772/4

788/12

807/10

925/1

943/10

958/8

1257/9

1271/5

1287/2

750/5

772/5

789/1

808/1

925/2

944/1

958/9

1257/10

1271/6

1287/3

750/6

772/6

789/2

808/2

925/3

944/2

958/10

1257/11

1271/7

1287/4

751/1

772/7

789/3

808/3

925/4

944/3

959/1

1257/12

1271/8

1287/5

751/2

772/8

789/4

808/4

925/5

944/4

959/2

1258/1

1271/9

1287/6

751/3

772/9

789/5

808/5

926/1

944/5

959/3

1258/2

1271/10

1287/7

751/4

772/10

789/6

808/6

926/2

944/6

959/4

1258/3

1272/1

1287/8

751/5

772/11

789/7

808/7

926/3

944/7

959/5

1258/4

1273/1

1287/9

751/6

773/1

789/8

808/8

926/4

944/8

959/6

1258/5

1273/2

1287/10

752/1

773/2

789/9

808/9

926/5

945/1

959/7

1258/6

1273/3

1288/1

752/2

773/3

789/10

808/10

926/6

945/2

959/8

1258/7

1273/4

1288/2

752/3

773/4

789/11

809/1

926/7

945/3

960/1

1259/1

1273/5

1288/3

752/4

773/5

790/1

809/2

927/1

945/4

961/1

1259/2

1273/6

1288/4

752/5

773/6

790/2

809/3

927/2

945/5

961/2

1259/3

1273/7

1288/5

752/6

773/7

790/3

809/4

927/3

945/6

961/3

1259/4

1273/8

1288/6

752/7

773/8

790/4

809/5

927/4

945/7

961/4

1259/5

1274/1

1288/7

753/1

774/1

790/5

809/6

927/5

945/8

961/5

1259/6

1274/2

1288/8

753/2

774/2

790/6

809/7

927/6

946/1

961/6

1259/7

1274/3

1288/9

753/3

774/3

790/7

809/8

927/7

946/2

961/7

1259/8

1274/4

1288/10

753/4

774/4

790/8

810/1

927/8

946/3

961/8

1259/9

1274/5

1289/1

753/5

774/5

790/9

810/2

927/9

946/4

962/1

1259/10

1274/6

1289/2

753/6

774/6

790/10

810/3

927/10

946/5

962/2

1260/1

1274/7

1289/3

754/1

774/7

790/11

810/4

928/1

946/6

962/3

1260/2

1274/8

1289/4

754/2

774/8

790/12

810/5

928/2

946/7

962/4

1260/3

1275/1

1289/5

754/3

774/9

791/3

810/6

928/3

946/8

962/5

1260/4

1275/2

1289/6

754/4

774/10

791/4

810/7

928/4

946/9

962/6

1260/5

1275/3

1289/7

754/5

774/11

792/1

810/8

928/5

946/10

963/4

1260/6

1275/4

1289/8

754/6

774/12

792/2

811/1

928/6

946/11

963/5

1260/7

1275/5

1290/1

754/7

774/13

793/7

811/2

928/7

946/12

963/6

1260/8

1275/6

1290/2

755/1

775/1

793/8

811/3

928/8

946/13

963/7

1260/9

1275/7

1290/3

755/2

775/2

793/11

811/4

929/1

947/1

963/8

1261/1

1276/1

1290/4

755/3

775/3

794/2

811/5

929/2

947/2

965/1

1261/2

1276/2

1290/5

755/4

775/4

794/3

811/6

929/3

947/3

965/2

1261/3

1276/3

1290/6

755/5

775/5

794/4

811/7

929/4

947/4

965/3

1261/4

1276/4

1290/7

755/6

775/6

794/5

811/8

929/5

947/5

965/4

1261/5

1276/5

1290/8

756/1

775/7

794/10

812/1

929/6

947/6

965/5

1261/6

1276/6

1290/9

757/1

775/8

795/1

812/2

929/7

947/7

965/6

1261/7

1276/7

1290/10

757/2

776/1

795/2

812/3

929/8

947/8

965/7

1261/8

1276/8

1291/1

757/3

776/2

795/3

812/4

930/1

947/9

966/1

1261/9

1276/9

1291/2

757/4

776/3

795/4

812/5

930/2

947/10

966/2

1261/10

1277/1

1291/3

758/1

776/4

795/5

812/6

930/3

948/1

966/3

1261/11

1277/2

1291/4

759/2

776/5

795/6

812/7

930/4

948/2

966/4

1261/12

1277/3

1291/5

760/1

776/6

795/7

812/8

930/5

948/3

966/5

1261/13

1277/4

1291/6

760/2

776/7

795/8

813/1

930/6

948/4

967/1

1262/1

1277/5

1291/7

760/3

776/8

795/9

814/1

930/7

948/5

967/2

1262/2

1277/6

1291/8

760/4

776/9

795/10

814/2

931/1

948/6

967/3

1262/3

1277/7

1291/9

760/5

777/1

796/1

815/1

932/1

948/7

967/4

1262/4

1277/8

1291/10

761/1

777/2

796/2

815/2

932/2

948/8

967/5

1262/5

1277/9

1292/1

761/2

777/3

796/3

815/3

932/3

949/1

967/6

1262/6

1278/1

1292/2

761/3

777/4

796/4

815/4

932/4

949/2

972/1

1263/1

1278/2

1292/3

761/4

777/5

796/5

815/5

933/1

949/3

973/1

1263/2

1278/3

1292/4

761/5

777/6

796/6

815/6

933/2

949/4

1248/1

1263/3

1278/4

1292/5

761/6

777/7

796/7

815/7

933/3

949/5

1248/2

1263/4

1279/1

1292/6

761/7

777/8

796/8

816/1

933/4

949/6

1248/3

1263/5

1279/2

1292/7

761/8

777/9

796/9

816/2

933/5

949/7

1249/1

1263/6

1279/3

1292/8

761/9

777/10

796/10

816/3

933/6

949/8

1249/2

1263/7

1279/4

1292/9

761/10

779/1

797/1

816/4

933/7

950/1

1249/3

1263/8

1279/5

1292/10

762/1

779/2

797/2

816/5

936/1

950/2

1249/4

1263/9

1279/6

1293/1

762/2

779/3

797/3

816/6

936/2

950/3

1250/1

1263/10

1280/1

1293/2

762/3

779/4

797/4

816/7

936/3

950/4

1250/2

1264/1

1280/2

1293/3

762/4

780/1

797/5

816/8

936/4

950/5

1250/3

1264/2

1280/3

1293/4

762/5

780/2

797/6

816/9

936/5

950/6

1250/4

1264/3

1280/4

1293/5

762/6

780/3

797/7

817/1

936/6

950/7

1250/5

1264/4

1280/5

1294/1

762/7

780/4

797/8

817/2

937/1

950/8

1250/6

1264/5

1280/6

1295/1

762/8

780/5

797/9

817/3

937/2

951/1

1250/7

1264/6

1280/7

1295/2

762/9

780/6

797/10

817/4

937/3

951/2

1250/8

1264/7

1280/8

1295/3

762/10

780/7

797/11

817/5

937/4

951/3

1251/1

1264/8

1280/9

1295/4

763/1

780/8

798/1

817/6

937/5

951/4

1251/2

1264/9

1280/10

1295/5

763/2

780/9

798/2

817/7

937/6

951/5

1251/3

1264/10

1281/1

1295/6

763/3

780/10

798/3

817/8

937/7

951/6

1251/4

1264/11

1281/2

1295/7

763/4

780/11

798/4

817/9

937/8

951/7

1251/5

1265/1

1281/3

1295/8

763/5

780/12

798/5

817/10

938/1

951/8

1251/6

1265/2

1281/4

1295/9

763/6

781/1

798/6

817/11

938/2

951/9

1252/1

1265/3

1281/5

1296/1

763/7

781/2

798/7

817/12

938/3

952/1

1252/2

1265/4

1281/6

1297/1

763/8

781/3

798/8

818/1

938/4

952/2

1252/3

1265/5

1281/7

1297/2

764/1

781/4

799/1

818/2

938/5

952/3

1252/4

1266/1

1281/8

1297/3

764/2

781/5

799/2

818/3

938/6

952/4

1252/5

1266/2

1281/9

1298/1

764/3

781/6

799/3

818/4

938/7

952/5

1252/6

1266/3

1281/10

1298/2

764/4

781/7

799/4

818/5

938/8

952/6

1252/7

1266/4

1282/1

1298/3

764/5

782/1

799/5

818/6

939/1

953/1

1252/8

1266/5

1282/2

1298/4

764/6

782/2

799/6

828/1

939/2

953/2

1252/9

1266/6

1282/3

1299/1

765/1

782/3

800/1

835/1

939/3

953/3

1252/10

1266/7

1282/4

1299/2

765/2

782/4

800/2

835/2

939/4

953/4

1252/11

1266/8

1282/5

1299/3

765/3

782/5

800/3

835/3

939/5

953/5

1252/12

1266/9

1282/6

1299/4

765/4

783/1

800/4

835/4

939/6

953/6

1253/1

1266/10

1282/7

1299/5

765/5

783/2

800/5

835/5

939/7

953/7

1253/2

1266/11

1282/8

1302/1

765/6

783/3

800/6

835/6

939/8

953/8

1253/3

1266/12

1282/9

1302/2

766/1

783/4

800/7

835/7

939/9

953/9

1253/4

1267/1

1282/10

1303/1

766/2

783/5

800/8

835/8

939/10

953/10

1253/5

1267/2

1282/11

1303/2

766/3

783/6

801/1

835/9

939/11

954/1

1254/1

1267/3

1282/12

1303/3

766/4

784/1

802/1

836/1

939/12

954/2

1254/2

1267/4

1282/13

1303/4

766/5

784/2

802/2

836/2

939/13

954/3

1254/3

1267/5

1282/14

1303/5

766/6

784/3

802/3

836/3

939/14

954/4

1254/4

1267/6

1282/15

1303/6

766/7

784/4

802/4

836/4

940/1

954/5

1254/5

1267/7

1283/1

1303/7

766/8

784/5

802/5

836/5

940/2

954/6

1254/6

1267/8

1283/2

1303/8

766/9

785/1

802/6

840/1

940/3

954/7

1254/7

1267/9

1283/3

1304/1

766/10

785/2

802/7

920/1

940/4

954/8

1254/8

1267/10

1283/4

1304/2

767/1

785/3

802/8

920/2

940/5

954/9

1254/9

1268/1

1283/5

1304/3

767/2

785/4

802/9

920/3

940/6

955/1

1254/10

1268/2

1283/6

1304/4

767/3

785/5

802/10

920/4

940/7

955/2

1254/11

1268/3

1283/7

1304/5

767/4

785/6

803/1

920/5

940/8

955/3

1254/12

1268/4

1283/8

1304/6

767/5

786/1

803/2

920/6

940/9

955/4

1255/1

1268/5

1283/9

1304/7

767/6

786/2

803/3

920/7

940/10

955/5

1255/2

1268/6

1283/10

1304/8

767/7

786/3

803/4

920/8

940/11

955/6

1255/3

1268/7

1284/1

1304/9

767/8

786/4

803/5

920/9

941/1

955/7

1255/4

1268/8

1284/2

1304/10

767/9

786/5

803/6

920/10

941/2

955/8

1255/5

1268/9

1284/3

1304/11

767/10

786/6

803/7

921/1

941/3

955/9

1255/6

1268/10

1284/4

1304/12

768/1

786/7

803/8

921/2

941/4

955/10

1255/7

1268/11

1284/5

1307/1

769/1

786/8

804/1

921/3

941/5

956/1

1255/8

1269/1

1284/6

1323/1

769/2

786/9

805/1

921/4

941/6

956/2

1255/9

1269/2

1284/7

 

769/3

786/10

805/2

921/5

941/7

956/3

1255/10

1269/3

1284/8

 

769/4

787/1

805/3

921/6

941/8

956/4

1256/1

1269/4

1284/9

 

769/5

787/2

805/4

921/7

941/9

956/5

1256/2

1269/5

1284/10

 

769/6

787/3

805/5

922/1

941/10

956/6

1256/3

1269/6

1285/1

 

769/7

787/4

805/6

922/2

942/1

956/7

1256/4

1269/7

1285/2

 

770/1

787/5

805/7

922/3

942/2

957/1

1256/5

1269/8

1285/3

 

770/2

787/6

805/8

922/4

942/3

957/2

1256/6

1269/9

1285/4

 

770/3

787/7

806/1

923/1

942/4

957/3

1256/7

1270/1

1285/5

 

770/4

787/8

806/2

923/2

942/5

957/4

1256/8

1270/2

1285/6

 

770/5

788/1

806/3

923/3

942/6

957/5

1256/9

1270/3

1285/7

 

770/6

788/2

806/4

923/4

942/7

957/6

1256/10

1270/4

1285/8

 

771/1

788/3

807/1

923/5

943/1

957/7

1256/11

1270/5

1285/9

 

771/2

788/4

807/2

923/6

943/2

957/8

1257/1

1270/6

1285/10

 

771/3

788/5

807/3

923/7

943/3

958/1

1257/2

1270/7

1286/1

 

771/4

788/6

807/4

923/8

943/4

958/2

1257/3

1270/8

1286/2

 

771/5

788/7

807/5

923/9

943/5

958/3

1257/4

1270/9

1286/3

 

2317/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/196323

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

İl/İlçe

Merkez/Bolu

Adresi

D 100 Karayolu Üzeri Şehir Kampüsü Bolu

Tel-Faks

0374 270 53 53-0374 270 00 66

Posta Kodu

14300

E-Mail

dishekimligi@ibu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çakıcı Dental Diş Lab. Med. Elek. İnş. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yukarı Mumcu Caddesi Ankara Sok. Güçlü İş Merkezi Kat: 3 No: 12 Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

221 072 66 06

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

14079

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(12)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2417/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/18378

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Adana/Seyhan

Adresi

Reşatbey Mah. Vali Yolu Cad. Menderes Spor Salonu Yanı Seyhan/Adana

Tel-Faks

0322 4596603-0322 4530946

Posta Kodu

43020

E-Mail

posta@adana-gsim.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Star Yemekçilik Taşıma Turizm Otomotiv İnşaat Madencilik Petrol Medikal Tekstil Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

 

Adresi

Reşatbey Mah. Turhan Cemal Beriker Bul. Uyar İşhanı K: 2/10 Seyhan/Adana

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7810356967

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 45864

Oda Sicil No: 07-42915

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2403/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/10739

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Kadıköy

Adresi

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İstanbul

Tel-Faks

0216 414 05 45-0216 418 02 71

Posta Kodu

 

E-Mail

ihale@marmara.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yapıcı İnşaat - Emir Yapıcı

 

Adresi

Kozyatağı Mah. Turaboğlu Sok. Sümko Sit. A.3 Blok D. 1-2 Kadıköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

22846967194

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

22846967194

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yozgat Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

601

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2406/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2012/10739

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Kadıköy

Adresi

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/İstanbul

Tel-Faks

0216 414 05 45-0216 418 02 71

Posta Kodu

 

E-Mail

ihale@marmara.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

GNS İnşaat - Ufuk Yapıcı

 

Adresi

Turaboğlu Sok. Sümko Sit. A.3 Blok D. 1-1 Kadıköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

22858966758

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

22858966758

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

970716

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2406/2/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formunu, (İnternet sitemizde yer almaktadır) yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adedi

Açıklama

Aydın İktisat Fakültesi

Ekonomi ve Finans

Ekonomi ve Finans

Profesör

1

1

Bireysel emeklilik fonları ile katılımcıların vergilendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Lazer uygulamalarının rezin bağlantısı üzerine etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2347/1-1


Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerine” uygun olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe;

Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Duyurumuzun yayımı tarihinden itibaren başlayarak 15 gün içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF.

DOÇ.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog. Ve Öğretim

 

1

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

 

1(*)

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı