20 Mart 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28239

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Bakanlığımız Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği'nce 17.05.2011 tarihinde 2011/48120 İhale Kayıt No ile yapılan “2011 Yılı 62 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesi sonucunda; sonucunda; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği idarece tespit edilen;

ARUN Sağlık ve Tekstil Ürünleri Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi (Adres: Organize Sanayi Bölgesi Deposite İş Merkezi Al Blok K: 4 No: 408 İkitelli - K.Çekmece/İSTANBUL, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 611561, Vergi Dai./No: İkitelli Kurumlar V.D./086 043 9541),ne ve bu şirketin ihale tarihi itibariyle sermaye hissesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Recai ÖZTAŞKIN (T.C.KimlikNo:35888249074)’a;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 10.12.2011 tarih 28138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 6 (altı) ay süreyle anılan Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 02.02.2012 tarihli ve E.2011/2475 sayılı “dava konusu işlemin 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulması” kararına istinaden, Bakanlık Makamı'nın 08.03.2012 tarihli ve 2615 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

2250/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Meclisinin 01/12/2011 gün ve 680 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2012 gün ve 209 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Tunahan Mahallesi, imarın 45879 ada 1 sayılı parseline ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 20/03/2012 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2185/1-1


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı ve şartları belirtilen Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki aranan şartları taşıyan öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna müracaat eden adayların 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları ve "Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri" hakkındaki Üniversitemiz Senato kararı ile belirlenen koşulları yerine getirmeleri ve belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;

 

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Fotoğraf (2adet)

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi ( Noter Onaylı )

5 - Yayın listesi

6 - Yabancı dil belgesi ( varsa )

7 - Kurum dışından başvuranlardan Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

8 - Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi ( Kurum dışından başvuranlardan )

9 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Başvuru Dosyası (6 nüsha)

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi (Noter Onaylı)

3 - Yayın Listesi

 

NOT:

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 6 takım dosya ile birlikte teslim edilecektir.

2 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Başvurulan birimlerce yapılacak ön (şekli) incelemeye göre anılan Kanun, Yönetmelik ve ilkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayıp, başvuru belgeleri istekleri halinde dilekçe karşılığında kendilerine verilecektir.

4 - İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sınıf Öğretmenliği

Profesör

1

1

Üstün Yeteneklilerin Fen Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

2272/1-1


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Sakarya Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin 2006 Mali Yılına ait Özel Hizmet Alım ihalesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen hileli bir usule başvurarak İdareyi yanıltmak isteyen, 15086/22813 ticaret/esnaf sicil numaralı, 3090255775 vergi kimlik numaralı, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı, Sakarya Cad. No: 99 Adapazarı/SAKARYA adresinde faaliyet gösteren Dohen Nakliyat Gıda Otomotiv Güvenlik Temizlik Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 15874 Ticaret, 23612 oda sicil numarası ile Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Yenigün Mah. Sakarya Cad. Can İş Mrk. No: 99 Kat 2 Adapazarı/SAKARYA adresinde faaliyet gösteren Beyaz Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 ve 26 ncı maddeleri gereğince verilen ve 11.01.2007 tarih ve 26400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 (Bir) yıl süreyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanma işlemi Ankara 13. İdare Mahkemesinin 26.12.2011 tarih ve 2010/2325 E.; 2011/1771 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden Dohen Nakliyat Gıda Otomotiv Güvenlik Temizlik Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Beyaz Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi hakkındaki yasaklama kararı Bakanlık Makamının 15.03.2012 tarih ve 36 sayılı Oluru ile yürürlükten kaldırılmıştır.

İlan olunur.

2239/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : Mustafa ATİK-Saffet GÜRCAN

ADRESİ          : Bilinmiyor

Bilkent, İmarın 26080 ada 2 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 24.11.2011 gün ve 98/4983 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Mustafa ATİK-Saffet GÜRCAN’e ait taşınmazın yıkım işleminin gerçekleştirilmesi Belediye Encümeninin 21.02.2012 gün ve 927 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresine gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan 21.02.2012 gün ve 927 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1871/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   : İhsan EVGİ (Mal Sahibi)

ADRESİ          : Bilinmiyor.

İmarın 5355 ada 14 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 18.01.2012 gün ve 99/05019 sayılı tespit zaptına istinaden 3194 sayılı Kanunun 42. maddesi gereğince adınıza 5.245,04.- (Beşbinikiyüzkırkbeş Türk Lirası dört kuruş) TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 26.01.2012 gün ve 0511.35 sayılı karar ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizin de tespit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 26.01.2012 gün ve 0511.35 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

1872/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/86740

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Düzce

Adresi

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi

Tel-Faks

0380 542 12 40-0380 542 14 07-08

Posta Kodu

81620

E-Mail

donersermaye@duzce.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kordon Tıp Sağlık Araç ve Gereçleri Mühendislik Proje İthalat San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

 

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5770192708

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1 97361 Klasör.

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

2280/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

1- 2010/131916 (Yozgat Devlet Hastanesi)

2- 2009/192498 (Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1- Yozgat Devlet Hastanesi

2- Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi

İl/İlçe

1- Yozgat/Merkez

2- Eskişehir/Tepebaşı

Adresi

1- Taşköprü Mah.

Hastane Cad. No: 1

2- Uluönder Mah. Salih Bozok Cad. No: 23

Tel-Faks

1- (354)- 2176633-2176637

2- (222)- 3309999-3357258

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Açılım Ecza Deposu Medikal Itriyat İlaç Kimya Turizm Danışmanlık İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Nuri Özmen

Adresi

Yıldızevler Mah. 717 Sok.

No: 20/B Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

28958410726

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seğmenler V.D./007 058 3737

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 270531,

Oda Sicil No: 10/637

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2249/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Isparta Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Isparta/Merkez

Adresi

Keçeci Mah. Doğancı Yokuşu

Tel-Faks

(0246) 2115000-2237831

Posta Kodu

32040

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Burhan Ay

 

Adresi

Çamlık Mah. 3054 Sok. No: 33/11 Sarılar-Manavgat/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

19936378534

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2251/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

İl/İlçe

İstanbul/Kadıköy

Adresi

19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. Sultan Sok. No:14

Tel-Faks

(0216) 4118011-3680277

Posta Kodu

 

E-Mail

istanbulfth1@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erdal Arda

 

Adresi

Altınşehir Mah. Aksaray Cad. Şengül Sok. No: 34/1 Ümraniye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

32104140016

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

730333445

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2252/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

İrfan Baştuğ Cad. No:10 Dışkapı

Tel-Faks

(0312) 5962000-3186690

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tahir Yazıcı

 

Adresi

Ülkü Mah. Türk Ocağı Sok. Fizik Ted. Reh. Eğt. ve Araş. Hast. Bahçe Kantini Altındağ/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

61189480502

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kızılbey V.D./945 015 8122

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 266719,

Oda Sicil No: 18/7304

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2253/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/575923.4

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Zonguldak/Merkez

Adresi

Meşrutiyet Mah. Huzur Sok. No:5

Tel-Faks

(372) 2521900-2521923

Posta Kodu

67900

E-Mail

merkezisatinalma@zadh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bizim Ecza ve Tıbbi Malzeme Deposu Kozmetik Medikal İnşaat Taahhüt Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Ali Aydın

Adresi

Misket Mah. 5. Cad. 120/13 Mamak/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

66406046226

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Dikimevi V.D./178 050 7227

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 182913,

Oda Sicil No: 10/398

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2254/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/132029

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Muş/Merkez

Adresi

İstasyon Cad. Hükümet Konağı Kat:4-1

Tel-Faks

(436) 2121010-2122068

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Time Elektronik Medikal Turizm Temel Tüketim ve Yapı Malzemeleri Taahhüt Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

 

Adresi

Hüseyin Avni Ulaş Mah. 1. Cad. 87. Sok. No: 22/C Palandöken/Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

K.K.V.D./843 013 3471

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 11903,

Oda Sicil No: 17464

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2255/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Ankara/Çubuk

Adresi

Cumhuriyet Mah.

Ankara Bulvarı No: 54

Tel-Faks

(0312) 8378110-8382151

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şakir Akgöz

 

Adresi

Yavuzlar Mah. 4079. Sok. No: 3/1 Yüreğir/Adana

 

T.C. Kimlik No.

15826262518

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2256/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır (2886 DİK)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Antalya/Muratpaşa

Adresi

Varlık Mah. Kazım Karabekir Caddesi

Tel-Faks

(0242) 2494457-2494451

Posta Kodu

07050

E-Mail

satinalma@antalyaeah.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kocareis İletişim Gıda İnşaat Malzemeleri İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi

 

Adresi

Merkez Mah. Atatürk Cad. Çeşme Sok. No: 2 Serik/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Serik V.D./567 064 0356

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 3399,

Oda Sicil No: Serik/3399

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2257/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/16684

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Sinop/Merkez

Adresi

Osmaniye Köyü Mevkii

Tel-Faks

(0368) 2715570-2714471

Posta Kodu

57000

E-Mail

sinopdhs5@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Uysal Kılıç Samsun Medikal

 

Adresi

Pazar Mah. 100. Yıl Bulvarı No:81/C Samsun

 

T.C. Kimlik No.

19750310512

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Gaziler V.D./19750310512

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 20167,

Oda Sicil No: 22457

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2284/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/88239

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziantep Av.Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Gaziantep/Şahinbey

Adresi

Hürriyet Cad.

Tel-Faks

(0342) 2210700-2209334

Posta Kodu

27010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Esim Bilgisayar Makinaları ve Program İthalat ihracat Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Selahattin Esim

Adresi

Palladium Residence Barbaros Mah. Halk Cad. No: 6/3 Kozyatağı/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

11888507086

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kozyatağı V.D./379 004 0232

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 250011

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2285/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/191520

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

İstanbul/Üsküdar

Adresi

Tıbbiye Cad. No:1

Tel-Faks

(0216) 4144502-3304383

Posta Kodu

34668

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Açılım Ecza Deposu Medikal Itriyat İlaç Kimya Turizm Danışmanlık İmalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Nuri Özmen

Adresi

Yıldızevler Mah. 717 Sok. No:20/B Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

28958410726

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seğmenler V.D./007 058 3737

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 270531,

Oda Sicil No: 10/637

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2286/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/73293

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Antalya/Muratpaşa

Adresi

Anafartalar Cad. Üçgen Mevkii

Tel-Faks

(242) 3454550-3343373

Posta Kodu

07040

E-Mail

antalyadhs12@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Uğurlu Ecza Deposu İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi

Recep Kürüm

Adresi

Fırat Mahallesi 289 Sokak

No: 29 Buca/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

19222592866

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Şirinyer V.D./8860472740

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 135872,

Oda Sicil No: 123041.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2287/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/46470

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

Hakkari/Merkez

Adresi

Pehlivan Mah. Hakkari Devlet Hastanesi Karşısı

Tel-Faks

(438) 2110011-2118050

Posta Kodu

30000

E-Mail

hakkari@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nova Medikal Sanayi İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi

Melek Yunusoğlu

Adresi

Yeşiltepe Mah. Ballıca Sok. Balçık Apt. No: 1 Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

 

44170805638

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Hızırbey V.D./632 007 3242

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 10898,

Oda Sicil No: 11048

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2288/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/173151

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Gönen Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Balıkesir/Gönen

Adresi

Tırnova Mah. Balya Yolu

Tel-Faks

(266) 7621828-7626553

Posta Kodu

10900

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tuna Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi

Tuna Şahin

Adresi

Günaydın Mah. İtfaiye Cad. No:7/4 Bandırma/Balıkesir

 

T.C. Kimlik No.

 

25393284882

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bandırma V.D./8610483549

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bandırma Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 9033,

Oda Sicil No: 9033

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2289/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/171568

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kars Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Kars/Merkez

Adresi

Örnek Mah. Kanatlı Sok.

Tel-Faks

(474) 2125668-2239726

Posta Kodu

36100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Volkan Çeçen - Pratik Bilgisayar

 

Adresi

Prof. Dr. Metin Sözen Cad. No:28 Kars

 

T.C. Kimlik No.

26126094662

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kars V.D./2330497469

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kars Radyo Televizyon ve Elektirikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No: 36/19813,

Oda Kayıt No: 318

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2290/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/14157.6

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Konya/Meram

Adresi

Hacı Şaban Mah. Meram Yeni Yol Cad.

Tel-Faks

(0332) 3236709-3236723

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bizim Ecza ve Tıbbi Malzeme Deposu Kozmetik Medikal İnşaat Taahhüt Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Ali Aydın

Adresi

Çağlayan Mah. 291. Sok. No.163/A-B Mamak/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

66406046226

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Dikimevi V.D./178 050 7227

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 182913,

Oda Sicil No: 10/398

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

2291/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/129877

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

İstanbul/Şişli

Adresi

Darülaceze Cad. No:25

Tel-Faks

(212) 3145536-2217703

Posta Kodu

34386

E-Mail

cerceve.ihale@okmeydani.gov.tr

4.A- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5.A- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mikrotek Medikal ve Danışmanlık Hizmetleri

Gülay Hıra

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Karlıdere Cad. Lokman Sok. No: 1/10 Üsküdar/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

20144585560

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ümraniye V.D./20144585560

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 723130

 

4.B- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan

Gerçek veya Tüzel Kişi

5.B- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

O.S.I.M.P.L.A.N.T. Tıbbi Malzemeler ve Medikal Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Oğuzlar Mah. 1373. Sok. No:2-3 Balgat/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Başkent V.D./632 031 7039

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 210650,

Oda Sicil No: 59/4996

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

6

(altı)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

2292/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadroya; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25’inci maddesi ile bu kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

- Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren dört (4) takım dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.

- Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

- Posta ile yapılan, belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DRC

ADET

AÇIKLAMA

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEK.

BİLGİSAYAR VE ÖĞR. TEK.

DOÇENT

1

1

 

2315/1-1